Békés Megyei Népújság, 1977. július (32. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-01 / 153. szám

1977. július U Péntek NÉPÚJSÁG TELEX IISEIITO feloszlatása MOSZKVA Annak kapcsán, hogy a Fe­hér Ház szóvivője hivatalos bejelentést tett Leonyid Brezsnyev és Carter elnök lehetséges találkozójáról, a TASZSZ közli, hogy a kér­dést az amerikai fél vetette fel, s a vele kapcsolatos megbeszélések előzetes jelle­gűek voltak. □ BONN A Frankfurter Rundschau című nyugatnémet napilap csütörtökön egészoldalas in­terjút közölt Kádár János­sal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkárával, közelgő NSZK-beli látogatá­sa alkalmából. Csütörtökön hivatalosan is feloszlatták a délkelet-ázsiai szerződés szervezetét, a SEATO-t, azt az agresszív katonai tömböt, amelynek célja a térség országai nem­zeti felszabadító harcának fé­kezése volt. A 23 évvel ez­előtt megalakított, hat tagor­szágból álló (Egyesült Álla­mok, Ausztrália, Nagy-Bri- tannia, Űj-Zéland, Thaiföld és Fülöp-szigetek) kommu­nistaellenes szervezetet sza­bályosan „kiselejtezték” an­nak beismerésével, hogy az ötvenes évek óta „megváltoz­tak a körülmények”. A SEATO székhelyén, a thaiföldi Bangkokbán, csü­törtökön jelentették be a szervezet feloszlatását, ame­lyet a tagországok már két évvel ezelőtt elhatároztak. A szervezetet létrehozó 1954-es manilai paktum, amelyet „kollektív biztonsági szerző­désnek” tüntetnek fel, ér­vényben marad, csupán ma­gát a katonai szövetséget szüntetik meg. Hírek szerint a SEATO néhány funkcióját az ASEAN (tagjai: Thaiföld, Fülöp-szigetek, Singapore, Malaysia és Indonézia), a gazdasági együttműködés fej­lesztését elősegíteni hivatott délkelet-ázsiai szervezet ve­szi át. A SEATO feloszlatását a „fokozatos elsorvadás” előzte meg és a katonai szervezet létére pontot tevő csütörtök esti hivatalos ceremóniát „szerény ünnepélyességgel, csendben” bonyolítják le. A thaiföldi külügyminisztérium már csütörtökön sietősen be­költöztette egyes osztályait a SEATO volt főhadiszállásá­nak épületébe. Meglepő Carter-bejelentés □ VARSÓ Varsóban csütörtökön dél­előtt megnyílt a legyei par­lament, a szejm ülésszaka. A megnyitó ülésen Edward Gierek, a LEMP KB első tit­kára, Henryk Jablonski, az államtanács és Piotr Jaro- szewicz, a minisztertanács elnöke is részt vett. Az ülésszakon megvitatják a kormány beszámolóját a múlt évi népgazdasági terv és költségvetés végrehajtá­sáról, majd egyes honvédel­mi törvények módosításával foglalkoznak. □ BUKAREST Csütörtökön délelőtt meg­nyílt a román nagy nemzet- gyűlés nyári ülésszaka, amelyen Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, román ál­lamfő, Manea Manescu mi­niszterelnök, valamint a párt és az állam más veze­tői is részt vesznek. A nagy nemzetgyűlés kü­lönböző törvénytervezeteket vitat meg, egyebek között a mezőgazdasági adók, vala­mint a nyugdíjak és a tár­sadalombiztosítás új rend­szeréről és az építkezések minőségéről. □ SZÓFIA Ülést tartott szerdán Szó­fiában a Bolgár Népköztár­saság Államtanácsa Todor Zsivkovnak, a testület elnö­kének vezetésével. Az államtanács környezet­védelmi irányelveket hagyott jóvá és megbízta a minisz­tertanácsot megfelelő prog­ram kidolgozásával. □ MADRID Csütörtökön hivatalosan is megszűnt a Franco tábornok idején alakított törvényhozó testület, a Cortes megbízatá­sa. Ezzel végérvényesen le­zárult a francoista diktatúra négy évtizedes időszaka Spa­nyolország politikai életében. A június 15-én megválasztott új Cortes tagjainak teljes névsora még nem ismeretes, de az első képviselők, akik a tartományi választási bi­zottságokon már megkapták megbízólevelüket, nyilván­tartásba vetették magukat a parlament elnökségénél. □ KAIRÓ A kairói büntetőbíróság szerdán az élelmiszerárak emelésének bejelentése elle­ni januári országos méretű megmozdulások további rész­vevőinek ügyében hirdetett ítéletet. Egy vádlottat tízévi kényszermunkára, ti­zenkettőt pedig ötévi szabad­ságvesztésre ítélt. Negyven­négy személyt felmentett a vád alól. □ BERN A svájci kormány szüksé­gesnek ítéli meg, hogy az ország a közeli jövőben csat­lakozzék az ENSZ-hez — jelzi egy csütörtökön Bern­ben nyilvánosságra hozott hivatalos jelentés. A kor­mány azonban fél attól, hogy ezt a közvélemény elutasítja azon a népszavazáson, ame­lyet a csatlakozás kérdéséről kiírnának. James Carter amerikai el­nök csütörtöki sajtóértekez­letén bejelentette: egyelőre nem rendeli el a B—1-es tí- púsú új hadászati bombázó gyártását. Carter szerint az új ame­rikai fegyver, a cirkáló ra­kéta kifejlesztése játsz- sza a legnagyobb szere­pet elhatározásában. Jóllehet az elnök választási kampá­nyában ellenezte a B—1-es- re szánt milliárdos kiadáso­kat (egyetlen gép becsült költsége 137—160 millió dol­lár), bejelentése meglepetés volt: az amerikai sajtó arra számított, hogy Carter — legalábbis részben — zöld utat ad a bombázó-program­nak. A képviselőház több­sége a múlt héten már a kí­sérleti példányok továbbépí­tése mellett döntött. Az amerikai elnök szerint jó légkörben haladnak a SALT-ról . folyó technikai tárgyalások csakúgy, mint az atomkísérletek teljes eltiltá­sáról, a fegyvereladások kor­látozásáról és az Indiai-óce­án térségében levő fegyverek korlátozásáról folyó szoVjet —amerikai megbeszélések. Az elnök elismerte, hogy „vannak nehézségek” a két ország kapcsolataiban, de véleménye szerint „jók a ki­látások” a tárgyalások foly­tatására és sikeres lezárásá­ra. Carter egy kérdésre vála­szolva elmondotta: változat­lanul helyesnek tartja az „Emberi jogok” címen indí­tott kampányát, bár „meg­lepte” a Szovjetunió reagá­lása. A fejlemények ellené­re sem cselekedne ma sem másképp, mint korábban — hangoztatta. Carter közölte, hogy „ba­ráti, építő” tárgyalásokat vár Menahim Begin, izraeli kormányfő július közepén sorra kerülő washingtoni lá­togatásától. Az elnök azt mondotta, hogy Amerika nem akar senkire sem vala­miféle közel-keleti megol­dást ráerőltetni. Mint ismeretes, a Ciszjor- dánia feladása érdekében Iz­raelre gyakorolt amerikai nyomás feszültté tette a két ország viszonyát. Carter közölte: reméli, si­kerül olyan megoldásra jutni Pekinggel, hogy a két or­szág felvegye a teljes jogú diplomáciai kapcsolatot — de az Egyesült Államok to­vábbra is „megvédhesse Taj­van békés életét”. Véget ért a londoni csúcs A Közös Piac idei második csúcsértekezlete különösebb eredmények nélkül ért véget Londonban. Callaghan angol miniszterelnök, a csúcstalál­kozó elnöke záró sajtóérte­kezleten „igen hasznosnak” nevezte az eszmecserét, Roy Jenkins, a brüsszeli bizottság elnöke viszont kesernyésen hozzáfűzte, hogy a csúcsta­lálkozó elég sovány volt dön­tésekben. A kormányfők áttekintették a kelet-nyugati kapcsolato­kat, különös tekintettel a szovjet—amerikai viszony alakulására, valamint az EGK és a harmadik világ kapcsolatait. Az afrikai kér­dések megvitatásánál Giscard D’Estaing francia elnök be­számolt kormánya Zaire-i be­avatkozásának okairól és a kelet-afrikai fejleményekről, Callaghan pedig a rhodesiai helyzetről. Az Afrika déli ré­szén történő események ag­godalommal töltik el a kilen- ceket, mondotta Callaghan, mert úgy látják, hogy az ese­mények gyorsan haladnak valamilyen tetőpont felé. Az angol kormányfő * sajtóérte­kezleten leszögezte, hogy az EGK továbbra is az enyhülés híve és meggyőződése, hogy a Szovjetunió is erre törek­szik. A közel-keleti nyilatkoza­tot illetően Callaghan azt bi­zonygatta, hogy abban nincs igazán új elem, a kilencek in­kább a válság megoldásának növekvő sürgősségére akarták ráirányítani a figyelmet. A kormányfők szándékosan nem részletezték a Palesztin haza fogalmát, amelyet most már a közel-keleti rendezés részének tartanak. A kilenc állam- és kor­mányfő megállapította, hogy a márciusi római csúcstalál­kozó óta eltelt negyedévben Nyugat-Európa gazdasági helyzete nem változott lénye­gesen. A magyar—nyugatnémet kapcsolatokról A magyar külkereskedelem legfontosabb tőkés partnere hazánk 1976. évi exportjában — a Szovjetunió után — 2., az importjában — a Szovjet­unió és az NDK után a 3. he­lyet elfoglaló Német Szövet­ségi Köztársaság. Az összex­port közel 10 százaléka irá­nyult az NSZK-ba, illetve az import több mint 8 százalé­ka származik onnan. Hazánk területénél kb. két és félszer (247 954 négyzetki­lométer), lakosság számát te­kintve majdnem hatszor (61,9 millió fő) nagyobb Német Szövetségi Köztársaság a vi­lág egyik vezető tőkés hatal­ma, az Európai Gazdasági Közösség tagja. Magyaror­szág és az NSZK külkereske­delme az elmúlt 5 évben 2,7- szeresére emelkedett. Az áru­forgalom mennyiségi növe­kedése mellett az áruszerke­zet is jelentősen megválto­zott. A magyar kivitelben az elmúlt évben mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek súlya az 1969. évi 45 százalék­ról 24 százalékra csökkent. A nyersanyagok és félkészter­mékek exportja — a 7 évvel korábbi 29 százalékról — 12 százalékra esett vissza. A készárukivitel 56-58 százalé­kot tett ki, 1969-ben csak 29 százalékkal részesedett. A vegyiáruk és gyógyszerkészít­mények mellett, egyes szer­számgépek, tv-készülékek, elektromos háztartási készü­lékek, könnyűipari termékek, bérmunkában készült ruhá­zati cikkek növelték a ma­gyar kivitel mennyiségét. A magyar árukínálatot meny- nyiségi korlátozások és a Kö­zös Piac agrárrendtartása is sújtja. Az import elsősorban vegy­ipari és kohászati termékek­ből áll. A gépek, berendezé­sek behozatala az 1969. évi 38 százalékról 29 százalékra csökkent, ennek is fele al­katrész volt. A külkereskedelmi kapcso­latokon kívül jelentősek a két ország vállalatai között létrejött kooperációs egyez­mények. 1975 végén 273 gyártási, együttműködési szerződést tartottak nyilván. Ebből 60 szerződés teljesült, kb. 170 élő kooperáció volt, és kb. 50 mögött még nem volt árumozgás. 1976-ban kö­zel 50 új egyezmény került jóváhagyásra és 200-nál több témában folytak tárgyalások. Ilyen kooperáció alakult ki — többek között — Bosch- indítómotorok, hűtőszekré- - nyék gyártásában, takarí­tógépek, mosógépek, mező- gazdasági gépek (műtrágya- szórók, tárcsák, szárító- és szellőzőventrllátorok) stb. előállításában. HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Tihamér napja A Nap kél 3.51 — nyugszik 19.45 órakor A Hold kél 19.44 — nyugszik 4.20 órakor ÉVFORDULÓ Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1892. július 1-én született — és 50 éves korában, 1942-ben halt meg — Dzo Mjang Hi koreai költő és elbeszélő, is­mert irodalomkritikus, a ko­reai proletárirodalom egyik megalapítója és vezető alak­ja. — HÍZOTT SERTÉSEK. Gyu­lán, a SERTÖV-nél évről év­re nő az átadott hízott serté­sek száma. Míg 1973-ban 4600 mázsát adtak át a felvá­sárlóknak, addig ez a meny- nyiség az elmúlt évben már megközelítette a nyolcezer mázsát. — ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ. A Békéscsabai Baromfifeldol­gozó Vállalat MSZBT-tagcso­port jának vezetősége július 4-én, hétfőn délután 3 órai kezdettel klubdélutánt ren­dez. Ezen Kelemen Károly művezető tart élménybeszá­molót szovjetunióbeli utazá­sáról. — TÖRZSGÁRDATAGOKAT AVATNAK. Július 4-én Bé­késcsabán, a városi ' kórház kultúrtermében tartják meg a hagyományos Semmelweis- ünnepséget. Ez alkalommal kitüntetéseket adnak át, és törzsgárdatagokat avatnak. — VÍZELLÁTÁS. Lököshá- zán eddig nem volt megfe­lelő a Haladás Termelőszö­vetkezet vízellátása. Ma, jú­lius 1-én átadják rendelteté­sének azt a víztornyot, mely­nek segítségével a gazdaság teljes vízszükséglete biztosít­ható. — „TELEPÜLÉSTERVEZÉS a Szegedi Tervező Vállalat­nál”. Ezzel a címmel rendez kiállítást a Szegedi Tervező Vállalat és a gyulai Városi Tanács V. B. építési és köz­lekedési osztálya Gyulán, az Erkel Művelődési Központ­ban. A kiállítást július 4-én, hétfőn 16.30 "órakor Barna Gábor építész, a Magyar Ur­banisztikai Társaság főtitká­ra nyitja meg. — bővítették a sopro­ni KEMPINGET. Az ország egyik legszebb fekvésű tábo­rozó- és pihenőhelye a sop­roni kemping. Tavasszal meg­kezdték, és a főszezonra be is fejezték a bővítést. Ennek során 80 faházba vezették be a vizet, új mosdókat építet­tek, és nagyobb lett a sáto­rozóhely. Összesen nyolcszá- zan tudnak most már itt egy­szerre pihenni, táborozni. — hévízi rekonstruk­ció. Folytatják a hévízi tó évszázados fürdőházainak rekonstrukcióját. A vízi épít­kezést szakaszosan szervezték meg, hogy egyetlen napra se kelljen bezárni a gyógyfür­dőt. A különleges feladatra mintegy 75 millió forintot költenek. — NÖVÉNYVÉDELMI TÁ­JÉKOZTATÓ. A ribizli szü­retelése után is gondot kell fordítani e növény védelmé­re. A lisztharmat, a levél foltbetegségei ellen és a kali­forniai pajzstetvek elszapo­rodása miatt kombinált sze­rek ajánlatosak; a Thiovit, a Zineb, és a Foszlotton keve­réke. — TÖBB FÉNY. Hamarosan befejeződik Key érmésén a közvilágítás korszerűsítése. A felújítások értéke mintegy 400 ezer forint. Záporok Várható időjárás ma estig: változóan felhős idő, zápo­rokkal, zivatarokkal. A mér­sékelt szél nyugat, északnyu­gat felől időnként megerősö­dik. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet 11—16, a legmagasabb nappali hőmér­séklet 22—26 fok között. A Balaton vizének hőmér­séklete csütörtökön 11 óra­kor Siófoknál 21 fok volt. Távolabbi kilátások kedd reggelig: tovább csökken a felhőzet, az esők fokozatosan megszűnnek. A nappali fel- melegedés fokozódik. A leg­alacsonyabb hajnali hőmér­séklet 12—17 fok között, a legmagasabb nappali hőmér­séklet 24—29 fok között. Je­lentős mennyiségű csapadék (legalább 5 mm) az ország területének 40 százalékán várható. (MTI) — SPÁRGAIDÉNY. Az or­szág fehér spárgatermésének nagy részét a Bács-Kiskun megyei ZÖLDÉRT fogadja, és Kecskeméten készítik elő ha­zai és külföldi értékesítésre. A keresett exportcikkből a tavalyinál több volt a felho­zatal, összesen 95 vagonnal dolgoztak fel a megrendelő igénye szerint. Az idén is tíz országba szállították a ma­gyar spárgát, a legtöbbet az NSZK-ba. — KÖNYVFORGALOM. Az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ orosházi könyvesboltjának idei első félévi bevétele meg­közelíti a kétmillió 300 ezer forintot, míg tavaly, az év el­ső hat hónapjában egymillió 978 ezer forintot forgalma­zott a szaküzlet. Az idei könyvhéten, május 27-től jú­nius 4-ig összesen 273 ezer 600 forint értékű könyvet vet­tek az orosháziak a boltban, illetve az üzlet bizományosai­nál. — HANGVERSENY BÉKÉS­CSABÁN. Békéscsabán, a vá­rosi tanács udvarán — rossz idő esetén a megyei művelő­dési központban — július 12- én, 20 órakor, a Modern réz- fúvósegyüttes ad hangver­senyt, Farkas Gyöngyi (cim­balom) közreműködésével. NYereménybetétkönvvek sorsolása Az Országos Takarékpénztár csütörtökön Budapesten rendezte meg a nyereménybetétkönyvek 1977. n. negyedévi sorsolását. Mindazok az 1977. június 29-ig váltott és a sorsolás napján for­galomban volt nyereménybetét­könyvek, amelyek sorszámának utolsó három számjegye . (szám­végződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1977. n. negyedévi átlagbetétjüknek a szá­mok mellett feltüntetett százalé­kát nyerték. Számvégződés Nyereményszá­zalék 114 25 208 25 219 200 266 25 287 25 310 *25 319 25 345 100 349 25 370 25 384 25 432 25 469 25 546 25 568 25 638 25 687 25 689 50 789 25 845 25 855 25 918 25 937 25 979- 25 992 50 A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító fiók, vagy pos­tahivatal 1977. július 18-tól űzeti ki. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom