Békés Megyei Népújság, 1978. augusztus (33. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-01 / 179. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG 0 MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1978. AUGUSZTUS 1., KEDD Ara: 80 fillér XXXIII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM Úttörő építőtábor Kondoroson Kondoroson vasárnap, július 30-án — immár a második nyáron — ismét felvonták a megyei úttörő építőtábor zászlaját. Az általános iskolai diákotthon, amely helyt adott a tábor­nak, az idén is jól felké­szülten, példás renddel, szép környezetben fogadta az érkezőket. Az ünnepé­lyes tábornyitóra — a nagy­község és a termelőszövet­kezet vezetőinek jelenlé­tében — július 30-án, vasár­nap 19 órakor, a kollégium udvarán került sor. A há­zigazda, a kondorosi Egye­sült Tsz nevében Szmola Gyula párttitkár mondott megnyitót. Nagy elismerés­sel szólt a múlt nyáron megrendezett első megyei úttörő építőtábor eredmé­nyeiről, a fiatalok jó munká­járól, fegyelmezettségéről. A közös gazdaságnak je­lentős anyagi segítséget nyújt a zöldségprogram megvalósításában. Az úttörőszövetség Békés megyei elnöksége nevében Varga Sándor megyei tit­kár köszöntötte a táborla­kókat, a táborvezető peda­gógusokat, a község, a tsz vezetőit. Az úttörő építőtá­bor céljai között említette a zöldségprogram megva­lósításának segítését. Ugyanakkor, mint mond­ta, a könnyű fizikai munka jó lehetősé" a fiatalok sza­bad idejének hasznos el­töltésére, a KlSZ-építőtábo- rozás előkészítésére, a mun­kára nevelésre. A tábor lakói naponta reggel 7-től 13-ig dolgoznak, s a délutánjaik szabadok. A tábortanács és a táborveze­tőség programot állított össze a szabad időre; az úttörők találkoznak töb­bek között a kondorosi KISZ-esekkel, amikor sor kerül vetélkedőre, discóra is. Ellátogatnak a szarvasi arborétumba, majd Gyu­lára is. A havannai VIT eseményeit színes tévén kí­sérhetik figyelemmel a fia­talok. Az úttörő építőtábor lakói keresetüket a megyei úttörővezető-képző tábor építésére ajánlották fel. Műszakpremier a húskombinátban Izgalommal várták a dél­után 2 órát tegnap, hétfőn a Gyulai Húskombinát vezetői. Minden okuk megvolt a fe­szült várakozásra, ugyanis ezen a napon dolgozott elő­ször két műszakban a kom­binát sertésvonala. A nagy jelentőségű intézkedést — a második műszak bevezetését — hosszas előkészítő, szerve­ző munka előzte meg. Gon­doskodni kelleft a délután dolgozók szállításáról, étkez­tetéséről, és megszervezték a feldolgozó vonalhoz kapcso­lódó üzemágak munkáját is. A délutános műszak beve­zetése előtt műszaki konfe­rencián, majd termelési ta­nácskozáson ismertették a kombinát dolgozóival az in­tézkedés szükségességét. A húskombinát akkora feladatok előtt áll, hogy csak megnövelt műszak - számmal tudja ellátni azokat. Egy műszakban naponta 1100—1300 sertést dolgozna k fel, míg két műszakban na­ponta 8—900-zal többel Azért nem a kétszeres meny nyiséget, mert a délutánom műszak más technológiái használ, olyat, amely jó mi­nőségű bőrhöz juttatja a ci­pőipart. Ez a feldolgozás', mód viszont lassúbb, órán­ként (legfeljebb) 120 sertés vágására alkalmas. Kezdetként 120 ember dol­gozik délután, de a közel­jövőben 50-nel gyarapodik a számuk és ekkorra éri el teljes kapacitását a sertés­vágó és feldolgozó vonal. A szükséges munkaerő zömét belső átszervezéssel teremtet­ték elő, és csak viszonylag kevés új dolgozót kellett fel­venniük. így sikerült elér­niük azt, hogy a műszak­premiert gyakorlott dolgo­zókkal kezdhették, ezért kü­lönösebb fennakadás és za­var nélkül, zökkenőmentesen folyt le a gyárban az első dél­utános műszak. Természe­tesen még nem a teljes ka­pacitással, hiszen az első nap alig 400 sertést dolgoztak fel és csak a hónap végére A tegnapi naptól már két műszakban dolgozik az automata zsírcsomagoló gépsor is érik el a már említett tel­jesítményt. A fokozatos felfutás egyéb­ként az egész húskombinát­ra vonatkozik, és még az idén elérik a tervezett feldolgo­zási kapacitásokat. Jövőre pedig már évente félmillió sertést dolgoznak fel, és le­vágnak naponta 120 szarvas- marhát is. Ekkor egyes üze­mek három műszakban ter­Fotó: Veress Erzsi / melnek majd, de a feldolgo­zó, vonalakon ezt egészség- ügyi okokból később nem ve­zethetik be. Szükség van ugyanis a 8 órás állásra, mely idő alatt alaposan kita­karítják a csarnokokat, fer­tőtlenítik a gépeket, hogy másnap megfelelő körülmé­nyek között kezdődhessen a termelés. L. L. Átadták a gyulai Várszínház idei nívádíjait Bezárta kapuit a szegedi Ipari vásár Egy különdfj, két közönségdij Békés megyének Bezárta kapuit a szegedi ipari vásár, amelyet mint­egy 150 ezren látogattak meg. Az érdeklődés az utol­só napon sem csökkent. A kapuzárás után a közönség szavazatai alapján kiosztot­ták azokat a díjakat is, amelyeknek odaítélését a vásár látogatóira bízták. A vásár igazgatósága • közön­ségdíjban részesítette a Tápéi Háziipari Szövetke­zetét, a FIM Alföldi Por­celángyárat, a Szegedi Szűcsipari Szövetkezetét. Az Üvegipari Műveket, az ÉRDÉRT Vállalatot, a Bé­kés megyei kiállítók közül pedig a Körösvidéki Cipő­ipari Szövetkezetét. A kö­zönség szavazatai alapján érmet és oklevelet kaptak: Pécsi Kesztyűgyár, Alföldi Bútorgyár, Békés megyei Vegyiipari Vállalat, Stan­dard Áruház Szabadka, Kis­kőrösi Állami Gazdaság és a Hosszúhegyi Állami Gaz­daság. A vásár különdíjával és oklevéllel jutalmazták an­nak a családi háznak a ter­vezőit — Király Jánost és Major Gyulát, a Békés me­gyei Tégla- és Cserépipari Vállalat mérnökeit — akik­nek építménye osztatlan sikert aratott a vásárban. A díjakat a vásárigazgatóság nevében dr. Csikós Ferenc, a városi tanács vb-titkára adta át. A kapuzárással nem fe­jeződtek be a tárgyalások. Több sikeres üzletkötés történt hazai vállalatok kö­zött, miközben jelentősen bővült a hazánk és Jugoszlá­via közötti kishatárforga- lom. A szakmai napok so­rán több előzetes megálla­podás született. Becslések szerint az üzletkötés meg­haladja a két és fél millió dollárt. Hagyomány már, hogy az évad utolsó előadásának nap­ján adják át a Várszínház nívódíjait. így volt ez az idén is. Tegnap, hétfőn dél­ben, a városi tanácsházán Dér hajós tanácselnök-helyet­tes, dr. Csende Béla, a me­gyei tanács vb művelődés- ügyi osztályvezetője, Hávasi István, a Várszínház igazga­tója és Sík Ferenc érdemes művész, a Várszínház művé­szeti vezetője jelenlétében osztották ki az idei díjakat. A városi tanács által ala­pított nívódíjat öze Lajos Több mint 100 külföldi résztvevő, főként közgaz­dász, pénzügyi és gazdasá­gi szakember jelentkezett az augusztus 7—18. között Budapesten megrendezésre kerülő közgazdasági nyári egyetemre. Legtöbben az NDK-ból, a Szovjetunióból és Olaszországból jelezték részvételi szándékukat. Ran­színművész, a Caligula hely­tartójában nyújtott kima­gasló alakításáért, Katona Im­re A civilizátor rendezé­séért. Hámori Ildikó szín­művész több éves várszín­házi közreműködéséért kapta meg. A megyei tanács nevében dr. Csende Béla első ízben adta át a megyei tanács el­ismerő oklevelét és a pénz­jutalmat Lukács Sándor színművésznek, ugyancsak a Caligula helytartójában nyújtott kiemelkedő művészi telj esi tmény éért. gos, nemzetközileg is el­ismert gazdasági szakte­kintélyek tartják az előadá­sokat, vezetik a konzultá­ciókat. Először szerepel a tematikában a Mai magyar társadalom című téma, mely áttekintéts ad a többi között gazdaság-, valamint szociál- és kultúrpolitikánk­ról, eredményeinkről. Hetedik alkalommal Tegnap reggel megkezdődött a ruházati kereskedelem ha­gyományos nyári vására. Megyénkben csaknem 32 millió fo­rint értékű ruhát, cipőt kínálnak 30—40 százalékkal olcsób­ban. Áruházi pillanatképeinket lapunk 3. oldalán közöljük Fotó: Martin Gábor Aratás, őszi munkák, AGR0KER Ezekben a napúkban a ko­rábbiakhoz viszonyítva meg­nőtt az AGROKER forgal­ma. A nehéz aratás fokozot­tabban ..igénybe veszi, pró­bára teszi a gépet, embert egyaránt. A gabonatáblák fogynak — hétfő estig a megyében learatták a kalá­szosok háromnegyed részét — ám erre az időszakra, a betakarítás végére maradt mindenütt a munka neheze, a legdőltebb, leggazosabb búzatábla. — Az aratás előtt megszer­veztük az ügyeletet. Reggel 7-től este 8-ig tartunk nyit­va. Naponta, a rendes mun­kaidőn túl 15—20 vevő jön sürgős alkatrészért — sorol­ja Molnár Lajos, a Békés megyei AGROKER igazgató­ja. — Az elmúlt szombaton és vasárnap mintegy 50 gaz­daságból kerestek fel ben­nünket, 60 számlát állítat­tunk ki. Az eladott alkatré­szek között van a több ezer forintos felhordólánc, dob, és a néhány forint értékű penge. Mint megtudtuk, az idei aratásra az elmúlt évekhez viszonyítva több, főleg minő­ségben jobb ékszíj érkezett. A nagy igénybevétel miatt a készletek, megcsappantak. A felkészülés időszakában a társvállalatoktól és a MEGÉV-től megfelelő kész­leteket szerzett be a vállalat. A választék ugyan csökkent, de a fontosabb pótalkatré­szekből még van a raktárak­ban. Ennek gyorsan híre is ment az országban, mert több alföldi, sőt dunántúli megyéből is jöttek vásárolni Békéscsabára kombájnalkat- lészeket. Csupán konzolcsi­gából mutatkozott és mutat­kozik hiány. Az aratás idő­szakában a megyei vállalat­hoz 40 betakarító gép érke­zett, ezek főpróbáját már megtartották, valamennyi arat. A nyári időszerű munkák­ra is felkészült az AGRO­KER: a bálázógépeket idő­ben leszállították, műtrágyá­ból van elegendő, az igénye­ket bármilyen tételben ki tudják elégíteni. A homlok- rakodó igen keresett, az el­múlt hónapokban kevés ér­kezett a megyébe, így az igényeiknek csak töredékét tudták kielégíteni. Ugyan­csak hiányzik a szervestrá- gya-szóró is. A talajmunkák­hoz szükséges eszközökből, erőgépekből bő a választék. Van a raktáron Rába 180-as, Rába—Steiger traktor, több típusú Zetor, valamint MTZ 80-as és 82-es. A rizskombájnok második javítására is számít az AG­ROKER, ugyanis a második szezonra már megrendelték a pótalkatrészeket. Az elkö­vetkező hetekben 6 rizs­kombájn érkezik még a me­gyébe. Az őszi munkákra való felkészülést korábban kezdte meg a megyei AG- ROBER, ugyanis augusztus 15-től 31-ig leltároznak. — szekeres — A Békés megyei AGROKER békéscsabai telepén már ké­szülnek az őszre: többfajta erőgépből és az ezekhez tar­tozó munkagépekből válogathatnak a gazdaságok Fotó: Gál Edit

Next

/
Oldalképek
Tartalom