Békés Megyei Népújság, 1976. július (31. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-01 / 154. szám

MA: Világ proletárjai, egyesüljetek! MiPUJSME A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1976. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 80 fillér XXXI, ÉVFOLYAM, 151. SZÁM MA LÉP ÉLETBE A SZERVEZETT MUNKAKÖZVETÍTÉS (5. oldal) * kézilabdapályákról JELENTJÜK (6. oldal) Elfogadták a konferencia záródokumentumát > Befejeződött az európai kommunista és munkáspártok kétnapos értekezlete Az európai kommunista ás munkáspártok berlini értekezleté­nek második napi tanácskozását szerdán reggel a soros elnök: Georges Marchais, a Francia Kommunista Párt főtitkára nyitotta meg. Az első felszólaló Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetségének elnöke volt. Utána a svéd Baloldali Párt — kommunisták elnöke: Lars Werner fejtette ki pártja véleményét. A felszólalók listáján ezután Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának főtitkára szerepelt, i A déli ülésen Harilaosz Florakisz (Görög KP) elnökölt. Az ülés első felszólalója Enrico Berlivguer, az Olasz KP főtitkára volt. Tito, Honecker és BerXinguer beszédét belső oldalunkon is­mertetjük. Az értekezlet második napján mondotta el beszédét Kádár János, az MSZMP KB első titkára. Felszólalását az alábbiakban közöljük: Kádár János felszólalása Jó termésre számítanak a megye déli részében Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Mun­káspárt, küldöttségünk nevében tisztelettel köszöntőm tanácsko­zásunk minden részvevőjét, test­vérpártjainkat, Európa kommu­nistáinak sokmilliós táborát. Pártunk üdvözölte és kezdettől lógva támogatta a Lengyel Egyesült Munkáspárt és az Olasz Kommunista Párt kezde­ményezését az európai kommu­nista és munkáspártok értekez­letének összehívására. Abban a meggyőződésben vettünk részt az előkészítés munkájában is, hogy a nemzetközi helyzet közös elemzésével, a békét és a tár­sadalmi haladást előmozdító kö­zös tennivalóink meghatározá­sával, kölcsönös szolidaritásunk kifejezésével jó szolgálatot te­szünk Európa népeinek. Az elő­készítés során végzett nagy munkáért és a tanácskozáshoz biztosított kitűnő feltételekért iszinte köszönetét mondok házi- iazdáinknak . a Német Szocia- sta Egységpárt Központi- Bi- ttságának. Kedves Elvtársak! 2urópa jelene és jövője szem- ntjából biztató, hogy napja- : nemzetközi viszonyait az zhülés és a világ forradalmi yamatainak előrehaladása jellemzi. Az erőviszonyok a szo­cialista világrendszer, a nemzet­közi munkásosztály és a nemzeti felszabadító mozgalom javára változnak. A nemzetközi helyzet kedvező alakulásának fontos tényezője a szocialista országok dinami­kus fejlődése, összefogása és tel­jes szolidaritása a haladás min­den erejével. A szocialista or­szágok együttes ereje jelenti ma a világ békéjének legíőbb biz­tosítékát és a szabadságért küz­dő elnyomottak, a függetlensé­gért, az önálló nemzeti fejlődés jogáért küzdő népek harcának szilárd támaszát. Meggyőződé­sünk, hogy a Magyar Népköz- társaságban folyó szocialista építőmunkával, demokratikus rendszerünk fejlesztésével, nem­zetközi tevékenységünkkel nem­csak népünk érdekeit szolgáljuk, hanem hozzájárulunk a szocia­lizmus nemzetközi pozícióinak erősítéséhez, a szocialista orszá­gok összefogásának megszilár­dításához. Ugyanakkor annak is tudatában vagyunk, hogy a szo­cializmus építésében fontos, sőt nélkülözhetetlen erőforrást je­lent számunkra az a nemzetközi szolidaritás, amelyet mindig is tapasztaltunk a világ haladó ’erői, mindenekelőtt a szocialista országok és a nemzetközi kom­munista mozgalom részéről. A világhelyzet fejlődésének jelentős tényezője a kapitalista országok kizsákmányolt mun­kásosztályainak, dolgozo töme­geinek fokozódó harca. A Kapi­talizmus általános válsága mé­lyül, s a gazdasági élet mellett egyre inkább áthatja a társada­lom egészét. A tőkés rendszer a válságból azzal keres kiutat, hogy a terheket megpróbálja a dolgozók vállára rakni és fokoz­za a monopóliumok diktatúrá­ját. A helyzet gyökeres megol­dására egyedül a kommunisták­nak van olyan programja, amely a tömegek érdekeit szolgálja, alapvető társadalmi változáso­kat követel és a monopóliumok hatalma ellen a legszélesebb né­pi egységre támaszkodik. Ebben a harcban testvérpártjaink szer­vezetileg erősödnek, tömegbefo- ‘lyásuk növekszik. A Magyar Szocialista Munkáspárt teljes mértékben szolidáris a kapita­lista országokban harcoló kom­munistákkal, az összes demokra­tikus erőkkel i'i " i sikerei kot, támogatja küzdelmüket a társa­dalmi haladás, a szocializmus irányába mutató mélyreható változásokért. A világforradalmi folyamat előrevitelében mind jelentősebb szerepet játszanak a nemzeti felszabadító mozgalmak. Harcuk nyomán további haladó vonások jelennek meg a fejlődő országok kül- és belpolitikájában. Pár­tunk elvi következetességgel erősíti kapcsolatait ezen orszá­gok kommunista pártjaival, fel­szabadító mozgalmaival, segíti a nemzeti és a társadalmi fel- emelkedésért vívott harcukat. A nemzetközi helyzetben mindinkább tért hódit az enyhü­lés, a különböző társadalmi rendszerű országok közötti bé­kés egymás mellett élés politi­kája. Az eredmények hosszú harcban, következetes erőfeszí­tések nyomán születtek. Ezt a (Folytatás a 2. oldalon) Jóllehet megyénkben a gabo­nacsata északnyugaton, ponto­sabban Szarvason kezdődött el, ez mégsem jelenti azt, hogy a Dél-Békés megyei gazdaságok késlekednek az aratás megkez­désével. Egy-két nap és a kom­bájnok délen is feldübörögnek. Ezen a tájékon a nagykopáncsi- akat az újkígyósiak követték. A szövetkezet vezetőségének dön­tése értelmében az 16)0 hektár búza betakarítását tegnap, jú­nius 30-án kezdték meg nyolc SZK—4-es és 3 John Deere kombájn „bevetésével”. Nagy­kopáncson az 50 hektár árpa aratását már kedden megkezd­ték, s az, öt SZK—5-ös kombájn­ra ezt követően még csaknem 600 hektár búza betakarítása vár. A kampánytervek szerint Új­kígyóson 14, Nagykopáncson 9 napig tart majd az aratás és az előbbi helyén 40—42, az utóbbin 32—34 mázsás hektáronkénti termésátlagra számítanak búzá­ból. Kéthetes aratással számol­nak Magyarbánhegyesen, az Egyetértés Tsz-ben is, ahol az 1300 hektár búza és a 130 hek­tár borsó betakarításához egy­szerre, mégpedig a jövő hét elején fognak majd hozzá. A négy SZK—8-os kombájnt egy John Deere is segíti és jól .vizs­gáztak a gépszemlén a szállító- jármüvek is. Kár. hogy a várva- várt és már ki is fizetett nagy teljesítményű kombájn, a Claas- Dominátor nem érkezett meg. Míg Magyarbánhegyesen az előzetes termésbecslések ötven Tegnap, június 30-án Vantara János tanácselnök-helyettes el­nökletével ülést tartott a békés, csabai Városi Tanács. Első na­pirendi pontként a termelés- ellátási bizottság munkáját tár­gyalták meg. A bizottságot 1973-ban a ta­nácsülés hívta életre. Feladata többek között, hogy figyelem­mel kísérje a város iparának, ' mezőgazdaságának, kereskedel­mének fejlődését, valamint a la­kosság áruellátását. S a tapasz, tálatok alapján javaslataival se­gítse a végrehajtó bizottság és a tanács munkáját. A beszámo­lót a tanácsülés elfogadta. Ezt követően a tanácstagok a város általános iskoláiban folyó okta­tás és nevelés helyzetéiül szóló beszámolót vitatták meg. Békéscsabán tíz önálló i4az- gatású általános iskola műkö­dik. Ehhez tartozik a dolgozók általános iskolája, valamint a kisegítő és zeneiskola is. A ta­nulók létszáma 5754 volt az el­múlt tanévben,1 1971-hez képest némileg emelkedett a számuk, örvendetes, hogy a tanulócso­portok száma ezt jóval megha­ladta, és 183-ról 201-re emelke­dett. A város környékén levő tanyai iskolák megszűntek, s a tanulók többsége a múlt évben létesített diákotthonban kapott helyet. Az oktató-nc'elő munka sei kecsegtettek, a „szomszédok­nál” a medgyesegyházi Haladás Tsz-ben, a medgyesbodzási Egyetértés Tsz-ben, valamint a Bánkúti Állami Gazdaságban is hektáronként 40 mázsát megha­ladó búzatermésre számítanak. Medgyesegy házán szombatra ütemezték a próbaaratást, s ezt követően a nyolc kombájnnak 13 nap alatt kell a terv szerint az 1250 hektár búzát levágnia. A gabonaforgalmi vállalattal kö­tött szerződés értelmében a be­takarított termésnek csak alig 20 százalékát kell majd átmene­tileg a közös gazdaság magtárai­ban tárolni. Medgyesegyházári az aratást a szocialista brigádvezetők tanács­kozása előzte meg, Bánkúton pedig, ahol 1100 hektár búza vár betakarításra, külön szemlét rendeztek az aratásban részt ve­vők felkészítésére. Ez alkalom­ból az állami gazdaság lökös- házi üzemegységének szerelői felajánlásban vállaltak garanci­át a kerületben arató kombáj­nok üzemképességének állandó biztosítására. A gazdaságban egyébként a nyolc nagy teljesít­ményű betakarító gép 10 napot „kapott” az aratásra. A medgyesbodzásiak a bán- kútiakhoz hasonlóan a jövő hét elején indítják a búzatáblákra a kombájnokat, amelyeknek 14 nap alatt 1300 hektár búza tér mesét kell betakarítaniuk. A becslés alapján a szövetkezet két Dominátora, négy SZK—4-ese, egy SZK—5-öse és egy SZK—6- osa mintegy 45 mázsa búzát hoz majd le átlagban egy hektárról. K. E. P. helyzetét, nagymértékben befo­lyásolják a tárgyi feltételek. Saj­nos az utóbbi évtizedben álta­lános iskolai tanterem alig épült a városban. Ezért 16 tanterem­ben váltott oktatás folyik. Je. lenleg 176 tanterem van a város iskoláiban, de ebből 68 a szük­ségtanterem. Gondol okoz a ré­gi korszerűtlen épületek éven­kénti karbantartása is. Évente erre a célra több mint egymil­lió forintot fordítottak, ám az épületek szétszórtsága miatt az állagmegóvást nem lehetett kel­lőképpen biztosítani. A felújí­tási összeg koncentrált felhasz­nálása ebben némi javulást eredményezett. A IV. ötéves terv elején láttak hozzá a vízvezeté­kek építéséhez. Ma már minden iskolába bevezették a vizet, s áttértek az olajfütesre. Az elkö­vetkező időszak feladata lesz a központi gázfűtés bevezetése. Jobb a szemléltető eszközökkel való ellátottság is. Az 1970-ben történt országos felmérés szerint Békéscsabán az iskolák szemlél­tető eszközökkel való ellátottsá­ga 40 százalékos volt, napjaink­ban eléri a 68 százalékot. A tanácsülés elfogadta a be­számolót, s határozatot hozott az oktatás tárgyi feltételeinek javítására. Ezt követően beje­lentések és interpellációk hang­zottak el. —di. agyar delegáció az európai kommunista és munkáspártok berlini konferenciáján’ (MTI Totó — Vigovszki Terem: fettv.— k>S) mázsát megközelítő átlagtermés­flz általános iskolai oktatásról tárgyal: a békéscsabai Városi Tanács

Next

/
Oldalképek
Tartalom