Békés Megyei Népújság, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-08 / 32. szám

1979. február 8., csütörtök NÉPÚJSÁG A borravaló kötelező? .. örömmel olvastam a Békés megyei Népújság Szer­kesszen velünk rovatában, hogy a Békéscsabai Ingat­lankezelő Vállalat Darvas Jó­zsef Szocialista Brigádjának tagjai nem fogadnak el bor­ravalót, de kifogástalan mi­nőségű munkát végeznek. Sajnos, nálunk nem ez a helyzet.. .. Állattartó gazda va­gyok, de földem, vagyonbm nincs — írja többek között Lipták Pál, Békéscsaba VII. kerületi lakos. — A mi kerü­letünkben két tápüzlet és egy daráló van, a termelő- szövetkezet tulajdonában. Tápot csak-csak kapunk, de miért hiánycikk a korpa, a búzadara és a szárított, mor­Ezután arról ír olvasónk, hogy a kondorosi férfifod­rászatban úgy oldják meg a borravalót, hogy ha kell, ha nem, hajszeszt alkalmaznak. A pacsuli ára 6 forint. Ha a vendég tiltakozik ellene, ak­kor kioktatják, hogy nem mindenki ad borravalót. Nem nagy ügy, én csak a módszer ellen tiltakozom.. zsolt kukorica? A hereliszt már ősz óta nincs, pedig na­gyon kellene. Igen sokan foglalkoznak a VII. kerület­ben állattartással, hizlalás­sal, jó volna, ha a takar­mányellátásban ránk is fi­gyelnének. . .. Békéscsaba hét kilo­méterre van tőlünk, a tá­pért való bejárás sok időt vesz . igénybe.. Öröm bemenni... Személyesen kereste fel szerkesztőségünket Vozár István békéscsabai lakos. Kérte, hogy a Szerkesszen velünk rovat közölje: meny­nyire nagy öröm a fogyasz­tónak betérni Békéscsabán, a vasútállomás közelében, a Tanácsköztársaság úton, a 30. számú ABC-vel szemben a közelmúltban megnyílt presszóba. Igaz, hogy min­den új bolt szép, de a tisz­tasága csak akkor marad meg, ha vigyáznak rá a vendégek és a vendéglátó­ipari egység dolgozói egy­aránt. Nos, ebben a presszóban ragyogó a tisztaság, ráadá­sul igen udvariasak a kiszol­gálók. Vozár István nyugdí­jas, több évtizedet dolgozott mint kereskedő, ö maga is mindig udvarias volt a ve­vőkkel szemben, ezért neki külön jólesik, hogy mások­nak is „fontos” a vendég. lólesett a gondoskodás „.. Senki nem szeret kór­házba menni, én is szorongva léptem át a közelmúltban az orosházi Városi Tanács kór­házának küszöbét. De a nő­vérek, az orvosok kedvessé­ge, figyelmessége, csakhamar elfeledtette velem, hogy hol vagyok...” — írja többek között Szanedli János o^ps- házi nyugdíjas, a Kossuth tér 11. szám alatti lakos. „.. .A II. számú belgyó­gyászatra kerültem, ahol igen jó az ellátás és szakszerű, lelkiismeretes a betegek ke­zelése. Ugyanezt mondhatom el az orr-, fül-, gégészetről is, ahova többször átmentem vizsgálatra. Ebben a kórház­ban az egészség őrei sokat feláldoznak betegekért a pi­henőidőből is. A magam és a betegtár­saim nevében azt kívánom, hogy áldásos, gyógyító mun­kájukat és a megelőzést még sokáig végezzék erőben, egészségben.” Szanedli János Hiánycikk a korpa Szerkesztői üzenetek Teleki József, Szeghalom: Levelét megkaptuk és ki­vizsgálás céljából továbbí­tottuk a legilletékesebb szervhez. A választ a Szer­kesszen velünk rovatban kö­zöljük annak idején. * * * Egy gyulai olvasó: Kérjük, közölje címét, így nem tu­dunk foglalkozni kérésével. Csak teljes névvel és cím­mel ellátott levéllel foglalko­zunk. * * * Sonkoly Pálné, örmény­kút: Megkaptuk a Szerkesz- szen velünk rovathoz írt le­velét. Panaszával egyetér­tünk, ezért kivizsgálás cél­jából elküldtük az illetékes hatósághoz. A választ a Szer­kesszen velünk rovatban kö­zöljük. * * * Szabó Lajos, Gyoma: ön­nel egyetértünk abban, hogy a gyomai balesetekről ritkán tudósítunk. De tessék szá­molni azzal, hogy az újság­író nem lehet minden bal­esetnél jelen. A megye elég nagy ahhoz, hogy különböző témákban sokfelé utazzanak az újságírók. Csak olyan hírt közlünk, amiről értesülést kapunk. * * * Müllek János, Elek: Leve­lét megkaptuk, amelyben ar­ról érdeklődik: miért nem vezetik be az illetékes szer­vek a nyári időszámítást. Amint írja, a felszabadulás után volt már arra példa, hogy nyáridőben korábban kezdtek a hivatalba járó dol­gozók és legalább egy órát nyertek délután. Mivel el­szaporodtak a hobbikertek, ezt az egy órát most jól tud­nák sokan hasznosítani, ráa­dásul a strandra is többen eljutnának, az egészséges sportolásnak hódolhatnának. Levelét kivizsgálás céljából elküldtük a legilletékesebb hatósághoz és a választ a Szerkesszen velünk rovatban keresse. * * * Leszenyhoczki Pál, Kondo­ros: A legnagyobb sajnálat­tal közöljük, hogy címek be­szerzésével és közlésévelnem áll módunkban foglalkozni. Ha elővesz egy telefonköny­vet, minden címet megtalál, amire kíváncsi a megyében. * * * Kiss István gyulai olva­sónk levelét továbbítottuk a legilletékesebb hatósághoz. Egyetértünk önnel abban, hogy a szép Gyuláért moz­galomban mindenkinek illik részt venni és aki hanyag­ságból, kényelemszeretetből csúfítja, piszkítja a város egyes pontjait, az megér­demli méltó büntetését. * * * Makainé Ritu Éva beje­lentését az illetékes szervek megvizsgálták és a megfele­lő intézkedés megtörtént. Bencsik Jánosné, Békés­csaba: A Szerkesszen velünk rovat megkapta az ön leve­lét. Kivizsgálás céljából to­vábbítottuk azt. A választ a Szerkesszen velünk rovatban keresse. *** özv. Szanay E.-né, Gyo­ma: A hozzánk küldött le­velét kivizsgálás céljából el­küldtük az illetékes megyei hatósághoz. A választ a Szer­kesszen velünk rovatban ke­resse. * * * Vozár István, Békéscsaba: Panaszát kivizsgálás céljából továbbítottuk a megfelelő hatósághoz. Választ szemé­lyes levélben küldünk. * * * Szappanos Mihály, Gádo­ros: Levelében azt írja, hogy a helyi sportkörnél napi 3 órában edzőként foglalkoz­tatták. Ennek megfelelően a sportkör fizette az SZTK- járulékot is. Most, hogy nyugdíjba ment, a nyugdíj kiszámításánál a sportkörnél töltött időt nem vették fi­gyelembe. Panaszát kivizs­gálásra elküldtük a Társa­dalombiztosítás Békés me­gyei Igazgatóságára. * * * V. B., Békéscsaba: A Tra­bant vásárlásával kapcsola­tos panaszának intézése va­lóban alaposan elhúzódott. A Merkur Személygépkocsi Értékesítő Vállalat vezér- igazgatója bejelentésével kapcsolatban vizsgálatot ren­delt el. Ennek során megál­lapították, hogy kárigénye valóban jogos. A mulasztó ügyintézőket fegyelmi úton felelősségre vonták. * * * H. Mihály, Békéscsaba: A csótányokkal kapcsolatos be­jelentését intézkedés végett továbbítottuk a békéscsa­bai Városi Tanács egészség- ügyi osztályára. * * * Nagy Lászlóné, Kamut: Az útiköltséggel kapcsolatos levelére a Volán 8. számú Vállalat fog válaszolni. * * * H. András, Békéscsaba: A sorkatonai szolgálat letöltése után a bevonulás előtti mun­kahelyen tovább foglalkozta­tott dolgozó munkabérét a vele azonos vagy hasonló munkakörökben dolgozók munkabérének legalább az átlagával kell fejleszteni. Ezt írja elő a 7/1967. (X. 8.) MŰM számú rendelet. Pa­naszával a vállalat munka­ügyi döntőbizottságához for­duljon. * * * Karsai Mátyás, Csorvás: Levelében arról ír, hogy mint termelőszövetkezeti tag a közelmúltban rokkantsági nyugdíjba ment. Nyugdíját a háztáji gazdálkodással pó­tolja. A földadókedvezmény- nyel kapcsolatos kérését to­vábbítottuk a csorvási ta­nácshoz. Kellemetlen „vendégek” öt napig volt a békéscsa­bai kórház belgyógyászati osztályának betege — írja többek között Nagy Sándor bélmegyeri tanár ........Az or­vo sok és az ápolónők éjjel­nappal emberfeletti küzdel­met folytatnak azért, hogy a betegeken segítsenek, még a legsúlyosabbakról sem mon­danak le. Aki erre rászorul, szó nélkül tisztába teszik, szeretettel ápolják, kedves, jó szóval vigasztalják. Ezért felháborító, hogy az ő lelki- ismeretes jó munkájukat le­rombolják a felelőtlen, része­ges emberek. Egyetlen éjszaka négy olyan súlyos részeget hoztak be, akiknél gyomormosást kellett alkalmazni. Az orvosok és ápolónők a legnagyobb sze­retettel bántak velük is. De nekik reggel újból kellett kezdeni az injekciózást, láz­mérést stb. Legalább pihen­tek volna pár órát, ha nin­csenek részegek. Az egyik ittas — aki többször volt már vendége a belgyógyá­szatnak — azt kiabálta: „do- kikám, nem kell ebből nagy ügyet csinálni”... És most én hadd kérdezzem meg az illetékes szerveket: nem kel­lene ebből nagyobb ügyet csinálni?" A levéríróval együtt mi is várjuk az illetékesek vála­szát. Öreg torta Ehetetlenül száraz torta­szelettel kereste fel szerkesz­tőségünket Huszár Andrásné békéscsabai lako6. Elmondá­sa szerint az ötéves kisuno- kájának születésnapjára ren­delte a békéscsabai 100-as ABC-ben. Nem a boltot hi­báztatja, hisz a megrende­lést ők is továbbadják. De elvárta volna az illetékes cukrászüzemtől, hogy a pén­zéért minőségi árut adjon, hisz ő nem kérdezte, hogy mibe kerül a torta. Kifizet­te érte a csaknem 100 forin­tot, végül nem bírták elfo­gyasztani. A kisunoka úgy fogalmazott: „... ugye Ne­ked azért adtak öreg tortát, mert Te is öreg vagy”. A panaszkönyvbe nem érdemes beírni... Alapító tagja vagyok az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ- nek — írja többek között Csákvári Pál orosházi la­kos. — Jóban, rosszban ki­tartottunk a szövetkezet mel­lett. Ügy érzem, a Csillag Áruház létrehozásában is nagy szerepet játszanak a ta­gok ...” „... Nagyon bosszant, hogy a panaszkönyvbe beírni nem ajánlatos. Én és a feleségem beteg, öreg emberek va­gyunk, de a két hold föl­dünket becsülettel megmű­veljük. De a termékék érté­kesítésétől félnünk kell... Még 1971-ben történt, hogy valami göngyölegsúly miatt Panelos bérházban la­kunk — írja több lakótársa nevében Fodor Zoltán, Bé­késcsaba, Bartók Béla út 75—77. szám alatti lakos. — A bérházban sokan fatalpú papucsban, illetve klumpá­ban közlekednek. A fatalp kopogása nagyon zavarja a lakókat. Természetes, aki keveset tartózkodik lakásá­ban foglalkozásánál fogva, azt nem érdekli. De mi: Fo­dorék, Gálék, Mecsekiék és Huszámé úgy szeretnénk csendben, nyugalomban élni az egyébként szép lakások­ban, hogy jól érezzük ma­gunkat. Sajnos, nekünk nincs jo­nem stimmelt a gyümölcsát­adás. Ezért a sérelmemet be­írtam a Csillag Áruház pa- nasZkönyvébe. Azóta, ha én viszek bárminemű árut, nem veszik át, de ha a feleségem viszi — akit nem ismernék —, minden oké. Nékem arra hivatkoznak, hogy elég sok árut hoznak vidékről, nem áll módjukban oly sokat át­venni.” „A Csillag Áruház megnyi­tása nekünk, alapító tagok­nak — igen nagy élmény volt. Ezért esik kétszeresen rosszul a velünk való bá­násmód, ha saját termékein­ket szeretnénk értékesíteni a fogyasztók javára.” gunk megtiltani, hogy a la­kók ne járkáljanak fatalpú szandálban, illetve klumpá­ban. De úgy tudjuk, hogy van erre tanácsi rendelet. Kérjük a Szerkesszen velünk rovat segítségét abban, hogy valaki tiltsa meg végre a panelos lakásokban a fatal­pú szandálok, illetve klum­pák viselését, amelyek oly nagy zajt csapnak. Nyuga­lomra vágyunk, amikor ide­haza vagyunk, hiszen épp elég a zaj a munkahelyen és az utcán. Kérjük, keressék meg azt a szervet, amelynek joga van a panelos lakások­ban letetetni a facipőt és a klumpát. MIT MOND A JOGSZABÁLY? Mocsári Sándorné, Szegha­lom: Azt kérdi levelében, hogy mennyi ideig jár táp­pénz. Mi történik akkor, ha a jogosultságot már kimerí­tette. A táppénz a betegség miatt elvesztett keresetpótlásra szolgál. Annak jár, aki a biztosítás tartalma alatt, vagy megszűnését követő el­ső, vagy második napon vált keresőképtelenné. Ha a kere­sőképtelenség a biztosítás megszűnését követő második napon túl, de 15 napon be­lül következik be, táppénz csak akkor illeti meg, ha a biztosítás korábban legalább 180 napon át nem volt meg­szakítva. A megszakításba természetesen nem számít bele a heti pihenőnap és a munkaszüneti nap. Ugyan­csak nem lehet megszakítás­nak tekinteni a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának ide­jét. A táppénz a folyamato­san biztosításban töltött idő figyelembevételével a kere­sőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban egy éven át. Gümőkóros megbe­tegedés esetében azonban két éven át folyósítják. Egyéves­nél fiatalabb gyermek szop­tatása, ápolása címén a gyer­mek egyéves koráig, egy­évesnél idősebb, de három­évesnél fiatalabb gyermek ápolására évenként és gyer­mekenként 60 napon át, há­romévesnél idősebb, de hat­évesnél fiatalabb gyermek ápolására évenként és gyer­mekenként 30, egyedülálló­nak pedig 60 napon át, vör- henyben szenvedő gyermek ápolása címén esetenként legfeljebb 22 napra folyósí­tanak táppénzt. Amennyiben táppénzre való jogosultságát kimerítette, akkor lesz jogo­sult ismét táppénzre, ha ke­resőképessé vált, s ezt kö­vetően biztosítottként mun­kát végez. A táppénzjogo­sultság kimerítése után ki­vett szabadság időtartama Garat Mihály nagyszénási lakos arról írt a Szerkesszen velünk rovatnak, hogy a helyi ABC-ben nem vettek vissza tőle 13 sörösüveget azzal az indokkal, hogy nincs göngyöleg. Nem első eset, hogy a tisztára mosott üveget nem veszik vissza. Azt kérdezi levelében, med­dig kell ezt tűrni? Nos, a Békés megyei MÉSZÖV és az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ illetékes ve­zetői kivizsgálták az ügyet. Megállapították, hogy a nagyszénási ABC-ben önké­nyesen jártak el, figyelmen kívül hagyták az üvegpalac­kok betétdíjáról és forgal­máról »szóló 1/1970. AH. számú rendeletet. Ezért az illetékes ABC-áruház veze­tője és helyettese írásbeli fi­gyelmeztetésben részesült. Felhívták figyelmüket arra is, hogy ha hasonló eset előfordul, sokkal szigorúbb elbánásban részesülnek. *** Csizmadia Mihály orosházi lakos arról írt szerkesztősé­günknek, hogy mint sertés- gondozó, a Béke Tsz-ben — munkatársaival együtt — nem kapja meg azt a mun­kabért, ami megilletné. Ké­résünkre a Békés megyei Tanács mezőgazdasági és az újabb táppénzre való jo­gosultság szempontjából nem tekinthető munkavégzésnek. Levelében továbbá azt kér­dezi, hogy betegség címén igényelhet-e nyugdíjat. Igen, ha egészségromlása következtében munkaképes­ségét 67 százalékban elvesz­tette. Rokkantsági nyugdíj­ra lesz jogosult, amennyiben állapotában javulás legalább egy évig nem várható. A munkaképesség kérdésében az Országos Orvosszakértői Intézet illetékes orvosi bi­zottságának a véleménye az irányadó. A rokkantsági nyugdíjra való jogosultság előfeltételét képezi a szolgá­lati idő. Harmincéves korha­táron túl a jogszabály 8, harmincötéves életkor be­töltése után pedig 10 év szolgálati időt ír elő. Abból a szempontból, hogy az igénylő a rokkantsági nyug­díjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte-e, nem az igény bejelentésekor, ha­nem a megrokkanás idő­pontjában betöltött életkor a mérvadó. Annak vizsgálatá­nál pedig, hogy az igénylő a megrokkanás idején betöl­tött életkorára a szolgálati idővel rendelkezik-e, a meg­rokkanást követően szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni. A megrokkanás időpontjához fűződő kedvez­ményes szabály csak annál nem alkalmazható, aki vég­eredményben első munkába- lépését megelőzően rokkant meg. V. Ilona, Békéscsaba: Élet­társi viszonyt is feljogosít házastársi pótlékra, ha élet­társa saját jogú nyugellátás­ban részesül, s vele legalább egy év óta él együtt. A pót­lék megállapítása végett ké­relmet kell benyújtani a nyugdíjfolyósító igazgatóság­hoz. A kérelemhez csatolni kell a tanácsnak az együtt­élésre vonatkozó igazolását. Dr. Serédi élelmezésügyi osztálya a panaszt kivizsgálta. Kide­rült, hogy a panaszos beje­lentése nem jogos. 1978 májusában került új mun­kakörbe — ahol a Mezőhe- gyesi Sertéstenyésztő Rend­szer keretében előhasú sül­dőket nevelnek — pontosan közölték velük a kereseti lehetőséget. A panaszos 1978-ban több mint 48 ezer forintot keresett, a havi munkabére meghaladta a négyezer forintot. A szövet­kezet vezetői felajánlották: ha ezzel a munkakörrel nincs megelégedve, áthelye­zik a sertéshizlaldába, ahol korábban dolgozott. *** „Jobb autóbuszokat ké­rünk” címmel közöltük egy gádorosi kedves olvasónk levelét. Erre a Volán 8. sz. Vállalat vezetőitől a követ­kező információt kaptuk: „ ... Vállalatunk 1979. évi tervében szerepel a Gádoros —Orosháza közötti forgal­mat lebonyolító autóbusz cseréje. Egy Ikarus 280 tí­pusú gépjárművet állítunk forgalomba. Bízunk benne, hogy a Gádoros—Orosháza közötti útvonal rendbe hozá­sa is megtörténik. Addig is kérjük az utasok szíves tü­relmét." Válaszolnak az illetékesek Kőszénét a segítségért A közelmúltban Békéscsa­bán a postahivatalban 18.50 órakor feladtam egy express levelet. Nagyon fontos volt!... A szolnoki MÁV-kórházba küldtem a sürgős sorokat. Csak amikor hazaértem, ak­kor jutott el a tudatomig, hogy elfelejtettem ráírni: reumaosztály. Így pedig na­gyon nehezen találnak rá arra, akinek a levelet címez­tem. Rögvest visszamentem a postára, de a 6. számú ab­lak, ahol Csomós Ilona tel­jesített szolgálatot — már zárva volt Nagyon el vol­tam keseredve, de legna­gyobb meglepetésemre a pos­táskisasszony meglátott és arról faggatott: mire lenne szükségem? Bár a levelek már cso­portosítva voltak, dé ő elő­kereste és ráírta a kiegészí­tő címet. Olyannyira jól esett a figyelmesség, hogy a Szer­kesszen velünk rovatot tisz­telettel megkérem a köszö­netéin tolmácsolására. Kiss Sándor Békéscsaba, Thurzó u. 26. SZERKESSZEN VELÜNK! Ki teteti le a facipőket?

Next

/
Oldalképek
Tartalom