Békés Megyei Népújság, 1978. szeptember (33. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

O 1978. szeptember 1., péntek Tűzpárbaj Libanonban HÍREK HÍREK HÍREK TELEX NAIROBI (Telefotó AP — MTI — KS) Csütörtökön eltemették Jomo Kenyattát, a Kenyai Köztársaság első, és az or­szág függetlenségének 1963- ban történt elnyerése óta egyetlen elnökét. Kenyatta a múlt hét keddjén halt meg, életének 87. évében. A köztársasági elnök holttestét a nairobi parla­ment épületében felállított üvegfalú mauzóleumban helyezték örök nyugalom­ra. A gyászszertartáson 82 ország képviselői vettek részt, közöttük nyolc állam- és kormányfő. □ GENF Befejeződött a 30 ország képviselői részvételével fo­lyó leszerelési értekezlet nyolchetes nyári ülésszaka Genfben. A tanácskozást januárig' elnapolták. Az értekezlet kezdete, 1962. március 14-e óta a résztvevők összesen 805 ülést tartottak. Kezdetben 17 állam képviseltette ma­gát, majd ez a szám 23-ra, később pedig 30-rá emelke­dett. Az UPI amerikai hírügy­nökség értesülése szerint el­képzelhető, hogy Francia- ország és Kína, amely ed­dig soha nem vett részt az értekezleten, januártól kép­viselteti magát. c MOSZKVA A szovjet—görög kapcso­latok történetében első íz­ben látogat el Athénből a kormány külügyminisztere Moszkvába. Georgisz Rallisz külügyminiszter szeptem­ber elsején kezdődő látoga­tása így önmagában is je­lentős esemény — ugyanak­kor azonban annak bizonyí­téka, hogy a Szovjetunió messzemenően fejleszteni kívánja kapcsolatait min­den országgal, függetlenül azok társadalmi rendjétől, vagy politikai hovatartozá­sától. □ REYKJAVIK Az izlandi fővárosban csütörtökön bejelentették, hogy szerdán este három párt részvételével koalíciós kormány alakult; a jelek szerint véget ért a két hó­napja tartó kormányválság. A kormányalakítással leg­utóbb megbízott Olafur Johannesson, az agrárbur­zsoáziát képviselő haladó párt elnöke vezetésével a Haladó Párt, a Néppárt (szociáldemokrata párt) és a kommunistákat és szocia­listákat tömörítő Népi Szö­vetség Párt képviselőiből alakult meg az új kabinet. □ , POZSONY A Szlovák Szocialista Köztársaság legfelsőbb bí­rósága szerdán jóváhagyta a pozsonyi területi bíróság három géprabló ellen ho­zott ítéletét. A tettesek áp­rilisban kísérletet tettek a Pozsony—Prága között köz­lekedő belföldi repülőgép eltérítésére és a pilótát arra próbálták kényszeríteni, hogy Majna-Frankfurtba irányítsa a gépet. A legfel­sőbb bíróság tettüket ember- rablási kísérletnek is mi­nősítette. Az ítélet jogerőre emelkedett : a géprablókra 6-tól 9 és fél évig terjedő börtönbüntetést szabtak ki. A Dél-Libanont ellenőrzé­sük alatt tartó jobboldali mi­líciák csütörtök reggel tüzet nyitottak a körzetben állo­másozó ENSZ-erő norvég katonáira — adták hírül a délutáni órákban a helyszí­nen dolgozó sajtótudósítók. A Rasaja Al-Fukharban ál­lomásozó „kéksisakosok” vi­szonozták a tüzet, s a tűz- párbaj másfél órán át tar­tott. Két polgári személyt megsebesítettek a jobboldali milicisták golyói. Egy palesztin szóvivő csü­törtöki közlése szerint a hét elején 25 izraeli hajó közelí­A szovjet—szíriai kap­csolatokról és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó időszerű nemzetközi kérdé­sekről, köztük a közel-keleti rendezésről volt szó Alek- szej Koszigiii és Abdel Ha­lim Khaddam csütörtöki moszkvai megbeszélésén. A tárgyszerű, baráti lég­körű találkozón mindkét fél megelégedését fejezte ki a Szovjetunió és Szíria kö­zötti kapcsolatokat illetően. Rámutattak, hogy a szün­telenül fejlődő szovjet—szí­riai baráti együttműködés Elsősorban orvosi-bioló­giai kísérletek szerepeltek napirenden csütörtökön a Szaljut—6 űrállomáson, ahol vasárnap este óta dolgozik az állandó személyzet mellett Bikovszkij és Jáhn nemzet­közi űrkettőse, ezek a kísér­letek elsősorban számukra jelentenek feladatot, végre­hajtásukban azonban részt vesz a harmadik hónapja dolgozó Kovaljonok és Ivan- csenkov is. A viszonylag egyszerűnek tűnő kísérletek közé tarto­zik például az úgynevezett audiópróba. amelynek kere­tében a zajszintet, illetve an­nak az űrhajósokra gyakorolt hatását vizsgálják. Az űr­állomás különböző berende­zései éjjel-nappal működ­nék. s így zajforrást jelen­tenek. Az első személyzet — Rományenko és Grecsko — Ingerült, szinte felhábo­rodott hangon csattant fel mellettem valaki az autó­buszon: „Már megint há­borús film !” Indulatából érezni: nem akar többet hallani a 33 évvel ezelőtt befejeződött világégésről. Pedig az ő számára aligha lehet más a háború, mint olvasmányélmény, néhány film. Másik kortársam har­mincéves és boldog apa. Négyéves kisfia élethű, fa­hangon kereplő játék gép­pisztollyal rémiszti a ház lakóit. A statisztikák szerint ma már mi, háború után szüle­tettek vagyunk többségben a világon. Vannak országok, ahol az átlagéletkor a har­minc alatt van. A harminc­három évvel ezelőtt befeje­ződött, harminckilenc éve kezdődött háború számunk­ra, számukra egyértelműen történelem. Vagy talán mégsem? A háború utáni években születettek is csontjukban hordják a pusz­tító évek iszonyatát. Szü­lők, nagyszülők elbeszélé­sei, a deportálások, hadifog­ság, front és az ostrom em­lékei sokunk első emlékeze­tes meséi. De talán már valóban nem kellene annyit emlé­kezni, talán ideje már, hogy a háború valóban végleg történelemmé váljon? Alig­ha. Hiszen tény: az elmúlt harminchárom évben sem volt egyetlen olyan nap, amikor földünkön, ne ro­pogtak volna a fegyverek, valahol mindig háborúztak, valamelyik kontinensen mindig gyilkolt az erőszak. Igaz világháború, általános, mindent elpusztító fegyve­tette meg a libanoni parto­kat Nakura és Zahrani kö­zött — a jelek szerint felde­rítési szándékkal. A Libanon elleni izraeli provokációk folytatódnak: izraeli repülőgépek szerdán behatoltak Libanon légteré­be, s Bejrút fölött elrepülve, hangrobbanást okoztak. Az akciót a hírügynökségek ösz- szefüggésbe hozzák a Szíriá­val szemben a libanoni ke­resztények védelmének ürü­gyén egyre gyakrabban el­hangzó izraeli fenyegetések­kel. megfelel mindkét ország népei érdekeinek, és az igazságos és tartós közel-ke­leti béke megteremtését szolgálja. A Szovjetunió és Szíria, elvetve a részleges külön- megállapodások útját, a jövőben is következetesen az izraeli agresszió követ­kezményeinek felszámolá­sára, a közel-keleti problé­ma olyan alapvető, átfogó rendezésére törekszik, amely megfelel a térség minden né­pe törvényes érdekeinek. panaszkodott is a hangos ventillátorokra, s azokat csendesebbekkel cserélték ki. A földi orvosok egyébként az űrhajósok tapasztalatai alapján arra a következte­tésre jutottak, hogy a kü­lönböző zajokra, beleértve a rádiójeleket is, az űrhajósok szervezete egyénileg reagál : más és más az a zajszint, amit kellemetlennek érez­nek. Érdekesség, hogy a föl­di előkészületek során ugyanilyen zajszintet nem éreztek zavarónak. A kísér­let során most műszeres mé­réseket végeznek a zajszint pontos meghatározására — a műszert az NDK-beli RFT- gyárban készítették — s ugyanakkor különleges mű­szerekkel mérik azt is, ho­gyan reagál az űrhajós meg­határozott zajokra. rés küzdelem nem robbant ki, s Európa, szintén „há­borúmentes”* maradt. A veszély azonban nem múlt el. A föld lakói szá­mára soha nem volt eny- nyire világos mint ma a világháború kirobbanásá­nak veszedelme. Az atom­korszak fegyverei elől nem lehet elbújni, nincsenek többé olyan „félreeső he­lyek”, amelyeket elkerül a pusztítás. A hirosimai és nagaszaki atombombák mai utódai sokezerszeres pusz­tításra képesek, s nagy ha­tósugarú rakéták, bombázó­repülőgépek rövid pillana­tok alatt a föld legtávolibb sarkaiba is eljuttatják a ha­lált. Az elmúlt évtizedben született meg az angol szó: overkill. Ez azt jelenti, többszörösen képes az em­beriség egyik fele elpusztí­tani a másikat. A hatalmas mennyiségű atomfegyver, a rakéták egy­re korszerűbb változatai önmagukban hordják a há­ború kirobbanásának lehe­tőségét. Ez a veszély tuda­tosodott az emberiségben. Az elmúlt évtizedekben a Szovjetunió és a szocialista országok egymás után tették meg békejavaslatukat, ;e- szerelési indítványaikat. Az, hogy ezek nem lehettek eredményesek, nem rajtuk múlott. Az viszont igen, hogy erejükkel megakadá­lyozták a háború legagresz- szívebb híveit a végzetes gomb megnyomásában. Több mint egy évtizede már, hogy a nyugati világ józanabb politikusai szá­mára is világossá vált: a békés egymás mellett élés­nek nincs alternatívája. A Camp David előtt Carter amerikai elnök megerősítette azokat a nyu­gati sajtóban az utóbbi idő­ben megjelent állításokat, amelyek szerint az Egyesült Államok katonai egységeket szándékozik küldeni a Kö­zel-Keletre, hogy ezekkel is „szavatolja” az Egyiptom és Izrael között előkészítés alatt álló különbéke-megál- lapodást. Idaho állambeli sajtókonferenciáján az ame­rikai elnök kijelentette, hogy a küszöbönálló Camp David-i találkozón esetleg javaslatot tesz amerikai csapatok állomásoztatására a Jordán-folyó megszállt nyugati partján és a Gazai övezetben. Washington ugyanakkor elismerte, hogy már régóta fontolgatja az amerikai ka­tonai jelenlét kérdését a Közel-Keleten. Mint a The Daily Tele­graph című angol lap írja, Egyiptomnak nem lesz az ellen kifogása, hogy ame­rikai katonai egységeket küldjenek a Jordán-folyó nyugati partjára. A The Washington Post szerint az izraeli kormány „hűvösen fogadta az ame­rikai elnök ajánlatát”. Iz­rael úgy véli, hogy hadse­regének bármiféle béke­megállapodás létrejötte után is a megszállt területeken kell maradnia, mégpedig „a béke legfőbb biztosíté­kaként”. Az egyiptomi—izraeli kü- löntárgyalások jelenlegi ál­lását szerdán megvitatták az egyiptomi nemzetbizton­sági tanács rendkívüli ülé­sén. Az Al-Ahram szerint az ülésen Szadat elnök azt erősítgette, hogy az egyip­tomi küldöttség Camp Da- vidben a közel-keleti konf­liktus átfogó rendezésére fog törekedni. A küszöbönálló Camp David-i tárgyalások részt­vevőinek manővereit ha­tározottan elítéli az arab sajtó. A damaszkuszi Al- Baath rámutat arra, hogy a találkozó az amerikai poli­tika betetőződésének te­kinthető, amely a közel-ke­leti erőegyensúly Washing­ton javára történő eltolódá­sát célozza. Szovjetunió aktív békepo­litikája, s ez a felismerés vezetett el ahhoz a folya­mathoz, amelyet enyhülés­nek nevezünk. Ma ez a folyamat került veszélybe. Jól látható: van­nak olyan, igen jelentős erők az Egyesült Államok­ban, amelyek nem az álla­mok és állampolgárok kö­zötti sokoldalú, kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesz­tését kívánják, hanem egy új hideg vagy „langyos” háborút akarnak. Erre mutat a fegyverkezési ver­seny fokozása a Nyugat or­szágaiban, a szocialista or­szágok elleni sajtókampány az „emberi jogok védelmé­nek” ürügyén, s az a vi­szony, amely ezeket a kö­röket a „NATO 16. tagálla­mához”, Kínához fűzik. Ma ugyanis egyedül Peking ve­zetői azok, akik nyíltan az Új háborút hirdetik, s a kínai társadalom militari- zálása, a szomszédokkal szembeni hegemonisztikus politikájuk valóban iszo­nyú következményekhez vezethet. Szomszédom, aki kattogó géppisztolyt ad csemetéje kezébe, aligha akar belő­le katonát nevelni — de biztos, hogy nem ne­veli a békére sem. S az ingerült utastárs, aki lezárja a tévét, ha ott há­borús filmet mutatnak, el­zárja magát a történelem mának szóló tanítása elől is. 1939. szeptember 1. a 'eg- pusztítóbb világháború el­ső napja volt. Azoknak, akik még fülükben hallják a szi­rénák sikoltását — mind­máig a rombolás, a halál napja. Azoknak, akik szá­mára „csupán” történelem : legyen intő figyelmeztetés. Palotai Gábor Ma: Egyed napja A Nap kél 5.02 — ■ nyugszik 18.26 órakor A Hold kél 3.42 — nyugszik 17.43 órakor ÉVFORDULÓ Százhúsz évvel ezelőtt, 1858. szeptember 1-én szüle­tett Becsben — és 1929 au­gusztusában halt meg — Carl Auer von Welsbach osztrák vegyész, a róla el­nevezett Auer-égő feltaláló­ja. Az Auer-„harisnya” se­gítségével gázzal sokkal jobb fényt lehetett előállítani; ő helyezett a szénszál helyett fémszálat, ozmiumot az iz­zólámpába, amitől a villany- lrorte fényereje ugrásszerűen megnőtt. Találmányaival dúsgazdag ember lett és vi­lághíresség: portréja még a bankjegyre is felkerült (a mai 20 schillinges osztrák bankón az ő képét láthat­juk). — TAPASZTALATCSERE. A Hazafias Népfront békéscsa­bai városi bizottsága az ak­tivisták részére kétnapos utazást szervez Debrecenbe és Nyíregyházára. A szep­tember 5-én induló csoport tagjai tájékoztatót hallgat­nak meg a két város HNF körzeti bizottságainak mun­kájáról, és beszámolnak sa­ját tapasztalataikról is. — MÉG AZ IDÉN: HAT­MILLIÓ TONNA. Az év vé­géig még hatmillió tonna áru — koksz, vasérc, műtrágya, fa, pala, különböző iparcik­kek, mezőgazdasági termé­kek és gépkocsik — átraká­sa és elszállítása vár a zá­honyi átrakó körzet vasuta­saira. A hét elején egy nap alatt elért több mint 47 ezer tonnás teljesítmény — /amelynél ez ideig csupán egyszer értek el többet a záhonyiak — már sejteti, hogy megkezdődött a szál­lítási csúcs a körzetben. A feladatok megoldását mun- kaverseny-kapcsolat is se­gíti: az idén első ízben ver­senyeznék a záhonyi gépi ra­kodási főnökség dolgozói szovjetunióbeli kollégáikkal. — TÁRSADALMI ösztön­díj. Kondoroson, a nagy­községi tanács még 1975-ben úgy határozott, hogy társa­dalmi ösztöndíjszerződések­kel biztosítja az általános iskola és diákotthon nevelő­utánpótlását. Az idén eddig két főiskolai hallgatóval kö­tött a tanács ösztöndíjszerző­dést. — „VÁNDORLÓ” FŐVÁ­ROS. Évente 4—5 centimé­tert „vándorol”, ennyivel kerül közelebb az egyenlítő­höz Ulánbátor, a mongol fő­város. Az ottani csillagászok több évig tartó kutatással jutottak erre a megállapí­tásra, amely elsősorban kü­lönféle csillagászati, térké­pészeti, geológiai és geofizi­kai feladatok pontosabb meg­oldásához nyújt támpontot. — PENZÄBAN JÁRT ÚT­TÖRŐK TALÁLKOZÓJA. A júliusban Penzában járt Bé­kés megyei úttörődelegáció tagjai ma, szeptember 1-én élménybeszámolót tartanak a békéscsabai ifjúsági és út­törőházban. — STÚDIÓMAGNETOFON IRAKBA ÉS MOSZKVÁBA. Iraki szakemberek tanulnak a Mechlabor pécsi gyárában. A közel-keleti országból ők sajátítják el elsőként az üzem legkorszerűbb, leg­újabb termékeinek, az STM 600 és 610 típusú stúdió- magnetofonoknak a kezelé­sét. Irak 94 darabot vásárolt ezekből a berendezésekből, amelyekből ez év végétől 800 darabot szállít a pécsi gyár a moszkvai olimpiára is. Felszakadozó felhőzet Várható időjárás ma éstig: időnként már keleten is fel­szakadozó felhőtakaró, kele­ten eleinte még több helyen eső, majd országszerte né­hány helyen átfutó záporeső, élénk, sokszor erős, a Du­nántúlon időnként viharos északnyugati, északi szél. A várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 5, 10, a legmagasabb nappali hőmér­séklet 16, 21 fok között. Távolabbi kilátások kedd reggelig : időnként megnö­vekvő felhőzettel elszórtan záporeső, eső, az élénk észa- kias szél az időszak végén mérséklődik. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 5, 10 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet 16, 21 fok kö­zött. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 40 száza­lékán várható. — TÁVIRÁNYÍTÁSÚ HA­JÓK. Hajók távirányítására alkalmas hordozható beren­dezést dolgoztaik ki lengyel szakembereik, a gdanski elektronikai intézet munka­társai. Az új rendszer segít­ségével 300 kilométeres tá­volságból kormányozhatok a vízi járművek, bármilyen időjárási viszonyok között, bármelyik napszakban. — JUBILEUM BÉKÉSEN. Hazánk egyik legöregebb is­koláját 425 esztendővel ez­előtt alapította Békésen Sze­gedi Kis István, a reformáció egyik legnevesebb magyar prédikátora. A 3. számú ál­talános iskola jubileuma al­kalmából megyénk legfiata­labb városában, a tanács dísztermében ma emlékün­nepséget rendeznek. Mint is­meretes, az intézményben ez év őszén — a földrengés okozta károk miatt — nem kezdődik meg a tanítás. — FÖLDRAJZI ATT .ASZ — VAKOKNAK. Üj világat­laszt jelentet meg a vakok számára az NDK karl-marx- stadtbeli rehabilitációs köz­pontja. A kötet műanyag térképlapokból áll, amelyek felületét domborműszerüen dolgozták ki, s így a vakok tapintással leolvashatják az atlasz adatait. A kiadvány iránt nagy a nemzetközi ér­deklődés. — NÖ A CSÚCSON. Az alpi- nizmus és a sísport történe­tében a 20 éves Olga Agra- novszkaja az első nő, aki síléccel ereszkedett le a Le- nin-csúcsról. Az . alpinista csoport 5 nap alatt ért fel a Pamír-hegységben található több mint 2 ezer méter ma­gas csúcsra, de Olgának és partnerének a leereszkedés­hez már csupán egy órára volt szüksége. A fiatal nő egyébként ismert alpinista családból származik: édes­anyja megmászta a Szov­jetunió valamennyi, 7 ezer méternél magasabb hegy­csúcsát, s mindeddig az egyetlen nő, aki a 7495 mé­ter magas Kommunizmus­csúcsra feljutott. — ÉVADKEZDÉS A TIT- BEN. A TIT Békés megyei szervezete a napokban tar­tatta évadnyitó értekezletét, amelyen a járási és városi TIT-titkárok is részt vettek. A szervezet kiemelt feladata a szocialista brigádok köz- művelődési vetélkedőjének segítése, a vetélkedőre törté­nő felkészítés. — ÉSSZERŰ DÖNTÉS — JÓ FELHASZNÄLÄS. A bu- csai Községi Tanács tavaly, mivel nem tudta felhasznál­ni a felújítási alapot, mint­egy 400 ezer forintos keret­ről lemondott. Az idén ezt az összeget a tanács visszakap­ta, és az általános iskolák felújítására költi. Koszigin—Khaddam találkozó Biológiai kísérletek Intő figyelmeztetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom