Békés Megyei Népújság, 1976. április (31. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-24 / 97. szám

I «gggtetiBl, pflspffIiladéitT* fes bercnrtálfahil látás kizes isszefogása: Sárréti napok, 1976 Béke és Szocializmus 7 6—3. Már megjelent a programfü­zet, mely a sárréti napok 1976- os rendezvényeire hívja az ér­deklődőket. Az intéző bizottság a füzet bevezetőjében hangsúlyoz­za; „A múltról és a jelenről sze­retnénk hű képet rajzolni". Er­ről beszélt Kozák Sándor, a szeg­halmi Nagyközségi Tanács elnöke is, amikor tájékoztatta munka­társunkat az idén különösen je­lentős eseménysorozatról. — Negyedik alkalom, hogy megrendezzük a sárréti napokat, es második, hogy két szomszé­dos járással, « püspökladányi­val. és a berettyóújfaluival együtt. A kezdeményezés kiállta a próbát, és a lehetőségek figye­lembevételével döntöttünk úgy, hogy kétévenként szervezzük meg a három járásra, tehát az az egész Sárrétre kiterjedő, há­rom hónapon át tartó esemény- sorozatot. Az idei alapvetően if­júsági jelleget ölt, idejét tekint­ve is egybeesik a KISZ kong­resszusával, és két sárréti iskola, a Szeghalmi Péter András Gim­názium fél évszázados, valamint a Püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium negyedszázados ju­bileumával. Ez a két, nagysza­bású ünnepség áll a sárréti na­pok középpontjában, ugyanakkor számos kulturális esemény, talál­kozó és sportverseny is bővíti, színesíti a programot. Mindkét iskola, de elsősorban a fél évszá­zados szeghalmi gimnázium ta­nári kara és diáksága készült kiemelt gonddal a jubileumra, melyre meghívták az iskola öregdiákjait, az itt érettségizett, Szeghalomról és környékéről el­származott neves tanulóit. Érke­zésük és részvételük emeli a sárréti napok jelentőségét, ugyanakkor mi is szeretnénk be­mutatni nekik a városiasodó Szeghalom újabl?.. nevezetessé­geit, szólunk majd terveinkről, es gondjainkról. Meglepő az a ragaszkodás, ahogyan a Szeghal­mon végzett öregdiákok iskolá­juk életét figyelemmel kísérik, az a segítség, támogatás, mely­ben a tanintézetet és mostani diákjait részesítik. Ünnepsé­günkre szívesen látott vendég­ként érkeznek majd meg a püs­pökladányi és a berettyóújfalui iskolák képviselői is, ahogyan mi is részt veszünk a ladányi gim­názium negyedszázados jubileu­mán. A továbbiakban Kozák Sándor tanácselnök elmondotta, hogy a három járásból mintegy 8—10 ezer általános és középiskolás, valamint szakmunkástanuló vesz részt a sárréti napok különböző rendezvényein, melyek április 14-én, a püspökladányi gimná­zium iskolatörténeti kiállításá­nak megnyitásával már napok­kal ezelőtt megkezdődtek. Ápri­lis 22-én találkoztak — szintén Püspökladányban — a diák iro­dalmi színpadok, április 30-án pedig újból a püspökladányi gimnázium lesz jelentős esemény színhelye: ezen a napon tartják a már említett negyedszázados jubileumot, A sportversenyek is megkezdődtek, április 21-én a zsadánvi lányok és a vésztői fiúk asztalitenisz-csapata képviselte a szeghalmi járást a püspökladá­nyi úttörő asztalitenisz verse­nyen, míg április 24-én, szomba­ton Berettyóújfalun rendezik a középiskolások és felnőttek asz­talitenisz találkozóját. A jövő héten Szeghalmon a középisko­lák leány és'fiú kosárlabda-csa­patai mérkőznek meg egymás­sal. — Számunkra, mint említet­tem, a szeghalmi gimnázium fél évszázados jubileuma lesz a sár­réti napok egyik legjelentősebb eseménye — folytatta tájékozta- téiat Kozák Sándor. — Május másodikén délután 3 órakor is­kolatörténeti kiállítást nyitunk a gimnázium tornatermében. Ezen a kiállításon az itt végzett és innen elszármazott neves diá­kok munkáit is bemutatjuk, töb­bek között dr. Váci I.ajos pro­fesszor, Tímár Máté író, Pardi Anna költő, dr. Tildy Zoltán fo­tóművész, Borormssza Zsolt és Székelyhídi Attila festőművészek munkásságával is megismerked­hetnek a vendégek. Részt vesz a kiállításon és a kiállítást követő ünnepségen Mező László gor­donkaművész, Mező Imre zene­szerző és Vadasi Tibor, a Nép­művelési Intézet munkatársa is. A kiállításon Sándor Jenő, a szeghalmi gimnázium nyugalma­zott igazgatója, az ünnepségen Nagy János, a Békés megyei ta­nács elnökhelyettese mond be­szédet. Már másnap, május 3-án újabb jelentős esemény színhelye lesz Szeghalom: ezen a napon, délután 4 órakor a járási hivatal tanácstermében kultúrtörténeti ülésszak kezdődik a Péter And­rás gimnázium Sárréten betöl­tött szerepéről. Előadója dr. Ban­kó Imre, a debreceni múzeum igazgatója. Két nap múlva, má­jus 5-én dr. Fényes Imre tan­székvezető egyetemi tanár, volt szeghalmi diák tart előadást „A művelődés és a fizika” címmel a gimnázium fizika-előadójában, május 6-án a tanulóifjúság fel­keresi és megkoszorúzza az is­kola alapítójának, Péter András­nak sírját, másnap pedig dr. Til­dy Zoltán fotóművész természet­filmjeit vetítik az Ady filmszín­házban. Május 11-én is nagy jelentőségű esemény lesz Szeg­halmon: dr. Simái Mihály, a Vi­lággazdasági Kutató Intézet igazgatóhelyettese tart előadást „Magyarország a világgazdaság­ban” címmel a járási hivatal ta­nácskozótermében. A május 15- re tervezett jubileumi ünnepség a Péter András gimnáziumban nyílt tanítási nappal kezdődik, majd a művelődési központban Vaszkó Tamás igazgató méltat­ja az iskola fél évszázados múlt­ját. Délután mutatják be a tele­vízió kisfilmjét, melyet „Hová ment a véndiák?” címmel Varga László készített az 1961-ben Szeghalmon érettségizett diákok­ról. — Közben a három járás több községében, Sárrétudvariban, Vésztőn, Dévaványán és Füzes­gyarmaton is lesz egy-egv fontos esemény, sportverseny, ismeret­terjesztő előadás, író—olvasó ta­lálkozó, zenekari vetélkedő, áru­bemutató és népdalest. Az elő­készületek megtörténtek, a há­rom járás vezetői, iskolái egy akarattal munkálkodnak majd a három hónapon át tartó sárréti napok sikeréért — mondotta be­fejezésül Kozák Sándor, a szeg­halmi Nagyközségi Tanács elnö­ke. S. E. A magyar politikai könyv­kiadás jelentős eseménye, hogy a közelmúltban „A fej­lett szocialista társadalom épí­tésének útján” címmel megje­lent Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának újabb kötete. A Béke és Szocializmus márciu­si számában Benke Valéria, az MSZMP KB Politikai Bizott­ságának tagja ismerteti a kö­tetet. A Béke m Seocializmus márciusi számában a fejlett szocializmus építésének néhány kérdéséről tájékoztatja a folyó­irat olvasóit Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja. Az MSZMP, a szocializmus egységes marxis­ta-leninista elmélete, eddigi eredményeink, lehetőségeink elemzése alapján, a Szovjet­unió és más testvéri országok szocialista építésének elméle­ti eredményeit és gyakorlati ta­pasztalatait felhasználva jelöli ki a fejlett szocialista társada­lom továbbépítésének útját ha­zánkban. A cikk kifejti: Az MSZMP fellép a szocializmus különböző „modelljeiről”, a „különböző marxizmusokról”, a marxizmus „pluralizálásáról” szóló teóriák ellen. Ezeket a nálunk is felbukkant nézeteket a párt a leghatározottabban visszautasította, mint olyan felfogást, amelynek politikai következménye a párt, a nem­zetközi kommunista mozgalom egységének gyengítése, elméle­tileg pedig relativizálja a marxizmus-leninizmust, mint tudományt. „A szocialista nemzetté vá­lás folyamata az NDK-ban”. Ez a címe annak a cikknek, amelyet Hermann Axen, a Né­met Szocialista Egységpárt Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára- írt A szocialista forradalomnak és a szocialista társadalom, fel­építésének eredményeként az NDK területén új típusú nem­zet, szocialista nemzet alakult ki és fejlődik. Ez a nemzet há­rom évtizedes, sikeres fejlődés után minden fontosabb ismérv­ben gyökeresen különbözik az NSZK-beli burzsoá nemzet-» tőL (KS). Eszperantó Magazin ’76—2. Az Eszperantó Magazin most megjelent második számában Maller Sándornak, a magyar UNESCO-bizottság főtitkárának nyilatkozatából megtudhatjuk, hogy a soknyelvűség az, UNESCO-nak is rengeteg gon­dot okoz. Birkózó olimpiai baj­nokunk, Hegedűs Csaba, a „tus­király” a sportolók szempontjá­ból mondja el a nyelvi gondo­kat, s rögtön egy ígérettel is is megtetézi... Egy másik ér­dekes riportból az derül ki: hány nyelven kell tudnia egy or­vosnak. Tanulságos írást olvas, hatunk a számítástechnika és az eszperantó kapcsolatáról is. A „Lehet-e eszperantót oktatni a munkásszállókon?” című riport azt kutatja: mit tettek eddig a munkások szervezett bevonásá­ért a nemzetközi nyelv tanulá­sát illetően és milyen lehetősé­gek vannak még erre. Mikó Pálné kandidátus az idegen­nyelv oktatásról és a teendőkről írt érdekes tanulmányt. Egy svájci orvos-docens nyílt leve­lét is közli az Eszperantó Ma­gazin; a címzett: az Egészség- ügyi Világszervezet főigazgató­ja. A téma: nemzetközi nyelvet ajánl a nemzetközi szervezet soknyelvűségéből adódó nehéz­ségek elhárítására. (KS) Az ifjúság szolidaritása 1955 óta a világ haladó ifjú­sága minden évben április 24-én emlékezik meg a gyar­mati ifjúság nehéz küzdelmé­ről. 1972-ben a DÍVSZ javasla­tára kibővült ez a jelképes ak­tus, mégpedig a szolidaritás hangsúlyozásával, ezzel is ki­fejezve, hogy a világ haladó erői — elsősorban a szocialis­ta országok ifjúsága — még in­kább a magukénak tekintik, még sokoldalúbban támogat­ják a gyarmati sorból kikerült, a teljes függetlenségért harco­ló államok fiataljait Napjainkban a haladó erők világméretű előretörésének va­gyunk tanúi, az egész földgo­lyóra kiterjedő fejlődésnek, amelynek során az imperializ­mus utolsó bástyái — a gyarmatok — leomlanak. En­nek a küzdelemnek a méretei óriásiak, a második világhábo­rú óta csaknem másfél milli-' árd ember — a Föld lakossá­gának több mint egyharmada — szabadult ki a gyarmati igából. Lényegében befejező­dött a gyarmatbirodalmak széthullása. A teljes független­ségért folytatott harc azonban ezzel korántsem ér véget. Csu­pán formái alakulnak át, tük­rözve, hogy az egykori gyar­mattartók és osztályszövetsé­gesei megkísérlik: a korábbi függést a neokolonialista tö­rekvések gazdasági-politikai eszközeivel váltsák fel. Erre a veszélyre hívja fel a figyelmet a gyarmati ifjúsággal szolidá­ris erők legtekintélyesebb szer­vezete, a Demokratikus Ifjúsá­gi Világszövetség. A neokolonializmus elleni harcban a gyarmati sorból épphogy kikerült fiatal álla­moknak a haladó eszmékért, a teljes nemzeti függetlenségért síkra szálló ifjúsága természe­tes szövetségesének tekinti a szocialista országokat. Az egy­behangolt politikát folytató szocialista országok politikájá­nak egyik alaptétele — s ezt Leonyid Brezsnyev az SZKP XXV. kongresszusán ismételten hangsúlyozta —, hogy a fejlő­dő országok tekintetében is a haladás, a demokrácia, a nem­zeti függetlenség erőit támogat­ják; barátaiknak, harcostársa­iknak tartják őket. W.p.) Ember a világűrben! Hogy létezik_e Loch Ness­ben szörny, nem tudom, de lé­tezésében erősen kételkedem. Hogy vannak-e. voltak-e repü­lő csészealjak, erről sem vagyok meggyőződve. És hogy valóban nyomtalanul tűntek el hajók, repülőgépek az Északi-sark kö­zelében, ezt sem fogadhatom el tényként. Mint ahogy az is csu­pán kínai „lázálom” számomra, hogy a tibeti Kara Ula közelé­ben talált 716 „gramofonlemez” — egy pekingi kutatóintézet közlése szerint — idegen űrha­jósoktól származik, akik 12 ezer évvel ezelőtt érkeztek oda mű­szaki hiba következtében. Az viszont tény, hogy Mexi­kóban már több ezer évvel ez­előtt kőbe vésték szkaíanderes űrhajósokat. S ha elfogadjuk az ún. katasztrófa-elméletet, akkor azt sem tarthatjuk kizártnak, hogy bolygónkon kívül létezett és létezik — inkább létezhet — máshol is élet, esetleg magasabb fejlettségi szinten, mint itt a Földön. Hiszen az emberi fantázia vég­telen és határtalan, mint maga a kozmosz, ahová gyakran szár­nyalt és szárnyal a fantázia, mely az irodalomban is létjogo­sultságot vívott ki magának a sci-fi (fanti) művekben. De nemcsak a fantázia vette bir­tokába a kozmoszt, hanem más­fél évtizeddel ezelőtt az ember is megtette első útját a világ­űrben Jurij Gagarin személyé­ben. Verne álmai tolultak em­lékezetembe, amikor a moszkvai rádió, adását megszakítva, az éter hullámain röpítette világgá a szenzációs hirt; ember a vi­lágűrben. szovjet emberek keze. munkája nyomán született űrka­binban. És emlékszem Gagarin első mondataira, aki a Földre szegezte tekintetét, s azt üzente nekünk — bábeli hangzavar­ban —: Csodálatos a Föld! E néhány gondolat akkor ju­tott eszembe, amikor április Sí­én elfogadtam a tv .meghívá­sát” a képernyő elé, hogy részt vegyek azon a kiállítás-látogatá­son, melyen a szovjet űrkutatás eddigi eredményeit mutatták be működő modellekkel szakszerű magyarázatok kíséretében. Mi­közben az okos kis masinákat néztem, keserű szájízzel gon­doltam arra, hogy vajon milyen boldog lenne Gagarin, ha lát­ná, hogy milyen nagyszerű, eredményekben gazdag siker- sorozathoz adta meg a nyitányt úttörő vállalkozásával, melynek folytatásaként megvalósult a pá­ros űrrepülés, a Hold-séta, a Szojuz—Apolló-program, s így kitárult előttünk a kozmosz egy darabja, ahol megvetve lábunk, újabb célok felé törhetünk, bi­zonyítva a békében élő ember gigászi erejét, uralkodását az elemek felett; igazolva Szofok- lész megállapítását, aki szerint: sok csodálatos dolog van a Föl­dön, de az embernél nincs cso­dálatosabb! Szilárd Ádám Ikarus autóbusz Közép-Amerika országaiban Havannában szerdán behajóz-1 ták azt a 180 személyes csuklós Ikarus autóbuszt, amely a kéthó­napos sikeres kubai próbaüze­melés után a következő hetek­ben a közép-amerikai országok­ban mutatkozik be. Antonio Lusson, a kubai köz­lekedésügyi miniszter szerdán, a MOGÜRT Külkereskedelmi Vál­lalat képviselőjével folytatott megbeszélés során elismerően nyilatkozott a magyar autóbusz­ról, s alkalmasnak minősítette •rra, hogy a havannai helyi sa­játosságok között is csökkentse a tömegközlekedési gondokat. Az Ikarus csuklós autóbusz, amelyet a, kubaiak magyar har­monikának neveztek, a közeli napokban Costa Ricában foly­tatja próbaútját, majd Hondu- rasba, onnan pedig. Panamába „látogat”. 1976. APRIUá 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom