Békés Megyei Népújság, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-08 / 32. szám

nTRvn 1979. február 8., csütörtök V Nem lehetne rendelet nélkül is? Mostanában sokat beszé­lünk, írunk, hallunk a kör­nyezetvédelemről. Volt már kampány, társadalmi mun­kaszervezés, tisztasági hét, környezetvédelmi bónap, és így tovább. Vagyis: nap mint nap felhívják a fi­gyelmünket arra, hogy tartsuk tisztán környeze­tünket, mert ez elsősorban a saját, de mindnyájunk ér­deke is. A furcsa az, hogy a „Sok beszédnek sok az alja” — ismert régi mondás érvé­nyesül mégis. Nem mon­dom, néha van foganatja, de a legtöbbször eleresztjük a fülünk mellett. Olyanok vagyunk, mint a rossz gyermek, akinek naponta unos-untalan a fülébe dör- gik: rossz, haszontalan, semmirekellő! Míg végül is már a könyökén jön ki, rá sem hederít. Csak szét kell néznünk a városokban és mindenütt találkozunk ilyennel. Téve­dés ne essék, nem a falvak­ban, hanem a városokban. Mert az előbbiekben, cso­dák csodája, mindig szépek, tiszták, rendesek az utcák, nem szemetesek az árkok, ám az előbb említett he­lyeken, a városokban annál több a piszok, az eldobált hulladék, a tiltott helyen tárolt szemét. Felsorolni is nehéz lenne, mi minden ta­lálható az utcán, a járdán, az úttesten, az árkokban. A cigarettacsikktől a tejes- tasakig, a konzervdobozig, az árkokban a tavalyról ott maradt kórókig, száraz gallyakig minden. Nem rit­ka az állati tetem sem. A tulajdonos nem vette a fá­radtságot, hogy kivigye a dögtemetőbe, egyszerűbb volt az árokba dobni. Per­sze arra nem gondolt, hogy ezzel saját maga, családja és a környezetében élők egészségét veszélyezteti. A buszmegállókban eldo­bott csikkek garmadát lát­hatjuk, holott csak egy lé­pést kellene tenni a hulla­dékgyűjtőig. A főútvonala­kon elég sűrűn található ilyen edény. De nem, a vi­lág minden kincséért sem dobnák oda a szemetet, a csikket. Nemrég Békéscsabán, a Tanácsköztársaság úti 30-as ABC előtt nylontasakok százait hordta szét ~a szél. Ki tudja, hogy kerültek oda, de aki otthagyta, fe­lelőtlenül tette. S, hogy ne csak békés­csabai példát vegyünk, menjünk el Szarvasra. A Lenin és a Béke utca árkai tele vannak szeméthulla­dékkal. Csoda-e, ha jön az eső, ezek az árkok nem bír­ják elvezetni a csapadék­vizet, amely elönti az uta­kat, a járdákat. Nem rég éppen ilyen esetről adtunk hírt Békés­csabáról, ahol Erzsébethely néhány utcáját elöntötte a belvíz, éppen azért, mert az árkok nem voltak ki­tisztítva. A lakók, háztulaj­donosok pedig ahelyett, hogy segítettek volna, a ta­nácstól vártak mindent. Ilyenkor gyermekkori emlékeim jutnak eszembe. Annak idején mindenki kö­telességének tartotta a sa­ját portája előtt a járda és az árok tisztítását, sőt az úttest egyengetését is, ahol nem volt szilárd útburko­lat. Ezt természetesnek tar­tották, senkit sem kellett külön biztatni, ösztönözni, vagy éppen büntetni. Igaz, ma felgyorsult az életritmus, s könnyen rá­fogunk mindent a rohanó tempóra, nincs idő az előb­bi dolgokra. Valahogy még­sem helyes ez így. Valami változásnak kellene lenni. A napokban olvastam, hogy az egyik tanács ren­deletben adta ki az árkok és a járdák tisztítását, akár magántulajdon, akár közű­iét előtt vannak is azok. Valami tehát mégis csak elkezdődött. Mert a rende­let tovább így szól: aki en­nek nem tesz eleget, az ilyen és ilyen büntetésben részesül. Viselje hát a következ­ményeket! S ez így helyes, de nem lehetne külön ren­delet nélkül tisztán tartani környezetünket?... Kasnyik Judit Korszerűbb lakás­karbantartás A Békéscsabai Ingatlan- kezelő Vállalat évről évre jelentős lakáskarbantartási és -felújítási munkát végez a megyeszékhelyen. A laká­sok számának emelkedése természetesen a feladatok gyarapodását is magával hoz­za. Éppen ez teszi szüksé­gessé, hogy a vállalat egyre több figyelmet fordítson a technológiai folyamatok kor­szerűsítésére, valamint a gé­pesítésre. A mostani tervidő­szakban a fejlesztési prog­ramnak ez a központi kér­dése. A tapasztalat is azt igazol­ja, hogy a fenntartási mun­kák korszerű elvégzése meg­teremtheti az alapot a lét­szám felszabadítására is, s ugyanakkor a lakossági szol­gáltatások minél gyorsabb elvégzésére. Egyre nagyobb gondot fordítanak az egyes épületszerkezetek előre gyár­tására. Amennyiben ugyanis az előre gyártás növekedik, úgy csökken a helyszíni munka. Jelenleg az épület- szerkezetek előregyártása két helyen történik. Mégpe­dig a vállalat korszerű te­lephelyén, másrészt pedig a fenntartási munkák végzése során. A telephelyi előre- gyártásnak az az előnye, hogy itt jobb és korszerűbb munkakörülmények között végzik a dolgozók a felada­tokat. A gépek vásárlására, valamint az anyagmozgatás korszerűsítésére a vállalat a tervidőszak első három évé­ben több mint 8 millió fo­rintot fordított. Sokat javult a munka- és üzemszervezés. Szem előtt tartották a szociális felada­tok megoldását is. Békés­csabán a Dózsa György úton korszerű szociális létesít­ményt hoztak létre. Kiemel­kedően jó az egészségügyi ellátás is. A munkavédelmi helyzet alakulását nagyban elősegítette, hogy az oktatá­sokat rendszeresen megtar­tották, s a havi szemlék so­rán feltárt hiányosságokat megszüntették. Nagy lendü­letet vett a szocialista mun­kaverseny is, amelyben a múlt évben 40 brigád vett részt. A munkaverseny szer­ves részét képezi az újító­mozgalom kiszélesedése. A múlt évben a vállalat dol­gozói 29 újítást nyújtottak be, melyek közül húszat el­fogadtak. Az újítók díjazá­sára a vállalat több mint 44 ezer forintot fordított. Sikeres rajt Sarkadon 36 millió a kertészetből A Körös-vidék zöldségter­mesztési modellüzemében, a kondorosi Egyesült Tsz-ben az elmúlt esztendőben is ki­magasló eredményeket értek el, pedig a hűvös, esős, nap­fényben szegény időjárás nem kedvezett a zöldségfé­léknek. Paradicsomból 587 mázsát takarítottak be hek­táronként, s ezzel az ország­ban a legkiemelkedőbb ered­ményt érték el. A paradi­csom árbevétele hektáron­ként meghaladta a 116 ezer forintot. Jó volt a vörös­hagyma, a zöldbab és más kertészeti növény hozama,. s a faiskola is sok facsemetét termelt hazai és külföldi ér­tékesítésre. A kondorosi Egyesült Tsz 1979-ben 351 hektáron ter­mel kertészeti növényeket. A tervek szerint a kertészeti fő­ágazat árbevétele 35 ' millió 700 ezer forint lesz. Zöldba­bot 110 hektáron termelnek, zöldpaprikát pedig 97 hektá­ron. A kertészeti főágazat dolgozói nagy gonddal ké­szültek fel az új gazdasági év terveinek valóra váltására. Alaposan megemelt terv teljesítéséhez láttak hozzá 1968-ban a Szellőző Művek sarkadi gyáregységének dol­gozói. 1977-ben 93 millió fo­rintos volt a terv, egy évre rá 132,5 millió forintot irá­nyoztak elő. Ez mintegy 40 százalékos növekedés egy év alatt, de ennél is többet tet­tek, 135 milliós volt a tény­leges árbevételük. Könnyű persze nagy arányban növelni a terme­lést, ha közben emelkedik a létszám is, és sokán ezt ve­tették a sarkadiak szemére. Csakhogy a dolgozók száma egy év alatt 282-ről 321-re nőtt és ez csak 17 százalékos emelkedés. A különbözet a termelékenység emeléséből származott. A termelékenység növelése az idén még tovább folytató­dik. Tervük ugyanis 150 mil­lió forint árbevétel, és ezt létszámnövekedés nélkül va­lósítják meg. Ehhez persze az kell, hogy új, munka- és üzemszervezési intézkedése­ket tegyenek. Az alapot az intézkedésekhez egy új üzem­csarnok felépítése teremti meg, ahová modem gépeket állítanak be a technológiai sorrendnek megfelelően. Ez­által csökken az anyagmoz­gatás, gyorsabb és szervezet­tebb lesz a munka. Ezt kí­vánják az egyre növekvő nagyságú sorozatok. Talán legfontosabb gyártmányuk a falra és csőbe szerelhető szel­lőzőberendezések, a FALAX- ok, az idén 20 ezres szériá­ban készülnek. De ez csak az első lépés, mert egy KGST- szakosodás keretében a Szel­lőző Művek és azon belül is a sarkadi gyáregység kapta feladatul, hogy ebből a ter­mékből kielégítse a szocialis­ta országok igényét. Márpe­dig egyedül a Szovjetunió évi 300 ezer darabra tart igényt, szükség van tehát az ütemes, szervezett gyártásra. A szervezésen kívül új cél­gépek is segítik a tömeg- gyártást, valamint jó néhány újítást is bevezetnék. A ven­tillátorlapátokat például ön­tés helvett a jövőben lemez­ből fogják préselni, már be is szerezték az ehhez szüksé­ges 500 tonnás présgépet. A fejlesztésre szükséges többi berendezés is már a gyárban van. vagy az év első negyed­évében megérkezik, így vár­hatóan nem lesz akadálya a 150 millió forintos terv tel­jesítésének. Tizenöt forintos munkaegységgel kezdték Három évtizeddel ezelőtt, 1948-ban már 3 évvel a fel- szabadulás után, Gyulán 13 alapító taggal megalakult a Népköztársaság Termelőszö­vetkezet, amelynek tagjai megtették a szövetkezeti mozgalom első lépéseit. Az agrárproletárok 240 holdon 7 lóval, 13 szarvasmarhával, 11 sertéssel kezdtek hozzá, hogy bebizonyítsák a szövetkezés­ben rejlő erőt, a nagyüzem fölényét a kisgazdaságok fe­lett. Jól kezdődött az első év, hiszen holdanként búzából 17 mázsás átlagtermést értek el, ami harminc évvel ezelőtt nagyszerű eredménynek szá­mított. A maroknyi csoport­nak az első évben már több mint 300 ezer forint értékű vagyona volt és igaz, csak nagyon szerény összeget, 15 forintot fizettek ki egy mun-, kaegységre. A Népköztársa­ság volt a jogelődje a mosta­ni Munkácsy Termelőszövet­kezetnek. Az alapítókat a jó szándék, s erős hit vezet­te a nagyüzemi gazdálkodás felé.' Bíztak a jövőben, azt azonban akkor még elkép­zelni sem tudták, hogy mi lesz 3 évtized múltán. Most már csaknem ezer tagja van a termelőszövet­kezetnek, a közös vagyon alakulása pedig a legmeré­szebb képzeletüket is felül­múlta. Tavaly ez az összeg már csaknem 180 millió fo­rint volt és búzából például csak azért nem érték el a 42 mázsás átlagtermést, mert kedvezőtlen volt az időjá­rás. Cukorrépából azonban 363 mázsát takarítottak be egy hektáron. Ez az egy nö­vény majdnem 2 millió fo­rinttal többet hozott a ter­vezettnél. A jó eredmények hatására természetesen nőtt a tagok jövedelme is. Igaz, a hét ló helyett most már több mint 7 ezer lóerő segíti munká­jukat, s ehhez még nem is számoltuk a traktorok, te­hergépkocsik mintegy 2 ezer lóerejét, amelyek a meliorá­ciós munkákban segédkez­nek. A tagok munkadíjára az elmúlt évben csaknem 20 millió forintot használtak fel, ami azt jelenti, hogy egy tagra, egy évben csaknem 43 ezer forint jutott. Hol van ez már a 15 forintos mun­kaegységtől ? Az elmúlt évi eredménye­ik alapján a szövetkezet tagsága egy osztállyal fel­jebb került, a B kategóriá­ból az A-ba. Ez további jó munkára kell, hogy ser­kentse a tagságot, amely az idei évre még magasabb mércét állított maga elé. Ár­bevételüket 209, termelési értéküket csaknem 150 mil­lió forintban határozták meg. Ha ezt teljesítik, a jövedelem is nő. Egy tagra havonta már 3 ezer 700 forintot tervez­nek. Külön említésre méltó és dicséretes, hogy a szövetke­zet tagsága a nem kis ener­giát követelő tervek végre­hajtása mellett nem feledke­zik meg a valamikor hasz­nálatos paraszti eszközök, szerszámok gyűjtéséről sem. Egész kis múzeumot rendez­tek be ezekből a tárgyak­ból, amelyeknek minden év­ben sok látogatója akad. Részlet a termelőszövetkezet üzemtörténeti kiállításából, egy majorságban berendezett múzeumból Fotó: Bála Ottó Tenyészkacsa dollárért vagy forintért? Megkezdődött a keltetés a szarvasi HflKI-ban A SZARVASI HALTENYÉSZTÉSI KUTATÓ INTÉZET TÖBB MINT 20 ESZTENDEJE FOGLALKOZIK AZ IPAR- SZERŰ HALASTAVI PECSENYEKACSA-TERMELÉS KOR­SZERŰ MÓDSZEREINEK KIDOLGOZÁSÁVAL ÉS ELTER­JESZTÉSÉVEL, ILLETVE ŰJ FAJTA KITENYÉSZTÉSÉ­VEL. A „KETTŐS HÚSTERMELÉS” MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSA RÉVÉN — AZ ÖNKÖLTSÉG EGYIDEJŰ CSÖKKENÉSÉVEL — MEGKÉTSZEREZHETŐ AZ EGY­SÉGNYI TÓFELÜLETEN ELŐÁLLÍTOTT HŰSMENNYI- SÉG. AZ ÜJ ESZTENDŐ ELSŐ KACSATOJÁSAIT FEB­RUÁR ELSEJÉN RAKTÁK GÉPEKBE. EBBŐL AZ ALKA­LOMBÓL FELKERESTÜK KIS ANDRÁS FÖÁGAZATVE- ZETÖT. — Mindenekelőtt azzal szeretném kezdeni, hogy al­kalmazkodnunk kell a világ­piaci igényekhez. Manapság inkább a kisebb testű — 2,35—2,45 kilós — pecsenye- kacsát keresik. E téren igen jó eredményekről adhatunk számot. Az első államilag el­ismert fajtánk a szarvasi pekingi kacsa volt, szilárd szervezetű, betegségnek el­lenálló, félintenzív tartáshoz jól alkalmazkodik. A hoz­záfűzött reményeket bevál­totta, de az intenzív tartás- technológia esetén nem ver­senyezhet a legjobb import­fajtákkal. További nagy lépés volt az előzetes állami elismerésben részesült háromvonalas Kö­rös menti kacsahibrid előál­lítása. A Körös menti hibrid tojástermelésével, növekedé­sével, takarmányértékesítő képességével, korai tollaso- dásával már sikerrel felve­szi a versenyt a kiváló im­portfajtákkal. Nagyüzemi viszonyok között is kipróbál­tuk: évente 10—12 ezer hib­rid szülőpárt helyeztünk ki partnergazdaságainkba. Az előírt tartástechnológia pon­tos betartásával kimagasló eredményeket értek el. A ba­romfiiparral együttműködve Békéscsabán és Kecskemé­ten vágási kísérleteket vé­geztünk az angol és a ma­gyar hibridekből. A Körös menti hibrid 44—45 napos korban már vágható, hat és fél hetes korban eléri a 2,4— 2,5 kilós átlagsúlyt, a takar­mányértékesítése is kiváló. Tehát állja a versenyt az angol hibriddel. Természete­sen a genetikai kutatómun­kával az eredmények tovább fokozhatók. ígéretes új vona­laink vannak, s reméljük 1980—81-ben még jobb tu­lajdonságokkal rendelkező új hibrideket adhátunk a te­nyésztőknek. Nos, mi várható az 1979- es esztendőtől ?, A tervek szerint egymillió kacsatojá­sunk lesz. Ebből 400 ezer da­rabot magunk keltetünk ki, 400 ezret már előre értéke­sítettünk. Gond, hogy mi legyen a megmaradó 200 ezer tojással. Ilyen drága ál­lomány tenyésztojásait kár lenne lé gyanánt értékesíte­ni. Tavaly 100 ezer pecsenye- kacsát neveltünk fel tavain­kon, az idén negyedmilliót tervezünk. Bebizonyosodott sok éven át, hogy a kacsás tavakban több és gazdaságo­sabb a halhústermelés is. Ha valamivel több állami támogatást kapnánk, sokkal gyorsabban érhetnénk ~ el újabb sikereket. így is 35— 40 ezer hibrid szülőpárt tud­nánk biztosítani a partner­gazdaságoknak, és ezzel megoldódna az országon be­lüli tenyészkacsaigény kielé­gítése. Sajnos azonban számos gazdaság ma is drága dol­lárért vásárolja a hibrid kacsa szülőpárokat. Talán nem tudják, hogy ma már Magyarországon is, hasonló jó tulajdonságokkal rendel­kező kacsafajta létezik, sezt forintért lehet megvásárolni, nem pedig dollárért. Ezután Kis András egy angol szövegű levelet mutat, párhuzamosan a magyar for­dítással. Ebből kiderül: a legutóbbi riói baromfite­nyésztők világkongresszusán Amerika legnagyobb kacsa­tenyésztő cége — évente öt­hatmillió kacsát nevel — képviseletében megjelent Donald D. Jackson arra kér­te az illetékes szerveket, hogy a kacsaállomány mi­nőségi javítása érdekében — cserében vagy dollárért — szülőpárokat kaphasson az új magyar hibridből. A fentiekből kitűnik: a szarvasi Haltenyésztési Ku­tató Intézet a szerény lehe­tőségek ellenére igen szép eredményeket produkált. Dicséretes, törekvés: nem elégszenek meg a saját ha­lastavaiknak kacsákkal való benépesítésével, hanem a forintért kapható jó magyar hibridekből minél többet sze­retnének a partnergazdasá­goknak adni. Népgazdasági érdekből az sem mindegy: mi lesz az idei 200 ezer ka­csatojás sorsa. Hisz tények bizonyítják: a Körös menti hibrid pecsenyekacsa meg­felel a világpiaci követelmé­nyeknek, érdemes vele fog­lalkozni. (Ary)

Next

/
Oldalképek
Tartalom