Békés Megyei Népújság, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

1979. január 3., szerda NÉPÚJSÁG Vietnam tiltakozott a kínai provokációk ellen HÍREK HÍREK HÍREK TELEX • NEW YORK Hétfőn megkezdődött az ENSZ nemzetközi gyermek­éve. Az ENSZ-közgyűlés 1976-ban hozott határozatá­val nyilvánította 1979-et a gyermekek nemzetközi évé­nek. Az ünnepségsorozat kezde­te alkalmából a világ min­den táján nyilatkozatot ad­tak ki a politikai vezetők. Leonyid Brezsnyev hétfőn, a szovjet televízióban el­hangzott nyilatkozatában méltatta a nemzetközi gyer­mekévet. • SAN SEBASTIAN Kedden reggel ismeretlen tettesek géppisztolyból le­adott sorozattal meggyilkol­ták a tartományi kormányzó­helyettest, a baszkföldi Gui- puzcoa tartomány fővárosá­ban, San Sebastian központ­jában. Jose Maria Herrera, aki egyben a spanyol hadse­reg tisztje, éppen gépkocsijá­ba szállt be, amikor a halá­los lövések érték. Ugyancsak kedden, a kora reggeli órák­ban a baszkföldi Pamploni- ban'két robbanás történt. • DJAKARTA Az elmúlt hét végén újabb 718 politikai foglyot bocsá­tottak, szabadon Bandungban — jelentették be hivatalosan az Indonéz fővárosban. A foglyok —, akik -között há­rom újságíró ig volt — ti­zenegy évet töltöttek bör­tönben. • LISSZABON Portugália és a Guineái Köztársaság kedden megálla­podott abban, hogy a két ország diplomáciai kapcsola­tokat létesít. Conakry volt eddig az egyetlen afrikai fő­város, amely nem rendezte kapcsolatait Lisszabonnal, a portugál gyarmatbirodalom 1974—75-ben történt felbom­lása óta. • BEJRÜT Izraeli ágyúnaszádok va­sárnap délután két hullám­ban lőttek dél-libanoni, pol­gári településeket — közöl­te a WAFA palesztin hír- ügynökség. A libanoni haladó erők és a velük szövetséges Paleszti­nái fegyveresek visszaverték a támadást. • NYUGAT-BERLIN Szomorú új évi statiszti­kát hoztak nyilvánosságra Nyugat-Berlinben: 1978-ban összesen 61 ember halt meg kábítószer-mérgezésben. Az áldozatok 16—41 évesek. A kiadott jelentés szerint a vá­rosban mintegy 21 ezren közvetlenül veszélyeztetettek, mert nehéz kábítószert fo­gyasztanak. • RÖMA Olasz politikai körökben nagy visszhangot váltott ki a pápának ,az abortusszal és a válással szembeni állás- foglalása. II. János Pál újévi első beszédében ugyanis ki­jelentette: „nem fogadható el, hogy a válás és az abor­tusz elve az ember javát szolgálná”. • LENINGRAD A leningrádi drámai kis- színház nagy sikerrel bemu­tatta Szokolay Sándor Vér­nász című operáját. Ez az előadás volt a mű 14. külföl­di bemutatója. A leningrádi társulat az operát hármas szereposztásban fogja ját­szani. • • TEHERAN Sapur Baktiar kijelölt mi­niszterelnök kedden is foly­tatta erőfeszítéseit polgári kormány létrehozására, mi­közben Irán több városában újabb sáhellenes tüntetések voltak. A katonák és a tün­tetők között megint véres összetűzések zajlottak le. II kubai győzelem 20. évfordulóján A kubai nemzetgyűlés hét­főn Havannában ünnepi ülést tartott a kubai forradalom győzelmének 20. évfordulója alkalmából. Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának el­ső titkára, az állam- és mi­nisztertanács elnöke, az ün­nepi ülésen mondott beszé­dében kijelentette: az elmúlt két évtized során szerzett tapasztalatai révén a kubai nép képes az összes nehézsé­gek legyőzésére, arra, hogy a jövőben is magasra emelje a forradalom zászlaját. Kegyetlen hóviharokkal, jeges sarki széllel folytató­dik a páratlan fagyhullám Európa legtöbb országában és Észak-Amerikában. Az időjárás következtében sok országban járhatatlanná vál­tak az utak, fennakadások keletkeztek az energiaszol­gáltatásban, szinte teljesen leállt a közlekedés. Huszon- hatan (Nyugat-Németország- ban tizenketten) megfagytak és sokan eltűntek, vagy sú­lyos fagyási sérüléseket szenvedtek. Svájcban négy síelő pusz­tult el egy rájuk tört hógör­getegben. Angliában három halász megfulladt, mert ha­jójuk zátonyra futott a ha­talmas viharban. Szintén Angliában, Kent grófságban megfagyott egy autós, mi­előtt elérte volna az ország­úti segélykérő telefont. Íror­szágból négy, az NSZK-ból tizenkettő, az Egyesült Álla­mokból pedig tíz fagyhalál­ról érkezett hír. A lista azonban korántsem teljes, mivel a hatóságok még nem mindenütt összesítették a je­lentéseket. Nyugat-Németországban a mentési munkálatokban a hadsereg egységei is részt vesznek, tankokkal és mint­egy 700 katonai járművel. Mentőautó helyett harcko­csival szállítottak kórházba néhány súlyos, azonnali be­avatkozásra szoruló beteget. Az utakat szintén a hadse­reg segítségével próbálják megtisztítani. Az országban 80 órája szakadatlanul esik a hó. Angliában szintén óriási gondokat okoz a kemény fagy, amire a szigetország történetében 15 éve nem volt példa. Skóciában az autópá­lyák nagy része használha­tatlanná vált. Kelet-Angláá- ban hómarók küzdenek az öt méter magas hótorlaszok­kal. A fagy enyhülésére egyelőre kevés a remény; keddre még mindig mínusz hét fokot jósolnak az angol meteorológusok. Az NDK-ban is változat­lanul súlyos gondot okoz a kedvezőtlen időjárás. Az újabb havazás következté­ben tovább nőtt a hótakaró vastagsága, elsősorban éppen a legjobban sújtott Keleti­tenger mentén. Az északi megyékben a hóesés erős A legfrissebb jelentések szerint Pamplonában és baszkföld más városaiban folytatódnak a tüntetők és a rendőrök közötti összetűzé­sek, amelyek általában tö­meges letartóztatásokkal pá­rosulnak. Az ok nyilvánvaló: már most bizonyosra vehető, hogy néhány tartományi ön- kormányzat realizálása, gya­korlati bevezetése a minisz­terelnök döntése, a parla­ment feloszlatása miatt ha­lasztást szenved. A baszk főtanács ugyan ra­tifikálta az alkotmány által megígért autonómiaterveze­tet, de az életbe léptetéshez a parlament jóváhagyása szükséges. Márpedig minden jel arra mutat, hogy — sok A vietnami külügyminisz­térium memorandumban til­takozott a Kínai Népköztár­saság hanoi nagykövetségé­nél a Vietnam északi határ­térsége ellen elkövetett so­rozatos provokációk miatt. A keddi hanoi lapok vezető helyen ismertetik az ok­mányt, amely többek között emlékeztet rá: a vietnami külügyminisztérium decem­ber 26-i jegyzékében már felhívta a figyelmet azokra a széllel párosult, s ez újabb közlekedési akadályokat okozott mind a közúti, mind pedig a vasúti közlekedés­ben. A Keleti-tenger szigeteire — köztük az NDK legna­gyobb szigetére, Rügenre — szélcsendesebb órákban heli­kopterekkel juttatják el a létfenntartáshoz legfonto­sabb cikkeket, a szárazföl­dön pedig harckocsik és traktorok szállítanak élelmi­szereket, gyógyszereket, üzemanyagot a külvilágtól elzárt településekre. Csak részlegesen és nagy erőfeszítésekkel biztosítható az NDK nemzetközi vasúti és közúti közlekedése. Szü­netel például a vasúti közle­kedés olyan nagyvárosok kö­zött, mint Drezda és Lipcse. más fontos javaslat mellett — ezt a tervezetet is majd csak az újonnan összeülő nemzetgyűlés fogadhatja el. Adolfo Suarez miniszterel­nök ugyanis rendeletben fel­oszlatta a jelenlegi parla­mentet és kitűzte az új vá­lasztások időpontját. Eszerint az új parlamenti választá­sokra március 3-án, a köz­ségtanácsi választásokra pe­dig pontosan egy hónappal később, április 3-án kerül §or. Megfigyelők szerint annak, hogy az általános választá­sok megelőzik a községtaná­csiakat, fontos politikai-lé­lektani oka van. Suarez ugyanis nyilvánvalóan attól tart, hogy ha — amint ez várható — a helyi választá­kínai provokációkra, amelyek komoly feszültséget okoznak a két ország határán. — Ennek ellenére — mu­tat rá a memorandum — a kínai hatóságok újabb ar­cátlan cselekményeket haj­tottak végre vietnami terü­letek ellen az elmúlt napok­ban. December 24-e és 31-e között hét súlyos incidensre került sor kínai támadások nyomán a közös határtérség­ben. Az akcióknak halálos áldozatai és sebesültjei van­nak, továbbá több vietnami állampolgárt elraboltak a behatoló kínai egységek. Mint a memorandum hangsúlyozza, a veszélyes fegyveres támadások mellett a kínai fél folytatja provoka­tív propaganda-hadjáratát, amelynek célja a vietnami határtérség lakosságának megfélemlítése. A memorandum ismertet­te a vietnami külügyminisz­térium .határozott tiltakozá­sát, követelve a kínai ható­ságoktól : bocsássák szaba­don az elrabolt személyeket, fizessenek kártérítést a meg­gyilkoltak családtagjainak, térítsék meg a támadások okozta anyagi veszteségeket. Az okmány végezetül követe­li a provokatív kínai cselek­mények egyszer s minden­korra való beszüntetését. sokon előretör a baloldal, „pszichológiai hatást” gyako­rolhatna a nemzetgyűlési vá­lasztásokra. így viszont a hatás adott esetben fordított lehet... Suarez döntése nem meg­lepő. A kormányfő pártja eredménytelenül keresett koalíciós partnert, a kérést a szocialista munkáspárt is megtagadta. A miniszterel­nök így attól tartott, hogy a számtalan összetorlódott probléma megoldására kép­telen lenne az ingatag hát­terű kabinet, az elhúzódó döntésképtelenség pedig ká­rosan befolyásolhatná a jobboldal és a centrum esé­lyeit. A kormányfő tehát azt tette, ami várható volt: „előre menekült”. Abban a reményben, hogy az új vá­lasztások kikristályosítják a jelenleg meglehetősen, kusza frontokat. Harmat Endre Ma: Genovéva napja A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.05 órakor A Hold kél 10.25 — nyugszik 22.12 órakor ÉVFORDULÓ Hatvan évvel ezelőtt, 1919. január 3-án a Ganz Villa­mossági Rt. és a Ganz Danu­bius Vagongyár munkásai elmozdították a régi igazga­tóságot; helyébe új vezetősé­get állítottak, s ezekben már helyet kaptak a munkásság képviselői is. Az őszirózsás forradalom­mal 1918 végén elkezdődött erjedés egyik jelentős állo­mása volt ez az esemény, melynek hatása természete­sen hamar túlsugárzott az érintett üzemek falain. — KI HOGYAN SZILVESZ­TEREZETT? címmel január 4-én, csütörtökön, a békés­csabai Tízek Ifjúsági Klub­ban vidám játékestet ren­deznek. A klubfoglalkozáson új, modern rocklemezek be­mutatására is sor kerül. — EGYETEMI, főiskolai előkészítő. Az Orosházi Üveggyárban tavaly először szervezték a gyári TIT-cso- porttal közösen a hagyomá­nyos előkészítő tanfolyamot, amelyen a felsőfokú oktatási intézményekbe jelentkező dolgozók vesznek részt. Az új, 1979-es esztendőben folytatódik a tanfolyam munkája, amelyen heti egy alkalommal matematika- és fizika-előadásokat hallhat­nak a felvételizni szándéko­zó gyári dolgozók. — TÖBB mint I millió 200 ezer forintos költséggel épült fel az új MÁV-rakodótéri feltáró út Szarvason, mely­nek műszaki átadására de­cember elején került sor. Az új létesítmény üzembe he­lyezése e hónap végére vár­ható. — A BÉKÉS MEGYEI Egészségnevelési Csoport az elmúlt évben igen sok fogá­szati témájú propaganda­anyagot és plakátot jelente­tett meg. Tizenötezres pél­dányszámban készültek el a Fogorvosi tanács gyermekek­nek; A fogpótlásról; A fog­tömésről ; A fogínysorvadás- ról című kiadványok, melye­ket a plakátokkal együtt a megye valamennyi általános iskolájába és fogászati ren­delőjébe eljuttattak. — DIÁKÚJSÁG SARKA­DON. Szilveszter előtt jelent meg a sarkadi Ady Endre Gimnázium és Szakközépis­kola „Ady Szemle” című di­ákújságja. Az újság — töb­bek között — hírt ad a di­ákparlamentről, közli a leg­fontosabb felszólalásokat, megjegyezve, hogy a 28 felszólaló problémáira 30 napon belül elkészül az írá­sos válasz. — HAÁN LAJOS SZABAD- EGYETEM. A TIT békés­csabai Értelmiségi Klubjá­ban január 8-án, hétfőn ren­dezik meg a Haán Lajos szabadegyetem földrajzi ta­gozatának idei első összejö­vetelét. Ez alkalommal Doj- csák Győző, egyetemi tanár tart előadást Kanadáról. — SZAPORODOTT a szak­körök száma. Békéscsabán, a Kulich Gyula Ipari Szak­munkásképző Intézetben a szakmunkástanuló fiatalok a korábbi matematika- és könyvbarát-szakkörön kívül ebben a tanítási évben már kézimunka-, fotó- és moto­ros-szakkörben is tevékeny­kedhetnek. Hideg idd Várható időjárás ma estig: eleinte változóan felhős ég, főként keleten és délen el­szórtan gyenge havazással, majd újabb erős felhősödés, és többfelé havazás, a Du­nántúlon erős, keleten élénk északi szél fokozatosan mér­séklődik. A várható legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let általában mínusz 15—mí­nusz 20, délnyugaton egy-két helyen mínusz 20, mínusz 23 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 9—mí­nusz 14 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: Túlnyomóan borult, szeles idő, a hideg eleinte fokozódik, majd az időszak végén kissé mérséklődik. Je­lentős havazásra nem szá­míthatunk. Az időszak végén többfelé köd kialakulása vár­ható. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet általában mínusz 10—mínusz 15, a hóval borí­tott helyeken mínusz 15— mínttsz 20 fok között, leg­magasabb nappali hőmérsék­let mínusz 5—mínusz 10 fok között, jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 30 százalé­kán várható. — A HATÓSÁGOK 1978-ban gyakrabban éltek a méltá­nyosság lehetőségével me­gyénkben, mint a korábbi esztendőkben. A Békés me­gyei Illetékhivatal 138 eset­ben biztosított fizetési ked­vezményt, 159 esetben mél­tányosságból eltörölte a ki­szabott illetéket. — A FÜZESGYARMATI Univerzál Ipari Szövetkezet­ben jelentősen növekedett a termelés. A szövetkezet 1976-ban 32 millió forint ter­melési értéket ért el, 1978 első felében pedig meghalad­ta a 40 millió forintot. Ezt az eredményt elsősorban a ter­mésszerkezet átalakításával érték el. — JAVULT A KÖZLEKE­DÉS. Sok panasz volt Gyulán a helyi autóbusz-közlekedés­re. Több esetben előfordult, hogy nemcsak késtek a já­ratok, de néhány esetben egyáltalán nem is indult. A Volán gyulai főnöksége arra hivatkozott, hogy nincs ele­gendő üzemképes autóbusz. A közelmúltban a város hét új panorámás autóbuszt ka­pott, amellyel a városi köz­lekedés most már zavarta­lan. — MEGYÉNKBEN A BÍRÓ­SÁGOK 1977-ben és 1978 első fél évében 43 kisajátí­tási, kártalanítási perben hoztak ítéletet. A fellebbezé­sek száma 13 volt. A megyei bíróság 8 esetben helyben­hagyta az első fokú bíróság ítéletét, két esetben pedig a kártérítés összegét felemelte. — SZAKMUNKÁSKÉPZÉS AZ ENCI-BEN. 1955 óta csaknem 500 cipőfelsőrész- készítő szakmunkást képez­tek az Endrődi Cipész Szö­vetkezetben. A végzősök kö­zül tavaly egy kivételével mindenki a szövetkezetnél maradt. Ebben a tanévben 57 szakmunkástanuló ismerke­dik az ENCI-ben a cipőfel­sőrész-készítő szakmával. — KESZTHELY VÁROSSAL és a keszthelyi járással bő­vült Zala megye. Az Elnöki Tanács döntése értelmében az új évtől Keszthely város és a keszthelyi járás Zala me­gyéhez tartozik. E döntés alapján a keszthelyi járás­hoz került a zalagzentgróti járás. A területcsatolás ered­ményeként Zala megye a közepes nagyságú megyék közé került, lakossága pedig 328 ezerre nőtt. Az Elnöki Tanács döntése alapot te­remtett arra is, hogy meg­gyorsítsák a terület fejlődé­sét, és megoldják Keszthely, Hévíz és a Balaton vízvé­delmének sürgető gondjait. Változatlanul teljes a katonai készültség Teheránban. A ka­tonák csőre töltött fegyverrel járnak az utcákon (Képtávírónkon érkezett) A madridi döntés II Centropress kedd esti kommentárja Tombol a tél Európában

Next

/
Oldalképek
Tartalom