Békés Megyei Népújság, 1978. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-01 / 51. szám

O 1978. március 1., szerda TELEX BUDAPEST Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára kedden fogadta a Budapesten tartózkodó En­rique Pastorinót, a Szakszer­vezeti Világszövetség elnö­két. Megbeszélést folytattak a nemzetközi szakszervezeti mozgalom időszerű kérdései­ről, valamint az áprilisban Prágában sorra kerülő IX. szakszervezeti világkong­resszus előkészületeiről. □ Dr. Bíró József külkereske­delmi miniszter február utol­só napján a Parlamentben sajtótájékoztatót tartott (Képtávírónkon érkezett) □ MOSZKVA A Szovjet—Magyar Baráti Társaság megalakulásának 20. évfordulójáról emlékez­tek meg az SZMBT vezető­ségének ünnepi ülésén ked­den Moszkvában, a Barátság Házában. Az ünnepi ülés el­nökségében foglalt helyet Pjotr Fedoszejev akadémi­kus, az S2K.P KB tagja, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság elnöke, Zinajda Kruglova, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségének elnöke, Marjai József, a Ma­gyar Népköztársaság moszk­vai nagykövete, Nagy Má­ria, az MSZBT főtitkára, az SZMBT vezetőségének több tagja és a moszkvai magyar nagykövetség vezető diplo­matái. □ BONN Kedden napilapok nélkül maradt az NSZK számos nagyvárosa. Az egyik leg­nagyobb nyugatnémet szak- szervezet, a nyomdaipari fi­gyelmeztető sztrájkot tar­tott: az új nyomdatechnika miatt veszélybe kerülő mun­kahelyek megvédéséről van szó. Egyes körzetekben a nyomdaipari munkások 99 százaléka hajlandó hosszabb ideig is sztrájkolni elbocsá­tással fenyegetett társai és saját bérkövetelései támoga­tására. A munkáltatók egyelőre „a szociális béke érdekében” nem akarnak megtorló in­tézkedésekhez folyamodni. Egy szóvivőjük azonban ked­den hajnalban bejelentette: amennyiben a sztrájk hosz- szabb időre megbénulással fenyegetné a nyomdaipart, a munkáltatók „kizárnák” a sztr áj kólókat, vagyis — a további tárgyalásokig — el­bocsátanák a több ezer munkást. □ BELGRAD A JKSZ KB elnöksége március 20-ra összehívta a párt Központi Bizottságának ülését. A Belgrádban meg­tartandó plénum meghatá­rozza majd a JKSZ XI. kongresszusának időpontját és napirendjét. • * • Halász József belgrádi ma­gyar nagykövet kedden ün­nepélyes külsőségek között adta át a magyar Oktatási Minisztérium könyvajándé­kát a vajdasági Kanizsa község Ady Endre nevét vi­selő magyar nyelvű általá­nos iskolájának. Az ünnep­ségen a vajdasági tartomá­nyi végrehajtó tanács (kor­mány! képviselői is részt vettek. Belgrád flz USD és a NATO-országok akadályozzák a záróokmány elkészítését Az Egyesült Államok és más NATO-országok továbbra is akadályozzák a belgrádi találkozó pozitív záróokmányának elkészíté­sét. Mint ismeretes, Belgrád­ban hasznos és alapos véle­ménycsere folyt az európai biztonsági értekezlet záró­okmányának megvalósításá­ról, a kölcsönös kapcsolatok javításáról, az európai biz­tonság és együttműködés megszilárdításáról, valamint az enyhülés folyamatának elmélyítéséről. A Szovjet­unió és a többi szocialista ország számos konkrét ja­vaslatot tett a fegyverkezési hajsza beszüntetésére, a gazdasági, a tudományos, a műszaki, a kulturális és az egyéb természetű együtt­működés fejlesztésére. A szocialista országok küldöttségei továbbra is erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a találkozó zá­róközlemény elfogadásával konstruktív módon fejeződ­jék be. A szovjet küldöttség olyan, mindenre kiterjedő okmánytervezetet nyújtott be, amely magában foglalja a találkozó valamennyi részt­vevője által, egyeztetett té­teleket. A nyugati országok küldöttségei elutasították ezt a szovjet tervezetet, an­nak ellenére, hogy az jó alapul szolgált volna a zá­ródokumentum kidolgozá­sához. A szocialista országok képviselői a múlt pénteken a nem hivatalos konzultá­ciókon kijelentették, hogy egyetértenek a semleges és az el nem kötelezett küldött­ségek által előkészített záró­okmány-tervezettel és azt kölcsönösen elfogadhatónak tartják. Az Egyesült Álla­mok képviselője és NATO- beli szövetségesei viszont szembehelyezkedtek a terve­zettel. Folytatta munkáját a KB-titkárok budapesti tanácskozása Kedden folytatta munká­ját a szocialista országok testvérpártjai központi bi­zottsági titkárainak buda­pesti tanácskozása. * Ünnepi műsor a Várszínházban A szocialista országok testvérpártjai központi bi­zottsági titkárainak buda­pesti tanácskozásán résztve­vő küldöttségek tiszteletére kedden ünnepi estet rendez­tek a Várszínházban. A nagy tetszést aratott műsor­ban kiváló magyar ének­és táncegyüttesek léptek fel. Magyar felszólalások a genfi leszerelési világkonferencián A társadalmi szervezetek leszerelési világkonferenciá­ja kedden szakbizottságok­ban folytatta munkáját. A „leszerelési akciók és a köz­vélemény szerepe” témakör­rel foglalkozó, III. számú bi­zottságban felszólalt Pethő Tibor, az Országos Béketa­nács elnökhelyettese is és egyebek között rámutatott annak az érvnek a tarthatat­lanságára, amelyek szerint a tudományos-technikai forra­dalom haladása időben előt­te jár a leszerelési intézke­déseknek, így — az érv han- goztatói szerint — nem le­het szó valóságos leszerelés­ről. A kérdés azonban első­sorban politikai, nem pedig technikai természetű — hangsúlyozta a magyar kül­dött. Pethő Tibor azt java­solta, hogy a konferencia vé­gén elfogadandó ajánlásokat juttassák el az Interparla­mentáris Unió genfi titkár­ságához, hogy az IPU már­ciusban Lisszabonban meg­tartandó tanácsülése a do­kumentum figyelembevételé­vel foglalkozhassék a lesze­relés kérdésével. Nagy je­lentőséggel bírna — mondot­ta az OBT elnökhelyettese —, ha az ENSZ-közgyűlés május 23-án kezdődő rendkí­vüli ülésszakán a nem kor­mányközi szervezetek és az IPU — a széles nemzetközi közvélemény, illetve a par­lamentek képviseletében — együttesen lépnének fel a leszerelés érdekében. A „nyilatkozat a leszere­lésről” témával foglalkozó bizottság ülésén dr. Straub F. Bruno akadémikus is fel­szólalt. A leszereléssel kap­csolatos ellenőrzési módsze­rek tökéletesedésével foglal­kozva, példákkal bizonyí­totta, hogy a fegyverkezés megszállottjainak érvei, ame­lyek szerint az ellenőrzés hiányosságai miatt lehetet­len a leszerelést megvalósí­tani, nem helytállóak. Straub akadémikus kifej­tette, hogy a leszerelési ja­vaslatokat szigorúan logikus időrendi és fontossági sor­rendbe kell megvitatni. Min­denekelőtt a tömegpusztító fegyverek teljes betiltására kell törekedni, majd pedig a nukleáris leszereléssel együtt kell végrehajtani a hagyo­mányos fegyverzetek leépíté­sét is. A konferencia keddi mun­kanapján került sor Braun Gyulának, a DÍVSZ küldöt­tének felszólalására is. A KISZ KB külügyi osztályá­nak vezetője beszámolt az európai ifjúság Budapesten megrendezett leszerelési kon­ferenciájának eredményeiről és a DÍVSZ nevében átnyúj­totta a genfi konferencia el­nökének a budapesti találko­zó záródokumentumát. Az I. bizottságban helyet foglaló dr. Simái Mihály akadémikus a fegyverkezési verseny gazdasági kihatásait elemezve rámutatott : a fegyverkezés új irányai nem­csak hogy összehasonlítha­tatlanul több pénzt emészte­nek fel, mint amennyibe az eddigi fegyverek előállítása került, hanem lényegesen na­gyobb beruházásokat igé­nyelnek az ellenfegyverek, illetve a védelmi rendszerek létrehozása is — anélkül, hogy a hadiipari ágazat ará­nyosan több munkaalkalmat teremtene. Az is tagadhatat­lan — mondotta Simái pro­fesszor —, hogy a fegyver­kezési verseny mind nagyobb mértékben járul hozzá a vi­lág erőforrásainak kimeríté­séhez, ugyanakkor nem se­gíti elő hasonló mértékben a fogyasztás és a termelési po­tenciál fejlesztését. A ma­gyar küldött végezetül hang­súlyozta, hogy nem elegendő a jövő növekvő gazdasági nehézségeit hangsúlyozni, hanem meg kell találni az utat és a módszereket a problémák megoldásához. A megoldás módszerei közül el­sősorban a hosszú távú gaz­dasági megállapodásokat és a tudományos együttműkö­dést emelte ki. A Nemzetek Palotájában folyó nagy jelentőségű ta­nácskozás ma folytatja mun­káját. ü Centropress kedd esti jegyzete Bonni ..Bourbonol r Tudjuk: a címért azonnali magyarázattal tartozunk. Mi közük a Bourbonoknak a mai Bonnhoz? Nos, erről a francia uralkodóházról ter­jedt el az a zseniálisan tö­mör jellemzés, amely sze­rint „semmit sem felejtet­tek és semmit sem tanul­tak”. Ilyen értelemben bizony kísértetiesen emlékeztetnek rájuk egy Bonnban most el­készült okmány szerzői. Maga a hír így hangzik: a nyugatnémet ellenzéki párt- szövetség, a CDU—CSU ki­dolgozta a saját „keleti-poli­tikai koncepcióját”. A két ikerpárt vezetője, Helmuth Kohl és Franz-Josef Strauss figyelemre méltó jelzőhár­massal harangozta be a do­kumentumot, amelynek alap­ján a jelenlegi ellenzék — persze hatalomra kerülése esetén „realista, egyértelmű és kiegyensúlyozott” keleti politikát folytatna. Érdemes e tetszetős rek­lámszöveg fényében szem­ügyre venni az „áru” tartal­mát. Tartsuk be az eredeti sorrendet, kezdjük a realiz­mussal, amely közismerten valóban kívánatos politikai alapmódszer, hiszen légvá­rakra semmit sem lehet épí­teni — koncepciót sem ... Ezek után nézzünk néhány „realista” kitételt. Kedvünk­re válogathatunk köztük, egyik „realistább” mint a másik. Visszatérő motívum az ok­mányban az „Európát fe­nyegető szovjet veszély”, Németország újraegyesítése egy szabad Európa keretein belül”, valamint „Nyugat- Berlin és a Német Szövetsé­gi Köztársaság különleges kapcsolatainak megfelelő alapokra helyezése”. Ez a három kitétel — sajnos, nem túlzás — .önma­gában elég lenne egy har­madik világháborúhoz. Mindhármat rengetegszer hallottuk, hosszú esztendő­kön keresztül. Csakhogy ak­kor tombolt a hidegháború, senki nem beszélt enyhülés­ről, kontinensünk számos problémáját még nem sza­bályozták történelmi hord­erejű megállapodások és — nem utolsósorban — még nem született meg a helsinki megállapodás, amelynek lé­nyege a második világhábo­rú nyomán létftejött új va­lóság (például a Német De­mokratikus Köztársaság lé­te) egészének figyelembevé­tele. Kohlék és .Straussék sem­mit sem felejtettek régi jel­szavaikból és semmit sem tanultak az azóta történtek­ből. Ezzel „érdemelték ki” a Bourbonokkal való összeha­sonlítást. Harmat Endre. HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Albin napja A Nap kél 6.26 — nyugszik 17.28 órakor A Hold kél —.— — nyugszik 9.43 órakor ÉVFORDULÓ Négyszáz évvel ezelőtt, 1578 március 1-én született — és 32 éves korában, 1610- ben halt meg — Adam Els- heimer német festő, a ko­rai barokk festészet sajátos képviselője. — TANÁCSTAGI BESZÁ­MOLÓ. Gyulán az elmúlt évben 67 tanácstag tartotta meg beszámolóját. Tizenhá­rom választókerületben jelö­lőgyűlést tartottak. A ta­nácstagi beszámolókon és jelölőgyűlésen 2800 választó- polgár jelent meg és csak­nem félszáz közérdekű beje­lentést, javaslatot tett. — ERKEL, GOLDMARK, LISZT ÉS KODÁLY művé­szetét bemutató hangver­senyt ad a Postás Szimfo­nikus- Zenekar Vasady-Ba- logh Lajos vezényletével március 1-én, szerdán 12 órától Nagyszénáson, 15 órától pedig Orosházán az ifjú zenebarátoknak. — KÖZGYŰLÉST TARTA­NAK ma délelőtt a Tótkom- lósi Háziipari Szövetkezet­ben. A közgyűlésen ad szá­mot a vezetőség az elmúlt évi kiemelkedően jó gazda­sági eredményekről. — VÉDETT NÖVÉNYEK. A medvefül kankalin ter­mőhelyeit védetté nyilvánít­ják a Bakonyban. Ez a jég­korszaki eredetű kankalin a Bakony legérdekesebb növé­nye. Hazánkban öt lelőhelye ismert és ebből négy Veszp­rém megyében. A ritka és kis példányszámban fellel­hető növény termőhelyein kivágják a fekete fenyőfá­kat, hogy ezzel kedvezőbb fejlődési feltételeket teremt­senek; e ritkaságoknak, s megelőzzék a teljes kipusz­tulását. — SZAKMAI KÉPZÉS. A Csepel Autógyár 4-es számú gyárának három gyáregysé­gében: a szeghalmiban, a dévaványaiban és körösla- dányiban az idei évben fo­kozzák a szakmai képzést. Munkaverseny-vállalásban rögzítették, hogy szakközép- iskolákban és szakmunkás­tanfolyamon legalább 40, betanított tanfolyamokon legalább 60 dolgozó kezdi meg a szakma elsajátítását, illetve kezd eredményes munkát. — BELVÍZ elleni véde­lem. Gyulán az elmúlt év­ben a belvízelvezetés szivaty- tyúzási és csatornatisztítási költségei 1,1 millió forintot tettek ki. Á belterületi víz­kár-elhárításra és a műtár­gyak általános korszerűsíté­sére további 3,2 millió forin­tot költött a városi tanács. — A TOMAN KÉPZŐMŰVÉ­SZETI HETEK eseménye Szarvason. Március 1-én, szerdán délután 4 órától az óvónőképző intézet klubter­mében alsó tagozatos neve­lőknek és rajztanároknak tart előadást Balogh Jenő, a Képzőművészeti Főiskola tanszékvezető tanára. Az elő­adás címe: „Az általános is­kolai rajzoktatás időszerű kérdései az új tanterv tükré­ben.” — ÖSGYEP LEGELTETÉS­RE. Gyulán a Munkácsy Termelőszövetkezet a Deb­receni Agrártudományi Egyetem módszerét alkal­mazva ősgyepfelújítást vé­gez. Az idén 200 hektár ed­dig értéktelen ősgyepet tesz­nek termővé. Felhős idő Várható időjárás ma estig: Az éjszaka és délelőtt sok, délután csak egy-két helyen köd, ködszitálás. Változóan felhős ég, eső nélkül, gyen­ge, vagy mérsékelt szél. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 0 plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11— 16, a tartósan ködös helye­ken 7—10 fok között. — KÜLDÖTTGYŰLÉSEK. Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetek küldöttgyűléseit február 25- től március 20-ig tartják Békés megyében. Mintegy 16 küldöttgyűlés megrende­zésére kerül sor. — ÖTMILLIÓ FORINT SE­GÍTSÉG. Gyulán, a Török- zugban épülő 16 tantermes iskola építésére, a napközi otthonos konyha felújítására a város intézményei, vállala­tai, szövetkezetei az V. öt­éves terv hátralevő három évében mintegy ötmillió fo­rintos segítséget ajánlottak fel. — ÉPÍTÉSZETI SZABAD­EGYETEM A TIT-BEN. Március 1-én, szerdán este 7 órától a békéscsabai sza­badegyetem hallgatóinak Ka­szás Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktu­sa beszél a finn építészetről. A szabadegyetemi előadás- sorozat rendezésében fontos részt vállal a TIT mellett az Építészeti Tudományos Egyesület Békés megyei csoportja. — REKONSTRUKCIÓ. A Békés megyei Tégla- és Cse­répipari Vállalat látja el az ország téglagyárait különle­ges gépalkatrészekkel, vas­szerkezetekkel. Jelenleg a gépműhely rekonstrukciója folyik Békéscsabán. A mun­ka során 80 millió forintért korszerű gyártóüzemet ala­kítanak ki. — FLR-SZERVIZ. A közel­jövőben 20 Taarup szalma­fermentáló gép érkezik a Fü­zesgyarmati Lucernatermesz­tési Rendszerhez és az FLR a jövőben ellátja a Taarup gépek magyarországi szervi­zét is. Tavaly már létrehoz­tak egy konszignációs raktá­rát, így várható, hogy al­katrészhiány nélkül időben tudnak eleget tenni javítási kötelezettségeiknek. — ÖTMILLIÓ FORINT FENNTARTÁSRA. A szeg­halmi Nagyközségi Tanács költségvetéséből ebben az évben csaknem ötmillió fo­rintot használ fel a gazdasá­gi ágazatban. Ebből a pénz­ből jut — többek között — belvízelvezetésre, a közvilá­gítás korszerűsítésére, park- fenntartásra. — KÖZÜTI BALESET. Feb­ruár 27-én, hétfőn, az esti órákban Békés és Tarhos kö­zötti útszakaszon Hürkecz János 24 éves békési lakos személygépkocsijával sza­bálytalan előzés miatt hirte­len fékezett, mivel nem akart összeütközni a vele szemben szabályosan közle­kedő másik személygépko­csival. A fékezés következ­tében a Hürkecz János ál­tal vezetett személygépkocsi a nedves úton megcsúszott, s az útmenti árokba borult. A baleset során a személy- gépkocsiban utazó Mucsi Anna békési lakos súlyos, de nem életveszélyes sérülé­seket szenvedett. A személy- gépkocsiban a kár mintegy 20 ezer forint. — AZ 1980-AS OLIMPIAI JÁTÉKOK IDEJÉN már új, óránként 100 kilométeres se­bességgel haladó szerelvé­nyek fogják lebonyolítani a közlekedést a moszkvai met­róban. A szovjet fővárosban ma 166 kilométeren futnak metrószerelvények, s évente 2 milliárd 114 millió utast szállítanak. A Szovjetunió hét városában található met­ró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom