Békés Megyei Népújság, 1975. július (30. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-24 / 172. szám

Üsző VB Cali: fl szarvasi együttes visszalopta magát a közönség szívébe A Szarvasi FSSC együttese. Ál tó sor, balról: Pocsai, Gajdos, Magyar I, Bánáti Rezső vezető edző, B. Tóth, Magyar II, Magyar III, Nagy F, Nagy M. Elöl: Lancsa, Zahorecz, Szeljak. Orovecz, Makai, Roszik U. 1 x . Amikor megkezdődött az emelt szintű NB III-as labdarú­gó-bajnokság, a szarvasi csapat vezetői a várható eredményeket és erőviszonyokat latolgatták. Egy jó középcsapatnak megfelelő helyezés elérését— 6—8. hely — tűztek ki célul. A nagy versen­gésben, helyenként igen jó já­tékkal, nagy küzdenitudással és nem utolsósorban jó erőnléttel, régi patinás múltú együtteseket megelőzve, a szarvasiak a ne­gyedik helyet szerezték meg. A csapat ereje egységében volt, annak ellenére, hogy a szakvezetés Brakszatóriszt, majd Zsákait is hosszú időn át nél­külözni kényszerült. Kilenc olyan játékos volt, aki 34, vagy annál több mérkőzésen szere­pelt. A szarvasi együttes „kibírta’' a szezon közben leállt Orovecz, a katonai szolgálatra bevonult Szabovik és a tavasszal ismét súlyosait megsérült Zsákai hiá­nyát. (Igaz, hogy közben Brak- szatórisz felgyógyult.) Megszűnt az ősszel itt-ott je­lentkező torzsalkodás. Az ered­ményes szereplés meghozta a szükséges jó hangulatot. Annak ellenére, hogy az őszi 25 pont- , tál szemben tavasszal csak 24-et sikerült gyűjteni, mégis a ta­vaszi szereplést kell eredménye­sebbnek tekinteni. Az őszi hét vereséggel szemben csak két mérkőzést vesztett a csapat, mi­nimális, egygólos különbséggel. A hazai pályán játszott mér­kőzéseken ősszel egy, tavasszal négy mérkőzésen volt pontosz­tozkodás. Ez utóbbiakon mind a négy együttes kézzel-lábbal vé­dekezve vitt el egy pontot, még a bajnok Vasas Izzó is! A védelem játéka — látszólag a támadásvezetés rovására — ja­vult. A csatársornak minden gól­nélküli döntetlenre végződött mérkőzésen volt megfelelő szá­mú helyzete. Azonban a formá­jában vissza esett Magyar T. és Lancsa sorsdöntő helyzetekben hibázott, a többiek viszont alig kerültek a kapu közelébe. Nagyobb lett a fegyelem is. A tavaszi egy kiállítás is a meg­gondolatlan magatartás követ­kezménye volt. A legtöbb mérkőzést Pocsai j (38), Kerekes (36), Gajdos (37), Lancsa (38), Szeljak (36), Magyar Gy. (36), Linka J. (34), Magyar T. (35), B. Tóth (29), Plástyik (38). Makai (25), Orovecz (16), Brakszatórisz (15) játszotta. Sze­repelt még Szabovik (9), Kitul- ja (5), Zsákai (3), Kozma, Lász­ló, Magyar I Gy. (1—1) is. A legeredményesebb játékos­nak B. Tóth bizonyult, 16 gól­lal. Magyar T. 14, Magyar Gy. 9, Plástyik, Lancsa 5—5, Kerekes 3, Brakszatórisz, Makai, Szeljak 2—2, Linka J., Orovecz 1—1 gólt rúgott. Figyelemre méltó, hogy a szarvasi gárda hazai pályán im­már három éve veretlen! Voltak viszont olyan hibák is, amikor a csapat gyengébbnek hitt ellenfelekre sem tudta stí­lusát rákényszeríteni. Hiba volt a szélsők nélküli játék. Biztonság helyett kockázatvállalás, amely több esetben is megbosszulta magát. Az elmúlt bajnoki év Csak a nyolcadik helyen Phenjanban befejeződött az IBV labcLaiMgó-toma, az első helyen a házigazdák, a Koreai NDK B-csapata végzett, a Ko­reai NDK A-válogatottja, vala­mint Bulgária előtt. A magyar fiatalok utolsó mérkőzésükön 2—1-es veresé­get szenvedtek Romániától, így csak a 8. helyet tudták meg­szerezni a kilenc együttesből álló mezőnyben. Az érmes csa­patokon kívül még Magyaror­szág előtt végzett Lengyelor­szág, az NDK, a Szovjetunió és Románia, csupán Kubát si­került megelőzni. A torna rendező bizottsága több játékost — köztük Ma­gyar Jánost és Szabó Józsefet — különdíjbán részesített, az egész tornán mutatott jó játé­kukért. § emuimé július 26—27 Viharsarok Lövész Kupa Aa MHSZ békéscsabai városi lö­vész klub rendezésében kerül sor a sportlövő Viharsarok Kupa küz­delmeire. A légfegyveres és robba- n ófegyveres számokból álló viadalt július 2)5—27-én a Partizán utcai lőtéren bonyolítják leu Kezdés szombaton 14.00, vasárnap 8 óra­kor, Az OKISZ Kupáért • Vasárnap rendezték meg Oros­házán az ipari szövetkezetek­hez tartozó városi vállalatok kispályás labdarúgó-tornáját. A győzelmet az Oh. Kazán­javító Szövetkezet szérezte meg az Építőipari Szöv., a Vas-Mű­anyag Szöv. csapata előtt. A győztes együttes vasárnap, július 27-én, Szarvason vesz részt az OKISZ Kupa megyei döntőjén. (D, B. F.) (Fotó: Ambrus György) tanulságait a még jobb szerep­lés érdekében hasznosítani kell. Az együttes visszalopta magát a közönség szívébe. Viszont búz- dítarii nem akkor kell, amikor megy a játék, hanem akkor, ami­kor arra a nagyobb szükség van, tehát vesztett pozícióban. Kár, hogy olykor a közönség igényes­sége a tárgyilagosság rovására is megy. A csapat mellett, miht ahogy az már Szarvason évek óta meg­szokott — Székely László sport­köri elnök a mozgató erő. Mun­katársai közül elsősorban Ban­kó István technikai vezető, Járó Pál intéző tevékenykedik, fá­radságot nem kímélve. Sokat vár a város sporttársadalma a szak­osztály munkájába bekapcsoló­dott Győri Imrétől, az MTVB já­rási hivatal vezetőjétől. A sport­egyesület támogatásához — a bázisszerv, vas-fémipari szövet­kezet mellett — a talajjavító vállalat gépüzeme is jelentősen hozzájárult. Bánáti Rezső vezető edző ed­digi szarvasi tevékenysége kü­lön fejezetet érdemelne. Magas szakmai tudása mellett, igen jó emberi tulajdonságokkal rendel­kező sportember. Szarvason nem felejtették el, hogy annak ide­jén milyen mélypontról hozta fel az együttest a jelenlegi NB III negyedik helyére! Mennyi munka és gyötrődés van az ered­mény mögött. A szigorú és kö­vetkezetes sportembert játéko­sai tisztelik és szeretik. Többen, mint például az NB I-es együt­tesekhez került Pocsai, Lancsa, Szeljak és Magyar T. elsősorban neki köszönhetik sikerüket. Az együttes játékosállományá­ban, a bajnokság befejezése után jelentős változás történt. Más egyesülethez négy játékos iga­zolt át: Pocsai (Rába ETO), Lancsa, Szeljgk (Szegedi EOL) és Magyar T. (Bcs. Előre Sparta­cus). Helyükre nyolc játékos jött: Fiedler, Rozsán, Bujdosó és Kál­mán (Szolnoki MTE), Kovács és Jakab (Bcs. Előre Spartacus), Hűli (Battonya) és Csik (Békés- szentandrás). Az űi játékoskeret július kö­zepétől napi 2 edzéssel készük továbbra is Bánáti Rezső edző irányításával az 1975—76-os baj­nokság őszi fordulójára. Csabai Pál KŐMŰVESEKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT keres felvételre a Békési Költségvetési Üzem. Jelentkezni lehet az üzem irodájában, Petőfi 2. sz. alatt. Verrasztó Zoltán nyolcadik - Döntőben a vízilabdacsapat Caliban az úszó-, műugró-, i műúszó- és vízilabda-világbaj -1 nokság ötödik napján mindenki1 számára új ellenfél bukkant fel: a kánikulai meleg. Hírügy­nökségi jelentések szerint csak­nem 50 fokra emelkedett a hő­mérséklet. A vízilabdatornán folytatták a középdöntő küzdelmeit. Újabb mérkőzést játszott a magyar és a szovjet válogatott is. Függet­lenül középdöntőben újabb mér­kőzésétől, a vb és az EB arany­érmes magyar együttes már be­került- a négyes döntőbe. Eredmények. A-csoport: Ma­gyarország—Kuba 8:6. B-cso- port: Szovjetunió—Olaszország 3:2. A magyar válogatott teg­nap — lapzárta után — a jugo- szlávokkai mérkőzött. Az eddig lezajlott úszó- döntők győztesei a következők: Férfi 200 gyors: Tim Shaw (Egyesült Államok) 1:51.04. 200 Torna Elutaztak a romániai Nagybá­nyára az IBV-n részt vevő ma­gyar férfi- és női tornászok. Ifjúsági csapatunkban ott van a békéscsabai Gyucha Éva is. Nyolc ország versenyzői között a következő magyar tornászok lépnek a szerekhez. Leányok: Övári, Tóth, Somogyi, Gyucha, Fekete, Lővey, Moldvai. Fiúk: Erdélyi, Farkas, Fekete, Horváth, Kelemen, Kovács, Berényi. Á békéscsabai labdarúgó-szakszövetség játék­vezető bizottsága az idén is meg­rendezte edzőtáborozását. Nagy­szénáson július 7. és 12. között 37 bíró frissítette fel szabály- ismereteit, s vett részt az erőn­léti foglalkozásokon. A játékvezetők értékes szak­mai és módszertani ismereteket kaptak Bobcsek István, Uhrin Pál, Bereczki Sándor, Domokos Mihály előadásaiból. Hogy az erőnléttel se legyen probléma, arról Sebestyén János „gondos­kodott”, aki napi két órában sok­oldalú, változatos edzéseket, erőfejlesztő és futógyakorlato­kat „vezényelt” — a tanfolyam résztvevőinek. A táborozás kedves színfoltja volt a köztiszteletben álló idős játékvezető, Csepregi Pál láto­gatása, akit a fiatal bírák tisz­telettel és szeretettel fogtak köz­re. Meghallgatták 30 éves játék­vezetői pályafutásának legérde­kesebb történeteit és szakmai tanácsait. Táborzáráskor Pali bácsi a következőket mondotta: — Köszönöm a JB elnökségé­nek, hogy meghívott a játék­vezetők közé és ezzel is éreztet­ték, hogy nem felejtettek el. Kívánom a fiatal játékvezetők nek, hogy sikerekben gazdag legyen sportpályafutásuk. Csáki József, a JB elnöke el­mondotta, hogy az edzőtáboro­zás igen jól sikerült szakmai szempontból, s az is lényeges, hogy elősegítette a játékvezető­gárda kollektív szellemének erő­sítését. A békéscsabai LSZ ezúton köszöni meg Nagyszénás veze­tőinek támogatását, amely le­hetővé tette a táborozás sikeres megrendezését. női vegyes Kathy Hed- dy (Egyesült Államok) 2:19.80.100 férfi mell: David Wilkie (Nagy- Britannia) 1:04.26. Európa-csúcs. 100 férfi hát: Roland Matthes (NDK) 58.15. ... 8. Verrasztó Zol­tán 59.28. 4x100 női vegyes: 1 NDK 4:14.74. Férfi műugrás: Phil Boggs (Egyesült Államok) 597,12 ponttal. Labdarúgás MEZOKOVACSHAZA A Mezőkóvácsházi MEDOSZ SK elnöksége kispályás labdarúgó-tor­nát írt ki Alkotmány Kupa néven, melyre nyolc csapat nevezett. (He­lyes lett volna, ha olyan üzemek is bekapcsolódták volna, mint a CITEV, TÖVÁLL). Az együttesek' két csoportban vívják mérkőzéseiket. Eredmények. 1- csoport: Üj Alkotmány MGTSZ L—Járási Hivatal 6—2, MEZÖGEF II.—ÁFÉSZ i—o. n. csoport: Épí­tőipari Ktsz—MEZŐGÉP I. 4—2, Üj Alkotmány Tsz IL—Költségvetési Üzem 4—3. SARKAD A kispályás bajnokság altass 1. Lenin KISZ 7 5 2 — 23- 5 12 2. Kendergyár 8 4 4 — 18- 7 12 3. Szakszervezet 8 5 2 1 26-15 12 4. Szellőző M. 7 4 2 1 20- 9 10 5. Lenin ü.1 7 4 2 1 21-13 10 6. KTSZ 7 4 1 2 11- 9 9 7. Lenin 1 7 Z 2 3 16-13 6 8. Cukorgyár KISZ 7 2 __ 5 11-17 4 9. KPM * 1 * 5 5-24 3 10. n. kér* 7 — — 7 0-21 11. ÁFÉSZ 8 — — 8 8-21 — CSORVÁS. Csorvási öregfiúk—Mczöberényt öregfiúk 2—0 (0—»). Csorvás, 30» néző. V: Nagy L Csorvás: Nellta II. — Kécskei, Felföldi, Fü- löpj Bakos, Takács, Barátin, Bús Neuer L, Mézes, Vi- czián. Cseréként a következők lép­tek pályára: Pusztai, Nemes: Bo« tyánszki, Miklósik. Edző: Lestyái» Mihály. Mezőberény: Tóth — Bo- tyánszki, Krcsmarik, Kohut H.s Kovács, Heller; Szenteszki, Zol- nai, Pauló, Drienyovszki, Ko­hut L Edző: Eehoczki And­rás. Nagy közönségsikert ara­tott a mérkőzés. Bár az ..öregfiúk” mozgása már nem volt a régi, de labdarúgás iránti szeretetük sem­mit sem változott az elmúlt évek során. A1 két csapat játékosai — sporszerű küzdelmükkel — jó pél­dát szolgáltattak a fiataloknak, és jó szórakozást nyújtottak a nézők­nek. G: Neller I., Bús., BÉKÉS A Tsz labdarúgó-bajnoksag itt fordulójának eredményei. Békési Egyetértés-r-Kétsoprony 1—S, Csár­daszállás—Békési Viharsarok 3—0. A TSZ-BAJNOKSAG VÉGERED­MÉNYE :l. Kamut: Béke Tsz 10 6 3 I 21- 9 lö 2. Kétsopronyi Rákóczi tsz 10 5 3 2 25-12 43 S. Békési Vihars. 10 6 — 4 12-1I rz 4. Csárdaszállási Petőfi 10 4 3 3 18-14 11 5. Békési ‘ Egyet. 10 3 2 5 14-18 8 8. Telekgerendási Tsz 10 — 1 9 5-31 1 A Kamut! Béke Tsz és a Kétsop­ronyi Rákóczi Tsz került a később megrendezésre kerülő körzeti dön­tőbe. A Tsz labdarúgó-bajnokság díjki­osztójára július 29-én, kedden 17 órakor kerül sor a békési városi ESZ hivatalos helyiségében. NŐI FOCI A békési női kispályás labdarú­gó-bajnokság legutóbbi eerdményei. Mezőberényl Szőnyegszövő—Bcs. Kötöttárugyár 4—1, Muronyi ME- DOSZ—Békési ÁFÉSZ 2—0. Góllövőlista élcsoportja, 13 gólos: Szekeres Katalin (Békés). 8 gólos: Vidó Ilona. (Békés). 6 gólos: Ba­logh Erzsébet (Békés)., 5 gólos: Minya Anna (Murony). a bajnokság Állasa 1. Békési ÁFÉSZ 6 4 1 1 31- 5 9 2. Mezőberényi Szőnyegsz. 6 4 1 1 15- 9 9 3. Muronyi MED. 5 2 — 3 8-18 1 4. Bcs. Kötöttárugyár 5 ------ 5 5-29 0 A z elmaradt Murony—Bcs. Kö­töttárugyár mérkőzést július 27-én 10 órakor játsszák le. 1975, JÚLIUS 24. (S. N.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom