Békés Megyei Népújság, 1977. augusztus (32. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

1977. augusztus 2„ kedd NÉPÚJSÁG TELEX MOSZKVA Dmitri j Usztyinov, az SZKP KB PB tagja, a Szov­jetunió marsallja, honvédel­mi miniszter vasárnap napi­parancsot adott ki a szov­jet haditengerészeti flotta napja alkalmából. Az SZKP és Leonyid Brezsnyev vezette Közpon­ti Bizottság körül összefor­rott szovjet katonák a nép­pel együtt forrón támogat­ják és egyhangúlag helyes­lik az SZKP lenini bel- és külpolitikáját. Minden ere­jüket, tudásukat és energiá­jukat a fegyveres erők előtt álló feladatok végrehajtásá­nak szentelik, s alkotmányos kötelességüket abban látják, hogy még éberebben, és meg­bízhatóbban védelmezzék szocialista hazánkat, állandó harckészültségben legyenek, s ezzel biztosítsák bármely agresszor azonnali visszave­rését — mutat rá a napipa­rancs. □ PRÁGA Gustáv Husák, a Csehszlo­vák Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának főtitká­ra, a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság elnöke va­sárnap hazaérkezett a Szov­jetunióból, ahol az SZKP Központi Bizottságának meghívására szabadságát töltötte. □ BUDAPEST Dr. René Stoudmann, Svájc budapesti nagykövete hazája nemzeti ünnepe al­kalmából hétfőn fogadást adott a nagykövetségen. A fogadáson részt vett dr. Bakos Zsigmond könnyűipa­ri államtitkár, Madarasi At­tila pénzügyi államtitkár, Szarka Károly külügyminisz­ter-helyettes. □ NAIROBI Továbbra is áttekinthetet­len az Etiópia délnyugati te­rületein kialakult helyzet. Az Addisz Abeba-i rádió azt jelentette, hogy a Szomáliái hadsereg egységei páncélo­sokkal, repülőgépekkel és tü­zérségi fegyverekkel támad­ják az ország északnyugati térségeit. A Szomáliái táma­dás a jelentés szerint súlyos veszteségeket okozott a pol­gári lakosság, mindenekelőtt az idősek, a nők és a gyer­mekek között. Szomália továbbra is ta­gadja, hogy reguláris egysé­gei vennének részt az Etió­piában dúló harcokban és szerinte Szomáliái származá­sú helyi lakosok keltek fel az etiópiai rendszer ellen. □ BUKAREST Nicolae Ceausescu, a Ro­mán Kommunista Párt fő­titkára vasárnap a fekete­tengeri Neptun üdülőhelyen találkozott a Romániában tartózkodó Santiago Carril- lóval, a Spanyol Kommunis­ta Párt főtitkárával. A ta­lálkozó során tájékoztatták egymást a két párt előtt ál­ló feladatokról és vélemény- cserét folytattak a nemzet­közi kommunista és munkás- mozgalom egyes kérdéseiről, a nemzetközi politikai hely­zetről. Megelégedésüknek ad­tak hangot amiatt, hogy a két párt között a „baráti szolidaritás kapcsolatai” ala­kultak ki, és állást foglal­tak e kapcsolatok további elmélyítése mellett. □ LONDON Válságokkal fenyegető, új szakasz kezdődött hétfőn az angol belpolitikai életben. Vasárnap éjfélkor ugyanis lejárt az eddigi központi és egységes bérkorlátozást sza­bályozó úgynevezett társa­dalmi szerződés második szakasza, s a szakszerveze­tek — mint ismeretes — nem járultak hozzá folytatá­sához. Callaghan miniszterelnök az utolsó szó jogán rádión keresztül szólította fel mér­sékletre az ország dolgozóit A kormányfő ismét arra fi­gyelmeztetett hogy a túlzott bérkövetelések az infláció újabb fokozódásához vezet­hetnek. A béke érdekei energikus erőfeszítéseket követelnek MOSZKVA A két évvel ezelőtt, au­gusztus 1-én Helsinkiben be­fejeződött európai biztonsági és együttműködési értekezlet évfordulójáról emlékezett meg a moszkvai Pravda hét­fői vezércikke. Az SZKP KB lapja megállapítja: „Fennállásának hat évtize­de alatt a szovjet állam kül­politikájának fő célja a bé­ke és a biztonság országunk és a földkerekség számára történő biztosítása volt és marad. A lenini békepoliti­ka megvalósításakor sikerült eltávolodni a nukleáris há­ború veszélyétől, a béke megbízhatóbbá vált Az eny­hülési folyamat a különbö­ző társadalmi rendszerű ál­lamok békés egymás mellett élését szabályozó elvek, az átfogó egyenjogú együttmű­ködés tartósan a nemzetközi élet részévé vált. Ehhez nem kis mértékben járult hozzá a két évvel ezelőtt befejező­dött európai biztonsági és együttműködési értekezlet sikere. Egészében javult a helyzet a kontinensen az elmúlt két év alatt. Bizonyos haladás történt az európai államok közötti politikai, gazdasági, kulturális és egyéb kapcso­latok fejlődésében. Jó példával jár elöl a zá­ródokumentum ajánlásainak következetes megvalósításá­ban a Szovjetunió. Meggyő­ző bizonyítéka ennek az ál­lamközi kapcsolatok Helsin­kiben elfogadott tíz alapel­vének az új szovjet alkot­mány tervezetébe történt fel­vétele. Nagy jelentőségűek voltak az európai enyhülés megszilárdítására és elmélyí­tésére, konkrét anyagi tar­talommal történő megtölté­sére a legutóbbi' legfelső szintű szovjet—francia tár­gyalások. Az enyhülés ellenségei, a helsinki megállapodás eléré­sének kerékkötői ma különös igyekezettel próbálják meg­akadályozni azok megvalósí­tását. Az „emberi jogok” és a valamiféle „szovjet fenye­getés” ürügyén csapott hű­hóhoz hasonló rágalomkam­pányokat szerveznek a Szov­jetunió és a többi szocialis­ta ország ellen, szándékosan meghamisítják a záródoku­mentum tételeit, egyeseket előtérbe tolnak közülük, má­sokat agyonhallgatnak. A béke érdekei energikus erőfeszítéseket követelnek az európai politikai légkör to­vábbi megjavítása érdeké­ben. A Szovjetunió és a töb­bi szocialista ország a poli­tikai enyhülést jelentősen előremozdító, azt katonai enyhüléssel kiegészítő szá­mos kezdeményezést tett. Nincs felelősségteljesebb fel­adat ma a fegyverkezési haj­sza beszüntetésénél, a lesze­relésre való áttérésnél — hangoztatja a Pravda. (MTI) Amerikai fegyverek Egyiptomnak A Líbia ellen másfél hét­tel ezelőtt végrehajtott ag­resszióban az egyiptomi fél oldalán részt vett az Egye­sült Államok is — közölte hétfőn Tripoliban Abdugsza- lam Dzsallud, a Líbiai Leg­felsőbb Népi Kongresszus Legfelsőbb Titkárságának tagja. A líbiai vezető politikus újságírók előtt kijelentette: bizonyiték van arra, hogy az Egyesült Államok közvetett harcok kirobbanása után az és közvetlen módon is sze­repet vállalt az egyiptomi támadásban. Dzsallud emlé­keztetett arra, hogy az ag­ressziót közvetlenül megelő­ző időszakban Líbia fölött amerikai, pilóta nélküli fel­derítő repülőgépet lőttek le. Mint mondotta: a repülőgé­pek roncsait bárki megte­kintheti. Dzsallud közlése szerint a Egyesült Államok úgy dön­tött, hogy fegyvereket szál­lít Egyiptomnak, „mivel Egyiptom ereje nem volt elegendő a Líbia elleni ag­resszióhoz”. A líbiai vezető arra is em­lékeztetett, hogy az egyipto­mi légierő lerombolta a lí­biai Tobruk légibázisát, jól­lehet Líbia egyetlen egyip­tomi katonai támaszpont el­len sem intézett támadást Carter-interjú a Time vasárnapi számában NEW YORK James Carter amerikai el­nök a Time magazin vasár­napi számában megjelent in­terjújában a közel-keleti rendezés ez évi kilátásait mérlegelve úgy nyilatkozott, hogy hajlandó lenne a pa­lesztin vezetőkkel való köz­vetlen tárgyalásokat fontoló­ra venni, ha azok elismer­nék Izraelnek az állami lét­hez való jogát. Hozzáfűzte azt is, hogy másfelől szeret­né, ha Menahem Begin iz­raeli kormányfő hozzájárul­na palesztin vezetők részvé­teléhez a genfi konferencián. Egy kérdésre válaszolva az elnök elismerte, hogy az iz­raeli kormányfővel a közel­múltban tartott washingtoni megbeszélésein ezt a kérdést így nem vetette fel, mert Be­gin csak a „menekültekről” volt hajlandó tárgyalni. Interjújában az elnök nagy nyomatékkai szólt arról, hogy a közel-keleti vezetők­kel folytatott magánbeszél­getései során minden fél ré­széről nagyfokú rugalmassá­got és békeóhajt tapasztalás ez véleménye szerint meg­alapozott reményt nyújt ar­ra, hogy az idei év — a vá­rakozásoknak megfelelően — pozitív eredményeket hozhat a közel-keleti rendezésben. Ugyanakkor hangoztatta, hogy ha sikerül felújítani a genfi békekonferenciát, az nem lesz sem könnyű, sem rövid, de alkalmat fog te­remteni az arab és izraeli vezetőknek, hogy a tárgyalá­sok során megértsék és egy­máshoz közelítsék álláspont­jukat. Az elnök végezetül le­szögezte, hogy ellenzi a kö­zel-keleti kérdés megoldásá­ra az előző kormány által ki­dolgozott úgynevezett „kis lépések” politikáját. Az. interjú további részé­ben az elnök az Egyesült Államok külpolitikáját érin­tő kérdésekben foglalt állást. A többi között kijelentette, hogy ha Cyrus Vance amerikai és Andrej Gro- miko szovjet külügymi­niszter szeptemberi ta­lálkozóján nem jut megálla­podásra a SALT-témában, akkor valószínűleg mindkét fél hozzá fog járulni a je­lenlegi megállapodás érvé­nyességének kiterjesztéséhez. A továbbiakban bejelentet­te, hogy ő és Leonyid Brezs­nyev szovjet államfő nem ragaszkodik egy kora szep­temberi találkozóhoz, de — fűzte hozzá — „remélem, hogy nem sokkal később le­hetőségünk lesz a találko­zásra”. Végezetül országa és a Kínai Népköztársaság kap­csolatairól szólva azt a vé­leményt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok már jövőre diplomáciai elisme­résben részesítheti a Kínai Népköztársaságot. (MTI) „Szeretnénk, ha a palesztinoknak hazájuk lenne, Izraelnek biztonsága és amerikai béke a Közel-Keleten1* (A Die Welt karikatúrája — KS) HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Lehel napja A Nap kél 4J23 — nyugszik 19.17 órakor A Hold kél 20.36 — nyugszik 7.55 órakor ÉVFORDULÓ Kilencvenöt évvel ezelőtt, 1882. augusztus 2-án szüle­tett Rik Wouters belga szob­rász és festőművész. Szenvedélyes formál ású szobraira elsősorban Rodin volt nagy hatással. Mint fes­tőművész, az impresszioniz­musból indult kL • • • Háromszázötven évvel ez­előtt, 1627. augusztus 2-án született Samuel van Hoog- straten holland festőművész, aki Rembrandt tanítványa volt. Bensőséges hangulatú tár­sasági és családi jeleneteket festett Rajzai közel állnak nagy mesteréhez. — JOBB ÜZEM ANYAG-EL­LÁTÁS. A Battonya—Domb­egyház és Vidéke ÁFÉSZ Kisdombegyházán és Ma- gyardombegyházán bővíti szolgáltatásait. Mindkét köz­ségben még az idén elké­szül két tíz köbméteres töl­tőállomás. — TELJESÍTIK A TERVET. Medgyesbodzáson, az Egyet­értés Termelőszövetkezet ta­vasszal belvíz miatt mint­egy 350 hektárt tudott be­vetni. Az ezt követő aszály ugyancsak veszélyeztette a termést. Az utóbbi hetek csapadékos időjárása kedve­zően megváltoztatta a hely­zetet, s így a szövetkezetben remélik, hogy tudják teljesí­teni az erre az évre elő­irányzott tervet — ÜJ PIACTÉR. Mezőbe- rényben elkezdték az új pi­actér kialakítását, amely mintegy kétmillió forintba kerül. Lesz majd egy ezer négyzetméter alapterületű fedett csarnok is. A jelenlegi piactéren egy 77 lakásos OTP-lakás épül. — HUSZONÖTEZER FÜR- DÖZÖ. A gyulai Várfürdő­ben szombaton és vasárnap 25 ezren keresték fel a für­dőt. Júliusban az idén 240 ezer vendég váltott jegyet, a tavaly júliusi 215 ezerrel szemben. — SPORTPÁLYAÉPÍTÉS. Elkészült Medgyesbodzáson a 984 négyzetméter alapterüle­tű bitumenes kispálya. A kerítés fölállítása és a kü­lönféle berendezések felsze­relése előreláthatóan no­vemberben fejeződik be. A község lakossága eddig mint­egy 300 ezer forint értékű társadalmi munkával járult hozzá a létesítmény megépí­téséhez. — ÁMOKFUTÓ. A rendőr­ség egy mesterlövésze agyon­lőtte Indiána államban azt az őrültet, aki második emeleti lakásának ablakából tüzelt az arra járókra. A fiatalem­ber elbarikádozta a lakását, ahol nagy mennyiségű lőszert halmozott fel. Az eset egyet­len sérültje egy rendőr, deő is csak könnyebben sebesült meg. — VERA ROMBOL. A Jár pán déli térségét sújtó Vera nevű tájfun lerombolt 630 épületet, szétszaggatta az elektromos vezetéket. Az időnként 200 kilométer se­bességet elérő szélvihar eddig 8 hajót süllyesztett el. Sze­mélyi sérülésekről nem ér­kezett hír. — BELMONDÓ BALESETE. Filmforgatás közben egy sze­lídített bengáli tigris megha­rapta a neves francia színész, Jean-Paul-Belmondó fülét. A veszélyes helyzeteket ked­velő színésznek ki kellett volna ütnie a tigrist, de az ezúttal ideges volt. Felhős idő Várható időjárás ma estig: Jobbára erősen felhős idő, újabb esőkkel, zivatarokkal. Elénk, többfelé erős, elsősor­ban a Dunántúlon viharos lökésekkel kísért északnyu­gati, északi szél. Hűvös idő. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 13, 18 fok között, legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül. Távolabbi mát-Unk péntek reggelig: Túlnyomóan felhős idő, megismétlődő esőkkel. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet 12—17 fok között, legmagasabb nappali hőmér­séklet 20—25 fok között. Je­lentős mennyiségű, (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 80 százalékán várható. (MTI) — KRÉM, AMIT A VADAK NEM SZERETNEK. A mező- gazdasági vadkárok csökken­tését szolgálja az Erdőké­miai és Erdőgazdasági Vegyi és Ipari Vállalat zalaegersze­gi üzemében előállított Fkán nevű vadriasztó szer. Alkal­mazása egyszerű. A krém- szerű — egyébként ártalmat­lan — anyagba zsineget áz­tatnak be, s azt feszítik ki a vadjárta erdei ösvényeken. Az erős vajsav szagú szer el­riasztja az őzeket és a szarvasokat. Az akciót éven­ként háromszor kell megis­mételni. A zalai vadásztársa­ságok sikeresen próbálták ki az Ekánt, úgyszintén jók a tapasztalatai a zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnak is. — FERTŐZÉSVESZÉLY. A KÖJÁL-tól kapott tá- tájékoztatás alapján a napokban Békéscsabán a vizsgálatok az ivóvíz bi­zonyos fokú fertőzöttsé- gét mutatták ki. Mivel a kórokozók elsősorban a fagylaltkészítéskor je­lenthetnek nagyobb ve­szélyt, augusztus 1-től — megelőzés céljából — beszüntették az árusítást. Az eddigi jelentések sze­rint senki sem betege­dett meg. A fagylalt ké­szítésének engedélyezé­séről a KÖJÁL illetéke­sei augusztus 3-án, szer­dán döntenek. — DISZMADÁR-KIALEÍ- TÄS. A TIT Csongrád me­gyei szervezetének díszma­dár-tenyésztő szakköre au­gusztus 18—21. között a sze­gedi Marx téri B kiállítási pavilonban díszmadár-kiállí­tást rendez. A XIII. ilyen jellegű bemutatón a hazai tenyésztők mellett jugoszláv, csehszlovák, román és NSZK-beli madárbarátok is kiállítanak. — SZÍNHÁZI REKONST­RUKCIÓ. A debreceni Cso­konai Színház több mint százesztendős épületét kivül- belül felújítják, berendezé­seit korszerűsítik. A munkát a jövő év tavaszán kezdik meg. A rekonstrukció több mint harmincmillió forintba kerül. — MEZÖBERÉNYBEN EL­KEZDTÉK az új piactér ki­alakítását, amely mintegy kétmillió forintba kerül. Lesz majd egy ezer négyzetméter alapterületű fedett csarnok is. A mostani piactéren — áthelyezés után — egy 77 la­kásos OTP-ház is épül. — TÜZESETEK. Az elmúlt hét végén az orosházi Uj Elet Termelőszövetkezet te­rületén tarlóégetés közben meggyulladt egy szalmakazal. A gyors beavatkozás ered­ményeként mindössze ezer forintos tűzkár keletkezett. Vasárnap a hunyai Hunyadi Termelőszövetkezet központi műhelyében a javítás alatt álló MTZ—50 típusú erőgép kigyulladt. A tűz keletkezési okának kivizsgálása és a fe­lelősség megállapítása folya­matban van. A keletkezett anyagi kár eléri az ötezer fo­rintot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom