Békés Megyei Népújság, 1978. július (33. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

O 1978. július 1., szombat NÉPÚJSÁG TELEX LONDON A Brunei Szultánság 1983 végére teljes függetlensé­get kap Nagy-Britanniától — jelentették be pénteken a londoni külügyminiszté­riumban. Brunei szultánja, Mui- zaddin Waddaulah és Goronwy Roberts brit kül­ügyi és nemzetközösségi miniszter kétheti tárgyalás- sorozat után csütörtökön ál­lapodott meg a függetlenség elnyerésének részleteiben. A függetlenségi okiratot szeptemberben Londonban parafálják. □ PÁRIZS A francia állambiztonsági bíróság pénteken jelen­tette be, hogy letartóztatták a versailles-i kastély elleni hétfői merénylet két elkö­vetőjét, Lionel Cheneviere-t és Patrick Montauzier-t. Mindketten 28 évesek és Rennes-ben laknak. A me­rényletet a „Breaton Forra­dalmi Hadsereg” vállalta magára. □ BÉCS Az atomfegyverek elter­jesztésének megakadályo­zásáról szóló szerződés alá­írása óta eltelt tíz évben a megállapodást több mint 100 ország írta alá, köztük három nukleáris fegyverek­kel rendelkező hatalom — állapította meg Sigvard Eklund, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (MAGATE) főigazgatója a TASZSZ , tudósítójának adott jubileumi nyilatko­zatában. Az atomsorompó- szerződés néven ismertté vált nemzetközi megálla­podást tíz évvel ezelőtt, 1968. július 1-én kötötték meg. n LUANDA Az Angola és Portugália között megkötött egyezmény új szakaszt nyit a két or­szág kapcsolatainak törté­netében; ennek alapja az a tény, hogy Angola az MPLÁ-munkapárt vezetése alatt álló, független és szuverén állammá vált — hangoztatta Agostinho Neto angolai elnök abban a rá­dióüzenetben, amelyet An­tonio Ramalho Eanes por­tugál elnökkel megtartott, háromnapos bissau-guineai csúcstalálkozója után csü­törtökön intézett az angolai néphez. Az egyezmény első jelen­tős eredménye, hogy Angola engedélyezte a Portugáliá­ban élő angolai menekültek hazatérését. □ MOSZKVA Pénteken elutazott Moszk­vából Didier - Ratsiraka, a Madagaszkárt Demokrati­kus Köztársaság elnöke, aki csütörtökön érkezett rö­vid hivatalos látogatásra a szovjet fővárosba. Didier Ratsiraka csütör­tökön tárgyalásokat foly­tatott Leonyid Brezsnyev- vel, az SZKP KB főtitkárá­val, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökével és And­rej Gromikóval, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjával, külügyminiszter­rel. □ ­MADRID Valéry Giscard d’Estaing francia államfő spanyol ve­zetőkkel folytatott tárgya­lásai sorában pénteken Madridban rövid megbeszé­lést tartott Santiago Carrillóval, a Spanyol Kom­munista Párt főtitkárával. „Nagyon udvariasnak és na­gyon barátinak” nevezte a spanyol kommunista vezető a francia államfővel foly­tatott eszmecseréjét. A Carrillóval folytatott tárgyalások után a francia államfő fogadta Felipe Gonzálezt, a Spanyol Szo­cialista Munkáspárt főtit­kárát. Kádár János fogadta Le Thanh Nghit Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára pénteken a Központi Bizottság székházában fo­gadta Le Thanh Nghit, a Vi­etnami Kommunista Párt Politikai Bizottságának tag­ját, miniszterelnök-helyet­test, a magyar—vietnami gazdasági, műszaki-tudomá­nyos együttműködési kor­mánybizottság VII. üléssza­kán részt vevő vietnami kül­döttség vezetőjét. A szívé­lyes, baráti hangulatú talál­kozón jelen volt Gyenes András, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára. Ott volt Nguyen Phu Soai, a Vietnami Szocialista Köztár­saság budapesti nagykövete is. Pénteken plenáris üléssel megkezdődött Budapesten a magyar—vietnami gazdasági, műszaki-tudományos együtt­működési kormánybizottság VTI. ülésszaka. A tanácsko­záson a két delegációt a bizottság magyar és vietna­mi tagozatának elnöke, Bor- bándi János és Le Than Nghi miniszterelnök-helyet­tes vezeti. Borbándi János megnyitó beszédében hazánk és a Vi­etnami Szocialista Köztársa­ság kapcsolatairól szólva hangsúlyozta, hogy az élet minden területén gyümöl­csözően fejlődik együttmű­ködésünk, ami erősíti népe­ink barátságát és az egész szocialista közösséget. A leg­utóbbi ülésszak óta nőtt árucsere-forgalmunk, s foko­zódott a két ország műszaki­tudományos együttműködése is. A Minisztertanács elnök- helyettese hangoztatta : Ma­gyarország minden támoga­tást és segítséget megad Vietnam szocialista céljai­nak megvalósításához. Le Than Nghi szóit a vi­etnami dolgozók újjáépítő munkájáról. A legutóbbi pártkongresszus célkitűzései­nek megvalósulásáról. Mint elmondta, a legfőbb erőt a rhezőgazdaság, az élelmiszer- ipar és az erdőgazdaság fej­lesztésére . koncentrálják, de eredményeket értek el a közszükségleti cikkek kor­szerű gyártásának kialakítá­sában is. Róma: Három forduló — eredmény nélkül Az olasz „nagyválasztók”, a harmadik fordulóban sem tudták megválasztani Itália új elnökét. A pártok eddigi hivatalos jelöltjei közül egyik sem érte el a szüksé­ges kétharmados többséget, ezért Ingaro, a képviselőház elnöke újabb szavazást ren­delt el szombat délután 3 órára (magyar idő szerint). A római Paese Sera pén­tek esti számában egy ke­reszténydemokrata vezetőre hivatkozva azt írta, hogy a DC szenátorai, képviselői és tartományi küldöttei Zaccag- nini főtitkárt jelölik majd. A szociáldemokraták az al­kotmánybíróság elnökét, Pa­olo Rossit javasolják. Ez utóbbit az OKP-hoz közel­álló körökben nem tartják elfogadhatónak a baloldal szempontjából. Arnaldo For- lani olasz külügyminiszter, a DC vezetőségi tagja a Mon- tecitorio folyosóin azt java­solta az alkotmány platform­ján mozgó pártok vezetői­nek, hogy üljenek össze és próbáljanak meg közös je­löltet találni. Tudományos kísérletek a Szaljuton Üjabb tudományos kísér­letekkel foglalkozott tegnap a Szaljut—Szojuz-űrállo- más négytagú nemzetközi személyzete. Vlagyimir Kovaljonok, Alekszandr Ivancsenkov, illetve Pjotr Klimuk és az első lengyel űrhajós-kutató, Miroslaw Hermaszewski befejezte az első kísérletet a Szplav mini olvasztókemencével, amelyben új félvezetők elő­állítását próbálják ki. A kí­sérleti kapszulát a Szojuz— 30 űrhajósai visszahozzák a földre, ahol a kristályo­kat szovjet és lengyel ku­tatóintézetekben vizsgálják majd meg. A világűr eddigi utasai közül többen- úgy tapasz­talták, hogy a tartós űruta­zás során megváltozik az ízlelési ingerküszöb, más­ként érzékelnek bizonyos ízeket. A lengyel tudósok megfelelő műszert szer­kesztettek az ingerküszöb változásainak mérésére. Egy másik orvosi vizs­gálat során az űrhajón meg­ismétlik az oximeter-kísér- letet, amit csehszlovák tu­dósok dolgoztak ki, s annak idején Vladimir Remek űr­repülése során próbáltak ki először. A jelenlegi űrutazás során pszichológia tesztekre is sor kerül. Az űrhajósok pél­dául — a szakértők által meghatározott formában, előre megadott tesztkérdé­sekre válaszolva, naplót ve­zetnek közérzetükről, ké­pességeik esetleges módo­sulásáról, az általuk fontos­nak tartott fiziológiai és lélektani hatásokról. A nap­lók alapján a szaktudósok összehasonlító vizsgálatokat tudnak végezni a tartós és a rövid űrutazás lélektani hatásairól és az űrben töl­tött idő egyéb kihatásairól. A feladatok között sze­repelnek természetesen megfigyelések, valamint a tengerek és a szárazföldi te­rületek fényképezése is. A négy űrhajós kitűnően érzi magát és jól végzi az együttes munkát. A csütör­tök esti televíziós közve­títésben Hermaszewski el­mondotta : bár kétségkívül megérzik az átállással járó problémákat, munkaképes­ségük jó, az előírt feladato­kat hiánytalanul végre tudják hajtani, s különösen hasznos, hogy az együttes munkában az állandó sze­mélyzet már igen nagy se­gítséget tud adni az újonnan jöttek számára. Közös munkával H Centropress péntek esti kommentárja Ünnepélyes nyilatkozat és közös közlemény elfogadásá­val befejeződött a KGST XXXII. ülésszaka. A szocia­lista gazdasági integrációs szervezet legfelsőbb szerve optimista hangon ítélte meg a tagállamok gazdasági éle­tének fejlődési tendenciáit, s azokat a momentumokat, amelyek ma és a jövőben meghatározzák a további közös munkát. Közös munka. Talán ez az egyik legfontosabb a ki­emelkedők közül. Hiszen eb­ben a szervezetben a tagál­lamok nem csupán kereske­delmi megállapodások köté­sére törekednek. Céljuk az, hogy valamennyien, közösen járuljanak hozzá a szocia­lista társadalom építéséhez. A jelen szakasz az építő­munka új fázisát jelzi. To­vábbi célprogramokat elfo­gadva, közös beruházásokat megvalósítva a KGST-orszá- gok arra törekszenek, hogy bizonyos mértékig semlege­sítsék a világgazdasági hely­zet kedvezőtlen hatását is. Jól példázza ezt a közös energiatermelő és -szállító- rendszerek fejlesztése, a tag­államok nyersanyagkincsé­nek kiaknázására tett együt­tes lépések. A KGST, amely közel har­minc esztendeje, mint az európai szocialista országok gazdasági szervezete jött létre, ma már további két földrészen tevékenykedik. Tagjainak sorába lépett Mon­gólia és Kuba, s most az egységes Vietnami Szocialis­ta Köztársaság is. Ez a tény sok mindent kifejez. Isme­retes, hogy a szocialista kö­zösség országai a kezdetektől fogva erejükhöz mérten tá­mogatták Vietnam népét. A gazdasági segítség azon­ban egy időre a katonai se­gítség mögé szorult. A hábo­rú hosszú éveiben a szocia­lista vívmányok megvédése volt a feladat az indokínai országban. Ma, az immár újra egységes Vietnam 50 milliós népe a szocialista építés hatalmas feladatainak megvalósítását tűzte ki cé­lul maga elé. Nyilvánvalóak a nehézségek. Nem csupán azért, mert az évtizedes há­borúskodás súlyos sebeket okozott, s visszavetette az országot a gazdasági fejlő­désben. Vietnam a történel­mi elmaradottság, az évszá­zados gyarmati múlt terhét is viseli. A Vietnami Kom­munista Párt, a kormány arra törekszik, hogy a nép energiáit, az ország kincseit a fejlesztés szolgálatába ál­lítsa. Erre meg is vannak a feltételek, s Vietnam bizton számíthat a szocialista kö­zösség segítő támogatására is. Sajnálatos azonban, hogy az ötvenmilliós vietnami nép még ma, győzelme után több mint három évvel sem kon­centrálhat a gazdaság kér­déseire. Ismeretes : a kalan­dorpolitikát folytató sovi­niszta kambodzsai vezetés háborús összetűzéseket pro­vokált ki szomszédjával, s ^kiéleződött a vietnami—kí­nai viszony is. Nem titok: Peking nem utolsósorban azért folytat Vietnammal el­lenséges politikát, mert Ha­noi nem szolgálja ki a maois­ták szovjetellenes céljait, s a szocialista közösség részé­nek tartja magát. A bukaresti tárgyalóasztal­nál megfigyelőként más or­szágok képviselői is ott vol­tak. Különösen fontos tény, hogy az afrikai szocialista orientációjú államok közül Angola és Etiópia is érdek­lődik a KGST munkája után. Arra mutat ez, hogy megvan a lehetőség a széles körű, kölcsönösen előnyös együtt­működésre a fejlődő orszá­gokkal is. Magyarország a KGST alapító tagjai közé tartozik. Hazánk, amely nyersanyag­ban és energiahordozókban szegény ország, élvezi azt a lehetőséget, hogy ilyen szük­ségletei jelentős részét ked­vező feltételek mellett a KGST-n belül elégítheti ki. Jól bizonyítja ezt az olaj- és gázvezetékek hálózata, a Vinnyica—Albertirsa villa­mosvezeték, s az országunk­ba szállított nyersanyagok, ércek tömege. Természetesen a gazdasági integráció előse­gíti iparunk fejlesztését, pia­cot biztosít számunkra. A tanácsülés megállapította: az együttműködésnek nagy tar­talékai vannak még kihasz­nálatlanul, melyek a tagor­szágok gazdasági fejlődését, az életszínvonal emelését szolgálhatják. Az 1990-ig ér­vényes célprogramok követ­kezetes végrehajtása is ezt szolgálja majd. Miklós Gábor HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Tihamér napja Á Nap kél 3.50 — nyugszik 19.45 órakor A Hold kél 1.22 — nyugszik 16.02 órakor ÉVFORDULÓ Százhatvan évvel ezelőtt, 1818. július 1-én született, és 47 éves korában, 1865 au­gusztusában halt meg Sem­melweis Ignác, a magyar or­vostudomány egyik legna­gyobb alakja, a gyermekágyi láz kóroktanának megalapí­tója. — KAMARAZENEI FESZ­TIVÁL. A" közelmúltban rendezték meg Veszprémben a VII. országos kamaraze­nei fesztivált, amelyen részt vett a Békéscsabai városi szimfonikus zenekar is. Haj­dú Mihály Divertimentó-ját mutatták be ősbemutatóként. A fesztiválon több mint tíz zenekar lépett fel. A békés­csabaiak sikeresen szerepel-^ tek, s bejutottak a gálaest műsorába is. — ÖTVEN TONNA VAS. A Gyulai Húskombinát KISZ- szervezetének tagjai az el­múlt évben egy kommunista szombatot szerveztek, amely­nek bevételét, több mint 40 ezer forintot a törökzugi is­kola felépítésére ajánlották fel. A KISZ-tagok az elmúlt akcióév során csaknem 50 tonna vasat gyűjtöttek és adtak át a MÉH-nek. — FELÚJÍTOTTÁK A MAR- GIT-HIDAT. Elkészült a Margit-híd északi oldala. Péntek reggel 6 órától a meg­engedett időben már az új testen zajlott a forgalom. A felújítás első részének befe­jezési időpontja eredetileg július 15 volt, az összehan­golt csapatmunka eredmé­nyeként előnyt sikerült sze­rezniük. — ERDÉLYI KÖRÜT. Ma. július I-én a Békéscsabai Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat szafkszer- vezeti bizottsága szervezésé­ben 40-en utaztak Erdélybe. Az utazás résztvevői megte­kintik Kolozsvár, Marosvá­sárhely, valamint Brassó ne­vezetességeit ellátogatnak a Gyilkos-tóhoz, majd 5-én térnek haza. — NÉPTÁNCOSOK ZÄN- KÁN. A gyomai Körösmenti Szövetkezeti Néptáncegyüttes úttörőutánpótlás csoportjá­nak tagjai nagy izgalommal várják július 11-ét. Ekkor utaznak Zánkára, az úttörő­városba, ahol a pihenés mel­lett tánctudásukat is bemu­tatják. A táborozásról 25-én térnek haza. A felnőtt cso­port is fellépésre készül, jú­lius 15-én Bélmegyeren lát­hatja őket a közönség. Napos idő Várható időjárás ma estig: eleinte napos, száraz időjá­rás, majd délután időnként megnövekvő gomolyfelhőzet, főleg nyugaton és északon záporral, zivatarral, a szél szombatra délnyugatira for­dul, többfelé élénk, helyen­ként erős lesz. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 10—15, legmagasabb nappali hőmérséklet 24—28 fok között. — ÜJ MALEV-EGYENRU- HAK. A MALÉV 900 dolgo­zója július 1-től új egyenru­hában végzi munkáját. Az öltözékek egymástól jól meg­különböztetik a földi sze­mélyzet tagjait és ,a repülő­gépen dolgozókat. A földi lá­nyok, asszonyok munkaruhá­zata vörösréz színű, a 112 lé­giutas kísérő egyenruhája galambkék anyagból varrt, háromrészes kosztüm. Az új egyenruhákat Mészáros Éva, a Magyar Divatintézet ipar­művésze tervezte. — KIRÁNDULT A SZIRÉN. A szarvasi Szirén Ruházati Szövetkezet az elmúlt évben 16 esetben, mintegy 320 dol­gozó részvételével rendezett kirándulást hazánk külön­böző tájaira. Az idén nyáron is több utazást indítanak, így többek között augusztusban 20-an látogatnak el a szege­di ünnepi játékok előadására. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint Budapesten a Lottó Áruház­ban megtartott 26. heti lot­tósorsolás alkalmával a kö­vetkező nyerőszámokat húz­ták ki: 19, 45, 46, 56, 72 A június havi tárgynyere- mény-sorsoláson a 24. játék­hét szelvényei vesznek részt. — HALÁLOS KÖZLEKE­DÉSI BALESET. Július 29- én délután Orosháza belterü­letén Mikó János 57 éves orosházi lakos kerékpárral körültekintés és irányjelzés nélkül akart az úttesten bal­ra fordulni, ezért a mögötte már előzésben levő Kruzslicz Györgyné orosházi lakos ál­tal vezetett személygépkocsi elütötte. A baleset következ­tében Mikó János olyan sú­lyos sérülést szenvedett, hogy kórházba szállítás közben meghalt. — KÖZLEKEDÉSI BALE­SET. Június 29-én délután Kondoros és Békéscsaba kö­zött Relisz János, 25 éves budapesti lakos, pótkocsis tehergépkocsijával Békés­csaba irányába közlekedett. Műszaki hiba miatt neki üt­között egy mezőgazdasági vontató szerelvénynek. Sze­mélyi sérülés nem történt, az anyagi kár 60 ezer forint. fl Pénzügyminisztérium tájékoztatója a Békés megyei földrengéskárok enyhítését szolgáló pénzügyi intézkedésekről A földrengés miatti károk helyreállítása érdekében az ille­tékes pénzügyi szervek több intézkedést tettek. Az Állami Biztosító a békési területen megerősített szakértői gárdával azonnal megindította a károk felmérését. A károsultakat megillető biztosítási összegeket július végéig kifizetik, így a biztosítottak a megfelelő anyagi támogatással azonnal meg­kezdhetik a helyreállítási, újjáépítési munkát. A biztosítással nem rendelkezőknek méltányos kölcsönöket •nyújtanak a lakóépületek helyreállításához. A Pénzügymi­nisztérium rendelkezése alapján az OTP a megrongálódott épület helyreállításához 15 évre, újjáépítéshez 25 évre 130 ezer forintig kamatmentes kölcsönt ad. Indokolt esetben a lakásépítésre vonatkozó általános feltételek szerint további kölcsönt is kaphatnák a károsultak. A kárt szenvedett közintézmények felújítási szükségleteit központi költségvetési eszközökből a tanácsok segítségével biztosítják. A gazdálkodó szervezetek a földrengés által oko­zott károkat a biztosítási szerződéseiknek megfelelően, en­nek hiányában a saját fejlesztési alapjukból rendezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom