Békés Megyei Népújság, 1975. július (30. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-24 / 172. szám

Lakásról — lakásra Garanciális javítások bosszúságokkal Miért többször, ha egyszer is, lehetne? Új forma a szakmunkás« képzésben A munkaügyi miniszter ez év elején rendeletet adott ki. amely szeptember 1-től módosít­ja a szakmunkásképzés rend szerének eddigi gyakorlatát. A rendelet szerint az általános is­kola nyolc osztályát végzettek a szakmunkásképző intézetek egységes nappali tagozatán, a középiskolát befejezett fiatalok pedig nappali tanfolyamokon szerezhetnek szakképesítést. Az új szakmunkásképzési forma szakmáktól függően a középis­kolát végzetteknek egy, másfél, illetve kettő év. A képzés tel­jes időtartamára a beiratkozott fiatalokat azok a kedvezmények illetik meg, mint korábban az úgynevezett „C” tagozatos ta­nulókat. A tanfolyamszerű új oktatási rendszerben a szakmatanulási lehetőségek még szélesebbek lesznek. Az Országos Szakmun­kásképzési Jegyzékben szereplő 190 szakma közül elvileg bár­melyikből szervezhetnek a ki­jelölt intézmények tanfolyami képzést. Az újszerű képzés fo lyamatos, illetve beszámoltató rendszerű lehet. A nappali tanfolyamon részt­vevők gyakorlati képzése első évben a tanintézeti vagy a vál­lalati tanműhelyben, második évben csoportos oktatásra al­kalmas munkahelyen történik. A gyakorlati képzés feltételei­ről az érdekelt vállalatoknak és az iskolának közösen kell gondoskodnia. A nappali tanfolyamon tanu­ló fiatalok félévenként szóbeli vizsgát tesznek. Ezek sikerte­lensége esetén javítóvizsgát csak külön engedélyezés esetén le­het tenni. A fiatalok az idei évben fel­vételi kérelmüket szeptember 1- ig, a következő években pedig május 31-ig kell benyújtani a területileg legközelebbi szak­munkásképző intézethez. Aki a megjelölt időpontban nem irat­kozik be. felvétele automatiku­san érvényét veszíti. nőnket egy kisebb falu állomá­sánál. Parancsot kaptunk, hogy rakjuk ki a lőszeres vagonokat. Innen megkísérelte a szökést. Vele együtt még három tarjáni ember volt, egy üzemben dol­goztak. Ügy gondolták, ez alkal­mas hely a lógásra, mert Már­ton ismerős volt ezen a vidé­ken. Selmecbányán rokonai vol­tak, testvérei vagy unokatestvé­rei. Nem sikerült, a tábori csendőrök elkapták őket. Fél­holtra verték mind a négyüket. Azt tudom, hogy Zakopánéban még velünk voltak. Erőnk, meg figyelmünk már nagyon kevés volt arra, hogy a mások baját is magunkra vegyük, hisz min­denki olyan állapotban volt, mintha már a sírból mászott volna ki. Krakkó alatt már nem voltak velünk. Többen is mond­ták, hogy útközben halt meg. Nem tudott gyalogolni, össze­esett a kimerültségtől. Többen látták, hogy a német hajcsárok agyonverték. Ordítoztak vele, hogy szabotál, hogy lusta, hogy kommunista. Addig verték, amíg bele nem pusztult.” ' — Édesapja tud arról, hogy miben fáradozik? — Nem tud róla. nem is sze­retném, hogy egyelőre megtud­ná. Meglepetésnek szánom. Elég sok buta dolgot műveltem eddig. Sok időt elfecséreltem zenéléssel, mindenféle haszon* tálán dologgal. Az érettségin is épphogy keresztül vergődtem. Apa azt szerette volna, ha tör­ténész leszek, vagy irodalmár. Nem lettem. Mihasznának, íe lelőtlennek tart. Elég sok szo­morúságot okoztam neki ezzel. Szeretném valamivel kárpótol­ta, szeretném neki bebizanyita­A lakáskérdés napjaink egyik fő gondja Ezrek évek óta vár­ják a lakást, több ezren, akik már megkapták, közülük sokan mégis bosszankodnak. Hogy mi­ért? A minőség miatt. Kirívóak az alábbi példák. Az elmúlt években Vésztőn egy többszintes társasház építésével a Békés megyei Tanácsi Építő­ipari Vállalatot bízták meg. Az alapozást a helyi tanács költ­ségvetési üzeme végezte, de az alap helyét körülbelül másfél méterrel „elnézték”. — Üsse kő, több Is veszett Mohácsnál — mondogatták. Az alap elkészült, de nem az előírt minőségben. Az emeletet nem bírta volna el. Az újabb kijelölés nyomán most már véglegesen helyére , „tették” az épületet, s hozzá­láttak az újbóli alapozáshoz. A következmény: 245 ezer forint kár és az átadási határidőben egy év csúszás, bírósági tárgya­lások sorozata és rengeteg bosz- szúság. Végül is elkészült az új épü­let, melynek földszintjén hat munkahelyes orvosi rendelő és egy műszaki áruház kapott he­lyet, az emeleten pedig 18 la­kásba költözhettek be az új tulajdonosok. Ez év május 19-én megtörtént az épület garanciális felülvizs­gálata. Jegyzőkönyvbe került, mit kell kijavítani. Az elmúlt napokban — jegy­zőkönyvvel a kezemben — fel­kerestem néhány lakót. Nagy Zoltán motorvonat-ve­zető családjával a harmadik emelet 15-ös lakásban lakik. Felesége és kétéves kislánya tartózkodik itthon. Mutatom a jegyzőkönyvet, csak legyint. — Az csak a nagyja! — mond­ja, s körbevezet a lakásban, mi­közben árad belőle a panasz. ' A lakásba elfelejtettek küszö­böt beépíteni, az ajtókat négy ujjnyival rövidebbre szabták, a fürdőszobában a csempék po­« ni, hogy azért nem vagyok any- ! nyira mihaszna, nem vagyok ér- : féktelen, nem kallódok el. Mi ■ ketten Zsuzsával befejezzük azt ; a kutatást, amire apának soha ! nem jutott ideje. — Derék dolog, tiszteletet ér- ; demel érte Csík elvtárs. Nem ■ beszéltek még erről Franci bá- : csival? Nagyon sokat mondhat * na. — Franci bácsi? Az, aki ■ mindig hoz egy kupa bort? — ! nézett meglepetten Csík. — Én * tőle eddig nem hallottam egye- • bet a szőlőjénél, a borházánál, ! meg a szőlőbetegségeknél. — Nem szívesen beszél róla, ; faggatni kell, hogy megeredjen • a szava. Pedig ez az öreg két : évet szolgált a szovjet hadse- : regben. Munkaszolgálatból sző- • kött át a frontra. Rengeteg íz- • galmas, érdekes élménye volt S Beszéljenek vele. — Ez meglepetés. Scha nem ; tudja áz ember, hol bukkan rá : valamilyen nyomra. Találtunk ; már eddigi kutatásaink során ! olyan embert is Pesten, aki S ugyancsak ebben a különít- : ményben volt. Dicséretére ; mondhatom, bátran viselkedett ! Egy csomó fényképet készített. : Vannak rajta németek, magyar ■ tábori csendőrök, csehszlovák, • lengyel, orosz és magyar mun j kaszolgálatosok. Állítása szerint : a fényképeken szerepelnek sál- \ gótarjáni emberek is, csak nem S tudja megmondani, hogy kik g azok. Van 3 fényképünk, amikről g határozottan tudja, hogy len- • gyei emberek szerepelnek raj- | ta, kettőnek a nevét is tudja. 5 Csoda, hogy megmaradtak nála g ezek a negatívok. (Folytatjuk) 5 tyognak, a parketta hézagai ki­kenésre. a. burkolat csiszolásra szorul. Na és a nyílászárók pá­szítása!? Néhol egy ujjnyi ré3 van a tok és a szárny között. — Amikor ideköltöztünk, a konyhában nem égett a villany. A férjem bíbelődött vele egy fél napot, s a végén rájött: a falba nincs végig beépítve a villany­vezeték ... — s legyint. Az orvosi rendelőbe fél éve új fogtechnikai gépet hoztak. Ki akarták próbálni a masinát, de hiába erőlködtek. Szakemberek, szerelők vizsgálták a masinát. Az egyik villanyszerelőnek eszé­be jutott, hogy megnézze a ko- nektorokat is. Ott volt a hiba. A falakról válik a vakolat, az ablakok pedig lánccal vannak megerősítve. — Volt egy szélvihar, s kizu­hant az ablak. Az asszisztensnő fejétől két-három ujjnyira vá­gódott az asztalra — mondja dr. Medgyesi Ferenc körzeti orvos. A Békés megyei Tanácsi Építő­ipari Vállalat ígéretet tett a la­kóknak. hogy a jegyzőkönyv felvételétől számítva két, hóna­pon belül hozzálátnak a hibák megszüntetéséhez. Ez idáig csak ígéret maradt... Békéscsabán a Lencsés! úton az L—3-as épületet az elmúlt he­tekben ismét az építők vették birtokukba. Az erkélyekre, a lépcsőházakba „költöztek ki” a lakók, parkettacsiszoló-gépek * hangja veri fel a környék csendjét. Az „A” lépcsőház egyik föld­szinti lakásában él az Adamesik család. Ottjártunkkor éppen rá­moltak. A családfő a nagyobbik szoba bútorait rakta össze, a kisszobát pedig x a parkettások vették kezelésbe. — Az éjjel dolgoztam, most meg itt van megint ez a garan­cia — dohog Adamesik György. — Megint?! —1 igen, már másodszor! -— mondja, s időközben a két par- kettázó is mellénk telepszik. Az L—3-as épület kulcsait 1973. decemberében kapták meg a lakók. — Boldogan vettük át a lakás kulcsait, de csakhamar tovaszúllt a jókedvünk — emlékszik vissza. — Az épületben nem volt fűtés, s a vízvezeték ólomcsöveit a fagy szétnyomta és a lakást elöntöt­te a víz. Nagy nehezen rendbe­hoztuk, beköltöztünk. A garanciális javítást — elő­ször — egy hónapja fejezték be. Üjrarakták és csiszolták a par­kettát.. A tulajdonos átfestette a lakást, több mint kétezer forin­tért. Hogy miért kell újracsinálni mindent? — Az aljazatbeton nincs szi­getelve, a parketta átnedvese­dett. A két parkettázó is mellettünk ül. Nevüket nem akarják meg­Harminc évvel ezelőtt alapí­tották Újkígyóson a földműves szövetkezetét, s az elmúlt va­sárnap ünnepelték a jubileu­mot. Köszörűs Sándor ÁFÉSZ-el- nök szavai nyomán a szövetke­zet egykori alapítói, s a vendé­gek megismerhették a fellen­dülést jelentő nagy fordulato­kat, melyek a. mához vezettek el. Az elnök számvetése után Kolozsi Gyula, a megyei tanács r’b kereskedelmi osztályának helyettes vezetője méltatta a mondani. (Lehet, hogy szégyen­keznek?) — Miért nem szárították ki a parkettát? — Egy hétig száradt — mond­ja egyikük. — Különben nekünk Is haladnunk kell. (De így?) 1 — Mi az oka a rossz minőség­nek? — Véleményem ’szerint az anyag minősége és a lelkiisme­ret hiánya — válaszolja egyi­kük és átmegy a szobába. Bont­ja tovább a parkettát. , — A legszerényebb számítá­sokkal is egy hónap, mire rend­be lesznek mindennel — kese­reg a házigazda. — Addig me­gint cirkuszi élet lesz nálunk. A két parkettázó közben az ablakon lendületesen hajigálja ki a felszedett burkolatot. ... Lesz mivel a bitument me­legíteni ... A Békés megyei Állami Épí­tőipari Vállalatnál Kerekes Ist­ván főmérnököt kerestem. El­mondta, hogy a vállalat az el­múlt évben több mint ezeregy­száz lakást adott át. A lakásépí­téssel nőnek a garanciális költ­ségek is. 1973-ban 1.7 millió fo­rint volt a garanciális javítás, s tavaly ez az összeg 2,1 millió forintra emelkedett. (Kidobott pénz — gondolom magamban. Jobb munkafegyelemmel, oda­figyeléssel nagy részét megtaka­ríthatnák.) Az elmúlt időszakban a leg­több garanciális javítást a típus­hibák adták. (Átvillan gondola­tomban: a tervezők felelőssége hogyan érvényesül?) — Mi az oka a sok parketta- javításnak? — A gyártó vállalattól kapott parketta víztartalma gyakran magas, nem ..légszáraz”. Aztán az állandó fűtés hatására össze­szárad a burkolat. ígéretes, hogy a minőség ja­vítására a hónap elejétől kibőví­tették az ellenőrzést. Remélhe­tőleg az új meo nem csak lét­számban, hanem következetes­ségben is erősebb lesz. — Jó lenne, ha a lakóépüle­tekben a garanciális javítás nem a rosszul végzett munka bosszú­ságokat okozó helyrehozása len­ne. Legyen az,' aminek lennie kell: az el nem kerülhető rejtett hibák kijavítása! Takarékoskod­ni nemcsak anyaggal és pénz­zel. hanem a munkaerővel is kell. Ez a munkafegyelmet ts javítja. A családok nyugalma sem utolsó szempont. Így nem ismétlődne meg az olyan eset sem, mint a Tulipán utcában, ahol lyukasan építet­ték be a fürdőkádat azzal, hogy: „a garanciális javításnál majd kicserélik”, vagy hogy a Wc-ből a négv-ötéves kisgyermek sírva kiabálja: „dűl a ház!” — pedig „csak” a panel volt ferdén be­rakva a helyére ... Szekeres András felszabadulás után létrejött földművesszövetkezetek jelen­tőségét, így az újkígyósi FMSZ alapítóinak nagyszerű tetteit. Ezt követően átadta Köszörűs Sándornak a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága áltál adomá­nyozott elismerő oklevelet és az emléktárgyat. Ezután Szabó György, a MÉSZÖV szövetkezet mozgalmi titkárságának vezető­je köszöntötte a jubileumi ün­nepség résztvevőit, a szövetkezés egvkori úttörőit, későbbi köve­I Bővülő szolgáltatások ö A lakosság fogyasztásában fontos helyet elfoglaló szolgál­tatások összehangoltabb, terv­szerűbb fejlesztése érdekében az érdekelt minisztériumok és főhatóságok képviselőinek rész­vételével néhány hónapja Köz­ponti Szolgáltatásfejlesztési Bi­zottság alakult. E testület leg utóbbi ülésén megtárgyalta az V. ötéves tervidőszak szolgálta­tásfejlesztési feladatairól szóló irányelveket. Az irányelvek tar­talmáról, az előttünk álló öt esztendőben, a szolgáltatások fejlesztése érdekében végrehaj­tandó feladatokról kértünk tá­jékoztatást Szitás Páltól, a Központi Szolgáltatásfejlesztési Bizottság titkárától. — A szolgáltatások fejleszté­sében nyilvánvalóan szó sem le­het a szolgáltatások szerepé­nek csökkenéséről, a XI. kong­resszus határozata is sürgeti: a hálózat kiépítése az eddiginél legyen céltudatosabb, vegye fi­gyelembe a területenként és ré­tegenként eltérő igényeket. — Melyek a legfontosabbnak tekintett és így kiemelten kezelt szolgáltatásfajták, Illetve felada­tok? — A változó életforma, a több szabad idő iránti igény fontos feladattá tette a háztar­tási munka megkönnyítését. így kiemelt fejlesztést igényel a textiltisztító ipar, valamint a lakás takarító szolgálat, amely­nek ki kell alakítani területi bázisait és megfelelő műszaki színvonalát. A lakás, a családi ház kar­bantartása, korszerűsítése, javí­tása iránt ugyancsak egyre na gyobb az igény, a lehetőségek viszont még szegények. Ezért célunk az építőipari szőlgálta- t.ások körzeti bázisainak kiépí­tése. Olyan központi szerveze­tek létrehozását tartanánk cél­szerűnek, amelyek segítenék a szétaprózott szolgáltató egy­ségeket a szolgáltatások bőví­tésében, szerveznék a javító­karbantartó munkát, sőt gépe­ket kölcsönöznének és tanácso­kat adnának a barkácsolóknak is. Az ehhez szükséges szerve­zeti és módszerbeli Intézkedé­sekre az OKISZ júliusban ja­vaslatot terjesztett a bizottság elé, amelynek alapján még az idén megindulhat a munka. A háztartási és elektroakusz­tikai készülékek javításának or­szágos hálózata csaknem telje­sen kialakult. Ezért itt nem új létesítmények építésén van a hangsúly, hanem egyrészt a szolgáltatások műszaki színvo­nalának és kulturáltságának emelésén, másrészt az újfajta igényeknek megfelelő bővítésen. Lépést kell tartani a motori­zációval együttjáró feladatok növekedésével; új szervizek épí­tése szükséges. Nagyobb gondot kell fordítani a barkácsműhe- lyek és -boltok hálózatának ki­alakítására is. Emellett igen fontos, hogy emelkedjék a szol­gáltatások színvonala, kultu­ráltsága, csökkenjenek a válla­lási határidők, s a nyitva tar­tás alkalmazkodjék a megrende­lők szabad idejéhez. — Mindezek fi vyelrni hévéi élé­vel a különféle szolgáltatási ásmknál milyen fejlődés várha­tó? — Az irányelvek szerint a fo­gyasztási szolgáltatások telje­sítményének értéke 1976—198Ó között 34—36 százalékkal emel­kedik. Ezen belül a textiltisz­títás teljesítményértékében két­szeres, az építőiparéban 45—50; a személyi * szolgáltatásokban 30—40. a 'háztartási és elektro­akusztikai berendezések javítá­sában 30—35; a gépkocsi javítá­séban 75—80 százalék növeke­dés várható. S. G. "» i 1 i ..... ............. B tmmms- {j ms, JÚLIUS TA Jubilált az ájkigífósi ÁFÉSZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom