Békés Megyei Népújság, 1979. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

0 1919. április 1., vasárnap NÉPÚJSÁG TELEX * MOSZKVA Meir Vilner, az Izraeli Kommunista Párt KB főtit­kára, az egyiptomi—izraeli különalkuval kapcsolatban a Pravda tudósítójának adott nyilatkozatában hangsúlyoz­ta, hogy az Egyesült Álla­mok támogatásával létreho­zott egyiptomi—izraeli szer­ződés egy lépéssel sem segíti elő az igazságos és tartós közel-keleti béke létrehozá­sát. Ellenkezőleg — mondot­ta — ez a szerződés békeel­lenes. • * * Megjelent Usztyinov mar­sall, az SZKP KB PB tagja, szovjet honvédelmi minisz­ter beszédeinek és cikkeinek válogatott gyűjteménye. % PÁRIZS Sapur Baktiar volt iráni miniszterelnök él, és Cler­mont-Ferrand közép-fran­ciaországi várostól „mintegy 350 kilométerre keletre” tar­tózkodik — jelenti az AP hírügynökség. Az iráni hatóságok körö­zést adtak ki a volt minisz­terelnök ellen, mert szándé­kukban áll felelősségre von­ni a sah megbízásából foly­tatott tevékenysége miatt. BRAZZAVILLE A Kongói Munkapárt rendkívüli kongresszusán Brazzavilleben a párt Köz­ponti Bizottságának elnöké­vé és a Kongói Népi Köztár­saság államtanácsa elnökévé (államfő) választották Denis Sassou Nguesso ezredest. * MANAGUA Nicaraguában 7000 ember esett a diktatúra áldozatául Pedro Joaquin Chamorro ha­ladó újságíró 1978. januári meggyilkolása óta. Ez a szá­mok nyelvén annyit jelent, hogy szinte minden másfél órában megölnek egy em­bert. HE WASHINGTON Az amerikai kormányzat a következő pénzügyi évben több mint 10 százalékkal többet költ a Szovjetunió és a szocialista országok ellen irányuló propagandát folyta­tó Szabadság adó és Sza­bad Európa Rádió finanszí­rozására. A pontos összeget titokban tartják, de megfi­gyelők szerint több mint 100 millió dollárról van szó. ^ KUALA LUMPUR Ahmad sah, Pahang szul­tánja lett a Malaysiái Ál­lamszövetség új államfője. Az új király pénteken „kirá­lyi proklamáció” aláírásával fogadta el a szövetségi mo­narchia választott királyi tisztét. Ahmad sah a csütör­tökön elhunyt szultán, Jahja Petra Ibni al-Marhum Ibra­him örökébe lép, akinek 1975 óta volt a helyettese. ¥ GENF A Szovjetunió és az Egye­sült Államok egyházi veze­tői háromnapos konzultatív találkozót tartottak Genfben a leszerelés kérdéseiről. A találkozón felszólalt Viktor Iszraeljan és Adrian Fisher, a genfi leszerelési értekezlet szovjet és amerikai küldött­ségének vezetője, valamint a szovjet és az amerikai egy­házi küldöttség vezetője. * BEJRUT — Izrael és a vele kolla­boráló libanoni jobboldali milíciák tüzérsége tegnap délelőtt is lőtte a dél-libano­ni Tyr közelében levő Pa­lesztinái menekülttábort és környékét, s Dél-Ldbanon partjai közelében számos iz­raeli őmaszád cirkál — kö­zölte a Palesztinái és a liba­noni haladó erők egyesített parancsnokságának szóvivő­je. A helyszínen tartózkodó sajtótudósítók szerint a Pa­lesztinái település kilenc la­kója megsebesült, s súlyos anyagi károk keletkeztek. Bagdadi döntés Folytatja munkáját az OKP XV. kongresszusa A Bagdadban tanácskozó arab külügy- és gazdasági miniszterek elhatározták: „egy hónapon belül kidol­gozzák azokat az intézkedé­seket, amelyek alkalmasak a diplomáciai kapcsolatok megszakítására Egyiptom­mal” — jelentette ki szom­baton Bagdadban Szabah Al- Ahmad Al-Dzsabir Al-Sza- bah sejk, kuvaiti külügymi­niszter. Bejelentette azt is, hogy a konferencia „megállapodást hagyott jóvá, amely kimond­ja: haladéktalanul hazaren­delik a Kairóban akkreditált arab nagyköveteket”. Tegnap délelőtt plenáris üléssel folytatódott az Olasz Kommunista Párt XV. kong­resszusa. A delegátusok meg­kezdték a vitát a kongresz- szusi beszámolóról, a bizott­ságok pedig a tézistervezet végső változatán dolgoz­nak, hogy a kongresszus elé -terjesszék azt jóváhagyásra. A kongresszuson részt ve­vő több mint 100 külföldi pártküldöttség vezetői tegnap 22 olasz városba utaztak, hogy gyűléseken találkozza­nak a kommunista dolgozók­kal. Aczél György, a Magyar Szocialista Munkáspárt kül­döttségének vezetője, a Poli­tikai Bizottság tagja, reggel az észak-olaszországi Bres- ciába utazott, s este beszé­det mondott egy kommunis­ta gyűlésen. Giulio Carlo Argan pro­fesszor, Róma város polgár- mestere, pénteken este a Capitoliumban fogadást adott az OKP XV. kongresz- szusán részt vevő külföldi küldöttségek tiszteletére. Magas részvételi arány az iráni népszavazásén Tegnap reggel szerte Irán­ban ismét megnyitották a szavazóhelyiségeket. Akik az elmúlt napon valamilyen ok­ból nem tudtak leszavazni, ezen a napon adhatják le voksukat az ország jövőbeni államformájáról. Bár a sza­vazás még nem ért véget, az előzetes adatok alapján a 2500 éves monarchia most jogilag megdöntöttnek te­kinthető. Bár Khomeini ajatollah péntek esti televíziónyilat­kozatában nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a szavazást — ha szükséges — meghosz- szabbítanák, feltehetőleg er­re már nem kerül sor. A belügyminisztérium egyik magas rangú funkcionáriusa ugyanis a helyi forradalmi bizottságoktól kapott értesü­lésekre hivatkozva úgy nyi­latkozott, hogy a referendum első napján minden előzetes várakozást felülmúlóan ma­gas volt a résztvevők száma, sőt már arra is fény derült, hogy a szavazók — rendkí­vül kevés „nem”-cédulát dobtak az urnákba. Jemeni vendégeink A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának meghívá­sára március 27-e és 31-e között látogatást tett ha­zánkban a Jemeni Nemzeti Demokratikus Front küldött­sége, amelyet Sultan Ahmed Omar elnök vezetett. A meg­beszéléseken a jemeni po­litikusok tájékoztatást adtak a Jemeni Arab Köztársaság bel- és külpolitikai helyzeté­ről, és a Nemzeti Demokra­tikus Front tevékenységéről. A magyar tárgyaló felek né­pünk szolidaritásáról, továb­bi erkölcsi és politikai tá­mogatásáról biztosították a hazájuk demokratikus egye­sítéséért küzdő jemeni ha­zafiakat. Uganda = ? Idi Aminhoz eddig hű erők álltak át a jelenlegi rendszer ellen harcoló csa­patok oldalára. Nyugati hír- ügynökségek az ugandai Nemzeti Felszabadítási Front közleményére hivatkozva ar­ról számolnak be, hogy a felkelők között található Ib­rahim Mondo eddigi had­ügyminiszter is. Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa pénteken úgy határo­zott, hogy nem tesz eleget a BT sürgős összehívását sürge­tő ugandai kérésnek. Az ülést, amelynek kampalai kérésre kellett volna megvi­tatni az ugandai—tanzániai viszályt, az afrikai országok javaslatára meghatározatlan időre elhalasztották. ü Scotland Yari A parlament épületében el­követett politikai gyilkosság 'mélyen megrázta a választá­sokra készülő közvéleményt Nagy-Britanniában. A West­minster palotában több, mint 160 éve történt utoljára ha­sonló merénylet. Az ír egy­ségért terrorista módszerek­kel küzdő maroknyi IRA pe­dig sohasem vetemedett még arra, hogy ilyen kitervelt és időzített merénylettel mér­jen csapást a brit polgári demokrácia szívére. Az ideiglenes IRA és a be­lőle kiszakadt Ír Nemzeti Felszabadítási Hadsereg Dub- linban és Belfastban lapszer­kesztőknek leadott telefon­közleményekben küldte az tehetetlen... üzenetet: „hatalomra akar­juk bombázni a torykat.” Merlyn Rees belügymi­niszter bejelentette, hogy a Scotland Yard értesülései szerint az IRA nagy me­rényletsorozatra készül a vá­lasztási kampány idején. A parlamentben és környékén fokozzák a biztonsági intéz­kedéseket. A rendőrségnél egyelőre minden szabadságo­lást leállítottak. A vezető po­litikusok különleges védőőri­zetet kapnak. A brit kommunisták lapja, a Morning Star rámutat, hogy Észak-írország problé­máit nem oldja meg, csak súlyosbítja az ilyen barbariz­mus. MmMMWWMMUHHMIHWMHMVMtMVMMMMHMIMWMtHtMMMMMIHMMW Az ENSZ főtitkára több kö­zép-európai országot érintő körútja során az NSZK-ba érkezett. Képünkön: Kurt Waldheim (jobbra) a frank­furti városházán A közel-keleti különalkut a világ számos részén tiltako­zó megmozdulásokkal fogad­ták. „A Palesztin Felszaba­dítási Szervezet győzni fog” — olvasható egy Los Ange- les-i felvonulás résztvevőjé­nek tábláján is Angliában előrehozzák az országos választásokat, miután a parlament megvonta a bizalmat a munkáspárti kormánytól. Képünkön: Callaghan miniszterelnök — még a bizalmi sza­vazás előtt helyszín kép Hétfőn este Washingtonban megkötötték az — amerikai köz­vetítéssel létrejött — egyiptomi—izraeli különbékét. Képün­kön: Szadat egyiptomi és Carter amerikai elnök, valamint Begin izraeli miniszterelnök a Fehér Ház kertjében tartott aláírási ünnepségen hírek hírek hírek Ma: Hugó napja A Nap kél 5.25 — nyugszik 18.13 órakor A Hold kél 8.12 — nyugszik 23.12 órakor Holnap: Áron napja A Nap kél 5.23 — nyugszik 18.14 órakor A Hold kél 8.54 — nyugszik —.— órakor ÉVFORDULÓ Százhúsz évvel ezelőtt, 1859. április 1-én született a Somogy megyei Hetesen és 1945 szeptemberében halt meg Dunavecsén Vikár Béla, neves folklórkutató, író, mű­fordító. * * * Hetven évvel ezelőtt, 1909. április 2-án született Haj- máskéren és 51 éves korá­ban, 1960 augusztusában halt meg a fővárosban Füsi Jó­zsef (családi nevén Horváth- József) író, műfordító. * — A SEBÖ-EGYÜTTES BÉ­KÉSEN. Ma, vasárnap dél­után 4 órától a békési gim­názium ifjúsági klubjában szerepel a népszerű Sebő- együttes, majd este 7 órá­tól a Körös szövetkezeti if­júsági klubban mutatkoznak be. — LOTTÓ-JUTALOMSOR­SOLÁS. Az ünnep miatt ez­úttal a szokásosnál egy nap­pal korábban, április 3-án, kedden rendezi a lottó már­ciusi jutalomsorsolását a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság. A húzáson a 10. játékhét szelvényei között összesen 1320 tárgynyere­ményt — főnyereményként két Lada és egy Moszkvics személygépkocsit — sorsol­nak ki. A húzás eredményét szokás szerint pénteken te­szik közzé. — VETÉSOKTATAS. a Bá­bolnai Iparszerű Közös Vál­lalat körzeti gyakorlati ve­tésoktatást tart április 3-án Orosházán, a Dózsa Tsz-ben. A résztvevők beállítási és el­lenőrzési gyakorlatokat haj­tanak végre a Cyclo vetőgé­peken, majd próbavetést is végeznek. — ÉGŐ FÁKLYAKÉNT süllyedt el pénteken éjjel, a Virgin-szigetekhez (USA) tartozó St. Thomas sziget ki­kötőjében az „Angelina Lauro” 24 400 tonnás olasz luxus-óceánjáró. A hajó, 700 amerikai és nyugat-európai turistával a fedélzetén, Ka- rib-tengeri körúton volt, s a szerencsétlenség napján, pénteken éjfélkor kellett vol­na eljutnia utolsó állomásá­ra, a Puerto Rico-i San Jü­anba. A szerencsétlenség pil­lanatában az utasok és a legénység zöme a parton tar­tózkodott. — ÜNNEPI NYITVA TAR­TÁS. A közelgő ünnep elő­estéjén, április 3-án, kedden minden nyílt árusítású üzlet és áruház hétköznapi, a vendéglátóipari üzletek szombati nyitva tartási rend szerint tartanak nyitva. Apr. 4-én, szerdán minden üzlet és áruház zárva lesz. Az édesség,- dohány-, virág- és vendéglátóipari üzletek va'- sárnapi rendjük szerint tar­tanak nyitva. Szeles idő Várható időjárás ma estig: csak lassan csökkenő felhő­zet, számottevő csapadék nélkül. Az élénk, időnként erős nyugati, északnyugati szél fokozatosan mérséklő­dik. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet: mínusz 2—plusz 3, legmagasabb nap­pali hőmérséklet 9—14 fok között. * — KEDVEZMÉNYES TÜZE- LÖAKCIÓ. Hétfőn kezdődik az a kedvezményes tüzelő­akció, melynek során több mint egymillió tonna tüzelőt hoznak forgalomba olcsóbban — kizárólag a lakosságnak. A kedvezményes vásárlással a lakosság mintegy 125 mil­lió forintot takaríthat meg. — KAZINCBARCIKÁN teg­nap felavatták az V. ötéves tervidőszak legnagyobb vegy­ipari alkotását, a Borsodi Ve­gyikombinát több mint 11 milliárd forintos költséggel létrehozott pvc III. gyárát. — HÉTFON NYEREMÉNY­BETÉTKÖNYV SORSOLÁS. Az Országos Takarékpénz­tár április 2-án, hétfőn Ér­den rendezi a nyeremény­betétkönyvek első negyedévi, sorrendben 111. sorsolását. A húzáson a március 29-ig vál­tott és a sorsolás napján még forgalomban levő nyere­ménybetétkönyvek vesznek részt. A sorsolás eredményét az április 3-i lapok közük, a nyereményeket a betétköny­vet kiállító takarékpénztári fiókok vagy postahivatalok április 18-tól fizetik ki. — BŐVÜLNEK a légi köz­lekedési lehetőségek a MA­LÉV ma életbe lépő nyári menetrendje szerint. Az ed­digi heti 96 helyett a követ­kező időszakban összesen 165 — 66 TU—134-es, és 99 TU— 154-es — járat teremt gyors összeköttetést Budapest és Európa, Afrika, a Közel-Ke­let 26 országának 39 városa között. A nyári menetrend első gépe — a MA—830-as járat — vasárnap 7 órakor száll fel a Ferihegyről, s re­pül Szófiába. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 13. játékhéten egy darab öt- találatos szelvény volt. A lottónyeremények a nyere­ményilleték levonása után a következők: öt találatot egy fogadó ért el. Nyereménye 1 millió 523 ezer 077 forint. Négytalálatos szelvénye 191 fogadónak volt, nyereményük egyenként 31 897 forint. Há­rom találata 11 886 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 320 forint. A két- találatos szelvények száma 253 587 darab, ezekre egyen­ként 19 forintot fizetnek. Megyei közúti információ Békéscsabán, a 44-es és 47-es számú főutak Kner Nyomdánál levő csomópont­jában április 1-én aszfaltozá­si munkák miatt forgalom- korlátozás lesz. A munkála­tok alatt 10—15 perces vára­kozásokra lehet számítani. A muronyi bekötő úton le­vő vasúti átjáróban fenntar­tási munkálatok miatt áp­rilis 2-án 8—16.00 óra között teljes útelzárás lesz. A meg­különböztetett jelzésű jár­művek és a gyalogosok át­haladását a lezárás időtar­tama alatt is biztosítják. A közúti forgalmat jelzőőrök fogják irányítani, a terelő­útként kijelölt békés—kon- dorosi útra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom