Békés Megyei Népújság, 1978. augusztus (33. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-01 / 179. szám

1978. augusztus 1., kedd o Tartalékosok versenye Megnyílt a békéscsabai grafikai művésztelep Az elmúlt évben a Magyar Honvédelmi Szövetség Csongrád megyei vezetőségé­nek rendezésében került sor — az együttműködés je­gyében — a tartalékosok honvédelmi versenyének együttes döntőjére. Július 29- én és 30-án az MHSZ Békés megyei vezetősége szerve­zésében Békéscsabán vetél­kedtek a csongrádiak és a békésiek. A 35 év felettiek korcsoportjában Békés me­gye lett az első 1373,2 pont­tal, megelőzve a csongrádia­kat, akik 1281 pontot sze­reztek. A 35 éven aluliak korcso­portjában Csongrád megye győzött 1424,8 ponttal. A Bé­kés megyeiek 1360,5 pontot szereztek. A verseny első napján a békéscsabai egészségügyi szakközépiskolában gyüle­kezett a járásonkénti, váro­sonkénti négy-négy tagú mezőny. Ekkor általános ka­tonai ismeretekből egyezmé­nyes jel- és jelkulcsismeret­ből adtak számot. Nem volt könnyű a figyelési és táv­becslési feladat, valamint a lövészet sem. A teljes programot ter­mészetesen — hely hiányá­ban — nem ismertethetjük, hiszen szombaton 2500 méte­res éjszakai menetre is sor került. ' Vasárnap szintén 2500 mé­teres menetvonalon haladtak végig a versenyzők, miköz­ben pisztoly- és géppisztoly­szerelést hajtottak végre a lehető legrövidebb időn be­lül, távolságot mértek táv­csővel. kézigránátot dobtak fekve ablakba, lőrésbe és árokba. Ezenkívül rádiófor­galmazás, álláspont-meghatá­rozás, „szennyezett” terep­szakasz és műszaki akadá­lyok leküzdése volt a fel­adatuk. A verseny végén imitált robbantást hajtottak végre és egészségügyi fel­adatokat oldottak meg. A második korcsoportban a békési városi területi tar­talékos klub (Bányai Gábor, Oláh Gábor, őri István, őri Lajos) győzött. A második a szarvasi Kolarovszky Károly (Zalka Máté tartalékos klub). Pékár Pál (Bagi tar­talékos klub), Hunya Béla és Verzásch György (Bagi tar­talékos klub) lett. A harma­dik helyen a mezőhegyesi Ipari Szakmunkásképző In­tézet tartalékosai végeztek : Antal János, Török István, Marosvölgyi Pál. Az első - korcsoportból el­sőként a sarkadi területi lö­vészklub — Juhász Imre, Balázs István, Bátkay Lász­ló, Bihari Ferenc — került ki győztesen. Második a Bé­késcsabai Sütőipari Vállalat Szabó Imre, Sajben György, Kovács István, Frankó And­rás összetételű csapata. A harmadik helyezést a békés­csabai területi klub nyerte el, s ezt az eredményt Sze- keroés Sándor. Püski János, Kis Mihály és O. Szabó Im­re vívta ki. Több éves jó kapcsolatot tart a Körösi Állami Gaz­daság Ifjúság és 'Augusztus 20. Szocialista Brigádja a Békés megyei AGROKER Vállalat Kossuth Lajos Szo­cialista Brigádjával. A kis kollektívák rendszeresen találkoznak, ismerkednek egymás munkájával... Az elmúlt héten az állami gaz­daság brigádjai felkeresték a békéscsabai brigádot, hogy segítséget nyújtsanak a mintegy 2000 hektár ka­lászos betakarításához. Az elmúlt vasárnap a bé­Újabb 2 tsz fejezte be az aratást Az orosházi Petőfi Tsz-ből kaptuk a hírt, hogy vasár­nap délelőtt ők is befejezték a búza betakarítását. A kombájnokat a rendszeres karbantartás után a nagy- mágocsi termelőszövetkezet­be irányították, hogy segít­séget nyújtsanak az aratás­ban. Ma, augusztus 1-én, a szarvasi Dózsa Tsz-ben is mintegy 750 hektáron befe­jezik az aratást. Az idei becslések szerint — az eddi­gi eredmények alapján — jobb a termésátlag, mint az elmúlt évben. Békés megye és Békés­csaba város nyomdai hagyo­mányaira építve 1978-tól kétévenként országos kiállí­táson mutatják be az alkal­mazott grafika minden ágát. Így került sor a pla­kátművészetet, a könyvmű­vészetet és a kereskedelmi grafikai alkotásokat átfo­gó kiállításokra. A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő bé­késcsabai grafikai mű­vésztelep e nagyszerű vál­lalkozás gyakorlati kiegé­szítője. A meghirdető szer­késcsabai szocialista bri­gád 13 tagja reggel 6 órától este 8 óráig segített az ál­lami gazdaság kőszigeti ke­rületében. Munkájuk ered­ményeként vasárnap mint­egy 70 vagon kenyérgabo­nát takarítottak be és szál­lítottak a szérűre. A segít­ség eredményeként az álla­mi gazdaságban is túlvan­nak az aratás félidején. A jövőben — ha az álla­mi gazdaság igényli — a békéscsabai szocialista bri­gád segítséget nyújt a még lábón álló gabona betaka­rításához. Az elmúlt hét végén, va­sárnap megyénkben két gyermek halálát okozta egy* részt a szülői felelőtlenség, másrészt a meggondolatlan­ság. Amint a Békés megyei Rendőr-főkapitányság köz­ponti ügyeletén elmondták, vasárnap reggel Szarvason egy szanálásra ítélt ház bon­tása közben meghalt Bába István szarvasi, 11 • éves gyermek. A tragikus szerencsétlen­séget az okozta, hogy a le­bontott téglák elszállítására a gödrös udvaron csak em­beri erővel tudták a fal mel­lé tolni a városi tanács költ­ségvetési üzemének vontató pótkocsiját. A munkát vég­zők között levő Bába And­rás fiát is elvitte magával a bontási területre. A gyermek játszás közben, a felnőttek figyelmetlensége miatt a fal és a pótkocsi közé szorult, amely halálra zúzta. Az or­vosok nem tudtak segíteni a vek; a Békés megyei Tanács művelődésügyi osztálya, a békéscsabai Városi Tanács művelődésügyi osztálya, a Kner Nyomda, és a Magyar Hirdető Békés megyei központja vezetőinek, kép­viselőinek jelenlétében jú­lius 31-én, tegnap délelőtt került sor az ünnepélyes megnyitóra a békéscsabai Városi Tanácsnál. Virág László, a városi ta­nács művelődésügyi osz­tályvezetője köszöntötte a résztvevőket, majd Amb­rus Zoltán, a megyei ta­nács csoportvezetője szólt a grafikai művésztelep eddigi tapasztalatairól, a hagyományoktól eltérő jel­legéről. A rövid megnyitó Takács Győző képzőművész, a szervező bizottság titkára, szakmai, gyakorlati prog­ramismertetésével zárult. A szervezők — a nyugodt alkotó munka feltételei mellett — jó programot is biztosítanak a résztvevők­nek : augusztus 4-én este Lehotka Gábor orgona­hangversenyére látogatnak el közösen. Másnap kirán­dulnak Gyulára, ahol fel­keresik a Dürer termet. Az alkotótelep augusztus 19-én zárul, s ezen a napon a részt vevő művészek mun­káival a Kner Nyomdában rendezett kiállításon talál­kozhatnak az érdeklődők. rendőrség a tragikus ügyben vizsgálatot indított. Ugyancsak vasárnap a dél­utáni órákban a békéscsabai strandon vízbe fulladt egy gyermek. A rendőrségi vizs­gálat megállapította, hogy Osankő János, 12 éves bé­késcsabai lakos szívgörcsben halt meg. Feltehetően felhe- vült testtel ugrott a hideg vizű medencébe és ez okoz­ta halálát. A vizsgálatok során megállapították, hogy a halál 14 óra körül állt be. s a gyermek másfél, két óra hosszáig volt a medencében A gyermek ruháit a termál­vizes medence mellett talál­ták meg, ebből kiderült, hogy a szívgörcsöt a hirte­len hőcsökkenés okozta. Édesanyja elmondása alap­ján gyermeke csak annyira tudott úszni, hogy a vízen fönnmaradt. A gyerS egyedül volt a strandon. Segít a brigád Két gyermek halála szerencsétlenül járt fiún. A Békés megye országos közúthálózatán a közúti köz­lekedést befolyásoló szabá­lyozások a következők sze­rint változnak: A 44-es jelű Kecskemét— Békéscsaba—Gyula főút Bé­késcsaba—Gyula közötti sza­kaszán korábban bevezetett lassújármű-korlátozás mező- gazdasági vontatókra terjedő részét a térségben folyamat­ban levő betakarítási mun­kák elősegítése érdekében az igazgatóság ideiglenesen fel­oldja az alábbiak szerint: ■ KPM is a tej Július lS-án megszűntették a tej felvásárlását a 44-es műút gyulai szakaszán levő János-zugi vasúti megálló közelében. Az ok: a KPM Békés megyei Közúti Igazga­tósága tilalmi táblákat he­lyezett el az út mentén, me­lyek a lassú járművek köz­lekedését megtiltották. A te­jet addig vontatóval szállí­tották a begyűjtőből a tej­porgyárba. A megyei tanács mezőgaz­dasági és élelmezésügyi osz­tálya már július 19-én ismer­te a problémát. Helyi tapasz­talatainak birtokában arra kérte a KPM Békés megyei Közúti Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg a tilalmi táb­lák kihelyezésével kapcsolat­ban kialakult helyzetet. Jú­lius 25-ére össze is hívták az érdekelteket. Akkor meg­egyeztek abban, hogy a KPM Békés megyei Közúti Igazgatósága július 31-én Békéscsaba—Veszély csár­da közötti szakaszon augusz­tus 1—5. között összesen 2 nap időtartamra, részletes szabályozások mellett, Ve­szély csárda—Gyula, benzin­kút közötti szakaszon 1978. augusztus 1-től november 30-ig terjedő időszakra, a betakarítás befejezéséig. (Az útszakasz igen nagy kamion- és üdülőjeliegű forgalmára tekintettel fokozott óvatos­ságra hívjuk fel a gépjár­művezetők figyelmét.) kiadja a fenti határozatot. A tejszállító jármű tehát újra közlekedhet János-zug és Gyula között. Ennyi a történet. Mindez két héten át tartott, s ez idő alatt a János-zugi tejátvevő szüneteltetése miatt a kör­zetben naponta — szerényen számolva — 2—300 liter te­jet öntöttek a sertések elé. A termelők egy része ugyanis nem vállalta, hogy Békés­csaba és Gyula határából ke­rékpáron vagy motorkerék­páron vigye a tejet Gyulára. A történetnek két tanulsá­ga is akad. A tilalmi táblák kihelyezését élrendelők nem számoltak a helyi gazdasági tevékenységgel, az érdekeltek felkészítésével, de az is el­gondolkodtató, hogy 10—15 kannányi tejet a tsz csak vontatóval tudja elszállítani? De tanulság ide, tanulság oda: az ilyen dolgok nem a termelői kedv erősítését szol­gálják. D. K. GYORSLISTA az 1978. július 31-én megtartott lottó-jutalomsorsolásról, me lyen a 28. heti szelvények vettek részt. A gyorslistában a: alábbi rövidítéseket használtuk: A = Lada személygépkocsira utalv. B = színes tv I. C = 3000 forint értékhatárig asztali rá­dió vásárolható. D = 15 000 Ft- os otthon lakberendezési utalv. E = 50 000 Ft-os ötletutalv. F = 14 000 Ft-os „Ismerje meg a Szovjetuniót, az 1980. évi olim­piai játékok országát» nt^y színes tv II. H = 20 000 Ft- os zenesarok utalv. I = 10 000 Ft. értékhatárig televízió vásá­rolható. J = 10 000 Ft-os vásár­HÄROMMILLIÖ 057 017 L 064 727 H lási utalv. K = 9000 Ft-os ] mit választ utalv. L = 7000 F os tetőtől talpig utalv. M = 50 Ft-os vásárlási utalv. N = 40 Ft-os konyhafelsz. utalv. o 3000 Ft-os „textH**-utalv. p 6000 Ft értékhatárig hűtőgép v; sárolható. R = 4500 Ft értél határig háztartási felszerelés« vásárolhatók. S = 3000 Ft é tékhatárig táskarádió vásárc ható. T = 1300 Ft értékhatár táskarádió vásárolható. 064 749 S 073 414 L 079 499 M 110 582 P 143 202 N 16a 313 F 196 949 N 216 375 K 252 998 M 289 830 N 290 767 J 317 662 N 323 374 K 360 516 L 386 019 N 405 878 H 414 440 L 429 616 M 456 283 M 488 573 K 501 749 K 511 840 A 553 497 M 585 900 K 588 324 M 626 509 E 686 485 J 725 070 O 753 219 R 786 918 S 066 971 N 077 193 M 083 861 E 111 335 E 149 425 K 163 491 D 197 731 L 240 559 M 278 675 J 290 124 J 316 673 M 319 533 H 337 960 O 361 002 M 386 029 N 407 248 B 422 827 L 445 501 M 475 113 N 501 085 L 503 410 I 337 787 O 554 886 O 587 906 L 605 035 N 676 259 N 706 079 R 739 883 N 784 332 N 788 483 O 788 729 O 816 522 N 822 165 S 829 204 T 840 573 I 874 056 O 904 993 J 915 186 J 934 457 J 962 745 O 974 678 M NEGYVENNÉGY MILLIÓ 456 283 D 504 813 M 836 656 P ÖTVENÖT- MILLIÓ 827 651 R 804 618 M 820 189 N 827 442 M 829 616 N 842 091 O 892 957 M 913 886 P 933 371 N 956 163 M 963 756 N 460 702 N 831 542 O 842 724 K 839 192 K HATVAN MILLIÓ 120 081 J idő 864 VT 177 116 M 223 015 N 245 590 J 248 685 M HATVANHAROM- MILLlO 000 656 O 004 195 R 141 939 E 172 537 O 206 965 I 228 887 M 247 693 M 005 731 S 024 432 E 070 841 J 093 391 E 129 530 N 130 594 N 162 926 N 176 250 M 189 194 O 199 837 B 219 382 L 222 505 N 239 506 O 254 359 O 289 727 G 332 460 O 347 560 D 360 908 O 409 065 M 446 648 M 451 483 M 466 347 O 487 612 N 525 747 O 553 989 K 563 476 I 584 604 K 597 472 N 014 019 050 88'i 085 169 113 405 129 725 157 130 169 930 189 136 192 124 215 210 219 995 231 668 248 23' 280 710 313 309 336 896 353 667 395 806 445 625 450 550 464 71 : 481 570 490 710 532 072 558 57« 577 74Î 592 187 A nyertes szelvényekét 1978. augusztus 20-ig kell a totó- lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta útján Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az eset leges hibákért felelősséget nem vállalunk. Vásár — kánikulában Áruházi pillanatképek Az orosházi Csillag Áruházban nagy keletje van a méter­áruknak Július 31., hétfő reggel. „Jókedvű nap...” éneklik a rádióban negyed nyolckor. A hőmérő higanyszála már jócskán elhagyta a 20 fakóit A ruházati és cipőboltok előtt a szokásosnál többen nézelődnek. Az áruházak ki­rakataiban a fürdőruhák, in­gek, szandálok alatt és fö­lött sárga transzparensek, fi­gyelemfelkeltő táblák, áthú­zott szárnak. Engedményes nyári vásár, 1978... * * * Békéscsabán, a Centrum Áruház előtt háromnegyed nyolckor nagy a tumultus. Nők, férfiak, fiatalok, idősek mustrálják a kirakatot. Vég­re kinyitják az ajtót. A tö­meg megindul. Valaki a lá­bamra lép, belekönyökölnek az oldalamba. Ki veszi ezt most észre? A nők nagy ré­sze a szemben levő fürdőru­hákhoz siet. Néhány méter­rel odébb két motollaikezű eladó blokkol. Egy fiatal anyuka, csöpp kislányának úszót vásárol. Az apróság nem zavartatja magát, nagy derültség közepette a pult előtt felpróbálja a nadrágot.. * * * Az Univerzál Áruház 9 órakor nyit. Siklik a mozgó­lépcső. Sokan a földszinten ragadnak. A kötött-, divat- áruosztályon egy tűt nem lehetne leejteni. Műanyag kosarak a levegőben, izzadó, figyelő, sárga köpenyes el­adók a gondolák között. A lány, lehet vagy 20 éves, alig . látszik ki a felaggatott blúzok közül. Még sincs megelégedve. Elhúzza a szá­jat és továbbmegy. Ja, ké­rem azok az igények...! A cipőosztályon minden széket elfoglaltak. Középen hatéves forrna kisfiú zokni­ban szaladgál. A szülei két­ségbeesetten kiabálnak utá­na. A mama kezében két pár lábbelit szorongat. * * * Orosházit, Csillag Áruház. Már kinn az utcán zajlik az élet. A reklámtáblák előtt kíváncsi emberek. A meleg árnyékban 30 fok. Az áru­házban szinte megáll a leve­gő. Kézről kézre vándorolnak a pólóingek, a pulóverek, a fehérneműk. De van itt bal­lon és átmeneti kabát is Szegényeket jól „lealacso nyitották”. Érdekes, mégserr. kapkodnak utánuk. Az igazgató elégedett: „A négy osztályon 2,3 millió fo­rint értékű áru vár gazdára. Az érdeklődés meglehetőser nagy. Legtöbbet nyári nőt ruhákból, strandcikkekből gyermekruházatból adtunk el eddig.” A próbafülkén tábla: „Foglalt”. Csinos lány topo­rog előtte, kezében farmer- szoknya. „Mi a csodát vaca­kol annyit odabent, még le­késem a vonatot” — mondja morcosán. * * * Mezőkovácsháza, Mozaik Áruház. Fél 12-kor’ érthető­en már lanyhul a í ■ ialom. Fekete inges fiataléi ; ‘>er ér­kezik, s „jópofa” füroőnad- rágot keres. Két eladó is ug­rik egyszerre, hogy kívánsá­gát teljesítse. Egyikük meg­jegyzi: „Ugye még szépen tudunk mosolyogni?” Persze, így könnyű, az első napon. De mi lesz két hét múlva? Az áruház helyettes veze­tője a raktárból jön elő. Az irodában összegzi az első fél nap tapasztalatait. „Jól fel­készültünk a nyári vásárra, összességében 1,3 millió fo­rint értékű árut kínálunk vásárlóinknak. Eddigi for­galmunk ruházatból mintegy 200, cipőből pedig 40—50 ezer forint. Délután újabb rohamra számítunk...” Lenn a földszinten fogy a hűsítő, mintha ingyen ad­nák. Csomagot cipelőkbe botiam Fent kattog a pénz­tárgép. És ez így megy nyi­tástól zárásig... (seres) Sokan keresik a divatos nyári ruhákat, blúzokat Fotó: Martin Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom