Békés Megyei Népújság, 1977. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-01 / 127. szám

1977. június 1., szerda TELEX MOSZKVA Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára a fran­cia köztársasági elnök meg­hívására június 20—22. kö­zött hivatalos látogatást tesz Franciaországban. □ HAVANNA Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt KB első titkára, az Államtanács és a Minisztertanács elnöke . a L’Humanitének adott nyilat­kozatában leleplezte a CIA Kuba-ellenes bomlasztó te­vékenységét. Leszögezte: az ügynökség számos agresszív akciót hajtott végre a kubai forradalom ellen; megpró­bálta tönkretenni a kubai népgazdaság legfontosabb ágazatát, a cukornádterme­lést, de más ágazatokban is károkat okozott. □ BRÜSSZEL Kedden háromnapos hiva­talos látogatásra Brüsszelbe érkezett Kenneth Kaunda zambiai elnök. Kaunda hiva­talos tárgyalásokat folytat a belga kormánnyal a két or­szág gazdasági és politikai kapcsolatairól s áttekinti az afrikai helyzetet is. Kaunda látogatását nagy fontosságúnak tekintik a bel­ga fővárosban. □ FIRENZE A chilei néppel való szo­lidaritás jegyében hétfőn es­te Firenzében, Hortensia Al­lende részvételével nagygyű­lést rendeztek. Ez alkalom­ból a toszkánai lakosság kö­rében gyűjtött 40 millió lí­rát átadták az Olaszország— Chile bizottságnak. □ NEW YORK Az Egyesült Államokban nemrégiben tartott közvéle­mény-kutatások eredményei azt mutatják, hogy csökkent Carter elnök népszerűsége. Az ABC rádió- és televízió­társaság által végzett felmé­rések szerint áprilisban 10 százalékkal volt kevesebb az elnök politikáját támogatók száma, mint márciusban. □ NICOSIA Rauf Denktas, a ciprusi török közösség vezetője hét­főn sajtónyilatkozatban kö­zölte, hogy nem tervezi a sziget északi részén önké­nyesen proklamált „török szövetségi állam” független­ségének egyoldalú kikiáltá­sát. Mint mondotta, erre semmi szükség, mivel Cip­ruson már ténylegesen két autonom adminisztráció lé­tezik, amelyek között sem­miféle szerves, gazdasági, politikai és társadalmi kap­csolat nem áll fenn. □ TOKIO A japán kormány keddi ülésén elhatározta, hogy jú­lius 10-re írja ki a félidős felsőházi választásokat. Ez alkalommal a 252 tagú sze­nátus 126 képviselői helye kerül megújításra. Ami a Japán Kommunista Pártot illeti, a Jomiuri Sim- bun közvélemény-kutatásá­nak adatai szerint a párt megőrzi jelenlegi pozícióit a parlament felsőházaban. □ PÁRIZS Hétfőn délután Párizsba érkezett Fahd Ibn Abdul Aziz szaúd-arábiai trónörö­kös, első miniszterelnök-he­lyettes. A szaúd-arábiai politikust ugyanaznap fogadta Louis de Guiringaud francia kül­ügyminiszter. Fahd herceg kedden Giscard d’Estaing francia köztársasági elnök vendége lesz az Elysée-palo- tában. Szovjet—bolgár közös közlemény Szovjet—bolgár közös köz­lemény aláírásával fejeződ­tek be kedden délelőtt Moszkvában a tárgyalások a szovjet vezetők és a Todor Zsivkov vezette párt- és kor­mányküldöttség között. Szov­jet részről a látogatás ered­ményeit összegező okmányt Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára, bolgár részről Todor Zsivkov, a BKP Központi Bi­zottságának első titkára, az államtanács elnöke írta alá. Az aláírás előtt Leonyid Brezsnyev és Todor Zsivkov baráti megbeszélést tartott. A kétoldalú kapcsolatokról folytatott eszmecsere során Leonyid Brezsnyev és Todor Zsivkov megkülönböztetett figyelmet szentelt a kapcso­Az ENSZ főtitkára levelet kapott Andrej Gromikótól. Ez a rövid hír önmagában vitat­hatatlanná teszi, hogy a téma rendkívüli fontosságú: a Szovjetunió külügyminiszte­rének levele a világszervezet első emberéhez ritka gesztus, amelynek tehát eleve alapos oka van. Nos, az ok nem is lehetne lényegesebb. Olyan javaslat­ról — szovjet javaslatról — van szó, amelynek megvaló­sulása a szó legszorosabb ér­telmében új korszak hajnalát jelenthetné a nemzetközi kapcsolatokban. Az ENSZ- közgyűlés 31. ülésszakán be­terjesztett indítvány lényege: az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének tagállamai kösse­nek szerződéses megállapo­dást arról, hogy kapcsolataik­ban végleg és visszavonha­tatlanul kizárják az erőszak alkalmazását, sőt az azzal va­ló fenyegetőzés minden for­máját is. Hogy miről van — ponto­sabban: lenne — szó, nem­csak azoknak világos, akik átéltek egy vagy két világhá­borút, akik életükben egyszer vagy többször láttak lángoló házakat, szenvedő sebesülte­ket és holttesteket azokon a helyeken, amelyeken máskor a diadalmas élet hömpölyög. Hogy mi az erőszak a nem­latok hatékonyságának foko­zásával összefüggő kérdések­nek, hangoztatva, hogy a két ország sokoldalú együttmű­ködése megfelel a szovjet és a bolgár nép, valamennyi szocialista ország népe érde­keinek. Folytatták az eszmecserét a kommunista és munkásmoz­galom időszerű kérdéseiről, a nemzetközi problémákról. Ezzel kapcsolatban aláhúz­ták, hogy a két ország első­rendű jelentőséget tulajdonít a fegyverkezési hajsza be­szüntetésének és a leszerelés­hez való átmenetnek, s ezt a célt szolgálják a szocialista országok által előterjesztett gyakorlati indítványok. A kétnapos szovjet—bol­gár tárgyalások eredményeit összegezve a moszkvai rádió zetközi porondon, azoknak a fiatalabbaknak is tudniuk kell, akiknek — szerencsé­jükre — nincsenek közvetlen élményeik. ­ök is tanultak történelmet, ök is olvastak szépirodalmat, ők is láttak filmeket vagy akár filmhíradókat — példá­ul Vietnamról. Az emberiség története saj­nos, jórészt háborúk, helyi és nemzetközi összecsapások történelmi időmércével mér­ve szinte szüntelen sorozata. Éppen ez az — mondhatnák a kétkedők — hogyan változ­hatna ez meg éppen most? A kérdés nem szónoki, mert van rá pontos, világos, tudományos értékű felelet: az erőszak azért lehet ma már valóban kiküszöbölhető a nemzetközi kapcsolatokból, mert a világ ma már nem imperialista hatalmakból és védtelen népekből áll; mert a földön már vannak olyan országok — és létük megha­tározó jelentőségű —, ame­lyek hivatalos politikája a tartós béke biztosítása. Az ENSZ főtitkára levelet kapott a Szovjetunió külügy­miniszterétől. Nincs ember a földön, akinek a számára e levél tartalma ne lenne lét- fontosságú. Harmat Endre kedden délben rámutatott, hogy mindkét delegáció a helsinki záróokmány végre­hajtására összpontosította fi­gyelmét és kiemelte a politi­kai enyhülés katonai enyhü­léssel való kiegészítésének fontosságát. A tárgyaló felek elismeréssel értékelték a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének ülé­sén tavaly novemberben elő­terjesztett új javaslatokat. ' A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Todor Zsivkovot a Szovjetunió Hő­se címmel, Lenin-renddel és Aranycsillag érdeméremmel tüntette ki. A legmagasabb szovjet kitüntetéseket Leo­nyid Brezsnyev nyújtotta át a bolgár vezetőnek a Kreml­ben. Angolai helyzetkép Agostinho Neto angolai ál­lamfő hétfő este újabb rá­dióbeszédet mondott, s beje­lentette, hogy a múlt héten meghiúsított puccskísérletben való részvétel miatt letar­tóztatták Joao Caetanót, az MPLA Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tag­ját, a Népi Felszabadító Fegyveres Erők (FAPLA) ve­zérkari főnökének helyette­sét. Közölte, hogy eddig csu­pán a fővárosban száz sze­mélyt vettek őrizetbe az államcsínykísérlet részt­vevői közül. Vidéken is voltak letartóztatások. Az elnök felszólította az or­szág lakosságát, hogy nyújt­son aktív támogatást a fel­forgató elemek üldözéséhez. Végül megerősítette, hogy Angola minden eszközzel meg fogja védeni a szocia­lista országokhoz fűződő szo­ros barátságát. Az AFP francia hírügy­nökség jelentése szerint az angolai hatóságok felszólítot­ták az országban tartózkodó külföldi újságírókat, hogy tartózkodjanak a találgatáso­kon alapuló, a tényeknek meg nem felelő kommentá­roktól. Levél a főtitkárhoz H Centropress kommentárja A magyar—olasz gazdasági kapcsolatokról Miskolc gyártásában (VILATI A magyar külkereskedelem fontos tőkés partnere, az 1976-os magyar tőkés export­ban 2., az importban 3. he­lyen álló Olasz Köztársaság. A hazánk területénél több mint háromszor, (301200 négyzetkilométer), lakosság­számát tekintve ötször (56 millió fő) nagyobb Olaszor­szág az Európai Gazdasági Közösség tagja. Hazánk és Olaszország kül­kereskedelme egyenletes fej­lődést mutat annak ellenére, hogy a magyar árukínálatot mennyiségi korlátozások és a Közös Piac agrárrendtartása sújtja. A magyar export 1976- ban juh, vágóló,, házinyúl, ba­romfi, élővad, állati takar­mány, kohászati, vegyipari és textilipari termékekből és különböző ■ faféleségekből (cser, akác, nyár) állt első­sorban. A behozatalt festék, szintetikus fonal, rost, műse­lyem, hengerelt acéláru, gép, műgyanta tette ki. A külkereskedelmi kapcso­latokon kívül jelentős a két ország vállalatai között lét­rejött 40 gyártási együttmű­ködési szerződés. Ezen mind­két fél által előnyös megálla­podások megvalósítása meg­kezdődött. Ilyen kooperáció alakult ki például a vegyi- anyag-szállításokban (CHE- MOLIMPEX — MONTEDI­SON), a közös villamoserő- mű-szállításokban (Ganz Vil­lamossági Művek — FIAT), vagy a vezérlőberendezések ELECTRONIGA SAN GIORGO-cég): Olasz gyárbe­rendezés- (csőgyártó üzem, PAN-szál gyártó üzem, forró­víztároló gyártó üzem) és gyártástechnológia- (kötött­árugyár) vásárlások jelentő­sek a magyar népgazdasági tervek realizálásában is. HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Tünde napja A Nap kél 3.51 — nyugszik 19.33 órakor A Hold kél 19.04 — nyugszik 3.40 órakor ÉVFORDULÓ Tíz évvel ezelőtt, 1967. jú­nius 1-én halt meg — 57 éves korában — Benkhard Ágost, a hasonló nevű festő­művész fia. — KIÁLLÍTÁS. Békéscsabán, a Képcsarnokban június 2- án, csütörtökön délután 5 órakor Lipták Pál, a megyei könyvtár igazgatója nyitja meg Felekiné Gáspár Anni Munkácsy-díjas budapesti festőművész kiállítását. A lá­togatók június 16-ig tekint­hetik meg a kiállítást. — BŐVÍTIK A TIMFÖLD- GYÁRAT. Az Ajkai Timföld­gyár és Alumíniumkohóban megkezdték azt a nagyszabá­sú bővítést, melynek ered­ményeképpen 1980-ig 80 ezer tonnával növelik az évi tim­földgyártást. Ez a mennyiség egyébként a jelenlegi hazai timföldtermelésünk több mint 10 százaléka. A bőví­tésnél felhasználják a szov­jet alumíniumipari kutató- intézet, a VAMI tapasztala­tait. — TÖBB MINT 38 MILLIÓ FORINT kártérítés. Az Álla­mi Biztosító Békés megyei Igazgatóságán összegezték az idén eddig kifizetett károkat. Eszerint 38 millió 785 ezer forint az az összeg, amit kár­térítésre ügyfeleinek kifize­tett a pénzintézet. — RÁKÓCZI-HÁRSAK. Sá­rospatakon és környékén, Sá­toraljaújhelyen, valamint a zempléni falvak határában, közte Regéckén, Mogyorós­kán virágba borultak a hárs­fák. A vidéken közkedvelt, illatos virágú fákat a nép „Rákóczi-hársaknak” nevezi, mert többek között Regéc­kén, Mogyoróskán és több tokaj-hegyaljai egykori Rá- kóczi-birtokon csakúgy, mint Sárospatakon, több olyan „famatuzsálemet” tartanak nyilván, amelyet a hagyo­mány szerint még a fejede­lem idejében ültettek. — IFJÚSÁGI ÉS ÚTTÖRŐ­TÁBOR. Szeghalmon, az MSZMP nagyközségi bizott­sága és a tanács a volt Vár­helyi erdészház környékén if­júsági és úttörőtábor kialakí­tását kezdeményezi. A nagy­község és a gazdasági egysé­gek vezetői pénteken megte­kintették a helyszínt, és meg­állapodtak a tábor kialakítá­sával kapcsolatos tennivalók­ban. Felhős idő Várható időjárás ma estig: eleinte túlnyomóan felhős, majd változóan felhős idő, többfelé záporeső, helyen­ként zivatar. Sokfelé élénk, több helyen erős északi, északkeleti szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 8—13, legmaga­sabb nappali hőmérséklet ál­talában 16—21 fok között. — ISMERJÜK-E HAZÁN­KAT? Július utolsó napjai­ban Győrött rendezik meg az V. országos honismereti aka­démiát, a honismereti szak­körvezetők legmagasabb fó­rumát, amelyre mintegy 120 részvevőt várnak az ország minden részéből. A tanácsko­zás témái a Rába-parti város és a megye jellegzetességei­hez kapcsolódnak. — ÉVADZÁRÓ HANGVER­SENY. Balázs Árpád darab­jai, valamint Süssmayr: A nagyapa névnapja című mű­ve szerepel ma este az oros­házi művelődési központban annak a hangversenynek a műsorán, amelyen a 3. sz. Általános Iskola hetventagú kórusa és a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékzeneka­ra lép a pódiumra az évad­záró műsor keretében. — SLÁGERPÓDIUM. Több­száz előadásból álló gazdag könnyűzenei és szórakoztató műsort állított össze az idei nyárra az Országos Rendező Iroda. A Slágerpódium ’77 című főműsort 24 vidéki vá­rosban és a Balaton-menti településeken láthatja a kö­zönség. — Agyban dohányzott — MEGHALT. Hétfőn, a ko­ra reggeli órákban tűz ütött ki Orosházán, a VIII. kér., Réti út 25. számú lakóház­ban. A tüzet az okozta, hogy Csőke Lajos 66 éves téesz- tag ittasan, ágyban dohány­zott és a cigarettáról lehul­lott parázs meggyújtotta az ágyneműt. Csőke Lajos az erős füsttől halálos mérge­zést szenvedett, és a helyszí­nen meghalt. — BŐVÜL AZ ÖNTÖZHE­TŐ TERÜLET. Az Orosháza és Környéke Vízgazdálkodá­si Társulat jelentős öntözé­si, vízrendezési beruházást valósít meg a helyi Űj Élet Termelőszövetkezetben. A 17 millió forintba kerülő csa­tornázást jövőre kezdik el, és 1982-ben fejezik be. — HELYESBÍTÉS. Május 29-i számunk 6. oldalán a Gyermeknap 1977 című ké­pes összeállítás legalsó ké­pének aláírása tévesen je­lent meg. A képen látható gyermekek nem állami gon­dozottak, hanem füzesgyar­mati bölcsődések. — KLUBÉRTÉKELŐ. Az el­telt egy év munkáját értéke­li mai megbeszélésén a váro­si művelődési központ béké­si Alkotók Klubjának veze­tősége. LapzáRm Nagyszerű szovjet irodalmi est a lókai Színházban Az országos vidéki könyv­hét megnyitójának színhe­lyén, Békéscsabán az ese­ménysorozat keretében szov­jet irodalmi estet rendeztek kedden, a Jókai Színházban. Novikov, Sosztakovics, Ka­zakov, Prokofjev, Ljadov, Dobrovolszkij, Solohov és Jevtusenko neves szovjet szerzők műveit tolmácsolták nagy sikerrel a Jókai Szín­ház művészei, többek közt Áts Gyula, Bicskey Károly, Fodor Zsóka, Cseresnyés Ró­zsa, Lukács József, Pintér Gyula és Simon József. Az Elbert János irodalom- történész által összeállított műsorban — Lovas Edit ren­dezésében — fellépett a bé­késcsabai pedagóugs női kar, valamint a 9-es számú ál­talános iskola énekkara.

Next

/
Oldalképek
Tartalom