Békés Megyei Népújság, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-04 / 29. szám

NÉPÚJSÁG 1979. február 4., vasárnap Magyar írók a forradalomban Kosztolányi részvétele az őszirózsás forradalomban Kosztolányi Dezső: Boldog délelőtt a Vérmezőn Az őszirózsás forradalmat a Nyugat írói szinte vala­mennyien saját vívmányuk­nak is érezték. Így volt ezzel Kosztolányi is. Az a szét­szóródás azonban, amely a Tanácsköztársaság bukása után bekövetkezett, nem előzmények nélkül történt; a részvétel foka és természete is más volt, a Kosztolányié különösen. Azonosulása az őszirózsás forradalommal törvényszerű fejlemény volt. Mértéke kez­dettől a munka lévén, min­dig azokhoz húzott, akik lét­rehozták, megalkották az ér­tékeket. Verseinek az a pol­gári radikalizmus nevelt kö­zönséget, amely a szegények és a béke ügyét is felvállal­ta. A Világ, a Pesti Napló, a Nyugat harcaiban szövet­ségessé erősödött ez a kapcsolat. Kivált a béke óha­jában volt erős a kötés. Kosztolányinak lételeme volt a zavartalan, lázas munka, az irodalmi élet, a siker. Az élet elemi örömeit, jó ízeit, játékait a gyermek ráutaltsá­gával tudta élvezni. A há­ború véres színjátékaira fi­gyelt, s ő állandó remegés­ben élt szüleiért, öccséért, aki megsebesült, s barátaiért. A szörnyűségek érinthető kö­zelségbe kerültek. Természetes, hát, hogy öszint» örömmel fogadta a forradalmat. Öröme azonban csak az első pillanatban volt igazán felszabadult, mert a várt békét a forradalom sem biztosíthatta, s a háború el­vesztésének konzekvenciáit is sejteni lehetett már. És nem lehetett tudni, hogy a zak­latott, lázas folyamat hol áll meg. Sokan a radikális cse­lekvésben keresték a kiutat ebből az új válságból. Kosztolányi sem dezertált, szerepeket vállalt, s cikkben is tanúskodik a fordulat nagy emberi lehetőségei mellett. A kultúra és a tőié addig el­zárt szegények találkozásától új, egészséges közösségi mű­vészetet remél, s meghatot- tan figyeli ennek első jeleit a színházban, a játszótere­ken. (Szemek a homályban, Nevek nélkül, Csúnya Ma­riska ... szép Mariska). Pe­dig ezek az írások már a Ta­nácsköztársaság ideién jelen­nek meg, Kosztolányi kétsé­geinek fokozódása közepette. Ennek magyarázata a részvétel természetéhez is közelebb vihet. Arról van szó, hogy Kosztolányi irtózá­sa a háborútól, békevágya s szerepvállalása a forradal­makban nem a jövőformálás forradalmi hitének eszmei bázisán megy végbe. Sokkal tépettebben, fájdalmasabban nézi az eseményeket, mint íróbarátai. Aggodalom tölti el a gyors változások láttán, felelősebb építőmunkát sür­get (Munkaprogram). Gyak­ran beszél az átélt szenvedé­sekről, s felötlik írásaiban szemléletének később fölerő­södő két motívuma: „Ügyse intézhettek el semmit”, s a „mindenben csalódtunk”. Ez a kesernyés bölcsesség a politikai cselekvés és kö­zötte bizonyos távolságot lé­tesített, de nem szigetelte el egészen. A jelenlét egy sza­badabb lehetőségéhez maga is ragaszkodott, s ennek írói módszerét már a világháború éveiben kiérlelte. „Itt egy ma élő ember, ki nem ért a ma­gas politikához és egyéb hasznos tudományhoz, el­mondja. mit látott maga kö­rül...” így vezette be hábo­rús írásait, s bár avatatlan- ságát túlhangsúlyozta, az igaz, hogy írásaiban nem a nagypolitikára figyelt, hanem az emberek arcát, furcsa gesztusaikat nézve ismerte fel a lélekben végbement szomo­rú változásokat. A semleges témákban, a jelentéktelennek látszó dolgok övezetében érezte magát otthonosnak. Ahol a véletlenül szemébe ötlő tények, események tük­rözik a pillanat igazságait. A politikumot is tehát, de ön­kéntelenül, az állásfoglalás direkt-gesztusai nélkül. Igen jellemző rá, hogy .az orosz forradalomról érkező hífek sem a világpolitikai lehető­ségekre irányítják figyelmét: a frontról érkező katonaleve- lékre kíváncsi; s az érdekli: „milyen felhők jártak az égen, milyen kendőben ti­pegett végig a szeptemberi aszfalton egy orosz anyóka ... milyen módon nőtt a lárma és az izgalom, míg a zendülésből, a tüntetésből ... forradalom vált”. „Valaha olvastam egy verset egy kis gyufaszálról. Ez a lángocska ma is fényesebben világít a lelkemben, mint az orosz for­radalom titáni fáklyája.” Jellegzetesen szépírói ez a viszony: téma és szemlélet szabad találkozása, ahol tű­nődni, ámulni is lehet, s szóhoz juthat a humor, a játékosság is. A célratörő programos politizálás elől te­hát nemcsak kétségei miatt tér ki. Szépírói ösztöne is ilyen termékeny impresszio­nizmust sugall. S hogy mi­lyen megejtő remeklésekre képesíti ez a módszer, itt ol­vasható kis rajza, a Boldog délelőtt a Vérmezőn egyma­gában is példázhatja. Igaz, itt a politikum is közvetlenül jut szóhoz, de tessék megnézni, mennyire szerzőjére vall ez a politi­kum! Hiszen a mezőt, me­lyet a gyermekek birtokba vesznek, a magyar mártírok vére locsolta, a katonaság, a militarizmus, amelytől el­veszik, a maga fekete-sárga tábláival, az előtte silbakoló bosnyákkal a Habsburg-ha- talmat jelképezi. A kisajátí­tást tehát régi és legális nemzeti érzülettel vonja ár­tatlan fénybe, s maga az ak­tus. ez a gyermekforradalom „Kedves, vértelen és vidám”. Semmi sem feszélyezi hát a költőt az esemény rajzá­ban. Fájdalmas ámyalású váddal emlékszik arra, ami yolt, hírügynökségi szerepet játszva jelenti, ami most tör­tént, az előzményeket mesélő higgadtsággal, a friss esemé­nyeket elevenebb ritmusban, a boldog kisajátítás üde lát­ványa által gerjesztett köny- nyed derűvel adja elő. S végül e kedves látványt a „csúf militarizmus” halotti toraként interpretálva: a be­állítás, az ellentétezés játé­kos paradoxona szinte kedv­teléssé avatja az interpretá­lás örömét. S miközben eme ártatlan színjáték révén hangulatában elkülönül a forradalom drámájától, ' an­nak áramában marad, lé­nyegére igent mond. A ma­ga módján tehát, s ezért meggyőzően, s ma is élvez­hető elevenséggel. Kiss Ferenc A Vérmező áldott televé- nyéből, melyet a magyar mártírok vére locsolt, mind­máig csak két feketetáblás oszlop nőtt ki a szegény magyarság számára, ezzel a kiáltó felírással: „War­nung!” A táblán ékes né­met nyelven — bizonyára a budapestiek iránt való fi­gyelemből, kik mind tudnak magyarul — az olvasható, hogy ide emberfiának ti­los belépnie, ez a tér a csá­szári katonaságé, meg az udvari lovászoké, kik regge­lenként itt sétáltatják a kövér, cukron hizlalt lova­kat. A mező egyik sarkán valami katonai raktárféle áll, a császári építmények stílusában, halványsárgára meszelte, mindig becsukott, fekete-sárga ablaktáblák­kal, mellette pedig egy szo­morú, köhögős bosnyák posztolt, feltűzött szurony­TÉKA Cseres Tibor kisebb lé­legzetű írásait jelentette meg egy kötetben a Mag­vető Kiadó, Elveszített és megőrzött képek címmel. A kötet műfajilag sokrétű: publicisztika, önvallomás, tanulmány, kritika, interjú, riport, elbeszélés található benne. Cseres ditrói gyer­mekkorának élményei, a há­ború, az ostrom, majd a felszabadulás apró, de na­gyon lényeges emberi moz­zanatai villannak fel a kö­tet első részében. A felsza­badulást megörökítő élet­rajzi írásokban is a népe sorsáért aggódó, háborús felelősségét őszintén fagga­tó író szólal meg, bizonyít­va, hogy az „utolsó csatlós” bélyege nem vonatkozhat egy népre általában. Cseres olyan ellenállókat mutat be, akik nem nyertek nagy csa­tákat, világra szóló ütkö­zeteket, hanem — ahogy ta­lálóan fogalmazza — az „utóvéd utóvédjeként”, a német fasiszták odavetett koncaként próbáltak mene­külni a pokolból, s tenni is vajmit az adott lehetősé­nyal. Lenn a mezőn katoná­kat „képeztek ki” a közeli és biztos halálra. Évekig néztük ezt a gyönyörű csendéletet. Buda gyerme­kei pedig sóvárogva bá­multak a térre, melyen sű­rű fű nőtt, sárga pitypangok aranylottak. A szuronyos őr azonban olyan szigorúan nézett rájuk, hogy hazamen­tek, és éjjel róla álmodtak. Tisztelettel jelentem, hogy ma délelőtt ezen a téren for­radalom játszódott le. A nagy forradalom után egy kis forradalom. Kedves, vér­telen és vidám. Tizenegy órakor a napfényes égbolt­ból leszállt ide — ritka vendég — egy repülőgép, mely egyenesen a román harctérről jött. Budapest fe­lett már lankadtan repült a hosszú út után, mint egy pille. Az óriás pillének tudniillik elfogyott a ben­gek között. Cseres Tibort mindig is izgatta a közeli, vagy távolabbi magyar múlt, a magyar nyelv aranybányája, a régi zsoltá­rok hangja, s azok, akik­nek ajkán megszületett. A kötet egyik legérdekesebb részében írókkal, művészek­kel való találkozásait írja le Cseres, hol fájdalmasan emlékezve Tamási Áronra, Jankovich Ferencre, Sarka- dira, hol köszöntve — a ki­lencvenéves Kós Károlyt, vagy Féja Gézát. Egybe­gyűjtve találhatja meg az olvasó Cseres azon írásait is, melyeket különböző la­pok hasábjain már olvas­hattunk a magyar őstörté­net kérdéseiről, Kassai Kó­dexről, vagy a harácsszedők- ről és rájákról. Cseres min­den írásában a magyar je­len és múlt kiváló kutató­jának, ismerőjének bizo­nyul. Hangja nem szenvedé­lyesen lobogó, hanem a té­nyekkel kíván objektiven szembenézni, még akkor is, ha az fájdalmas, és évtize­dek rossz beidegződéseit kell lerombolnia, új és igazabb zinje. Ekkor tört ki gyer­mekforradalom. Egy pilla­nat alatt tele lett a tér gyer­mekekkel. Sok éves szám­űzetés után, se szó, se be­széd, átugráltak a pöttöm legénykék a korlátokon és forradalmi zsivajjal azon­nal birtokba vették a tilal­mas teret. Nem riasztotta őket többé a bosnyák őr­szem sem, ki azóta való­színűleg valamely boszniai faluban pipál. Alkonyatig hancúroztak itten szaba­don, a labda is előkerült, birkózó párok hemperegtek a hosszú fűben. Talán a gyermektanácsot megalakí­tották ezek a boldog, fel­szabadult játszadozók. Szü­leik — nyugodt budaiak — a rendkívüli eseményre ká­véscsöbrökben hozták ne­kik az uzsonnát. Eddig a főváros sokat vitatkozott azon, kié legyen a mártírok tere. Ma a gyermekek dön­töttek, a kicsinyek szabad köztársasága elfoglalta, az élet vonult be a halál he­lyére. A döglött militarizmus csúf mezején cigánykereke­ket hánytak és visongtak a kis, nyolc- és tízéves forra­dalmárok. Szebb halotti tort még nem láttam. valóság, s tudati épület új­raalkotása céljából. Veres Pétert a nemzet lelkiisme­retének mondottuk, aki minden idegszálával őrkö­dik, figyel; Cseresben is egyre inkább ezt láthatja írásainak ismerője. Cseres intellektuálisabb alkat, s is­mereteiben talán mélyebb, de közös mindkettőjükben a népért, s jövőjéért való ag­gódás, s a múltnak mint táplálkozó gyökérnek mi­nél teljeseb tisztázása, a ha­ladó, előremutató hagyomá­nyok feltárása, s tudatosí­tása. Krúdy Gyula nem hagyott hátra önéletrajzi regényt, vagy emlékezést. Élete, s írói útja regényeiben, no­velláiban követhető nyomon. Az író lánya, Krúdy Zsuzsa úgy válogatott össze írásai­ból egy kötetre valót, hogy azt életrajzának szánta. Krúdy életpályáját ezek­ből ismerhetjük meg, vala­mint azokból az eddig nem publikált levelekből is, me­lyeket Krúdy Zsuzsa most bocsát az író rajongói elé. A kötetet sok korabeli rajz, karikatúra, s fénykép teszi érdekesebbé. Krúdy élet­rajzát olvasmányosan, írá­sait élvezve e kötetből is­merhetjük meg a legjobban, mely a Szépirodalmi és a Magyar Helikon közös gon­dozásában Gordonkázás cí­men látott napvilágot. Z. F. Cseres és Krúdy két kiadónál Bessenyei Antai: Török arcok II. Tadeusz Novak Híradásra váró lányok 1. ARKANGYAL Az égről már leválva, folyóról, erdőről is fehér álom koronája. Kialudt a gyertya, kihuny a csillag, belsejét a liliom kinyitja a megbeszélt órára. Fakó ácsok a kertben állván, a vállukon bárány, lakodalmi kádakat faragnak sötét csendjében az agyagnak. 2. ANYASÁG Megvakult a test dombja, kinyílik, ver a fény. Megmozdulnak bennünk medve, farkas és szalamandra. Test pazarlása a lárma, a tűz a fa ismerete. A vak domb felett dalol a galamb s az olajág vele. Szokolay Károly fordítása Bessenyei Antal: Török arcok III.

Next

/
Oldalképek
Tartalom