Békés Megyei Népújság, 1978. szeptember (33. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! Szovjet gépek a magyar, magyar gépek a szovjet mezőgazdaságban Új szovjet mezőgazdasági gépek, berendezések ma­gyarországi vizsgálata kezdő­dött meg kutatóintézeti szak­emberek közreműködésével. Ez a próbasorozat — ame­lyen a helyi adottságokhoz való alkalmazkodást külön is ellenőrzik — előzi meg min­den esetben egy-egy külföldi berendezés importját. Jelen­leg hat típus van vizsgálat alatt: nagy teljesítményű bá­lázógép, önjáró szálastakar- mány-betakarító, nagy telje­sítményű fűkasza, továbbá a korszerű szálastakarmány- szecskázó berendezés újabb változata. A szakemberek já­ratás közben ellenőrzik a takarmánykiosztó kocsit, megfigyelés alatt van egy juhnyíró ,műhely”. Ez utób­bi érdekessége, hogy a juhok nyírásának befejezése után az egész részleg áttelepíthe­tő a szomszédos üzembe. Amennyiben a próbák ered­ménnyel járnak, úgy a kö­vetkező években nagyobb mennyiségben hozzák majd be a Szovjetunióból ezeket a típusokat. Ezek — amint a gépek listájából is kitűnik — elsősorban az állattenyésztés fejlesztését szolgálják azzal, hogy főleg a takarmányter­mesztés gépesítését oldhatják meg velük. A magyar mezőgazdaság­ban alkalmazott gépek, be­rendezésék több mint fele importból származik. Ezen belül is meghatározó szerepe van a Szovjetunióval létre­hozott együttműködésnek, a magyar mezőgazdaság- mű­szaki bázisát ugyanis egyér­telműen a szovjet mezőgaz­dasági gépek alkotják. A ‘mezőgazdasági gépesíté­si kapcsolatot újabban az 1971-ben megkötött egyez­mény szabályozza a két or­szág között. Eszerint a szov­jet partner a különféle trak­torok, gabona- és rizskom­bájnok, valamint a magtisz­Szociológiánk nemzetközi sikere Uppsalában Szalai Sándor akadémikus nyilatkozata — A társadalmi fejlődés lehetséges útjai volt a köz­ponti témája a kilencedik szociológiai világkongresz- szusnak, amelynek négy ple­náris ülésén és mintegy 400 egyéb szakmai ülésén a vi­lág minden részéből Uppsa- lába érkezett 4000 szocioló­gus vitatta meg a legjelentő­sebb szociológiai kutatások eredményeit, illetve a még „élő”, nem befejezett tudo­mányos munkák tapasztala­tait, módszereit — mondotta Szalai Sándor akadémikusba Magyar Szociológiai Társaság elnöke, az MTI munkatársá­nak adott nyilatkozatában. — A nagy múltú svéd egyetemi városban megtar­tott kongresszus a szocialista országok, köztük hazánk, va­lamint a fejlődő országok szociológiai tudományának nagy sikerét hozta. A mint­egy ötven országot számláló Nemzetközi Szociológiai Tár­saság végrehajtó bizott­ságában a jövőben négy szocialista országbeli szo­ciológus képviseli a mar­xista szociológiát. E ti­zenöt tagú vezető testületbe személyemben először vá­lasztottak magyar tudóst. A társaság első ízben választott női alelnököt, a varsói Mag­dalena Sokolowska profesz­szomőt. A plenáris üléseken kívül a legfontosabb, legjelentő­sebb rendezvényeknek szá­mító szimpozionok közül kettőn magyar tudósok elnö­költek, kettőnek pedig főelő­adója volt hazai szociológus. Ezenkívül 16 magyar tudós tartott előadást és sokan vet­tek részt a vitákban is. Rendkívül nagy volt az ér­deklődés a kongresszusra ki­vitt magyar kiadványok iránt. — A szociológia — a töb­bi tudományhoz viszonyítva — még meglehetősen fiatal diszciplína. A kongresszuson elhangzottakból. tapasztal­takból megállapíthattuk: a szociológia fejlődésével, mindinkább alkalmas lesz arra, hogy a társadalmi, a gazdasági, a politikai folya­matok ésszerű irányításához, tervezéséhez használják. tító berendezések gyártására szakosodott. A magyar üze­mek ugyanakkor magcsává- zókat szállítanak a baráti or­szágba, traktorlégfék-beren- dezések, kompresszorok és szerelvényék mellett. Az ötö­dik ötéves terv időszakában az együttműködés még in­kább kiszélesedik, a Szov­jetunió 42-féle traktor, illet­ve mezőgazdasági gép, a magyar ipar pedig 16-féle gép és berendezés szakosított gyártását vállalta. A Szovjetunióból 1976—80 között mintegy 300 millió rubel értékű mezőgazdasági gép érkezik Magyarországra. Mindez folytatása annak a 30 éves együttműködésnek, amely azzal kezdődött, hogy a szovjet mezőgépgyárak ter­veket és gyártási dokumen­tációkat adtak a magyar üze­meknek. Mindent egybevetve, a me­zőgazdaságunkban használt 60 ezer traktorból 40 ezer szovjet gyártmányú. Az ötö­dik ötéves terv időszakában a Szovjetunióból 28-29 ezer erőgép érkezik, ezek döntő többsége a bevált MfZ—30- as típushoz tartozik, a Ma­gyarországon használt 14 500 kombájnból 10 ezer a szov­jet SZK-típusú gép. Emel­lett még nagy teljesítményű lánctalpas traktorokat, cu- korrépa-betakarító gépeket, kazalrakó és bálázóberende­zéseket, valamint az öntözés és a zöldségtermesztés szá­mos korszerű egységét szál­lítja jelenleg is hazánkba a Szovjetunió. Az új gépvizs­gálatok jelzik, hogy a szovjet mezőgépipar a következő években tovább is segítséget ad majd a magyar mezőgaz­dasági géppark műszaki szín­vonalának fejlesztéséhez. Nímeth Károly szfriai vendégeket fogadott Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára csütörtökön fogadta Moha­med Dzsabir Badzsbudzst, az Arab Újjászületés Szocialis­ta Pártja (BAATH) regioná­lis vezetőségének főtitkár- helyettesét és Nabih Has- sount, a regionális vezetőség tagját, akik az MSZMP meg­hívására hazánkban töltik szabadságukat. A szíriai vendégekkel foly­tatott baráti, szívélyes lég­körű megbeszélésen részt vett Berecz János, a KB kül­ügyi osztályának vezetője. Jelen Volt Saddik Saddikni, a Szíriai Arab Köztársaság budapesti nagykövete. A Beloiannisz Híradástechnikai Gyárában próbaüzemei a nyomtatott áramkörű alaplapokat gyártó üzem. Évente hat­ezer négyzetméter korszerű áramköri alaplapot gyártanak majd. A képen: Sárközi János programozó (MTI-fotó — Hadas János felvétele — KS) Góliát, fehérüzön, hárosizöld... Országos paprikatermesztési bemutató Kondoroson A Zöldsegtermesztési Ku­tató Intézet, a Békéscsaba és Környéke Agráripari Egye­sülés, valamint a kondorosi Egyesült Tsz csütörtökön nagyszabású étkezésipapri- ka-termesztési bemutatót és tanácskozást rendezett Kon­doroson. Ebből az alkalom­ból hazánk minden tájáról száznál több tudományos ku­tató, kertészeti szakember és termelőszövetkezeti vezető érkezett a Körös-vidék zöld­ségtermesztési modellüzemé- be, a kondorosi Egyesült Tsz-be. A vendégeket Ladnyik Mi­hály, a szövetkezet elnöke meleg szeretettel köszöntötte. Ezután Rajki Béla kertészeti Békásmegyer és Pünkösdfürdő között épül az a csatornarendszer, amely a lakótelepről érke­ző szennyvizet csak szűrés és ülepítés után engedi a Dunába. Az új csatornarendszer egy­ben tehermentesíti a régi, már meglevő hálózatot is (MTI-fotó, Fényes Tamás felvétele — KS) ágazatvezető ismertette az Egyesült Tsz-ben elért ered­ményeket, a kísérleti parcel­lák hozamait és a további célkitűzéseket. Elmondotta egyebek között, hogy az Egyesült Tsz-ből az elmúlt évben 264 hektárról össze­sen 25 millió forint értékű zöldségfélét adtak közfo­gyasztásra, illetve a Békés­csabai Hűtőháznak és kon­zervgyárnak feldolgozásra. Az idén 322 hektáron ren­dezkedtek be zöldségter­mesztésre. Helyrevetéssel és palántázással termelik a kü­lönböző paprikafajtákat. A Zöldségtermesztési Ku­tató Intézet budatétényi osz­tályának patronálásával zöldpaprika fajtaösszehason­lításra és síkfóliás paprika­termelésre is vállalkozott a szövetkezet. Mindenki előtt ismeretes, hogy a rendkívüli időjárás miatt az idén ké­sőbb került a palánta, vagy a paprikamag a szabad­földbe, mint egy évvel ko­rábban, a napfény hiánya, a hideg idő ugyancsak hátrál­tatta a növény fejlődését. Ennek ellenére az "államilag elismert új paprikafajták és a bejelentés előtt álló új faj­tajelöltek igen jó eredmé­nyekkel kecsegtetnek. Az Egyesült Tsz kertésze­tében a rossz időjárás elle­nére az új fajták és fajtaje­löltek hektáronként 200—300 mázsa átlagtermést adnak, a minőség pedig kifogástalan. Igaz, hogy ez az átlag alatta marad a tavalyinak, de az objektív körülményekre fi­gyelemmel, igen biztatóak az eredmények. A síkfóliás ter­mesztést a magrólvetésnél, és a palántaültetésnél is ki­próbálták, s igen kedvezőek az eredmények. Beszélt arról is az ágazat­vezető, hogy Kondoroson jól bevált: zöldpaprikát mindig zöldbab után vetnek, vagy palántáznak, a tápanyag- utánpótlásra — úgy szerves anyagból, mint műtrágyából — a talajadottságnak meg­felelően gondoskodnak. Különösen nagy termést adnak, szemre is tetszetősek, minőségre kifogástalanok a góliát, a fehérözön, a hárosi zöld, a gépi konzerv, a D- cecei, a szintetikus-cecei, az uborkamozaik és más fajták, illetve jelöltek. A paradi­csom alakú paprikából a dr. Posgay Elemér tudományos kutató nemesítette szarvasi 11-es fajtát nagy biztonság­gal termelik. Magról vetve és palántázva egyaránt jól fizet, betegségnek ellenáll, minősége kifogástalan. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az öntözést nagyon meghálálja. Az említett faj­ták és fajtajelöltek genetikai termőképessége igen magas: hektáronként a 400 mázsa biztonsággal elérhető a jól gazdálkodó mezőgazdasági üzemekben. Reichner Pál tudományos ügyintéző az üzemi technoló­giai eredményekről beszélt, ismertette a kártevők elleni védekezés jól bevált szereit és módjait. Hangsúlyozta, hogy a síkfóliás termelés je­lentősen előbbre hozza a szedési időt, a hőkezelésre és a gyomosodásra azonban oda kell figyelni. Dr. Zaty- kó Lajos tudományos fő­munkatárs a nemesítési cél­kitűzéseket, a fajta-összeha- sonlító kísérleti eredménye­ket, a legígéretesebb fajták jó tulajdonságait ismertette. Ezután a tudományos ku­tatók és a kertészek vála­szoltak a szakmai kérdések­re. A vendégek a szövetke­zet kertészeti étkezdéjében kirakott paprikafajtákkal is­merkedtek, majd kinn a szántóföldön is megtekin­tették az étkezési zöldpapri­kát. A tanácskozás és a be­mutató — a jelenlevők érté­kelése szerint — sok hasznos tapasztalatot adott az elkö­vetkező évekre. — Ary — N É PÚJSÁG MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LOPJA 1978. SZEPTEMBER 1_ PÉNTEK Ara: 80 fillér XXXIII. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM- ■ r

Next

/
Oldalképek
Tartalom