Békés Megyei Népújság, 1978. augusztus (33. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-01 / 179. szám

O 1978. augusztus !.. kedd Kádár János hazaérkezett a Szovjetunióbál Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, aki a Krímben talál­kozott Leonyid Brezsnyewel, az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkárával, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökével, va­sárnap hazaérkezett a Szov­jetunióból. Kádár János fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Aczél György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Óvári Miklós, a Központi Bi­zottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai; Brutyó Já­nos, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint Katona István, a Központi Bizottság tagja és Berecz Já­nos, a KB osztályvezetői. Je­len volt Vlagyimir Jakovle- vics Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Hz OBI távirata a nukleáris leszerelési vHáskenferenciához Az 1978. évi nukleáris leszerelési világkonferencia Tokió­ban kedden nyílik meg. Az Országos Baketanáos elnöksége a tanácskozás résztvevőihez a 'következő táviratot küldte: Ezekben a napokban világszerte — a Magyar Népköztár­saságban is — kegyelettel adóznak az első atomtámadás áldozata: Hirosima és Nagaszaki ártatlanul elpusztult pol­gárai emlékének. Azóta a tömegpusztító fegyverek gyártása megsokszorozódott, s vele együtt fokozódott a veszély is, hogy egy felelőtlenül kirobbantott háború az egész emberi­ség pusztulását vonja maga után. A béke-világmozgadom újabb és újabb akciói hatalmas társadalmi erőket állítanak csatasorba a jó ügyért: az egye­temes biztonság feltételeinek megteremtéséért A Szovjet­unió és a szocialista országok ismételt és reális javaslatokat tettek a fegyverkezési hajsza megfékezésére, a tömegpusz­tító fegyverek betiltására. Mélységes aggodalommal állapít­hatjuk meg, hogy az Egyesült Államok, a NATO nyűt fe­nyegetésével beláthatatlan következményekkel járó újabb fegyverkezési hajszába akarják kényszeríteni a világot. Az amerikai hadiipar a legembertelenebb, minden eddiginél pusztítóbb fegyverrel, a neutronbambával kívánja kiegészí­teni háborús arzenálját. Hazánk — a Szovjetunióhoz és a többi szocialista ország­hoz hasonlóan — következetes békepolitikát folytat, amely­nek sarkalatos pontja a leszerelés és az enyhülési politika továbbfejlesztése. Ebben a szellemben támogatjuk a Béke­világtanács világméretű akcióit, a fegyverkezési verseny megállításáért, a tömegpusztító fegyverek eltiltásáért, a le­szerelésért. A magyar békemozgalom támogatásáról biztosítjuk a kon­ferencia minden résztvevőjét a fegyverkezési verseny meg­állításáért, a tömegpusztító fegyverek betiltásáért, a leszere­lésért és a tartós békéért, a társadalmi haladásért folyta­tott küzdelemben — hangsúlyozta befejezésül a távirat. (MTI) Fegyveres támadás Irak párizsi nagykövetsége ellen Fiatalok a világbékéért hírek hírek hírek TELEX ALEXANDRIA Miközben Izrael továbbra is tüntetőén figyelmen kívül hagyja Szadait egyiptomi el­nök nagyhangú fenyegető­zéseit és az egyiptomi—iz­raeli tárgyalások felújításá­hoz szabott feltételeit, az arab diplomáciai gépezet újabb erőfeszítéseket tesz az Izraellel határos frontállamok kapcsolatainak rendezésére. Pahd Ibn Abdul Azaz szaúd- arábiai trónörökös és első miniszterelnök-helyettes, aki külügyminisztere kíséretében vasárnap érkezett Alexand­riába, hétfőn délután foly­tatta megbeszéléseit Anvar Szadat egyiptomi elnökkel. □ BEJRŰT A libanoni kormánycsapa­tok első egységei hétfőn Bej­rutból elindultak délre, hogy helyreállítsák a törvényes államhatalmat az izraeli tá­madók, majd a jobboldali fegyveres milicisták által jogtalanul megszállva tartott országrészben. A reguláris alakulatok már a délelőtt fo­lyamán elérték az UNIFIL- erők által ellenőrzött terüle­teket. □ HAVANNA Hétfőn a Magyar Nemzeti Klubban küldötteink a cseh­szlovák ‘ delegációt látták vendégül, egy csoport fiú és leány pedig a francia fiatat lók ,,Párizs-klubjába” láto­gatott. A magyar klub egyéb­ként érdekes fórumnak adott otthont a nap folya­mán: az európai tőkés or­szágokból érkezett delegátu­sok „faggatták” küldöttein­ket az ifjúság érdekeinek képviseletéről és védelméről Magyarországon. A Budapest Klubban nagy sikerrel mu­tatkozott be a Sebő-együttes, majd ugyanitt „sakkiskola” nyílt: Verőci Zsuzsa Euró- pa-bajnokurik mérkőzött vagy két tucat táblán a ha­vannai sakk-kedvelőkkel. Az 5. és a 0. utca sarkán felál­lított szabadtéri színpadon a Fonográf együttes és Koncz Zsuzsa adott műsort. Való­ságos táboruk van már a klubban, a Kormoran együt­tes pedig a Lenin-parkban koncertezett. D PÁRIZS Franciaország újabb föld alatti nukleáris rob­bantást hajtott végre a csendes-óceáni Mururoa- szigetcsoporton — jelentet­te a Journal De Tahiti cí­mű újság. A lap jól értesült forrásokra hivatkozva azt is közölte, hogy a mostani kísérlettel véget ért sorozat a tengeralattjárókról kilő­hető rakéták tökéletesíté­sét szolgálta. n LONDON Nagy-Britannia Kommu­nista Pártja lapja, a Mor­ning Star szerkesztőségé­ben hétfőn egy levélbomba robbant egy nőalkalmazott kezében, majd utána egy levélbomba érkezett a bal­oldali kiadványokat árusí­tó Collet’s könyvesboltba is. A második bombát sikerült idejében hatástalanítani. □ NICOSIA A ciprusi legfelsőbb bíró­ság hétfőn elutasította an­nak a két terroristának a fellebbezését, akiket Ju- szef El-Szibai egyiptomi új­ságírónak, az Afro-Ázsiai Szolidaritási Szervezet főtit­kárának februárban Nico­siában történt meggyilkolása miatt áprilisban ítéltek ha­lálra. Mohamed Kadart és Husszein Ahmed Al-Alit augusztus 22-én kötél által fogják kivégezni, hacsak Kiprianu ciprusi elnök nem él kegyelmi jogával és nem változtatja életfogytiglani börtönbüntetésre a halálos ítéleteket. Hétfőn reggel három is­meretlen fegyveres férfi behatolt Irak párizsi nagy- követségére. Két diplomatát megsebesítettek, ötöt pe­dig túszként fogva tarta­nak A rendőrség körülvette az épületet és lezárta környé­két, speciális alakulatai ké­szenlétben állnak. A hely­színre érkezett a párizsi rendőrprefektus és a rend­őrség több magas rangú nyomozótisztje is. Párizs repülőterein riadókészült­Éppen három esztendeje írták alá a nevezetes Fin- landia-palotában, Helsinki ékkövében harmincöt ál­lam legmagasabb rangú képviselői az európai biz­tonsági konferencia emléke­zetes záróokmányát. Az ember — sajnos — könnyen felejt. Három év történelmi mércével egyet­len pillanattöredék, de még emberi mércével sem iga­zán tekintélyes idő. Mégis úgy tűnik, nem árt feleleve­níteni, mi volt annak a záróokmánynak a lényege. Sajátos módon már a résztvevők száma utal az okmány „kemény magjára”, legfontosabb részére. Az a harminéöt ugyanis a „har­minchárom plusz kettő” képletből állt össze. Har­minchárom európai ország, valamint az amerikai kon­tinens két országa, az Egyesült Államok és Kana­da állam- és kormányfői ülték körül azt az immár történelmi kerekasztalt. Hogy kerültek az európai biztonsági konferenciára a távoli földrész képviselői ? Ügy, hogy az események séget rendeltek el. Az ira­ki hírügynökség Párizsból származó értesülése szerint az egyik (támadó Szaid Hammaninak, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet január 4-én Londonban meggyilkolt képviselőjének fivére. A túszok szabadon bocsátása fejében egy repü­lőgépet követel, amelyen Londonban akar utazni, hogy kiszabadítsa azt a nőt, akit az Irak londoni nagykö­vete ellen pénteken elköve­tett merénylet kapcsán tar­tóztattak le. alakulása folytán e hatal­mak (persze mindenekelőtt az USA) több szempontból is érdekeltek Európa tör­ténéseiben, sorsában. Le­het-e kétséges, hogy ez a tény nem a résztvevő mind­egyikének tetszik? Aligha. De attól a tény tény marad és ez volt Helsinki lényege: a valóság, a második világ­háború következményeinek, az azóta eltelt időszak fej­leményeinek messzemenő figyelembevételével, két lábbal állva a realitások ta­laján továbbépíteni konti­nensünk jövőjét. Ez Hel­sinki legfőbb öröksége — a záróokmány szelleme és betűje nem egyik vagy má­sik csoport álmain, vágyain, hanem a tömény földrajzi­politikai — és társadalmi ! — valóságon alapult, ezen a létező alapon tette meg megvalósítandó és megvaló­sítható ajánlásait. Ha Helsinki .segített — márpedig sokat segített — az enyhülési folyamat kitel­jesítésében, az mindenek­előtt ennek a realista meg­közelítésnek köszönhető. És ha most bizonyos körök Magyar vitaindító felszó­lalással kezdte meg mun­káját a havannai VIT egyes számú vitaközpontja, amely a fiataloknak és diákok­nak a világbékéért, az eny­hülésért, a biztonságért, a nemzetközi együttműködé­sért, a fegyverkezési hajsza megszüntetéséért, az álta­lános és teljes leszerelésért folyó harcával foglalkozik. A legfontosabb havannai vitafórum megalakulását követően akárcsak a többi négy vitaközpontban a résztvevők bizottságokban folytatták a munkát. A megnyitón Rajcsányi Péter, a magyar VIT-dele- gáció politikai csoportjá­nak tagja hangsúlyozta: az emberiség előtt a fegyver­kezési hajsza megfékezé­sének, vagy egy új világ­égés fellobbanásának lehe­tőségei állnak. Javasolta: az európai enyhülés és bé­kéért folyó harc szolgála­tára hozzanak létre össz­európai ifjúsági tömörü­lést. Felszólította az európai kontinens fiatalságát, hogy tevőlegesen vállaljon részt a reakciós és a háborút szí­tó erők elleni küzdelemben. A résztvevők hangoztat­ták : amikor világszerte mintegy ötszázmillió ember soha nem lakik jól, évi négy és fél milliárd dol­lárt — a fejlődő országok­nak nyújtott anyagi támoga­tás huszonötszörösét — fordítják az imperialista ha­talmak fegyverkezésére. Támogatták a felszólalók a neutronbomba elleni világ­méretű kampányt. Elítél­ték a pekingi kormánynak az imperialista hatalmak­kal szövetkező politikáját és állást foglaltak a leszere­lési világértekezlet össze­hívása mellett. A világifjúsági találko­zón tudvalevőleg külön­böző társadalmi beren­dezkedésű országok, kü­lönböző ideológiát képvi­selő szervezetek tagjai vesz­nek részt. Az egyes számú politikai bizottság első ülé­sén az angol és svéd ja­vaslattevők az emberi jo­gokra való hivatkozással a napirendre akartak erősza­kolni olyan kérdéseket, amelyek nem tartoznak sem a VIT, sém a bizottság po­litikai munkájához, és egyébként is durva beavat­kozási kísérletek a (Szovjet­unió és más szocialista or­szágok belügyeibe. Ezeket a javaslatokat az elnökség elvetette. magatartása komoly aggo­dalomra ad okot — márpe­dig, sajnos, ad! —, akkor annak éppen az az oka, hogy ezek a körök a valóság helyett saját,' külön bejára­tú vágyaikból indulnak ki. Helsinki lényege annak el­ismerése volt, hogy a vilá­gon is, Európában is külön­böző társadalmi berendez­kedésű országoknak kell békésen, sőt barátian egy­más mellett élniük, hogy vannak és erősödnek szo­cialista országok. A záróok­mány aláírása után mind­össze három évvel nincs groteszkebb, szomorúbb színjáték, mint az a mosta­nában nem ritka nyugati kísérletsorozat, amely rendszerük, jellegük miatt támadja a szocialista orszá­gokat, vagy egyszerűen azért, mert — mint min­den más állam a világon — eljárnak azokkal szemben, akik megsértik törvényei­ket. Pedig Helsinkit „Helsinki nevében” sem lehet meg­csúfolni. Harmat Endre Ma: Péter napja A Nap kél 4.21 — nyugszik 19.19 órakor. A Hold kél 2.07 — nyugszik 17.23 órakor. ÉVFORDULÓ Harminc évvel ezelőtt, 1948. augusztus 1-én nyílt meg a teljes szélességében újjáépített Margit-híd. A másodig világháborúban a német csapatok 1944. no­vemberében felrobbantották a Margitsziget és a Pest közötti részt, 1945. januárjá­ban pedig a budai szakaszt. A híd — eredeti alakjának figyelembevételével — 1946 —48. között épült újjá. Ezek­ben a hónapokban folyik nagyszabású korszerűsítése, melynek során modem dísz- kivilágítást is kap a több mint százesztendős híd. * — FOTÓDOKUMENTÁCIÓS KIÁLLÍTÁS. Augusztus 1* én, ma, kedden 11 órakor nyitják meg Budapesten a városligeti műjégpályán a testnevelési és sportmúzeum kiállító termében azt a fo­tódokumentációs kiállí­tást, amely az Edzett If­júságért mozgalom esemé­nyével, történetével foglal­kozik. — A SZÁMOK TÜKRÉBEN. Kik a legnépszerűbb magyar filmrendezők, melyikük, hány filmet készített, me­lyek az elmúlt három évti­zed legsikeresebb magyar filmjei? — Ilyen és ehhez hasonló, a filmesek — művé­szek, gyártási és filmforgal­mazási szakemberek — kö­rében is kevésbé ismert kér­désekre ad feleletet a Ma­gyar Filmtudományi Intézet közelmúltban megjelent ki­adványa. Az állami film­gyártásunk megalakulásának 30. évfordulójára összeállí­tott kötet az 1948-tól 1976­ig végig bemutatott magyar játékfilmek forgalmazási adatait dolgozza fel. — UTAZÓ DIÁKOK. Augusztus 10-én ülnek vo­natra a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Szakközépis­kola diákjai. Űticéljuk NDK. A 35 fiatal 15-én tér haza. — HÁZIKERTEK NÖVÉNY- VÉDELME. Közkedvelt ki­adványt adott ki kora ta­vasszal a Békés megyei Me­zőgazdasági Ellátó Vállalat. A kiadványt 20 ezer pél­dányban jelentették meg, de ez is kevésnek bizonyult. Ugyanis nemcsak a gyakor­ló kertészek hasznosítják si­kerrel, de a kezdők is min­denre kiterjedő gyakorlati tanáccsal ápolhatják a kiad­vány segítségével házikert- joiket. — HÁRMAS IKREK SZÜ­LETTEK szombaton este a pécsi orvostudományi egye­tem szülészeti klinikáján. A 28 éves Borbás Gézáné két leány- és egy fiúgyermeknek adott életet. A fiú súlya 2400 gramm, a lányoké 2350, il­letve 2100 gramm. A vasár­nap délutáni orvosi tájékoz­tatás szerint az anya és az újszülöttek egészségesek. Az édesapa, Borbás Géza a MÁV dolgozója. Felesége bőrdíszműves, a pécsi Kesz­tyű- és Bőrdíszműipari Szö­vetkezet dolgozója. A család már eddig is népes volt: négy gyermek várja haza az édesanyát és a három apró­ságot. — A VÉSZTŐI NAGYKÖZ­SÉGI TANÁCS sokoldalú segítséget nyújt - a cigány- családok életkörülményei­nek javításához. Az elmúlt év végéig az utolsó család is elköltözött a cigánytelepről. Egy év alatt 54 lakást vásá­roltak, ötöt építettek, két családnak pedig tanácsi bér­lakást adtak. Meleg idő Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhő­zet, elsősorban a Dunántúlon elszórtan záporral, zivatarral. Többfelé élénk, átmenetileg megerősödő délkeleti, déli szél. Folytatódik a meleg, nyári idő. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let: 12—17, legmagasabb nappali hőmérséklet: 27—31 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: tovább folytatódik a nyárias, meleg idő. A nap­pali felhőképződést helyen­ként záporok, zivatarok kí­sérik. Legalacsonyabb haj­nali hőmérséklet 13—18 fok között, lemagasabb nappali hőmérséklet 26—31 fok kö­zött. Jelentős mennyiségű, (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 30 száza­lékán várható. A Balaton vizének hőmér­séklete Siófoknál hétfőn 11 órakor 23 fok volt. * — CSATORNAÜSZÁS. Carl Berminsan 13 éves angol fiú vasárnap 13 óra alatt átúsz­ta a La Manche-csatornát Dover és Wissant között. Carl eddig a legfiatalabb a világon azok közül, akik az Angliát és Franciaországot elválasztó tengerszorost át- úszták. — KIRÁNDULÁS GYERME­KEKNEK. A Békés megyei Szolgáltató, a Csaba Ruhá­zati és a Körösmenti Cipész Szövetkezet közös szerve­zésében budapesti kirándu­lást szerveztek 90 szövetke­zeti dolgozó gyermekei szá­mára. A budapesti kirándu­lás alkalmával jártak a Fe­rihegyen, a Nemzeti Múze­umban, az állatkertben és a Fővárosi Nagycirkuszban. A szövetkezeti bizottságok ez­után minden évben szeretné­nek hasonló kirándulásokat szervezni a gyerekeknek. — SZŐLŐTERMÉS. A Loire folyó mentén elterülő híres szőlőskertek termésének mintegy 80 százalékát le­pusztította a heves vihar vasárnap este. Pouilly-Sur- Loire környékén egyes sző­lőskertekben teljesen meg­semmisült az 1978-as termés. — összedőlt egy kór­ház. A teheráni Szina kór­ház sebészeti részlegének épülete vasárnap összeom­lott. Nyolc ember meghalt, és még további 25-öt a ro­mok temettek maguk alá. — EMLÉKEZÉS A KÖLTŐ­RE. Petőfi Sándor halálának 129. évfordulójára emlékez­ték vasárnap Kiskőrösön. A Petőfi ház kertjében tartott ünnepségen felelevenítették a segesvári csatában eltűnt forradalmár költő életútját. Ezután a városi tanács, a népfront, a KISZ-bizottság és a költő nevét viselő in­tézmények képviselői meg­koszorúzták Petőfi Sándor szobrát. — RENDŐRSÉGI HÍREK. Vasárnap, július 30-án, Bé­késcsabán, a Lencsési úti lakótelepen, a Szabó Pál tér­re bevezető úton egy arra haladó személygépkocsi el­ütötte az eléje ugró Ondrej- csik Mariann hároméves, békéscsabai lakost. A bal­eset során a gyermek kopo­nyaalap! törést szenvedett. Sérülése nyolc napon túl gyógyuló, de nem életveszé­lyes. — UGYANCSAK VASÁR­NAP, Kondoros külterületén, a téglagyári dűlő kereszte­ződésében Sznyida András, 21 éves kondoros! lakos, mo­torkerékpárjával nem bizto­sította az elhaladási elsőbb­séget a jobbkéz felől érkező Pillár József kondorosi la­kos által vezetett pótkocsis vontatónak, minek következ­tében összeütköztek. A bal­eset során Sznyida András nyolc napon túl gyógyuló, de nem életveszélyes sérü­lést szenvedett. Helsinki három éve ■ Centropress hétfő esti kommentárja

Next

/
Oldalképek
Tartalom