Békés Megyei Népújság, 1977. augusztus (32. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1977. AUGUSZTUS 2., KEDD Ara: 80 fülér XXXII. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM Kiegyensúlyozott ellátásra törekszik a ZÖLDÉRT A szabadföldi paradicsom és paprika megjelenését kö­vetően jelentősen csökkent e két zöldségféle fogyasztói ára. Ma már zöldpaprikához kilónként 7.50-ért, paradi­csomhoz 4 forintért juthat­nak a vásárlók. Az árak alakulását kedvezően befo­lyásolta a termelés növeke­dése. Így primőrből a Békés megyei ZÖLDÉRT Vállalat az év első felében mintegy 240 vagon árut vásárolt fel, 81 százalékkal többet, mint az elmúlt év azonos idősza­kában. Ugyanezen idő alatt az uborka és a paradicsom felvásárlása közel a duplá­jára, a paprikáé pedig há­romszorosára nőtt. Már a szerződéskötésekből is következtetni lehet a vál­tozásokra, bizonyos szem­pontból azonban felkészület­lenül érte a ZÖLDÉRT Vál­lalatot is ez a fejlődés. A szerződések egy részét csak késő tavasszal kötötték, s ezért nem lehetett megfele­lően irányítani a termelést. — Jelenleg túl sok az el­aprózott tétel, ez a felvásár­lást nehezíti. Fajtaproblé­mák és minőségi gondok is vannak. Ezért a jövőben na­gyobb figyelmet kell fordí­tani a szerződéskötések idő­szakában a termelés irányí­tására. Ebben továbbra is közös feladata van a válla­latnak az ÁFÉSZ-ekkel. A szerződéskötésekre való fel­készülést, vetőmagbeszerzést már most el kell kezdeni — összegezte röviden a tapasz­talatokat Tömösi Károly, a ZÖLDÉRT Vállalat főosz­tályvezetője. A vállalat év eleji átszer­vezése a zöldség-, gyümölcs- termesztés és forgalmazás fejlesztését szolgálta. Ezt kö­vetően kezdődött meg itt is a személyi feltételek javítá­sa. Elkészültek a műszaki fejlesztési, beruházási tervek. A tárolók, zöldség-, gyü­mölcsboltok építésére, rako­dó- és válogatógépek vásár­lására 1980-ig mintegy 119 millió forintot fordítanak. Békéscsabán két, Orosházán és Gyulán egy-egy kizárólag zöldséget forgalmazó bolt építésére kerül sor még a tervidőszakban. A lakossági ellátás bizton­ságosabbá, kiegyensúlyozot­tabbá tételére jött létre a ZÖLDÉRT Vállalat és az ÁFÉSZ-ek ellátási szerződé­se. A termesztés irányított­ságának hiánya azonban ed­dig is sok vitára adott okot. Így az év hátralevő részé­ben őszi káposztából is igé­nyen felüli mennyiséget kí­nálnak a termelők, úgyszin­tén salátauborkából. A zöldségtermesztés növe­kedése tette lehetővé az ex­port jelentős bővítését. Ez szemléletesen bizonyítja, hogy például korai káposz­tából a tavalyi 9 vagonnal szemben 35, szabadföldi pap­rikából 3 helyett 22 vagon­nal adott el július 31-ig a vállalat külföldi vevőknek. Megkezdődött a makói hagy­ma exportja is, ebből várha­tóan 200 vagont szállítanak, nagyobbrészt tőkés országok­ba. Ebben az évben Békés megyében várhatóan 400 va­gonnal több — mintegy 1400 vagon — hagyma felvásár­lására számítanak. Kedvező­ek a burgonya terméskilátá­sai is. A gyümölcsellátás is jobb a tavalyinál, őszibarackból 85 mázsával adtak el töb­bet, mint az elmúlt év első felében. Görögdinnyéből 265 vagonra van szerződése a vállalatnak. A megye fo­gyasztói igénye az elmúlt évek tapasztalata alapján 180 vagonnyi. Ezekben a na­pokban szállítanak még me­gyénkbe a korábbi érésű he­vesi dinnyéből is. összegez­ve elmondható, az első fél évben kiegyensúlyozott volt a lakosság zöldséggel, gyü­mölccsel való ellátása, s ez várható a második fél év­ben is. Korszerű termékek, nagy nyereség A Férfifehémemű-gyár ne­vében ma már nem tükrö­ződnek termékei. Arról van szó ugyanis, hogy az elmúlt években a gyártmányszerke­zet korszerűsítése során Eu­rópában új piacokat találtak, s az új partnerekkel közö­sen alakították át, formálták gyártmányaikat. A régi, ha­gyományos termékeket fel­váltotta a korszerű alapanya­gú divatcikkek széles skálá­ja. Így aztán napjainkban csak a gyártó cég neve utal a múltra, s az a néhány ezer férfifehérnemű, amit az oros­házi részlegben varrnak. A FÉKON békéscsabai gyára az év első felében 167,2 millió forint termelési érték elérését tűzte célul, amit csaknem 4 millió fo­rinttal túlszárnyaltak. Tőkés exportra — legtöbbet NSZK, holland, francia cégeknek — 300 ezer hurkolt pamutjersey egybe szabott női divatruhát és 500 ezer vászon alapanya­gú köpenyt gyártottak. A ha­zai megrendelőknek 224 ezer pizsamagarnitúrát, valamint 78 ezer fürdőköpenyt készí­tettek. Tőkés exportra 46 millió forint, a KGST-orszá- gokba 30 millió forint érté­kű ruházati cikket szállítot­tak. Mind a hazai, mind a külföldi megrendelők elége­dettek a késztermékek minő­ségével, a kifogásolt áruk nem érik el az egy százalé­kot. ,Az év második felében is hasonló termékek gyártása szerepel a programban. Az év végéig a gyár termékei­nek felét tőkés, 10 százalé­kát KGST-exportra, 40 szá­zalékát pedig a belkereske­delemnek szállítja. A közép­távú együttműködési szerző­dések alapján 1980-ig a bé­késcsabai gyár kapacitásának nagyobb hányadát lekötötték a belföldi és külföldi part­nerek. Az év első felében a tava­lyi hasonló időszakhoz ké­pest 8,1 százalékkal keve­sebb, vagyis 850 technológiai dolgozó valósította meg a célkitűzéseket, mégis a ter­vezett 16,9 millió forint nye­reséget 71 százalékkal túl­teljesítette a kollektíva. A szép eredményekhez mun­káján kívül a költséggazdál­kodás csökkentésével, a mi­nőség javításával járult hoz­zá a gyári közösség. A me­gye hat helyiségében a 295 bedolgozó is 3 százalékkal túlteljesítette féléves tervét. Ebben jelentős szerepet ka­pott a jó anyagellátás, a szállítás és nem utolsósorban a progresszív bérezés alkal­mazása. —Sz— Kenyérgabona, tej, hús a Szeghalmi Állami Gazdaságból A Szeghalmi Állami Gaz­daság idei tervében 187,3 millió forint üzemi termelési érték és 14,5 millió forint nyereség elérése szerepel. A növénytermesztés árbevétele 46 millió forint, ami várha­tóan az év végéig 6,6 millió forinttal több lesz. A több­letbevétel elsősorban a jó búzatermésből származik, ugyanis az elkövetkező hó­napokban a tervezettnél lé­nyegesen több kenyérgabo­nát értékesít majd a gazda­ság. Ugyancsak jó termést A kaszaperi Lenin Tsz földjein a Rába—Steiger traktor immár két hete megállás nélkül, három műszakban dolgozik. Naponta mintegy száz hektáron végzi el a tarlóhántást és a tárcsázást. Bognár Józsefet Zlovszki András váltja, s mindennap megbeszélik a munkák helyzetét, az esetleges géphibákat Fotó: Veress Erzsi hozott a lucernamag, gyen­gébb hozamot ígér a napra­forgó, a silókukorica, az uborka és az egynyári szá­lastakarmányok. Az állattenyésztési ágazat tényleges és várható hoza­mai is kedvező képet mutat­nak. A tervezettnél — fél­éves szinten — jobb az egy tehénre jutó tejhozam, éves szinten várhatóan megha­ladja majd a 4000 litert, ösz- szességében csaknem 3,5 mil­lió liter tejet értékesít ez évben az állami gazdaság. A tejtermelésen túl 460 mázsa marhahúst, 608 mázsa gyap­jút, 3420 mázsa juhhúst, 5510 mázsa húscsirkét és 2745 mázsa gyöngyöst ad a gazdaság a fogyasztóknak. Fiatalok országos politikai találkozóia A Bács-Kiskun megyei és a kalocsai járási KISZ-bi- zottság az idén augusztus 6- án és 7-én ismét megrendezi a fiatalok hagyományos or­szágos politikai találkozóját. A szolidaritás, a béke és ba­rátság jegyében a Szelidi- tónál sorra kerülő fesztivál eseményeire a fiatalok — KISZ-tagok és szervezeten kívüliek — ezreit várják. Egyebek között megvitatják majd az „Edzett Ifjúságért” tömegsportmozgalom tapasz­talatait és további feladata­it, s fórumot rendeznek a nemzetközi ifjúsági mozga­lom helyzetéről, a Világifjú­sági Találkozó előkészületei­ről. (MTI) Augusztus elsejével kezdődött meg a ruházati kereskedelem hagyományos nyár végi vására, melynek során 20—40 szá­zalékkal olcsóbban kínálják az akcióba bevont termékeket. Képünk az Univerzál Kiskereskedelmi Vállalat békéscsabai fehérneműboltjában készült Fotó: Martin Gábor Ruha, cipő — olcsóbban Tegnap, hétfőn reggel Bé­késcsabán zuhogó esőben kezdődött a kereskedelem hagyományos nyári vásáfa; Ennek ellenére nyitás előtt »a szokásosnál többen várakoz­tak a ruházati és cipőboltok bejáratánál, tíz óra körül pe­dig szinte minden üzlet meg­telt vásárlókkal. Nem csoda, hiszen a szezonvégi kiárusí­tás alatt — augusztus 1-től augusztus 13-ig — 20—40 szá­zalékkal olcsóbban lehet hoz­zájutni sok nyári holmihoz. A megyei tanács kereske­delmi osztályán elmondották, hogy a megyében 29 millió forint értékű árut vontak be a kedvezményes akcióba, amely a múlt évihez hason­lóan alakult. Az állami ke­reskedelem ebből 18, a szö­vetkezeti 11 millió forinttal részesedik. A választékra sem lehet panasz, a méter­árutól a fehérneműig sokféle nyári ruházkodási cikk meg­található a listán. Természe­tesen az amúgy is hiányzó és tőkés importból származó cikkeket nem szabad olcsób­ban árusítani Az Univerzál Kiskereske­delmi Vállalat üzletei a me­gye öt városában 23 millió forintért kínálnak olcsóbban termékeket, amely 9 száza­lékkal több a tavalyinál és a kedvezmény eléri a 7 millió forintot. Mintegy 8 millió fo­rint értékű kötött-, divatáru közül lehet válogatni. Jó a kínálat női- és férfipulóve­rekből, kardigánokból, für­dőruhákból, rövid ujjú fér­fiingekből. Konfekcióból a női nyári ruhák, különösen a jersey-ek forgalmának növe­kedésére számítanak. A békéscsabai Centrum Áruház árualapja 4 millió forint. Méteráru, kötött- és divatcikkeket 2,5, konfekcio­nált termékeket és cipőt 1,5 millió forintért kínálnak. Nagy az érdeklődés a szöve­tek, a bútorvászon, a selyem­áru és a gyermekkötötthol- mik iránt. A fogyasztási szö­vetkezetek közül a szeghalmi 2 millió, az orosházi 1,9 mil­lió, a mezőkovácsházi 720 ezer, a békési 670 ezer fo­rint értékű ruhaneműt és lábbelit vont be az akcióba. ítéletidő tombolt vasárnap megyénkben Vasárnap a kora délutáni órákban szélviharral kísért ítéletidő tombolt megyénk­ben is. Az esőt időnként jég­eső váltotta fel, amely tete­mes károkat okozott villany- vezetékekben, lakóházakban. A DÉMÁSZ békéscsabai kirendeltségéhez ezt követő­en egymás után érkeztek . a hibabejelentések. Kétsopróny és Kamut körzetében a 120 kilovoltos villanyvezeték ha­talmas oszlopait földredön. tötte a vihar mintegy másfél kilométer hosszúságban, ezenkívül sok helyen a vas­beton oszlopok is a földre zuhantak. Emiatt azonnal mozgósították a készenlétet és a dolgozókat a helyszínre irányították. A munkálatok­ba besegítenek a mezőtúriak is. Szerencsére a megyeszék­hely belterületén nem oko­zott különösebb zavart és gondot a vihar. A kirendelt­ség dolgozói, amint azt Ben- kó György elmondotta, nem emlékeznek arra, hogy az utóbbi 30 esztendőben ilyen ítéletidő lett volna. Az Állami Biztosító Békés megyei fiókjához is beérkez­tek az első jelentések a vi­harkárokról, bár a kép még nem teljes, annyi biztos, hogy Vésztő, Mezőberény, Kondoros, Kamut, Kétsop- rony, Mezőkovácsháza, Ka­szaper és Gyula térségében sok házat megrongált a vihar és a mezőgazdasági kultúrák­ban is több helyen okozott jelentős kárt. Az igazgatóság intézkedett, hogy a kárfel­mérők azonnal kezdjék meg valamennyi helyen a felmé­rést. Szerencsére a távbeszélő­hálózatban nem okozott ko­molyabb fennakadást a vi­har. Mindössze néhány hely­ről : Békéscsaba—Kétsoprony, Vésztő—Okány, Sarkad— Sarkadkeresztúr, Zsadány— Biharugra között szűnt meg rövid időre az összeköttetés. A tetemes eső következtében Békéscsabán mindössze az Irányi utcában némult el'né- hány telefon. A hibák kija­vításához a szakemberek azonnal hozzákezdtek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom