Békés Megyei Népújság, 1978. október (33. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

O NÉPÚJSÁG 1978. október 1., vasárnap Carter, Gromiko és Vance megbeszélése hírek hírek hírek TELEX • AMMAN Husszein jordániai uralko- kodó szombaton elutazott Szaúd-Arábiába, közel-ke­leti körutazásának első ál­lomáshelyére. Az uralkodó Szaúd-Arábia, Kuvait, Bah­rein, Katar és az Omani Szultánság vezetőivel foly­tat majd tárgyalásokat az újabb kö^el-keleti fejlemé­nyekről. A négy gazdag olajtermelő ország Jordániá­val lényegében azonos ál­láspontot foglalt el a Camp David-i egyiptomi—izraeli különmegállapodás kérdé­sében: valamennyien fenn­tartással éltek a palesztin nép jogait figyelmen kívül hagyó rendezési elképze­lésekkel szemben. 9 KAIRÓ Alfred Atherton, ame­rikai utazó nagykövet, Car­ter elnök személyes megbí­zottja szombaton Kairóba érkezett, hogy beszámoljon Szadat egyiptomi államfő­nek az izraeli vezetőkkel, és az Izrael által megszállt te­rületeken élő egyes palesz­tin csoportok képviselői­vel folytatott tárgyalásairól. 9 VARSÓ Véget ért Varsóban az a pártközi-tudományos konfe­rencia, amelyen a testvér­pártok Központi Bizottságai­nak küldöttei a demokrácia fejlődésének és az emberi jogok megvalósításának kér­déseivel foglalkoztak. A kül­döttek három munkabizott­ságban tevékenykedtek, majd beszámolójukat a plé­num elé terjesztették. Az első számú bizottság a demokrácia tökéletesítésének kérdéseivel foglalkozott, a második az emberi jogok­nak a szocializmusban való érvényesülésével, a harma­dik pedig az embernek a békében éléshez való jogá­val. 9 TEHERAN Irán földrengés sújtotta területein, Tabasban és kör­nyékén folytatódik a romok eltakarítása. Amir Parviz mezőgazdasági és területfej­lesztési miniszter a sajtóban közölt nyilatkozatában ki­fejtette, hogy a természeti csapás sújtotta várost nem a régi, a földmozgások miatt veszélyeztetett helyen, ha­nem attól távolabb kell új­jáépíteni. Ehhez a kormány jelentős kölcsönnel kíván hozzájárulni. Komoly gondot okoz az is, hogy az átélt borzalmak után a lakosok többsége más vidéken óhajt letelepedni. 9 WASHINGTON A washingtoni kormány újabb bizonyítékát adta an­nak, hogy szilárdan kiáll a Somoza-diktatúra mellett. Carter elnök nem fogadta a nicaraguai ellenzéki széles front képviselőit, akik azért utaztak Washingtonba, hogy valósághű beszámolót adja­nak a nicaraguai terror ke­gyetlenkedéseiről és megvi­tassák a válság rendezésé­nek lehetőségeit. 9 MADRID A Spanyol Kommunista Párt vezetői szombaton dél­ben meglátogatták a külföl­di testvérpártok és központi lapjaik kiállítását a Mundo Obrero ünnepségén. A Nép- szabadság kiállításán Dolo­res Ibarrurit, az SKP elnö­két, Santiago Carrillo főtit­kárt és a többi vezetőt Föl­des István főszerkesztő-he­lyettes és Perczel László, a Magyar Népköztársaság madridi nagykövete fogadta. 9 MOSZKVA Szombatra virradó éjszaka megkezdték az Albertirsa— Vinnyica között létesült, 750 kilovoltos távvezeték szovjet szakaszának feszültség alá helyezését. Európa legna­gyobb ilyen magasfeszültsé­gű távvezetékének szovjet szakasza három hónappal a határidő előtt készült el. Vinnyicától a szovjet ha­tárig 569 kilométer hosszú­ságban szereltek fel vezeté­ket, a két végpont között a távolság egyébként 839 kilo­méter. Lázár György üdvözlő távirata A Kínai Népköztársaság megalakulásának 29. évfor­dulója alkalmából Lázár György, a Minisztertanács elnöke táviratban üdvözölte Hua Kuo-fenget, a Kínai Népköztársaság államtaná­csának elnökét. Elutazott a francia külügyi államtitkár Olivier Stirn francia kül­ügyi államtitkár, aki Rácz Pál külügyi államtitkár meghívására látogatást tett hazánkban, elutazott Buda­pestről. A látogatás alkal­mával megbeszélést folytat­tak a két ország kapcsola­tait érintő kérdésekről, és a nemzetközi helyzetről. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára fogadta Olivier Stirnt, ugyancsak fogadta a francia vendéget Marjai József, a kormány elnökhe­lyettese és Biró József kül­kereskedelmi miniszter. Az igazsághoz tartozik természetesen, hogy a világ nem a brazil felszólalást fi­gyelte a legnagyobb ér­deklődéssel, hiszen — töb­bek között — ezen a héten illette a szó Gromiko szov­jet, Vance amerikai, Owen brit és Huang Hua kínai külügyminisztert, s a ran­gos névsorban ott szerepelt Púja Frigyes magyar kül­ügyminiszter is. Az általános vita jól mu­tatja a világ kellemesebb, vagy kellemetlenebb köz­érzetét. A nemzetközi hely­zet legfontosabb vonásai ezért pontosan visszatükrö­ződtek az ENSZ-palotában is, kitűnt, hogy valóban kri­tikus szakaszhoz érkezett az enyhülés folytatásáért, a fegyverkezési verseny meg­fékezéséért vívott harc, és sürgős megoldást várnak a válsággócok problémái. A szocialista külügyminiszte­rek beszédei kifejezhették azt a véleményt, hogy adot­tak a továbblépés lehető­ségei, nem zárultak be a békés egymás mellett élés kapui, a jelenlegi nemzet­közi erőviszonyok megfe­lelő feltételeket biztosíta­nak a kibontakozáshoz. Ugyanakkor szembe kell A SALT a kérdések kér­dése, hiszen a legérzéke­nyebb területen, a nukleá­ris fegyverzet vonatkozá­sában nyitná meg a korlá­tozás, szabályozás és csök­kentés útjait. A SALT azon­ban korántsem az egyetlen leszerelési téma, s ezért kí­sérte fokozott érdeklődés a bécsi haderőcsökkentési tárgyalások tizenhatodik fordulójának megkezdését. A jó öt éve tartó megbe­szélések keretében a szo­cialista országok olyan új, kompromisszumos tervet terjesztettek elő júniusban, amely magába foglalta a korábbi nyugati véleménye­ket, ellenvetéseket is. így a szocialista országok elfo­gadták azt a nyugati kíván­ságot, hogy a közép-euró­pai stratégiai térségben mindkét katonai szövetség tagállamai azonos szintű fegyveres erőkkel rendel­Washingtonban megkez­dődött Andrej ' Gromiko szovjet külügyminiszter ta­lálkozója James Carterral, az Egyesült Államok elnö­kével. A találkozón részt vett Cyrus Vance, az Egye­sült Államok külügyminisz­tere. * * * James Carter amerikai el­nök és Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter Az NDK munkásőrségének eddigi legnagyobb szabású díszszemléjével, a legkivá­lóbbaknak adományozott magas kitüntetésekkel, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottsága által rendezett ünnepi foga­dással emlékeztek meg Ber­linben a német munkás— paraszt állam munkásőrsé­ge megalakulásának 25. év­fordulójáról. A jubileumi ünepségeken részt vevő kül­földi vendégek közé tarto­zott a magyar munkásőrség küldöttsége is, Papp Árpád vezérőrnagynak, az MSZMP nézni bizonyos negatív té­nyekkel. Például azzal, hogy az Egyesült Államok­ban és egyes NATO-orszá- gokban megerősödtek a hi­degháborús hangok; Peking politikája veszélyezteti az egyetemes békét, s különö­sen növeli a feszültséget Délkelet-Ázsiában; Vagy a legutóbbi Camp David-i al­ku következményeivel, amelyek során igyekeznek gondosan megkerülni a Kö­zel-Kelet rendezésre váró feladatait. ! A szocialista országok képviselői azonban nemcsak egy reális helyzetértékelés igényével léptek fel az ENSZ-ben, hanem megerősí­tették korábbi, konstruktív javaslataikat, s új kezdemé­nyezéseket tettek. Jól kiegé­szíthette az eddigi leszerelési indítványokat az a szovjet előterjesztés, hogy biztosítsa­nak minden irányú garan­ciákat az atomfegyverekkel. nem rendelkező, s a terüle­tükön atomfegyverzettel ál­lomásozó külföldi csapatokat sem elfogadó országoknak. Egy ilyen rendelkezés jóvá­hagyása megerősítené a ki­terjedt területek atommen­tesítésének irányzatát, fo­kozná az atomsorompó-szer- ződés érvényét, jó hatást kezzenek; konkrét indítvá­nyokat tettek a haditechnika (páncélosok, repülőgépek, atomraktéták) csökkentésé­re, s ésszerű elképzeléseket vázoltak fel a részletes menetrendre. Közzétették a szükséges létszámadatokat is, amelyekből kiderülhetett, hogy a NATO és a Varsói Szerződés csapatkontingen­sei nagyjából azonosak az érintett térségben. Jogos volt a kíváncsiság tehát, hogy az eltelt gondol­kodási idő nyomán, milyen lesz a nyugati reagálás a szocialista javaslatokra. Az érdemi állásfoglalás egyelőre késik: úgy tűnik, hogy nyu­gati részről sem tagadhat­ják a szocialista tervek je­lentőségét, ám a gyakorlati megegyezés elől kitérnek. Hivatkoznak például a lét­számadatokban való egyet nem értésre, s olyan köve­teléssel lépnek fel, hogy a szombaton csaknem négy órán át tárgyalt az új SALT-megállapodásról és a kétoldalú kapcsolatok más kérdéseiről. A tárgyalások Andrej Gromiko és amerikai kollé­gája, Cyrus Vance között nemcsak szombaton, hanem — az eredeti tervekkel el­lentétben — vasárnap is folytatódnak. KB tagjának, a munkásőr­ség országos parancsnoká­nak vezetésével. A Berlin központjában, a Kari Marx allén rendezett díszszemlén — amelyen je­len voltak az NDK párt- és állami vezetői — Erich Ho- necker, az NSZEP KB fő­titkára, az NDK államtaná­csának elnöke beszédében kiemelte, ez az esemény ki­fejezésre juttatja, milyen nagyra értékeli a párt, a nép, az ország, a munkás- osztály forradalmi vívmá­nyainak védelmében tett szolgálatokat. gyakorolna a leszerelési tár­gyalásokra. Szovjet részről ezzel messzemenően figye­lembe vették az atomfegyve­rekkel nem rendelkező orszá­gok többször kifejtett igé­nyeit és aggályait. Ha mások is így járnak el, a megegye­zésnek fiem lenne akadá­lya. .. Tapasztalatcsere nyugat-berlini szakszervezetekkel Szombaton befejezte nyu­gat-berlini látogatását a szakszervezetek Pest me­gyei tanácsának küldött­sége Jámbor Miklósnak, a szakszervezetek Pest me­gyei tanácsa vezető titká­rának vezetésével. A kül­döttség tapasztalatcserét folytatott a nyugat-berlini szakszervezetekkel, megbe­széléseket tartott Walter Sickert-tel, a szakszerveze­tek (DGB) nyugat-berlini elnökével és más szakszer­vezeti vezetőkkel. A küldött­ség a nyugat-berlini szak- szervezeti delegáció Pest megyei látogatását viszonoz­ta. szocialista oldalon 150 ezer fővel nagyobb legyen a csökkentés, mint a nyuga­tin. Ez természetesen elfo­gadhatatlan, s nem más, mint a korábbi „diszparitá- sos” leszerelés felmelegíté­se. Vannak jelei az időhú­zásnak is. Miközben az atlanti orszá­gok egy helyben topognak, a szocialista országok újabb kiegészítéssel támogatták meg tervüket: mondják ki, hogy már a bécsi tárgyalá­sok ideje alatt sem emelik a szembenálló felek fegyve­res erőik és fegyverzetük színvonalát Közép-Európá- ban. Ez ismét kínos NATO- dilemmát eredményez, hi­szen éppen a tavaszi NATO- tanácsülés fogadott el aján­lásokat .újabb nagyszabású fegyverkezési tervek vég­rehajtásáról ... Réti Ervin Ma: Malvin napja A Nap kél 5.42 — nyugszik 17.25 órakor. A Hold kél 4.36 — nyugszik 17.08 órakor. Holnap: Petra napja A Nap kél 5.44 — nyugszik 17.23 órakor. A Hold kél 5.41 — nyugszik 17.36 órakor. ÉVFORDULÓ Kilencven évvel ezelőtt, 1888. október 1-én született — és 1962-ben halt meg — Turóczi-Trostler József Kos- sut-díjas akadémikus, iroda­lomtörténész. * * * Huszonöt évvel ezelőtt, 1953. október 2-án halt meg — 69 éves korában — Szép Ernő költő, író, újságíró. (Cikkünk a 6. oldalon.) □ — A KISZ OROSHÁZI VÁ­ROSI BIZOTTSÁGA október 1-én, ma este a művelődési központ koncerttermében szüreti mulatságot rendez, amelyhez a helyi kertbarát csoport ajánlott fel „kelléke­ket”, mindenekelőtt termé­szetesen szőlőt, így a hagyo­mányokhoz híven, lesz töb­bek között „szőlőlopás" is. — AZ INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE — ismert rövidítésben IBBY — a gyer­mekkönyvek nemzetközi ta­nácsa soron kívül tagjai so­rába választotta a magyar bizottságot. Az IBBY magyar bizottsága a nemzetközi szer­vezet 40. tagjaként tevéke­nyen részt vesz az 1979-es nemzetközi gyermekév elő­készítésében és szervezésé­ben, a magyar gyermekköny­vek hazai ég külföldi nép­szerűsítésében. — FÜSTÖLNEK A HÁZI SZILV A ASZ ALÓK a Zala megyei göcseji tájegységben, ahol emberemlékezet óta nagy mennyiségű szilvát ter­mesztenek. Itt alakult ki a gyümölcs sajátos feldolgozá­si formája, az aszalás, jelen­tőségük a nagy gyümölcsszá­rítók működésével sem csök­ken. Az idei bőséges szilva­termés nagy munkát ad a göcseji aszalóknak, portán­ként tonnaszámra készítik az ízletes szárított gyümöl­csöt. — VARSÓBAN pénteken es­te ünnepélyesen megnyitot­ták az 1978—79-es kulturá­lis és művészeti szezont. Az immár hagyományos ünnep­ségen megjelent Henryk Jab- lonski, az államtanács elnö­ke, a párt-, az állami és a kulturális élet vezető egyé­niségei. — A TERMÉNYBOLTOK MŰKÖDÉSÉT vizsgálja ok­tóberben a szeghalmi járási népi ellenőrzési bizottság. A népi ellenőrök elsősorban ar­ra keresnek választ, hogy a község boltjai hogyan segítik az áruellátással a háztáji és kisegítő gazdaságokat. — HIBAIGAZÍTÁS. Szep­tember 29-i számunk ötödik oldalán: Egyet beszélünk — egyet akarunk című cikk tévedésből becenevén szere­pelteti a tégla- és cserépipa­ri vállalat KlSZ-bizottságá- nak titkárát. Neve, helyesen: Nagymihály János. Borult idő Várható időjárás ma estig: túlnyomóan borúit idő, sok­felé ismétlődő esővel, zá­porral, egy-két helyen ziva­tarral. Mérsékelt, többfelé meg­élénkülő délnyugati, nyuga­ti, vasárnap a Dunántúlon megerősödő és északnyuga­tira forduló szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 6—11, legmaga­sabb nappali hőmérséklet 12 —17 fok között. (MTI) □ — MOZART GÁDOROSON. A Népszínház művészei ok­tóber 2-án Gádoroson lépnek fel a Justh Zsigmond Műve­lődési Házban. Bemutatják Mozart: Szöktetés a szeráj- ból című daljátékát. — GYULÁN, október 3-4- én könyvvásárt rendezne^ a Mogyoróssy könyvtárban. Várhatóan ezúttal is sok ré­gi könyvet kínálnak fel meg­vételre, illetve eladásra. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 39. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A lottó­nyeremények a nyeremény­illeték levonása után a kö­vetkezők: 4 találatos szelvé­nye 85 fogadónak volt, nye­reményük egyenként 81810 forint. 3 találata 7130 foga­dónak volt, nyereményük egyenként 488 forint. A 2 ta­lálatos szelvények száma 212 974 darab, ezekre egyen­ként 20 forintot fizetnek. □ — RENDŐRSÉGI HÍREK. Szeptember 28-án Békéscsa­ba belterületén, a Gyulai út és az Árpád sor keresztező­désében Szeles Imre Szilárd 20 éves békéscsabai lakos személygépkocsijával nem adott elsőbbséget a főútvona­lon közlekedő kerékpáros­nak, és összeütköztek. A bal­eset következtében a kerék­páros nyolc napon túl gyó­gyuló, súlyos, nem életve­szélyes sérüléseket szenve­dett. Szeptember 28-án Békés­csabán, a Gyulai út és a Derkovits-sor kereszteződé­sében Vozár István 45 éves gerlai lakos tehergépkocsijá­val az útkereszteződésben úgy kanyarodott balra, hogy nem adott elsőbbséget az út­testen haladó gyalogosnak és elütötte azt. A gyalogos nyolc napon túl gyógyuló, súlyos, nem életveszélyes sé­rüléseket szenvedett. Szeptember 28-án, Mezőme- gyer és Murony közötti út­szakaszon Balogh Mátyás 43 éves szabadkígyósi lakos a 8-as számú Volán tulajdonát képező pótkocsis járműsze­relvénnyel Murony irányából Mezőmegyer felé vontatta az ugyancsak 8-as számú Volán tulajdonát képező ZIL te­hergépkocsit, amelyben Sza­bados László 28 éves békési lakos ült, mivel a ZIL fékje elromlott. Balogh Mátyás az úttesten előtte álló kerékpá­rosra lett figyelmes, hirtelen lefékezett. A fék nélküli ZIL- tehergépkocsi továbbsodorta a szerelvényt, és az elgázolta az úttesten kerékpárja mel­lett álló Sipos György 63 éves mezőmegyeri lakost, aki a helyszínen meghalt. Balogh Mátyást és Szabados Lászlót őrizetbe vették és megindult a vizsgálat. Szeptember 29-én a dobozi bekötő út 1 kilométeres kö­vénél közlekedési baleset történt. Veres Imre 22 éves körösszegapáti lakos teher­gépkocsijával úgy kanyaro­dott, hogy nem vette észre az őt előző motorkerékpá­rost, melynek következtében összeütköztek. A motorkerék­pár vezetője könnyű, ihíg utasa nyolc napon túl gyó­gyuló súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Hz ENSZ általános vitájának jellemzői Mit jelent az újabb forduló Becsben? Díszszemle, ünnepi fogadás, kitüntetések az NDK-ban

Next

/
Oldalképek
Tartalom