Békés Megyei Népújság, 1978. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-01 / 27. szám

1978. február 1., szerda NÉPÚJSÁG TELEX NEW YORK Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára fogadta a Béke-vi­lágtanács irodájának: Ro­mesh Chandra vezette kül­döttségét. A találkozó során véleményt cseréltek a nem­zetközi helyzet legfontosabb kérdéseiről. Kurt Waldheim és Romesh Chandra egyet­értett abban, hogy tovább kell szélesíteni az ENSZ és a Béke-világtanács már eddig is gyümölcsöző együttjnűkö- dését. A Béke-világtanács irodá­jának tagjai átnyújtották az ENSZ főtitkárának annak a nyilatkozatnak a szövegét, amelyet az iroda január 25 —28. közötti ülésén fogadtak el Washingtonban, s amelyet már beterjesztettek az ENSZ közgyűlésének különleges le­szerelési ülésszakát előkészí­tő bizottságnak is. A Béke-világtanács felhív­ja a világ népeit, hogy aka­dályozzák meg új tömeg- pusztító fegyverek létrehozá­sát, így mindenekelőtt a ne­utronbomba gyártását. A Béke-világtanács felhí­vása szerint életbe vágóan fontos, hogy elmélyítsék és a gyakorlatban megvalósít­sák az enyhülésnek azt a folyamatát, amely a Szovjet­unió, a szocialista országok és az összes békeszerető erők erőfeszítései nyomán bontakozott ki. □ ALGÍR Az algériai fővárosban kedden megkezdődött négy arab ország és a Palesztinái Fedszabadítási Szervezet kép­viselőinek részvételével a Szadat különutas politikájá­val szembehelyezkedő álla­mok csúcsértekezletét elő­készítő külügyminiszteri ta­nácskozás, A csütörtökön kezdődő csúcsértekezlet na­pirendjének kidolgozására hivatott tanácskozást Abde- laziz Buteflika, az algériai diplomácia vezetője nyitotta meg az Aurasszi Szállóban. Az előkészítő értekezleten Irak kivételével jelen van a decemberben Tripoliban tar­tott, hasonló célú találkozó összes résztvevője. □ ROMA Az olasz külügyminiszté­riumban kedden bejelentet­ték, hogy Anvar Szadat el­nök a közeljövőben Rómába látogat. A látogatás időpont­járól és programjáról jelen­leg folynak a diplomáciai tárgyalások. Római tartóz­kodása idején Szadat talál­kozik Giovanni Leone köz- társasági elnökkel és Giulio Andreotti miniszterelnökkel. □ BONN Egyiptom bonni nagykö­vetségének szóvivője kedden közölte, hogy Szadat elnök február 9. és 12. között lá­togatást tesz az NSZK-ban. □ TUNISZ Hédi Nuira tunéziai mi­niszterelnök kedden a par­lament ülésén elhangzott beszédében ismét az UGTT, a tunéziai szakszervezeti központ vezetőségét vádolta a múlt csütörtökön kirob­bant és hivatalos adatok szerint 42 ember életét köve­telő zavargások kiprovokálá- sával. Élesen kirohanva Ha­bib Asur, az UGTT letar­tóztatott főtitkára ellen Nuira azt állította, hogy a szervezet végrehajtó bizott­sága „előre kigondolt terv" alapján robbantotta ki az összetűzéssé fajult tüntetést. Tuniszi bíróságok egyébként az elmúlt három napiban tö­megesen Ítélték el a csütör­töki tüntetés után letartóz­tatott személyeiket. Az ítéle­tek 3 hónaptól 2 évig terjed­nek. Leonyid Brezsnyev fogadta Piotr Jaroszewiczet Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és Alekszej Koszigin minisz­terelnök, az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának tagja kedden a Kremlben fogadta Piotr Jaroszewicz lengyel kormányfőt, a LEMP KB PB tagját, aki munkaláto­gatáson tartózkodik a Szov­jetunióban. Leonyid Brezsnyev a mostani ötéves terv megva­lósítása érdekében a párt által kifejtett politikai és szervező munkáról beszélt. Szólt arról a tömegméretű szocialista munkaversenyről is, amely nagy szerepet ját­szik a termelés hatékonysá­gának és a termékek minő­ségének javításában. Piotr Jaroszewicz tájékoz­tatta a szovjet vezetőket a Lengyel Egyesült Munkás­párt második országos érte­kezletének eredményeiről ,és a párt VII. kongresszusán a társadalmi-gazdasági fejlő­dés érdekében hozott hatá­rozatok megvalósítását szol­gáló intézkedésekről. A megbeszélésen nagy fi­gyelmet szenteltek a szov­jet—lengyel együttműködés •kérdéseinek. Mindkét fél elégedetten szólt az eddig végzett munka eredményei­ről, és hangsúlyozta a két ország népgazdasága közötti kapcsolatok fejlesztésének és elmélyítésének a kooperáció és a gyártmányszakosítás mind kétoldalú, mind a KGST-n belüli bővítésének szükségességét. A beszélgetés során a fe­lek rámutattak, hogy egé­szében kedvezően alakul a nemzetközi helyzet a béke és a szocializmus javára, és eb­ben nagy szerepe van a szocialista közösség országai­nak. A találkozó meleg, baráti légkörben folyt le. Plenáris ülés a belgrádi találkozón A belgrádi európai bizton­sági és együttműködési talál­kozó kedd délelőtt plenáris ülést tartott, , majd pedig szerkesztő bizottságai és al­bizottságai tanácskoztak. A plenáris ülésen többek között felszólalt a portugál, svéd, jugoszláv, román, szovjet, máltai és amerikai delegáció vezetője. Az esz­mecsere konstruktív légkör­ben, polémiák nélkül folyt le. A szerkesztő bizottságok és albizottságok napirendjén változatlanul a találkozó zá­ródokumentumának megfo­galmazása szerepel, a plená­ris üléseken a küldöttségve­zetők politikai kérdésekről is véleményt cserélnek. Közlemény a magyar—vietnami gazdasági tárgyalásokról Fham Van Dong, a VKP KB PB tagja, miniszterelnök, kedden fogadta Huszár Ist­vánt, az MSZMP KB PB tag­ját, miniszterelnökhelyettest, az Országos Tervhivatal el­nökét, aki gazdasági küldött­ség élén tartózkodik Viet­namban. A találkozón jelen volt Karsai Lajos, a Magyar Népköztársaság hanoi nagy­követe is. A szívélyes, baráti légkö­rű találkozón Pham Van Dong és Huszár István beha­tó eszmecserét folytatott a sokoldalúan fejlődő magyar —vietnami kapcsolatokról. A VSZK miniszterelnöke nagy­ra értékelte a két ország eredményes társadalmi, poli­tikai és gazdasági együttmű­ködését. Hangoztatta továb­bá, hogy fel kell kutatni a kölcsönös érdekeket kielégí­tő, hosszú távú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit. Pham Van Ddng meleg hangon mondott köszönetét azért a támogatásért, ame­lyet az MSZMP, a Magyar Népköztársaság kormánya és a nép nyújtott Vietnamnak nemzeti felszabadító harcá­hoz, illetve nyújt napjaink­ban Vietnam újjáépítéséhez. Végezetül kifejezte reményét, hogy Vietnam és Magyaror­szág testvéri együttműködé­se, baráti szolidaritáson nyugvó kapcsolata szüntele­nül erősödik majd. Kedden délután Huszár István és Le Thanh Nghi, a VKP KB PB tagja, minisz­terelnökhelyettes, a Vietna­mi Állami Tervbizottság el­nöke aláírta a gazdasági együttműködés továbbfej­lesztését előirányzó doku­mentumokat. A most befejeződött ma­gyar—vietnami megbeszélé­seken a felek áttekintették a jelenlegi ötéves tervidőszak­ra szolgáló gazdasági meg­állapodások eddigi teljesíté­sét és kijelölték a további aktuális tennivalókat. A tárgyaló felek egybe­hangzóan úgy ítélték meg, hogy Magyarország és Viet­nam gazdasági kapcsolatai eredményesen fejlődtek az elmúlt években. Ezt jól jel­lemzi, hogy a kölcsönös áru- szállítások volumene megha­ladta a tervezettet és az együttműködés új elemeként termelési kooperáció alakult ki a népgazdaság egyes ága­zataiban. A tárgyalásokról Hanoiban közleményt adtak ki. A köz­lemény szerint Hanoiban 1978. január 22—31. között tárgyalások folytak Huszár István, az MSZMP KB PB tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke és Le Thanh Nghi, a VKP KB PB tagja, a komány elnökhe­lyettese, az állami tervbizott­ság elnöke között. A tárgyalásokon kölcsönö­sen tájékoztatták egymást országaik jelenlegi ötéves népgazdasági tervei teljesíté­sének tapasztalatairól, átte­kintették a tervidőszakról folytatott tervegyeztetésben kijelölt együttműködési fel­adatok teljesítésének helyze­tét, kijelölték a két ország közötti gazdasági együttmű­ködés következő ötéves idő­szakára vonatkozó fejleszté­sek főbb irányait és jóvá­hagyták a két ország köz­ponti tervező szervei közötti együttműködési munkaprog­ramot. A tárgyalásokon a felek ki­fejezték érdekeltségüket a gazdasági kapcsolatok hosz- szú távú, tervszerű, szilárd alapokon történő fejlesztésé­ben. A két ország gazdasági kapcsolatait jelentősen befo­lyásoló együttműködésekre hosszú távú egyezményeket kötnek. A Huszár István vezette magyar küldöttség vietnami tartózkodása során megláto­gatott több, a kétoldalú együttműködésben részt ve­vő üzemet. Huszár Istvánt vietnami tartózkodásának ideje alatt fogadta Pham Van Dong, a VKP KB PB tagja, a VSZK kormányának elnöke. A két küldöttség tárgyalá­sai a barátság, a testvéri együttműködés és a teljes egyetértés szellemében foly­tak. H Centropress kedd esti kommentárja „Tavaszi hangok” Bár meteorológiai értelem­ben a világ számos részén még nagyon is zord szelek fújnak, politikai értelemben — és éppen az emberiség jö­vőjének egyik kulcskérdését illetően — sokasodnak a „tavaszi hangok". Mihd több jel mutat arra, hogy világ­szerte a legkülönbözőbb ré­tegekben terjed a felismerés: fokozni kell a nemzetközi erőfeszítéseket a fegyverke­zési hajsza megállítására, a leszerelés megvalósításáért. Ha csak a legutóbbi órák ezzel kapcsolatos eseményeit kötjük csokorba, az ered­mény máris figyelemremél­tó. A legfontosabb hír az, hogy a konferenciák hagyo­mányos városában, a svájci Genfben megkezdődött a le­szerelési bizottság ülésszaka. A napirend röviden így fog­lalható össze: intézkedési ja­vaslatok kidolgozása a nuk­leáris fegyverek gyártásának és terjednének megszünteté­sére, a vegyi fegyverek be­tiltására, a tömegpusztító fegyverek új fajtáinak és rendszereinek, nem utolsó­sorban a sugárfegyverek ki­iktatására. Az új ülésszak nincs híján nehézségeknek, de remény­ségeknek sem. Mint a TASZSZ szovjet hírszolgála­ti iroda a nyitányról szóló kommentárjában rámutat: a nyugati országok álláspontja eddig akadályozta komoly eredmények elérését. A kom­mentár emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államok a történelem legnagyobb kato­nai költségvetését terjesztet­te be a következő pénzügyi évre — az összeg nagyság­rendje 126 milliárd dollár! A gigászi szám önmagában is jól érzékelteti a leszerelés útjában álló legnagyobb aka­dályt: a mammutmonopóliu- mok anyagi, profitérdekelt­ségét a fegyverkezési hajsza folytatásában. Nem utolsósorban ennek a szándéknak a politikai ve- tülete észlelhető a NATO számos, a leszerelési folya­matot nehezítő gesztusában. Ezek közül a legveszélye­sebbnek jelenleg a neutron- bomba gyártásának és elter­jesztésének szorgalmazása tűnik. Erre hívta fel a figyelmet a Béke-világtanács washing­toni ülése, az ENSZ leszere­lési dokumentuma, sőt a Holland Kereszténydemokra­ta Párt katonai szakértőinek munkaokmánya. Ez a párt részt vesz a holland kor­mánykoalícióban és állásfog­lalása könnyen azt jelenthe­ti: Hága a NATO májusi csúcsértekezletén nemlegesen foglal állást a neutronbomba terveivel szemben. A holland példa is mutat­ja a biztató folyamatot, amely a „tavaszi hangok” mögött van: azt a felisme­rést, hogy nem a fegyverfaj­ták Ijesztő felduzzasztása, ha­nem a pusztító eszközök ar­zenáljainak fokozatos leépí­tése a világ nyugalmához vezető út. Harmat Endre Ma: Ignác napja A Nap kél 7.11 — nyugszik 16.45 órakor A Hold kél 0.38 — nyugszik 11.00 órakor ÉVFORDULÓ Száz évvel ezelőtt, 1878. február 1-én született és 1955-ben halt meg Hajós Alfréd építész, az első ma­gyar olimpiai bajnok. (Cik­künk a 8. oldalon.) — IFJÚ EGÉSZSÉGÖRÖK. Békéscsabán és a város kör­nyéki községekben minden évben megrendezik az álta­lános iskolásoknak az első­segélynyújtó tanfolyamokat. Ennek eredménye, hogy évente átlagosan ötezer gyer­mek teljesíti az úttörőpróba egészségügyi követelményeit. — LAKÁSÉPÍTÉS SEGÍ­TÉSSEL. Az elmúlt ötéves tervben a Nagyalföldi Kuta­tó és Termelő Vállalat dol­gozói közül 50 család vásá­rolt, illetve épített lakást vállalati támogatással. Ennek együttes összege kétmillió 250 ezer forint volt. A vállalat az idén is segíti a lakásépítést. — KELEMEN TIBOR, a Filmtudományi Intézet mun­katársa tart előadást A film kifejező eszközei címmel február 3-án, 14.30 órakor Békéscsabán, a Megyei Mű­velődési Központban meg­rendezésre kerülő filmes szaktanácsadók tájékoztató­ján. — MEGGYFATELEPÍTÉS. Az orosházi Petőfi Tsz az el­múlt évben a nagyobb gyü­mölcshozam érdekében újabb meggyfákat telepített gazda­ságában. A munkálatok megközelítőleg 350 ezer fo­rintba kerültek. — ÜJ JÄRDAT készíte­nek. Muronyban igen kevés a. községfejlesztési alap, így -csak-kisebb- javításokat tud­nak elvégezni ebben az év­ben. Csak a Békési utcában készül majd új járda, mely­re a tanács 20 ezer forintot költ. — ALKOHOLELVONÓ AM­BULANCIA. Kondoroson, a Vöröskereszt helyi vezetősé­ge a napokban tartott meg­beszélést, melyen szó volt az alkohol elleni küzdelemről. Ott hangzott el a javaslat, hogy a békésszentandrásihoz hasonlóan létesítsenek alko­holelvonó ambulanciát. Az idén ennek megvalósítására már sor is került. — SOK KICSI SOKRA MEGY. Az OTP szarvasi já­rási fiókjának működési te­rületűt az elmúlt tanévben összesén 779 ezer forint ér­tékben gyűjtöttek iskolai ta­karékbetétet a diákok. Ebből 380 ezer forint a szarvasi ál­talános iskolások által meg­takarított összeg. — TÖBB SZAKEMBER A VIZSGALATOKBAN. A gyulai városi, járási Népi Ellenőrzési Bizottság egyre több szakembert foglalkoz­tat a vizsgálatok során. Az elmúlt évben 44-en tevé­kenykedtek a bizottság vizs­gálataiban, közöttük legtöbb műszaki és mezőgazdasági szakember volt. — FEJLESZTÉSRE ÖTMIL­LIÓ FORINT. A Gyulai Ker­tészeti és Városgazdálkodási Vállalat az idén ötmillió fo­rintot fordít fejlesztésre. Eb­ből a legnagyobb összeget építőipari gépek beszerzésére költi. — PARKOSÍTÁS. Az idén Muronyban tovább folytatják a művelődési hás környéké­nek parkosítását. Erre a cél­ra 5 ezer forintot fordítanak. FelhSs idő Várható időjárás ma estig: Délnyugaton változóan fel­hős, másutt borult idő. Fő­ként északkeleten esővel, havas esővel, hóval. Elénk, a Dunántúlon időnként erős északnyugati szél. Hajnal­ban és reggel többfelé köd. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet plusz 1— mínusz 4. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1—plusz 4 fok között. — TALÁLKOZÓ AZ END- RÖDI TÁJHÁZBAN. Ja­nuár 30-án este, az endrődi díszítőművészeti szakkör tagjai találkoztak a községi táj'házban. A község népművészeti hagyományai­ról beszélgettek, majd éne­keltek, citeráztak a szabad- foglalkozás résztvevői. — PULYKATELEP. A nagy­szénás! Október 6. Tsz saját, 80 tagú brigádjával kívánja megépíteni új pulykatelepét. A 150 millió forintos beruhá­záshoz még ez évben hozzá­kezdenek. Az építkezés csak­nem négy évig tart. — A SZARVASI VÁROSI TANÁCS ez évi költségveté­si tervének megfelelően ösz- szesen 18 millió 588 ezer fo­rintot biztosít egészségügyi­szociális célokra. Ez az ösz- szeg több mint egymillió fo­rinttal magasabb a tava­lyinál. Többek között a szo­ciális segélyek növelésére, a járóbeteg-ellátás fejlesztésé­re és a házi szociális gon­dozóhálózat bővítésére for­dítja. — EGYÜTTMŰKÖDÉS. A népfront és a Vöröskereszt együttműködéséről, valamint az 1977. évi munkáról tart beszámolót Gyebnár Mihály, a Hazafias Népfront titkára azon az elnökségi ülésen, amely február 3-án lesz Bé­késcsabán, a III. kerületi pártházban. — MEGKÉTSZEREZI EX­PORTJÁT 1978-ban a ka­zincbarcikai Borsodi Vegyi Kombinát. A kiszállított áruk értéke várhatóan meghaladja majd az egymilliárd forintot. Exportjának túlnyomó része — az elmúlt évihez hason­lóan — az idén is PVC-por és -granulátum. — TÁRSADALMI MUNKA. Az elmúlt évben a lakosság nagyban hozzájárult Mező- berény fejlesztéséhez. A tár­sadalmi munka értéke 6 mil­lió 285 ezer 827 forint volt. A kisebb településen, így Csárdaszálláson is, hasonló aktivitással dolgoztak a köz­ség lakói. Itt a társadalmi munka értéke 1 millió 537 ezer 127 forint. — A SZÁRAZELEMHIÁNY néhány hét múlva enyhülni fog, a második negyedévben pedig bővül a választék, ja­vul a minőség. A VBKM akkumulátor- és szárazelem­gyára az év eleje óta üte­mesen szállít a kereskedelem megrendeléseire, a követke­ző napokban pedig azok az importtételek is megérkez­nek, amelyek szállítása egy­két hónapot késett, s a gyár­ban már készülnek a száraz­elemek szovjet licenc alap­ján való gyártására is. Ösz- szességében az idén 245 mil­lió forint értékű szárazele­met szállítanak a kereske­delemnek, a tavalyi 230 mil­lió forinttal szemben. A ki­lenc voltos zseb rád ióéiem- igényeket szovjet, lengyel és bolgár importból elégítik majd ki. — RENDŐRSÉGI HfR. Ja­nuár 30-án este Lökösháza belterületén Orodán István 20 éves sarkadkeresztúri la­kos a tejipari vállalat IFA tehergépkocsijával közleke­dett. Későn vette észre, hogy az úttest menetirány szerin­ti jobb oldalán ittas állapot­ban feküdt kerékpárja mel­lett Gerdái József 21 éves lökösházi lakos, akit a te­hergépkocsi halálra gázolt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom