Békés Megyei Népújság, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG 0 MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TflNÁCS LAPJA 1979. JANUÁR 3., SZERDA Ára: 80 íillér XXXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Küzdelem, kemény munka vár ránk Losonczi Pál újévi köszöntője Őértiik Húsz bölcsődés korú, egyforma szabású, kék és piros ruhácskába öl­töztetett apróságot vezet két fiatal, fehér köpe­nyes nő a park fái alatt. Néha meg-megtorpan a kettes sor, középen rán- dul a vezető vászon­csík, a húsz szempár minden újat magába szippantani akarva cso­dálkozik körül. A taná­csi gyermekotthon lakói sétálni mennek. Hirtelen, egy bokros részből négy kamasz fiú bukkan ki. Vidámak, elevenek, jól öltözöttek. A gyermeksor legelső tagja megtorpan. „Apu­ka!” — kiált föl, elenge­di a vezető vászondara­bot, s a legközelebbi sráchoz szalad. A fiú döbbenten néz a kék ru­hás fiúcskára, aki máris csimpaszkodik, kapasz­kodik görcsös ujjakkal a nadrágjába. A gondo­zónő zavartan fut oda, választja el a kicsit, kér bocsánatot. A fiú moz­dulatlanul áll, tekintete lassan követi a vissza­visszanéző gyerekek el­tűnő sorát. A ma gyermeket szü­lőknek és fölnevelőknek csak a híradásokból le­het némi elképzelése a gyermekmunkáról, az évi rendszerességgel megis­métlődő járványok okoz­ta gyermekpusztulásról, a hiányos táplálkozástól fölpuffadt hasú aprósá­gok csontváztestéről. Az Egyesült Nemzetek Szer­vezete Titkárságának Gyermekalapja (UNI­CEF) is ezért hirdette meg a gyermekek évét. Azoknak a gyermekek­nek a megmentéséért, nyomorúságuk enyhíté­séért. A „kis egyenruhások” zömének anyja, apja él. Fogantatásuk pillanata talán boldog is lehetett, de a felelőtlenség és az ösztönszerűség lázától is terhes. A gyermekeket pedig fölemeli a társa­dalom, lehetőségei sze­rint megadva nekik mindent, hogy vissza­kapják egyenrangúságu­kat. Az anya helyett a társadalom szereti őket, a szülői tekintélyt egy ország gondoskodása igyekszik pótolni. A gyermekek évében még több gyermekintéz­ményt, játszóteret, tan­termet, kollégiumi helyet adunk át használóiknak. De ez a nemzetközi­leg kiemelt esztendő csak akkor lesz igazán értelmesen ünnepi, ha minden családba belopa­kodik az „értelmesen ün­nepi” tartalma is. Ha kevesebb válás kevesebb kis áldozatáról, kevesebb alkoholista szülő keve­sebb sérült lelkű-szelle­mű gyermekéről, ha ke­vesebb felelőtlen ember­pár kevesebb állami gondozásba került utód­járól kellene számot ad­nunk majd egy év múl­tán. Ha még több szere- tetet is tudunk átnyújta­ni a földi javak mellé gyermekeinknek. Akik a mi munkánk, a mi ered­ményeink folytatói lesz­nek. Akik néhány évti­zed múlva már mirólunk gondoskodnak. Akikért élünk, cselekszünk, dol­gozunk. Nemesi László Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke január 1-én a Kossuth Rá­dióban és a televízióban új­évi köszöntőt mondott. Egy munkás évet hagyva magunk mögött, bizakodás­sal köszöntjük az új eszten­dőt. Mozgalmas, események­ben gazdag időszakot zár­tunk le. Belpolitikai életünk­nek fontos állomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, amelyen átte­kintettük a XI. kongresszus óta végzett munkánkat. Nemcsak a párttagok, ha­nem egész népünk egyetérté­sével találkozott az a fő kö­vetkeztetés, hogy a kong­resszus határozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy to­vább folytatjuk a népünk tá­mogatását élvező politikai irányvonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anya­giakban és szellemiekben gyarapodott országunk, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmé­nyek. Népünk jó politikai légkörben tevékenykedik szocialista hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésén, a fejlett szocialista társada­lom építésének nagy művén. 1978-ban, ötéves tervünk harmadik évében nem min­den sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. De a nehe­zebb és bonyolultabb felté­telek ellenére is elértük vagy megközelítettük a ma­gunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tette­ket szülő egységbe fogja ösz- sze a nemzetet. Életünk va­lósága lett a hazánk boldo­gulását szolgáló nemzeti egy­ség, amelynek megteremté­séről a múltban annyit ál­modoztak népünk legjobb­jai. Jószerével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan régen megosztották a társadalmat, részekre szag­gatták a nemzetet. Pártunk szövetségi politikája jut ki­fejezésre abban, hogy a szo­cializmusért, a béke megőr­zéséért, népünk javára jó egyetértésben együtt mun­kálkodnak pártonkívüliek és párttagok, a különböző vi­lágnézetű állampolgárok. Eredményeink legfőbb for­rása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nem­zeti egység, a párt és a tö­megek közti kölcsönös biza­lom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott fel­adatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel sze­rényebbek az eddiginél. Fej­lődésünknek most olyan sza­kaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilárdítsuk elért ered­ményeinket, s megalapozzuk népgazdaságunk fejlődését, népünk életszínvonalának a rendszeres növelését. Feladataink sikeres meg­valósítása mindenkitől fele­lősségteljesebb munkát kö­vetel. Olyan világban élünk, amikor a követelmények szi­gorúbbak lettek a gazdasági életben. Általános követel­mény a gazdaságosság javí­tása, az országon belül és a határainkon túl is jól érté­kesíthető termékek részará­nyának növelése. Ez az útja az ország további általános fejlődésének, az életszínvo­nal megalapozott emelésé­nek. Társadalmunk túlnyo­mó többségének igazságérze­tével és helyeslésével talál­kozik az a törekvésünk, hogy a jobb, eredményesebb mun­ka nagyobb megbecsülésben, kellő anyagi és erkölcsi elis­merésben részesüljön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gazda gondosságával haszno­sítsuk a szocialista építés év­tizedeiben létrehozott anya­gi és szellemi erőinket az ország, a közösség érdeké­ben. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazdasági terv­ben megfogalmazott célok összhangban vannak a hely­zetünkből fakadó követelmé­nyekkel, lehetőségeinkkel: valóra váltásukkal jól szol­gáljuk közvetlen és távlati céljainkat, elősegítjük ha­zánk szocialista fejlődését. Amikor eredményeinket számba vesszük — a Magyar Szocialista Munkáspárt im­már több mint két évtizedes bevált politikájának és gya­korlatának megfelelően — nem hallgatunk a gondokról, a nehézségekről sem. A párt, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom tükröző­dik abban, hogy nyíltan szó­lunk problémáinkról is. Ez a nyíltság és őszinteség élteti a társadalmunkban egyre erősödő szocialista demokrá­ciát, amely egyaránt jelenti a jogok bővülését, a felelős­séget, a tevőleges közremű­ködést közös dolgaink inté­zésében. Ez a szilárd alap a biztosítéka annak, hogy eredményesen elvégezhessük bonyolultabb teendőinket, amelyekhez hasonlókkal, sőt lényegesen nehezebbekkel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt évtizedekben. Szocializmust építő mun­kánkhoz nélkülözhetetlen a béke. Külpolitikánk legfon­tosabb, változatlanul alapve­tő célja a béke biztosítása, a feszültség csökkentése, a fegyverkezési verseny meg­a Körösökön A Körösök romániai hegy­vidéki vízgyűjtőjén az utób­bi napokban bekövetkezett esőzés és hóolvadás követ­keztében árhullámok vonul­nak le a magyarországi terü­leten is. A Fekete-Körösön az Antnál mért vízmagas­ság kedden elérte a 686 crn-t, és jelenleg is árad. A déli órákban már elérte a 700 centimétert, ezért a Körös­vidéki Vízügyi Igazgatóság elrendelte a harmadfokú ár- vízvédelmi készültséget. Ezenkívül a Fehér-Körös gyulai szakaszán elsőfokú védelmi készültséget léptet­tek életbe, de a vízállás te­tőzése csak szerdára várható. Árvízvédelmi készültséget fékezése, az enyhülési folya­mat elmélyítése. A Magyar Népköztársaság együtt halad a szocialista közösség orszá­gaival. A békés egymásmel­leit élés politikájából kiin­dulva, az építő együttműkö­dés szándékától vezérelve, széles körű, kiterjedt kap­csolatokat építünk a világ­nak szinte valamennyi álla­mával. Erősítjük kapcsola­tainkat a fejlődő országok­kal. A kölcsönös előnyök fi­gyelembevételével alakítjuk viszonyunkat a gazdaságilag fejlett tőkés államokkal is. Olyan világ megteremté­séért küzdünk, amelyben nemcsak mi, hanem gyerme­keink, unokáink is békében élhetnek. Erre a kötelessé­günkre külön is figyelmeztet bennünket az idei esztendő, amelyet az Egyesült Nemze­tek Szervezete nemzetközi gyermekévnek nyilvánított. Hazánk, népünk, az emberi­ség sorsáért, békés jövőjéért érzett mélységes felelősség­től áthatva, erőnkhöz, lehe­tőségeinkhez mérten min­dent elkövetünk azért, hogy a nemzetközi élet kedvező folyamatai még erőteljeseb­ben bontakozzanak ki, tar­tóssá váljanak. Az új év nem ígér könnyű sikereket. Küzdelem, ke­mény munka vár ránk. Mégis bizakodva és jogos re­ménnyel nézünk elébe. A nagyvilágban nem vagyunk egyedül. Szövetségeseket, ba­rátokat tudunk magunk mel­lett. Hazai eredményeink jó alapot adnak a feladatok tel­jesítéséhez. Erőink mozgósí­tásával, a nemzet egységbe fogott akaratával elérjük céljainkat. Meggyőződésünk, hogy hazánk minden állam­polgára fokozott felelősség­gel, jobb, eredményesebb munkával, öntudatos helyt­állással veszi ki részét közös tennivalóink sikeres elvég­zéséből. Az év első napján a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész né­pünknek. (MTI) rendeltek el még a Kettős- Körösön, a Berettyó szeghal­mi szakaszán, és a Sebes- Körös körösladányi térségé­ben. Mivel a havazás országunk délkeleti részét sem kerülte el, kisebb áramzavarokat is jelzett a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat. Kedden éjszaka Békéscsabán, Erzsébethelyen közvilágítási zavarok keletkeztek a veze­tékek „hószigetelése” miatt. Ugyancsak zavart akozott az időjárás Hunyán és örmény- kúton, a kisfeszültségű áram­ellátásban. A DÉMÁSZ szakemberei kedden délelőtt az üzemza­varokat megszüntették. Árvízvédelmi készültség A szarvasi Szirén Ruházati és Háziipari Szövetkezetben nyolc asszony foglalkozik gobelinszövéssel. A főleg exportra kerülő faliképek évente mintegy egymillió forintos árbevé­telt hoznak a szövetkezetnek Fot6: Veress Erzsi Az év első munkanapján Nagyüzemeinkben felkészültek az 1979-es feladatokra Az új év hoz egy sor új feladatot, tennivalót gazda­sági egységeinkben is, köztudott, hogy változik a ter­melés közgazdasági feltételrendszere is, egy dolog azonban alapvető marad: a megkezdett munkát foly­tatni kell, a termelőberendezések hatékony kihasználá­sa, a termelékenység növelése, termékeink minőségének, eladhatóságának javítása, fokozása továbbra is ugyan­olyan követelmény, az új esztendőben, mint a régiben. Ennek alapján kértünk rövid tájékoztatást nagyüzeme­ink felelős vezetőitől az 1979-es év első munkanapján. Sikeres évnek könyvelik el 1978-at A HIDASHÁTI ÁLLAMI GAZDASÁG dolgozói, annak ellenére, hogy az előző évek kedve­zőtlen körülményei — első­sorban a szélsőséges időjá­rás — máig éreztették ha­tásukat. A növénytermesz­tésben a kukorica és a zöld­ségfélék vetésterületének nö­velésére, s — minden téren — a termésátlagok növelé­sére, illetve stabilizálására törekedtek. Ami az' állattenyésztést il­leti, itt a szarvasmarhafajta- átala'kító munkák, illetve a Holstein—Fríz-állomány ki­alakítása érdemel leginkább említést. E téren a legfonto­sabb feladatot: az állomány számszerű gyarapítását és a takarmánybázis kialakítását sikerrel oldották meg. ösz- szegezve: tavaly az éves elő­irányzatnak megfelelően dol­goztak mind a termelési ér­ték, mind az eredmény te­kintetében. Éppen öt éve, hogy a hi­dasháti és a vizesfási gazda­ság közös irányítás alá ke­rült, érdemes a közös út el­ső szakaszára röviden visz- szapillantani. A növényter­mesztésben lényeges változ­tatásra nem volt szükség, az állattenyésztésben viszont át­fogó fejlesztésre került sor. Jövőre fejeződik be szakosí­tott tehenészeti telepük épí­tése, amely szervezetileg is a főleg szálas takarmányt ter­melő területükhöz csatlako­zik. Megkezdték a szakosí­tott növendékmarha-telep építését, s ezzel párhuzamo­san a legelőik felújítását. Ezek nyomán a korábbinál eredményesebb, jövedelme­zőbb gazdálkodás folyik a volt vizesfási területen is. Mindezek ellenére a ko­rábbi évek lemaradását a hidasháti gazdaság 1978-ban még csak részben tudta pó­tolni, ezért az ötéves terv teljesítéséhez az idén még a tavalyinál is többet kell tenni. A SÁRKÁDI CUKORGYÁRBAN a karácsonyi és az újévi ün­nepek alatt sem szünetelt a feldolgozás. Az ember és a gép ezeken a napokon sem pihent többet, mint, a hét­köznapokon. — December második fe­lének termelése messze ki­emelkedik a kampány eddig eltelt időszakához és a ko­rábbi évekhez képest. Dol­gozóink helytállására jellem­ző, hogy az átlagos napi fel­dolgozás ebben az időszak­ban csaknem 315 vagon volt. így decemberben naponta mintegy 305 vagon répából gyártottunk cukrot — hallot­tuk Mátyási János igazgató­tól. — Volt-e fennakadás az ünnepek alatt a termelés­ben? — Semmilyen említést ér­demlő meghibásodás nem történt, 1978 egyébként majd minden bizonnyal úgy vo­nul be gyárunk történetébe, mint az eddigi legsikeresebb esztendő. — Mik bizonyítják ezt? — Az elmúlt év feldolgo­zási tervét csaknem 20 szá­zalékkal teljesítettük túl. Az átlagosnál kevesebb gon­dunk akadt. A munkafegye­lemre jellemző, hogy iga­zolatlan hiányzás eddig, a kampány ideje alatt még nem volt. A mezőgazdasági üzemekben cukorrépából hektáronként 35 mázsával termett több, mint a koráb­bi években. A répa cukor- tartalma átvételkor 16 szá­zalék volt, egy százalékkal magasabb, mint 1977-ben. — Hol tartanak a feldol­gozásban ? — December 31-ig 31 ezer 500 vagon répát dolgoztunk fel. Még további ötezer va­gon répa feldolgozására szá­mítunk, ennek a mennyi­ségnek egyik felét a gyár te­rületén, a másik felét az átvételi állomásokon tárol­juk. A kampány várhatóan január 20-án fejeződik be. Az elkövetkező napokon munkánkat nehezítheti, ha a hőmérő higanyszála — 20 Celsius-fok alá süllyed. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom