Békés Megyei Népújság, 1977. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-23 / 146. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG fl MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1977. JÚNIUS 23., CSÜTÖRTÖK Ara: 80 fillér XXXJLL ÉVFOLYAM, 146. SZÁM Ülést tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Sikeresen fejlődnek a KGST-tagállamok népgazdaságai Országgyűlési bizottsági ülések Az országgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága Pesta László elnökletével szerdán a Parlamentben az egészségügyi ágazat múlt évi helyzetét és eredményeit vi­tatta meg. * * • Bélák Sándor elnökletével tartott ülésén az országgyű­lés mezőgazdasági bizottsága a parlament elé kerülő téma­ként elemezte-véleményezte a vízgazdálkodás helyzetéről, eredményeiről és feladatairól szóló országos beszámolót és megvitatta a Pénzügyminisz­térium, a MÉM és az Orszá­gos Vízügyi Hivatal tájékoz­tató jelentését a mezőgazda- sági és élelmezésügyi tárca 1976. évi költségvetésének végrehaj tásár ól. A békéscsabai Lenin Tsz-ben 20 hektáron termesztenek pa­radicsomot és a táblák szép termést is ígérnek. A város határában, a 44-es út mentén fekvő néhány hektáros táb­lát az asszonyok kapákkal tisztították meg az egyik nap­ról a másikra felnőtt gaztól Fotó: Veress Erzsi Befejeződtek Párizsban Leonyid Brezsnyev tárgyalásai Szerdán délelőtt Piotr Ja- roszewicz lengyel miniszter- elnök megnyitotta a KGST XXXI. ülésszaka második munkanapját. Folytatódott az első napon elhangzott referá­tumok kedden este megkez­dődött vitája, amelyben első­nek Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke szólalt fel. A vitára bocsátott kérdésekhez a delegációk vezetői szólnak hozzá. A szerdai tanácskozás meg­kezdése előtt, a Szovjetunió elleni német fasiszta táma­dás évfordulójára emlékezve az ülésszakon részt vevő kül­döttségek — köztük a Lázár György vezette magyar dele­gáció — megkoszorúzták a szovjet katonák mauzóleu­mát és az ismeretlen katona sírját. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke a tanács­kozás második napján el­mondott beszédében a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a ma­gyar kormány nevében kö­szöntötte a XXXI. ülésszak résztvevőit — külön a házi­gazda szerepét betöltő Len­gyel Népköztársaság vezető­it —, majd bevezető soraiban rámutatott: — Számunkra, szocialista tervgazdálkodást folytató or­szágok számára nincs benne semmi meglepő, mégis szól­ni kell róla — mert sokat­mondó és fontos tény —, hogy miközben a vezető tő­kés országok kormányai to­vábbra sem találtak megol­dást súlyos gazdasági nehéz­ségeik leküzdésére, a KGST- tagállamok népgazdaságai — amint erre a végrehajtó bi­zottság beszámolója is rámu­tat — a legutóbbi ülésszak óta eltelt időben is sikeresen fejlődtek. A komplex prog­ram megvalósításának kere­tében kielégítő ütemben ha­lad azoknak a feladatoknak a végrehajtása, amelyeket a sokoldalú integrációs intéz­kedések egyeztetett tervében irányoztunk elő. A továbbiakban elmondot­ta, hogy a magyar népgazda­ság az elmúlt két évben igen nagy erőfeszítéseket tett a világgazdasági változások­ból adódó hátrányok leküz­désére, a ráfordítási költsé­gek növekedésének ellensú­lyozására, a népgazdaság egyensúlyi helyzetének foko­zatos javítására. A megoldás kulcsát abban látjuk, hogy erőteljesen fo­kozzuk a termelés hatékony­ságát, meggyorsítsuk a ter­melékenység emelésének, a termelés korszerűsítésének folyamatát és számottevően növeljük népgazdaságunk ex­portteljesítményét. — Rendkívüli módon ér­dekeltek vagyunk abban, hogy még teljesebben kihasz­náljuk a szocialista gazdasá­gi integrációból származó előnyöket, még szorosabbá tegyük és elmélyítsük együtt­működésünket a Szovjetunió­val és a többi szocialista or­szággal. — 'A magunk részéről is nagy fontosságot tulajdoní­tunk annak, hogy fokozzuk kölcsönös gazdasági kapcso­lataink stabilitását, erősítsük, hosszú távú jellegét és széle­sítsük az öt évnél hosszabb időszakra szóló együttműkö­dési megállapodások körét. Amint a beszámolókból ki­tűnik, e téren nem kevés a tennivalónk. — Véleményünk szerint is kiemelkedő jelentősége van a hosszú távú együttműködési célprogramok kidolgozásá­nak, mert ezek fogják képez­ni jövőbeni együttműködé­sünk gerincét. Üdvözöljük és támogatjuk a tervezési együttműködési bizottságnak azt az ajánlását, hogy erőin­ket határozott céltudatosság­gal most a legalapvetőbb kér­dések megoldására, minde­nekelőtt az energia- és nyersanyagellátás biztosítá­sát, a mezőgazdasági és élel­miszeripari termékekben mu­tatkozó szükségletek kielégí­tését, és a gépipar legfonto­sabb ágazatai összehangolt fejlesztését szolgáló célprog­ramok kidolgozására össz­pontosítsuk. — Közösségünk energia- és nyersanyagszükségletének ki­elégítésében meghatározó szerepe van a Szovjetunióval folytatott együttműködésnek, mindenekelőtt a szovjet vil­lamosenergia, kőolaj- és földgázszállításoknak. Ami a magyar népgazdaságot illeti, fejlődésének üteme jelentős részben e szállítások alaku­lásától függ. Természetesen világosan látjuk, hogy — amint arról Koszigin elvtárs a XXX. és a mostani ülés­szakon is részletesen szólt — elengedhetetlenül szükség van a tagállamok belső erő­forrásainak maximális ki­használására is. Tájékoztat­hatom önöket, hogy energia- politikánk kialakítása és energia-hordozó igényeink meghatározása során ezt messzemenően figyelembe vesszük. Lázár György hangsúlyoz­ta a mezőgazdasági és élel­miszeripari célprogram ki­dolgozásának jelentőségét is. — Reális célnak tartjuk — mondotta —, hogy — fel­használva országaink adott­ságait és lehetőségeit — ked­vező feltételeket teremtsünk a mezőgazdasági és élelmi- szeripari termelés olyan mér­tékű fejlesztéséhez, amely hosszú távon a KGST-tagál­lamok szükségleteinek a mai­nál teljesebb kielégítését te­szi lehetővé, többek között olyan alapvető termékekből, mint a gabona, a takarmány és a hús. Ehhez mindannyi­unknak elsőrendű érdeke fű­ződik. — A természetadta lehető­ségek gyorsabb és teljesebb kihasználásához azonban meg kell gyorsítanunk a ter­melés megalapozását szolgá­ló tudományos és ipari háttér kiépítését. — Az előttünk álló felada­tok eredményes megoldása új követelményeket támaszt együttműködésünk eszköz- rendszerével szemben is — mondotta. — Már most vilá­gosan felmérhető, hogy az erőteljes minőségi átalakulás, amelyet gazdasági kapcsola­taink jellegében az integrá­ció elmélyülése vált ki, 1980. után is folytatódni fog. A tervkoordináció módszerei­nek tökéletesítése mellett megfelelő figyelmet kell for­dítanunk az értékviszonyok, ezen belül a valutárís, pénz­ügyi és hitelrendszer tovább­fejlesztésére is. Lázár György befejezésül rámutatott: — Megelégedéssel szólha­tunk arról, hogy tovább nőtt a KGST-országok nemzetkö­zi súlya és tekintélye. Ez a tényeken jól lemérhető, nö­veli biztonságunkat és jó esélyt ad arra, hogy erőtelje­sebb befolyást gyakoroljunk a világgazdaság folyamataira. — A legutóbbi években nagy lépésekkel haladtunk előre a komplex programban megfogalmazott célok felé és közös erővel jelenleg is nagy feladatok megoldásán dolgo­zunk. A jövő azonban még nagyobb követelményeket ál­lít elénk, ezért fontos köteles­ségünk, hogy pártjaink út­mutatásait követve szüntele­nül munkálkodjunk szerve­zetünk struktúrájának és munkamódszereinek tökéle­tesítésén. — Befejezésül szeretném kifejezni azt a meggyőződé­semet, hogy a XXXI. ülés­szak határozatai jól fogják szolgálni szocialista közössé­günk, s minden egyes tagor­szág előrehaladásának ügyét. A felszólaló küldöttségve­zetők kifejtették álláspontju­kat a hosszú távú együttmű­ködési célprogramokról. * • * A szerdai plenáris ülés be­fejezéseként Nyikolaj Faggyejev, a KGST-titkára szólalt fel. Köszönetét mon­dott a Lengyel Népköztársa­ság kormányának a vendég­látásért, majd tájékoztatta a résztvevőket a KGST titkár­sága tevékenységének fő irá­nyairól. A rambouilleti kastélyban szerdán délelőtt aláírták a Szovjetunió és a Francia Köztársaság közös nyilatko­zatát azokról a tárgyalások­ról, amelyeket Leonyid Brezs^ nyev, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának főtitkára, a Szovjet- nió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke és Valéry Giscard d’Estaing, a Francia Köztársaság elnöke folyta­tott. Ugyancsak aláírták a két fél közös nyilatkozatát az enyhülés kérdéseiről, és a nukleáris fegyverek elterje­désének megakadályozásáról. A három okmányt Leonyid Tegnap, június 22-én dél­előtt Békéscsabán, a Növény­védő Állomáson ülést tartott a megyei szervezési bizott­ság, amely a soros mezőgaz­dasági munkák összehangolá­sáról tárgyalt. A bizottság tagjai meghallgatták a me­zőgazdaság országos helyzeté­ről szóló beszámolót. Eszerint az idén két százalékkal na­gyobb területről kell a kalá­szosokat betakarítani, mint egy évvel korábban. Ugyan­csak kedvező, hogy a burgo­nya vetésterülete egyetlen év alatt 40 százalékkal növeke­dett. Az országos ágazati irá­nyító szervek úgy ítélik meg, hogy tovább kell fokozni a nagyüzemekben a sertéshús- termelést és ezzel egy időben a háztáji állattartók támoga­tását. A tájékoztató kitért ar­ra is, hogy a nyári betakarí­tásban milyen feltételek mel­lett vehetnek részt a diákok. Az általános helyzetkép is­meretében számoltak be az­után a megye tsz-szövetségei- nek, az agráripari egyesülés­nek és a termelési rendsze­reknek a szakemberei a nagy nyári munka, az aratás elő­készületeiről, az aratást kö­vető munkák megszervezé­séről, az őszi kultúráktól re­mélhető termésről, az öntö­zés, a gép- és alkatrész- va­lamint az üzemanyagellátás eredményeiről, feladatairól. Brezsnyev és Valéry Giscard d’Estaing írta alá. Ugyancsak ünnepélyes ke­retek között írták alá azt a két megállapodást, amelyet a két ország a közlekedési, illetve a vegyipari együtt­működésről kötött. Ezenkívül a két ország kereskedelmi minisztere az államfők je­lenlétében jegyzőkönyvet írt alá a szovjet—francia gazda­sági és ipari együttműködés­ről kötött tía évre szóló meg­állapodás elmélyítéséről. Az aláírásokat megelőzően Brezsnyev és Giscard d’Es­A beszámolókból kiderült, hogy valamennyi nyáron be- takaruló növényt figyelembe véve csaknem 140 ezer hek­tár termését kell az elkövet­kező hetekben biztonságba helyezni. Ehhez az állami gazdaságok és termelőszövet­kezetek, a szövetségek, a ter­melési rendszerek irányító szerveinek és az AGROKER- nek a segítségével mintegy 1100, zömében nagy teljesít­ményű, kombájnt készítettek fel. Készen állnak a szállí­tójárművek és a szárítók is, hiszen a gazdaságok okulva az 1975-ös tapasztalatokból, igyekeznek a lehető legha­marabb nekilátni az aratás­nak. Ezen a héten és a jövő hét elején befejeződnek az üzemi gépszemlék, valamennyi ter­melővel megköti a szállítási és tárolási szerződéseket a megyei gabonaforgalmi és malomipari vállalat is, amely a csúcsban 170 átvevővonalat üzemeltetve egy nap alatt háromezer vagon gabonát ké­pes felvásárolni. Tizenegy nagy gép érkezik a megyébe az aratást követő szalmabetakarítás gyorsítá­sára, a tarlóhántás gépei is vásárolhatók az AGROKER- nél. Legtöbb gondot most az okoz, hogy az üzemek még nem töltötték fel üzemanyag­taing megtartotta utolsó megbeszélését — ezzel egy- időben a szakminiszterek is tárgyaltak a gazdasági kap­csolatok kérdéséről. Francia részről ezen a megbeszélésen részt vett Raymond Barre miniszterelnök. Az ünnepélyes aláírás után Brezsnyev Rambouilletből Párizsba ment, ahol a szov­jet nagykövetségen ebédet adott a francia elnök tiszte­letére, majd a délutáni órák­ban elutazott Párizsból. (A szovjet—francia tárgya­lásokról kiadott nyilatkozatot lapunk 2. oldalán közöljük.) tartályaikat és nem szállítot­ták el az aratást követő ta­lajműveléshez a megfelelő mennyiségű műtrágyát. A gabonafélékkel szemben a kapások — elsősorban a napraforgó és a cukorrépa — a tavaszi esők miatti késői vetés, majd a vetés után fel­lépő aszály következtében né­hány gazdaságban nem biz­tatnak a várt terméssel. Ezért a szervezési bizottság kéri az üzemeket, hogy már most te­gyenek hathatós intézke­déseket a terméskiesések el­lensúlyozására. A másodve­tésekkel már most számolni kell és lehetőség szerint az állattenyésztés árbevételeit is próbálják meg a tervezetten túl növelni. Ugyancsak fontos felada­tunk ebben az esztendőben — állapította meg végül a szervezési bizottság — az ön­tözés lehetőségeinek jobb ki­használása, hatékonyságának fokozása, a sertéshús és a tejtermelés biztonságának nö­velése. A búzák jelenlegi állapota, a gépesítettség, a kiszolgáló vállalatok készenléte egyéb­ként lehetővé teszi a tavalyi sikeres betakarítás megismét­lését. Az aratás igazi ideje július első hetében kezdődik. K. E. P„ Ezerszáz kombájn aratásra kész A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága 1977. június 22-én Kádár Já­nosnak, a Központi Bizottság első titkárának elnökletével ülést tartott. A Központi Bizottság megvitatta és elfo­gadta Gyenes Andrásnak, a Központi Bizott­ság titkárának előterjesztésében a nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztatót, és Borbély Sándornak, a Központi Bizottság titkárának lőterjeszteseben a tagsági könyvek cseréje­tek végrehajtásáról szóló jelentést. Megvi- atta és elfogadta továbbá Óvári Miklósnak, , Politikai Bizottság tagjának, a KB titkárá­lak előterjesztésében az időszerű kulturális kérdésekről szóló tájékoztatót. A Központi (izottság ezt követően folyó ügyeket tár-' :yalt. Az ülésről közlemény jelenik meg. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom