Békés Megyei Népújság, 1977. november (32. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek í N E PUJSAG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1977. NOVEMBER 1., KEDD Ára: 80 fillér XXXII. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM A magyar párt- és kormányküldöttség megérkezett a Szovjetunióba A Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa és minisztertanácsa meghívására Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára vezeté­sével vasárnap magyar párt­ós kormányküldöttség uta­zott Moszkvába, hogy részt vegyen a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulójának szovjetunióbeli ünnepségein. A küldöttség tagja Losonczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, a Központi Bizott­ság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszk­vai nagykövete, aki a Szov­jetunióban csatlakozik a kül­döttséghez. Kádár Jánost út­jára elkísérte felesége. A párt- és kormánykül­döttség búcsúztatására a Ke­leti pályaudvaron megjelent Aczél György, Biszku Béla, Huszár István, Németh Ká­roly és Óvári Miklós, a Po­litikai Bizottság tagjai, Bor­bély Sándor és Győri Imrey a Központi Bizottság titká­rai, Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke, Traut- mann Rezső-, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Cse- terki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára, Benkei András belügy-, Púja Frigyes kül- ügy- és Pullai Árpád közle­kedés- és postaügyi minisz­ter, valamint Berecz János, a KB külügyi osztályának vezetője. A búcsúztatáson jelen volt Féliksz Bogdanov, a Szov­jetunió magyarországi nagy- követségének ideiglenes ügy­vivője és a nagykövetség több vezető beosztású diplo­matája. A magyar párt- és kor­mányküldöttséget hétfőn dél­után a szovjet főváros ma­gyar és szovjet zászlókkal feldíszített Kijevi pályaudva­rán Kirill Mazurov, azSZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió minisz­tertanácsának első elnökhe­lyettese; Konsztantyin Rusza- kov, az SZKP KB titkára, Leonyid Szmirnov, a Szov­jetunió minisztertanácsának elnökhelyettese, Ivan Pav- lovszkij közlekedési minisz­ter, Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe, az SZKP Központi Bizottságának tagjai; Oleg Rahmanyin és Borisz Gosz- tyev, az SZKP KB póttag­jai, a Központi Bizottság osztályvezető-helyettesei, va­lamint Gennagyij Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető­helyettese fogadta. A fogadtatásnál jelen vol­tak a moszkvai magyar nagykövetség vezető diplo­matái és a moszkvai ma­gyar kolónia tagjai is. Ká­dár Jánost, feleségét és a magyar küldöttség tagjait magyar úttörők virágcsok­rokkal köszöntötték. Leonyid Brezsnyev válasza a csepeli dolgozóknak Mint már beszámoltunk róla, a Csepel Vas- és Fém­művek dolgozói a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának küldött levelükben jelentették, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak méltó megünneplésére tett munkaverseny-vállalá- saikat október 25-re mara­déktalanul, 1 milliárd 10 mil­lió forint értékben tételesen teljesítették. Minderről le­vélben tájékoztatták Leonyid Iljics Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkárát, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa elnökségé­nek elnökét is.. Leonyid Il­jics Brezsnyev most levélben válaszolt a csepeli kollektí­vának. A Csepel Vas- és Fémművek kollektívájá­hoz! Kedves Elvtársak, Barátaim! Nagy örömmel töltött el híradásuk arról, hogy a híres „Vörös Csepel’’ dolgozói siker­rel teljesítették a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére tett vállalásukat. Az önök sikerei — nagyszerű bizonyítéka a magas szintű társadalmi kötelességtudat­nak, ragyogó megnyilvánulása a magyar mun­kásosztály igazi testvéri internacionalista szo­lidaritásának. Ez a munkasiker méltó hozzá­járulás a népi Magyarország ötödik ötéves terve feladatainak megvalósításához, valamint a szovjet és a magyar nép közötti sokolda­lú együttműködés fejlesztését célzó közös fel­adatok megoldásához. Önök a szocialista közösség országainak éle­tében a szocialista munkaverseny olyan új formáját honosították meg, amelynek jelen­tősége túlmutat az országhatárokon. A Szovjetunió, a Magyar Népköztársaság és a szocialista közösség más országai embermil­lióinak alkotó lelkesedése egy hatalmas, új világot teremtő törekvésben egyesül. Nagy­szerű jelképe ez a forradalmi testvériségnek, országaink munkásosztálya odaadásának Ok­tóber nagy eszméi iránt. A kommunista párt, a szovjet nép és a magam nevében forró jókívánságaimat és üd­vözletemet küldöm önöknek. További nagy sikereket kívánok az új életet építő, a szo­cializmus és a kommunizmus ügyének győzel­méért folyó nemes tevékenységükhöz. Elvtársi üdvözlettel LEONYID BREZSNYEV Ülést tartott a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége hétfői ülésén állást foglalt a vál­lalati munkavédelem értéke­léséről, illetve arról, hogy a kitüntetések és egyéb elis­merések odaítélésekor az il­letékes szervek milyen mó­don vegyék figyelembe a munkavédelem eredményeit, illetve hibáit. Az állásfoglalás értelmé­ben a kitüntetés elnyerésére pályázó vállalatoknak és szövetkezeteknek be kell számolniuk szociális terveik teljesítéséről, a munkavédel­mi helyzetet jellemző főbb adatokról és a külső felügye­leti ellenőrzések megállapí­tásairól. A pályázó vállalatok be­számolóit a minisztériumok és az ágazati-iparági szak- szervezetek munkavédelmi szervei együttesen vélemé­nyezik, s javaslataikat is hozzáfűzik a kitüntetést ado­mányozók számára. Akik a kitüntetés adomá­nyozzák, a munkavédelmi helyzet tartós vagy számot­tevő rosszabbodása esetén állást foglalnak abban, hogy _ az egész kollektívát, vagy an-* nak csak egyes részlegeit zárják-e ki a kitüntetés ado­mányozásából, esetleg csupán egyes központi, vagy helyi vezetőktől vonják-e meg a kitüntetéssel járó erkölcsi­anyagi elismerést. További napirendi pont­ként a szakszervezeti és a KISZ- szervek együttműkö­déséről tárgyalt a SZOT el­nöksége. A két seervezet kö­zött eddig is volt együttmű­ködési megállapodás, kapcso­lataikat azonban a két szer­vezet kongresszusának hatá­rozatai, továbbá az időköz­ben megjelent minisztertaná­csi, SZOT- és KlSZ-határo- zatok figyelembevételével most kibővítik, még konkré­tabbá teszik. Gáspár Sándor Moszkvában Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a SZOT főtitkára a szov­jet szakszervezetek meghívá­sára a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom győzel­mének 60. évfordulójával kapcsolatos ünnepségekre hétfőn Moszkvába utazott. A Ferihegyi repülőtéren Föld­vári Aladár, a SZOT elnö­ke és Timmer József, a SZOT titkára búcsúztatták. Gyulán az elmúlt vasárnap három üzemben is tartottak kommunista műszakot a város gyermekintézményeinek tá­mogatására. A harisnyagyárban — képünkön — a mostani volt ebben az évben a harmadik ilyen jellegű műszak, ösz- szesen 70 ezer pár harisnyát és 1600 pár nadrágharisnyát gyártottak. A dolgozók csaknem 80 százaléka vett részt az önkéntes munkában. A hiányzók nagy része betegség, sza­badság és szülés miatt' maradt távol. A kommunista műszakról szóló tudósítás az 5. oldalon. II Nagy Október ünnepségei Rendkívüli adások a televízióban Történelmi jelentőségéhez méltó ünnepélyességgel kö­szönti az idén november 7- ét, a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 60. évfor­dulóját a főváros. A jubi­leum tiszteletére ünnepi dísz­be öltözik Budapest. Az ut­cákat és a közterületeket fellobogózzák, a jelentősebb középületek, a fontosabb ál­lami intézmények homlokza­tát az évfordulót üdvözlő feliratokkal, színes dekorá­ciókkal, díszes transzparen­sekkel ékesítik. Az esti vá­rosképet díszkivilágítással teszik ünnepélyessé: nagy fényerejű reflektorok vilá­gítják meg a főváros leg­szebb műemlékeit, a Duna- hidakat, a gellérthegyi Fel- szabadulási emlékművet és a felvonulási téri Lenin-szob- rot. November 5-én katonai tiszteletadással felvonják az állami zászlót az Országház előtt a Kossuth Lajos téren, a Magyar Népköztársaság nemzeti lobogóját és a nem­zetközi munkásmozgalom vö­rös zászlaját pedig a gellért­hegyi Felszabadulási emlék­mű előtt. November 6-án és 7-én délben az állami zász­lónál zenés őrségváltás lesz. November 5-én délelőtt a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa koszorúzási ünnepséget ren­dez a Szabadság téri szovjet hősi emlékműnél. Ünnepi külsőségek között koszorúz- zák meg a Lenin-szobrot a felvonulási téren. Délben az Országházban ünnepséget rendeznek: a munkában élenjáróknak, a közéletben kitűnteknek nyújtanak át magas állami kitüntetéseket. Este. az Erkel Színházban díszelőadás lesz. A sok éves szép hagyo­mányt még ünnepélyesebbé téve a budapestiek főváros- szerte megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékműveket. Az ünnepet megelőzően a gellérthegyi Felszabadulási . emlékműnél az I. kerület, a Gellért téri emlékműnél és a hősi halált halt szovjet par­lamenter, Osztyapenko ka­pitány szobránál a XI. ke­rület lakói, a társadalmi és tömegszervezetek, a fegyve­res testületek, az üzemek, gyárak, iskolák képviselői róják le kegyeletüket. Meg­emlékezések és koszorúzások lesznek Kőbányán a Pataky István téri, Angyalföldön .a Béke téri emlékműnél. Pest- lőrincen Steinmetz kapitány szobránál és másutt. A Magyar Televízió a hé­ten több rendkívüli adásban sugároz tudósítást, helyszíni beszámolót a 60. évforduló­val kapcsolatos szovjetunió­beli rendezvényekről. No­vember 2-án 7.55 órakor kapcsolják Moszkvát, ahon­nan helyszíni közvetítésben sz*ámolnak be a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója alkal­mából sorra kerülő ünnepi ülésről. A közvetítés előre láthatólag 14.30-ig tart. A Tv-híradó ezen a héten na­ponta rendszeresen foglalko­zik az évfordulóhoz kapcso­lódó hazai és külföldi ese­ményekkel, s november 2- án és 3-án különkiadást is sugároz az esti műsorban. A Hét november 6-i száma is az évfordulóval foglalkozik, összefoglalják a hét legfon­tosabb eseményeit és beszá­molnak a magyar párt- és kormányküldöttség szovjet­unióbeli látogatásáról. Befejeződött a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusa Vasárnap a Perlament kongresszusi termében az or­szágos vezetőség beszámoló­ja fölötti vitával folytatta munkáját a Magyar Vörös- kereszt V. kongresszusa, amely jóváhagyta az orszá­gos vezetőség’ beszámolóját, elfogadta a módosított alap­szabályt és az V. kongresz- szus határozatát. Az alapszabály rögzíti, hogy a Magyar Vöröskereszt a családi élet szocialista vo­násainak erősítésével is köz­reműködik a családpolitikai, családvédelmi feladatok meg­oldásában. Rögzíti a közmű­velődés keretében végzett egészségnevelő munkát, az ezzel kapcsolatos feladato­kat. Az ifjúsági vöröskeresz­tes mozgalom elismeréseként a jövőben a felső és a kö­zépfokú iskolai vöröskeresz­tes csoportok alapszervezete­ként tevékenykednek. Javasolja az V. kongresz- szus határozata, hogy az el­sősegélynyújtás oktatása le­gyen része a középfokú és a szakmunkásképző iskolák­ban folyó honvédelmi okta­tásnak. Szükséges kialakíta­ni — az egészségügyi állor mások keretében — az első­segélynyújtók foglalkoztatá­sának rendjét is. A kongresszus küldöttei nyílt szavazással megválasz­tották a Magyar Vöröskereszt vezető testületét, a 99 tagú országos vezetőséget, továb­bá a 15 tagú számvizsgáló bizottságot. Az országos vezetőség első ülésén megválasztotta a tiszt­ségviselőket. A Magyar Vö­röskereszt elnöke ismét Ge- gesi Kiss Pál aka­démikus lett. Három alelnököt választottak: Med­ve László egészségügyi miniszterhelyettest, Ortutay Zsuzsát és Rostás Istvánt. A Magyar Vöröskereszt főtitká­rává ismét Hantos Jánost választották meg, főtitkárhe­lyettes Gyüszü Miklós és Kaposvári, Júlia lett. Az országos vezetőség a módosított alapszabálynak megfelelően 15 tagú orszá­gos végrehajtó bizottságot választott, amelynek elnöke az országos vezetőség főtit­kára. fl városi közlekedésről Hétfőn rendezte meg a Közlekedéstudományi Egye­sület a III. városi közleke­dési ankétot. Az UVATERV- nél lezajlott tanácskozás té­mája: a vidéki városok köz­lekedésfejlesztése. A kérdés megvitatását az tette szükségessé, hogy Bu­dapesthez viszonyítva a vi­déki városok közlekedésének fejlesztése nem tartott lé­pést a forgalom növekedésé­vel. Most különböző tervek készülnek a lemaradás pót­lására. Amint a tanácskozá­son is szó volt róla, különö­sen a tömegközlekedés fej­lesztése és a korszerű^ forga­lomtechnikai szabályzás meg­oldása égető feladat. A gépkocsik számának nö­vekedésével vált szükséges­sé, hogy a folyamatos közle­kedést biztosító korszerű for­galomtechnikai szabályozó- rendszereket — magyarán zöld hullámokat — alakítsa­nak ki vidéki városainkban. Ez a munka mérnökök és forgalmi szakemberek össze­hangolt, széles körű tevé­kenységét igényli. A tanácskozáson elhangzó gyakorlati — egy-egy város speciális igényeinek megfe­lelő — tapasztalatokat az egyesület ajánlások formájá­ban foglalja össze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom