Békés Megyei Népújság, 1977. november (32. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

1977. november 1., kedd NÉPÚJSÁG Moszkva az ünnepre készül hírek hírek hírek telex BUDAPEST Aczél György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese hét­főn a Parlamentben fogadta a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusán részt vett bol­gár, csehszlovák, jugoszláv, lengyel, NDK, osztrák, ro­mán és szovjet testvérszerve­zetek küldöttségeinek veze­tőit. A fogadáson ott volt Henrik Beer, a Vöröskereszt Társaságok Ligájának főtit­kára, valamint Hantos János, a Magyar Vöröskereszt fő­titkára is. * * * A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának meghívá­sára három napig hazánk­ban tartózkodott a francia baloldali radikális mozgalom küldöttsége. A delegációt fo­gadta Sarlós István, az MSZMP PB-tagja, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára. □ MOSZKVA A testvéri szocialista or­szágok munkásosztályai­nak megbonthatatlan ba­rátságát jelképező barát­ság-acélöntésre került sor hétfőn a Leninről elne­vezett Magnyitogorszki Fém- kohászati Kombinátban. A bolgár, csehszlovák, lengyel, magyar, NDK-beli, román és szovjet kohászok­ból álló nemzetközi brigád tagjai az előző napokban a Szovjetunió három másik fémkohászati központjában, Lipeckben, Zaporozsjeban és Alma-Likban vettek részt hasonló barátság-öntéseken. * * * Azok a külföldi pártkül­döttségek, amelyek a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulójával kapcsolatos ünnepségekre ér­keztek a Szovjetunióba, hét­főn felkeresték és megkoszo­rúzták Lenin mauzóleumát. □ LONDON A hétfői ítéletidő ország­szerte súlyos károkat oko­zott, lakóházakat, utakat, távvezetékeket rongált meg. Délelőtt Anglia és Skócia kö­zött alig volt összeköttetés a heves esőzés egy kivételével minden utat elárasztott. Az elektromos hiba miatt a Glasgow—London vasútvo­nalon is szünetelt a forga­lom. Sok alacsonyabb utat földcsuszamlások zárták el. Selkirk Skót város egyik el­árasztott lakótelepéről heli­kopterrel szállították el a la­kosságot. □ PRETORIA A dél-afrikai hadsereg csa­patai a napokban támadást intéztek a SWAPO (a Dél­nyugat-Afrikai Népi Szerve­zet) egységei ellen a namí- biai—angol határ térségében. A vasárnap Pretoriában nyilvánosságra hozott hiva­talos jelentés szerint a har­cok angolai területre is át­terjedtek. A múlt év már­ciusában indított invázió óta ez volt az első eset, hogy a dél-afrikai kormány beis­merte, csapatai angolai terü­leteket támadtak meg. □ ÜJ-DELHI Tamil Nadu az Indiai Szövetségi Állam kormány­zója hivatalos vizsgálatot rendelt el azoknak az inci­denseknek ' kivizsgálására, amelyek Indira Gandhi volt miniszterelnök dél-indiai körútját megzavarták a hét végén. □ LONDON Az angol pénzügyminiszté­rium hétfőn reggel a tőzsde megnyitása előtt bejelentette, hogy lehetővé teszi a font­sterling lebegő árfolyamának bizonyos emelkedését. A font árfolyama a pénteki zárás­kor 1,7775 dollár volt; a burkolt felértékelés mérté­két nem közölték, de sajtó- értesülések szerint a kor­mány öt százaléknál tovább nem akart menni. Az egész haladó emberiség nagy ünnepére már a Szov­jetunióba érkezett számos ál­lam delegációja, párt- és kormányküldöttségek és sok állami szintű delegáció. A tőkés világ kommunista párt­jainak küldöttségei ugyan­csak részt vesznek az ünnep­ségeken. Állami szintű kül­döttséggel képviselteti magát számos fejlődő ország is. Az ünnepség központjában a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak, a Legfelsőbb Tanács­Dusan Cskrebics, a Szerb Szocialista Köztársaság Vég­rehajtó Tanácsának elnöke Szekér Gyulának, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének meghívására hétfőn Buda­pestre érkezett. Dusán Cskre­bics kíséretében van Szlavol- jub Raskovics, a Szerb Szo­cialista Köztársaság nemzet- gyűlése társadalmi-politikai tanácsának elnöke, Rade A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására az Iraki Kommunista Párt Központi Bizottságának küldöttsége Omar Ali Sheik, a Politikai Bizottság tagja vezetésével október 21—29-e között láto­gatást tett a Magyar Nép- köztársaságban. A küldöttséggel megbeszé­lést folytatott Gyenes And­rás, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Jakab Négy fegyveres személy szombaton útirányának meg­változtatására kényszerítette a vietnami légitársaság Ho Si Mính-város és Phu Quoc sziget között, menetrendsze­rűen közlekedő belföldi jára­tának egyik DC—3-as típusú repülőgépét. Tíz perccel a Saigonból történt felszállás után négy fegyveres személy behatolt a pilótafülkébe és arra kényszerítette a sze­mélyzetet, hogy Thaiföldnek vegyen irányt. Közben a lé­gikalózok agyonlőtték a re­pülő műszaki tisztjét és rá­diósát és életveszélyesen megsebesítették az egyik utaskísérőt. A gép fedélzetén, mint a hivatalos vietnami je­lentésből kitűnik, 40 személy tartózkodott. A thaiföldi hatóságok kizá­rólag technikai leszállásra Hazánkban is sok százez­ren látták — ha nem film­színházban, akkor a televí­zióban — „Az algíri csata” című felejthetetlen filmet. Az ízlések — tartjuk — kü­lönbözőek, de ezúttal aligha lehetett néző, akinek nem az volt a meggyőződése, hogy — hősköltemény pereg a cellu­loid-szalagon. Ez a nagy területű és nagy múltú észak-afrikai ország most 23 eszendeje kezdte meg a maga legendás — és győzelemmel végződött — szabadságharcát a francia gyarmatosítók ellen. 132 évi idegen elnyomás során hal­mozódott fel az az érzelmi­politikai gyúanyag, ami 1954. november elsején az egysé­ges fegyveres ellenállás meg­kezdésében robbant. „Afrika Vietnamjában” csaknem egy évtizeden át ró­nak és az OSZSZSZK Leg­felsőbb Tanácsának együttes ülése lesz, amely szerdán kezdődik meg a Kreml kong­resszusi palotájában, a kül­földi delegációk jelenlétében. Az ünnepi ülésen Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, a Legfelsőbb Tanács elnökségének elnöke mond beszédet. Felszólal az ülésen számos ország küldöttségé­nek vezetője is. A hétfői és keddi napon érkeznek a szovjet fővárosba az ország minden részéből a szovjet részvevők és ezen a két na­Csolics, a Szerb Szocialista Köztársaság kormányának tagja, a külügyi bizottság el­nöke, Bozsidar Manics, a Szerb Szocialista Köztársa­ság kormányának tagja. Vi- tomir Gasparovics, a • Ju­goszláv Szocialista Szövetsé­gi Köztársaság budapesti nagykövete a magyar fővá­rosban csatlakozott a küldött­séghez. Sándor, a KB tagja, Berecz János és Grósz Károly, a KB osztályvezetői. A delegáció látogatást tett a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nál. Az Iraki Kommunista Párt küldöttsége elutazott ha­zánkból. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Berecz János, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának vezetője bú­csúztatta. adtak engedélyt. Uta Pao egykori amerikai légitámasz­ponton a gép üzemanyagot vett fel, majd folytatta útját Szingapúr felé.'A városállam hatóságai megadták az enge­délyt az eltérített gépnek a leszállásra. A négy fegyveres merénylő politikai menedék­jogot kért. A szingapúri hatóságok — mint a vietnami Kommüniké hangoztatja — udvarias, jó bánásmódban részesítették a vietnami gép utasait, azonnal élelemmel látták el őket. A hatóságok nem sokkal ké­sőbb olyan döntést hoztak, hogy a géprablókat átadják a VSZK-nak. Az eltérített DC—3-as gép egyébként vasárnap vissza­érkezett Ho Si Minh város­ba ... pogtak a fegyverek. Massu tábornok és a többi hírhedt ejtőernyős főtiszt nem válo­gatott az eszközökben. Mű­ködtek az újjszorítók, feje­ket vágott le a guillotin, megteltek a koncentrációs táborok és börtönök, a „pá­rák” békés falvak lakosságán mutatták be a „felperzselt föld” brutális módszertanát. A Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) vezetésével foly_ tatott harc egymillió (!) hő­si halottat követelt: nagy ára volt annak, hogjt az 1954. no­vember elsejei kezdet után végre megszületett 1962-ben az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság. Az új állam mind bel-, mind külpolitikában haladó elvek pilléreire épült. A se­bek gyógyítása, a kiáltó tár­sadalmi-gazdasági egyen­lőtlenségek felszámolásának pon még igen sok külföldi küldöttséget várnak Moszk­vába. A kétnapos ünnepi ülés után a külföldi küldöttségek az ország számos városában a helyi ünnepségeken, meg­emlékezéseken, nagygyűlése­ken vesznek részt. A forra­dalom évfordulójára, novem­ber hetedikére a vendégek jórészt visszatérnek Moszk­vába, hogy jelen legyenek a díszszemlén, a szovjet fővá­ros dolgozóinak nagyszabású ünnepi felvonulásán. A vendégeket a Keleti pá­lyaudvaron Szekér Gyula, Gácsi Miklós kohó- és gép­ipari államtitkár, Roska Ist­ván külügyminiszter-he­lyettes, Kapolyi László, ne­hézipari miniszterhelyet­tes, Marczali László kul­turális miniszterhelyettes, valamint Halász József, ha­zánk belgrádi nagykövete fogadta. Háborús bűnös az USA UNESCO képviselője A TASZSZ tudósítójának értesülései szerint illetékes szovjet szervek írásos bizo­nyítékokkal rendelkeznek ar­ra vonatkozólag, hogy Konsz- tantyin Varvariv, az UNES­CO állandó amerikai képvi­selőjének helyettese a má­sodik világháború alatt a ná­cik büntető szerveinél szol­gált és tömeggyilkosságok­ban vett részt. Megállapítást nyert, hogy Varvariv a német megszál­lás idején a rovnoi német bíróság, majd az SD szolgá­latába szegődött. Az SD a rovnoi területen a megszállás alatt több mint nyolcvanezer szovjet állam­polgárt gyilkolt meg. 1944-ben Varvariv Német­országba menekült. Az ame­rikai megszállási övezetben együttműködött az amerikai és az angol elhárítással. A háború után külföldön na­cionalista és szovjetellenes tevékenységet fejtett ki. Miután megkapta az ame­rikai állampolgárságot, 1962- ben az Egyesült Államok külügyminisztériumának munkatársa lett. A kommentár felveti a kérdést: hogyan lehetséges, hogy egy náci gyilkos ame­rikai állampolgárságot kap­jon, sőt felelős állást töltsön be az Egyesült Államok kül­ügyminisztériumában, továb­bá egy olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek fel­adata a béke erősítése, a hu­manizmus és a népek közöt­ti együttműködés szolgálata? tolmácsa volt. megkezdése után 1970-ben hirdették meg a „hármas forradalom” (ipari, mezőgaz­dasági, kulturális felemelke­dés) nagyszerű programját, amelynek megvalósítása — természetesen nem könnyen, nem is áldozatok nélkül — mindmáig sikeresen folyik. Tavaly újabb látványos to­vábblépés történt. A népsza­vazás elsöprő többséggel fo­gadta el azt a nemzeti char­tát, amely már egyértelműen a szocialista típusú, minden kizsákmányolástól mentes társadalom fokozatos felépí­tését szorgalmazza. Erre az algériai vezetés az elmúlt években megteremtette a reális alapot: az ipari terme­lés kilencven (!) százalékát ma már az állami szektor jelenti. Harmat Endre Ma: Marianna napja A Nap kél 6.28 — nyugszik 16.27 órakor A Hold kél 20.35 — nyugszik 11.01 órakor ÉVFORDULÓ Kétszázhúsz évvel ezelőtt, 1757. november 1-én szüle­tett Antonia Canova kiváló olasz szobrász, a klassziciz­mus nagyhatású, legjelentő­sebb mestere. — JÖN A BETON. Novem­ber 2-án Gyulán, az Erkel Művelődési Központban hangversenyt rendeznek, amelyen fellép Koncz Zuzsa, Zorán Sztevanovity, közre­működik a Beton együttes. — MEGÁLLÁSI TILALOM. A békéscsabai Városi Tanács V. B. műszaki osztálya fel­hívja a lakosság figyelmét, hogy november 3-án 12 órá­tól november 5-én 17 óráig a Szabadság téren megállási tilalom lép életbe. Ehelyett parkolási lehetőség a Derko- vits soron és a Munkácsy utcában lesz. — MUNKAVÉDELMI HÓ­NAP. A Békés megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál novemberben munkavédelmi hónapot tartanak. Ennek ke­retében előadásokra, filmve­títésekre, biztonságtechnikai vizsgára, vetélkedőre ' kerül sor. — ÜTTÖRÖBARÁTSÁG címmel, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére kiál­lítást rendez a békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági és Üt- törőház és a városi úttörő- elnökség. A kiállítás novem­ber 1-én, ma délután négy órakor nyílik az ifjúsági in­tézményben. — ÜTAVATÖ-ÜNNEPSÉG A Magyar Néphadsereg egyik alakulata utat épített a tar- hosi kisegítő- foglalkoztató iskola és nevelőotthon ré­szére. Az útavató ünnepsé­get november 3-án rendezik. Ekkor kerül sor az iskola növendékeinek és a néphad­sereg tisztjeinek találkozó­jára. — DISCO-PARTY. A Képes Újság szerkesztősége vidám zenés műsort rendez novem­ber 9-én este 7 órakor a bé­késcsabai ifjúsági és úttörő­házban. Lemezlovas Dévényi Tibor. Vendégek lesznek: Komjáthy György, a Rádió főmunkatársa, Soós Zoltán költő, Bene Ferenc és Ju­hász István labdarúgók. — VÍZMÜAVATÁS. Gyulán, november 4-én ünnepélyes keretek között avatják fel és adják át rendeltetésének a nemrég elkészült vízmű II. telepét és berendezéseit és a szennyvíztisztító mű újabb berendezéseit. — MŰSZAKPÓTLÉK. Az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ csaknem 300 dolgozója ré­szesült júliustól műszakpót­lékban. A két műszakos élel­miszerboltokban, vendéglátó­ipari egységekben tevékeny­kedők bére így havonta 160 forinttal emelkedett. — BIZTOSÍTÁS A TAKA­RÉKSZÖVETKEZETEK­BEN. Megyénk takarékszö­vetkezeteiben évente 23 ezer különböző biztosítást kötnek az állami biztosító megbízá­sából. A biztosítási díj eléri a 12 millió forintot. — TÁVCSÖVES BEMUTA­TÓ BÉKÉSCSABÁN. A TIT városi szervezete a csillagá­szati hét programjában sze­replő távcsöves bemutatóját — amely a rossz időjárás miatt elmaradt — legköze­lebb november 2-án, a Kos­suth téren és november 3-án az iskolacentrumban 19 órai kezdettel pótlólag megtartja. Felhős idő Várható időjárás ma estig: Változóan felhős idő, nyuga­ton elszórtan kisebb eső. Fo­kozatosan megélénkülő, a Dunántúlon időnként meg­erősödő déli szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 4—9, legmagasabb nappali hőmérséklet 14—19 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: Változóan felhős, párás, a reggeli órákban kö­dös idő, főleg a nyugati terü­leteken esővel. Legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet 4—8 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet 12—16 fok között. Jelentős mennyi­ségű (legalább 5 mm) csa­padék az ország területének 40 százalékán várható. (MTI) — TÉGLAGYÁRI ÜNNEP­SÉGEK. A békéscsabai tég­lagyári művelődési háznak elküldte nemrégen a Szovjet Kultúra Háza a „Szovjetunió 60 éve képekben” című fo­tósorozatát, amelyet novem­ber 1-től 5-ig állítanak ki a kultúrliázban. — NAGY A FORGALOM. A Békés megyei Élelmiszer- kiskereskedelmi Vállalat bé­késcsabai 100-as ABC-áruhá- zában az első tíz nap alatt 2,3 millió forintos forgalmat bonyolítottak le. — VERS- ÉS PRÓZAMON­DÓVERSENY. Illyés Gyula 75. születésnapja tiszteletére november 2-án, szerdán dél­előtt 10 órától az endrődi művelődési házban vers- és prózamondóversenyt rendez­nek a szarvasi járás fiatal­jainak. — VETÉLKEDŐ. A Békés megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat köz­ponti karbantartó üzemének szocialista brigádjai a közel­múltban „Ki tud többet a" Szovjetunióról” címmel ve­télkedőt rendeztek. Az első helyet a Vasas brigád"Sze- rezte meg, az Elektromos és a Haladás brigádok előtt. — TÍZÉVES határör- KÖZSÉG. November 5-én, Battonyán ünnepséget ren­deznek abból az alkalomból, hogy egy évtizeddel ezelőtt nyerték el első ízben a „Ha­tárőrközség” megtisztelő cí­met. — 2,7 MILLIÓ RUBEL ÉR­TÉKŰ szerződést kötött a TRANSELEKTRO Külkeres­kedelmi Vállalat csehszlovák partnerével, a MERKURIÁ- val, különböző vendéglátó­ipari és kereskedelemtechni­kai berendezések jövő évi exportjára. A berendezéseket a KERIPAR Vállalat, a VBKM, a Jászberényi Hűtő­gépgyár, a MIRKÖZ és a fémfeldolgozó szövetkezet gyártja. A csehszlovák vál­lalat további, csaknem 2 millió rubel értékű igényt je­lentett be ilyen berendezé­sekre ezekről is megkezdték már a tárgyalásokat. — MINTEGY 300 MILLIÓ FORINT értékű felsőruhá­zati cikket szerzett be az idei őszi-téli szezon nyitására a szövetkezeti szaküzletek, áruházak részére ellátó vál­lalatuk, a SZÖVÁRU. Az árualap folyamatos utánpót­lása az idény legvégéig biz­tosított. A cikkek 40 száza­léka importból, európai szo­cialista országokból, Indiá­ból, Hongkongból és számos más országból — érkezik a továbbiakban is. — ÚJJÁÉPÜL A VÁROS­LIGET. A három éve kez­dődött újjáépítési munkála­tok eredményeképpen 1975- ben adták át rendeltetésének a közlekedési parkot és a kilenc méter magas szánkó­zódombot. Tavaly elkészült több szabadtéri sportpálya, a napozókért és a vakok kert­je. Az idén újabb játszóker­tek, valamint sportolásra al­kalmas területek kialakítá­sára kaptak megbízást a fő­városi építésvezetőségek. A költségek összege meghalad­ja a 100 millió forintot. Budapestre érkezett Dusán Cskrebics Elutazott az Iraki Kommunista Párt küldöttsége Repülőgép-eltérítés Vietnamban Algéria ünnepén

Next

/
Oldalképek
Tartalom