Békés Megyei Népújság, 1975. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-13 / 137. szám

Mennyit ér a jeles? As orsság gimnáziumai egy összehasonlító vizsgálat tükrében Előny-e fővárosi vagy leg­alább is nagyvárosi diáknak lenni? Szükségképpen többet és jobban tanul-e a diák, ha jó­sorsa városi iskolába vezeti? És minden tárgyból egyformán? Mindig is kételkedtem az ilyen kérdésekre egyöntetű igennel felelő nézetekben. Ellene szólt ugyanis a tanári személyiség szerepéről szerzett tapasztala- taimnak. Láttam már, miként teremt egy-egy kiváló pedagó­gus oázist a sivatagban is, s az ellenkezőjére is akadt példa. Jól fölszerelt, ultramodern iskolá­ban is lehet hatástalanul taní­tani, elvégre a tanítás nem nagyipari termelés. Szőkébb körben, leiektől lélekig ívelő kö­zelben olykor hatásosabb a szó. S ha egy vidéki iskolának jó könyvtára van, az elmélyülés lehetősége is nagyobb, mint a hajszoltabb nagyvárosi élettem­pó időt és gondolatot dekán - centráló sodrában. Ilyen, évek óta fejemben for­gatott gondolatok után kaptam meg a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadványát, „A gimnáziumok hatékonyságának regionális különbségei a felvé­teli tárgyak tükrében” című munkát, melyet Bak Erzsébet és dr, Rétvári JAszló állítottak ösz- sze, és amely az 1968 és 1911 közötti négy év adatait össze­hasonlítva vizsgálja a történe­lem, a matematika és a fizika tárgykörében, összevetve az is­kolai osztályzat és a felvételi vizsga eredményét. A választás azért esett e há­rom tárgyra, mert ezek a leg­gyakoribb, a legtöbb felsőoktatá­si fórumon előforduló felvételi tárgyak. Kétségtelen, hogy a kö­zépiskolai oktatás hatékonysá­gát nem lehet csupán azon mérni, hogy a passzív és az ak­tív poratszám mennyire esik egybe a jelentkezőknél, még azon sem. hogy az adott iskola diákjainak hány százaléka ko­pogtat felsőoktatás kapuin és mekkora a felvettek aránya; ám bizonyos, hogy ezek az adatok rendkívül sokat áruinak el az iskoláról, egybehangzó adatok esetén egész tájegységek, vá­rosrészek tanintézeteiről. A vizsgálat az ország 365 gimnáziumára terjedt ki, ezek között olyan vegyestípusú isko­lákra is, ahol a gimnáziumok mellett szaközépiskolai osztá­lyok is működnek. (Tisztán szakközépiskola nem került elemzésre, mivel a tapasztala­tok alapján a gimnázium a fel­sőoktatás bázisa.) A 365 közép­iskola 224 településen helyezke­dik el. Az országos áttekintés adatait részletes táblázatok köz­ük. A kiadvány szerkesztői kima­gasló eredménynek azt tekintik, ha a gimnáziumból hozott osz­tályzat 85 (vagy magasabb) szá­zalékban közelíti meg a felvételi pontszámot; gyengének viszont az 55 százalékon aluli megköze­lítést minősítik. Meglepő eredményt a történe­lem osztályzatok vizsgálatához: vezet a vidék. Kiemelkednek Nyíregyháza iskolái, élen jár Sárospatak, Debrecen, Sopron, Pápa, Ajka; de még olyan ki­sebb települések iskolái is, mint Kisvárda, Nagyecsed. Hajdúbö­szörmény, Berettyóújfalu, Püs­pökladány stb. Budapesten vi­szont mindössze öt gimnázium haladja meg a 70 százalék fö­lötti helyezést, és egyedül a szerb-horvát nyelvű éri el a 84 százalékot. A matematika terén épp el­lentétes a helyzet. E tárgyakból országosan kb. kétszerannyian felvételiznek, mint történelem­ből, viszont sokkal alacsonyabb pontszámmal. A matematika-fizika terén Bu­dapest vezet, ott is messze ki­ugró eredménnyel a VIII. ke­rület, ahol egy iskola eléri a 100 százalékos egyezést, kettő pedig a 90 százalékost. De igen magas eredményt ért él a XI., a II., a XIII., az V. ős a XIV. kerület néhány iskolája is. A vidékiek közű 93,6 százalékkal az országos második helyet a debreceni egyetem gyakorló is­kolája tartja. A kiadványa gyenge ered- mónyt elért iskolákat is említi, Szétszórtságuk miatt nehéz vol­na a területi elhelyezkedésből következtetéseket levonni: ipar­városok és községek neve egy­aránt előfordul említésükkor. A körülmények csupán a fővárost övező agglomerációs zóna na­gyon alacsony eredményeit ma­gyarázzák. (A fővárosba bejáró szülők, a fővárosból kijáró pe­dagógusok között a gyerekek magukra maradtak.) Kivétel eb­ben a zónában is akad: a cse­peli Jedlik Ányos gimnázium 81 százalékos eredményével. A számok vallanak a diákok továbbtanulási hajlandóságáról is. Budapest jelentkezőinek so­kaságával messze meghaladja az országos átlagot, utána a Tiszán­túlon Szabolcs-Szatmár, a Du­nántúlon Somogy és Zala me­gye, valamint Szombathely, Sop­ron, Pápá, Esztergom diákjai je­lentkeznek a legnagyobb arány­ban. Feltűnő, hogy Szabolcs- Szatmár fiatalsága mennyivel tanulnivágyóbb, mint pl. Békés és Csongrád megyéé. Különösen a felső Tiszavidéken (Mátészal­ka, Nyírbátor, Vásárosnamény, Kisvárda) mutatkozik erős szel­lemi elevenség. Mivel a vizsgálat négy évet fog át, az esetleges színvonal- hullámzás áttekintésére is mó­dot adott. Eszerint azok az isko­lák, amelyek gimnáziumok vol­tak és maradtaik, egyenletesen tartották szívonalukat, ám a fo­lyamatosan szakközépiskolává alakítottaknál mindhárom tárgy­ban és az összpóntszámban is) romlottak az eredmények, csök­kentvén a diákok felvételi esé­lyeit. A szűkszavú, csak szá­mokban bővelkedő kis kiadvány megannyi üj kérdés felé nyit ajtót. Különösen egy, a mate­matika-fizika vizsgáztatással kapcsolatos kérdés látszik felet­tébb kézenfekvőnek: ha a fel­vételi eredmény és az iskolai osztályzat csak a, néhány leg­kiválóbb iskola diákjainál kö­zelít egymáshoz, máshol viszont gyakori az 50—70 százalékos kü­lönbség, holott a jelentkezők mind négyes-ötös osztályzattal indulnak a gimnáziumból, akkor a két intézmény követelmény- rendszerében is, vizsgamódszeré­ben is erős1 eltérésnek kell len­nie. Bozóky Éva Négy év alatt több űj rendelőintézet — Betöltetlen orvosi állások — Jutalom a legjobb aktivistáknak Küldöttértekezlet az Orvosegészségügyi Do gozók Szakszervezete megyei bizottságán Június 12-én, tegnap tartotta választói küldöttértekezletét Bé­késcsabán, az SZMT székhazá­ban az Orvosegészségügyi Dol­gozók Szakszervezetének megyei bizottsága. A tanácskozáson részt vett Várai Mihályné, az MSZMP megyei bizottságának osztályvezetője, dr. Fűzi István, az országos központ titkára, Bocskai Mihályné, az SZMT-tit- kára, valanjünt a megyei tanács, az egészségügyi és a Vörös­kereszt képviselői. Az alapszer­vezeti taggyűléseken megvá­lasztott küldöttek közül 99-en jelentek meg. Dr. Sonkoly Kál­mán elinök megnyitó szavai után a megyebizottság beszámolóját, mely tartalmazta a négy év munkájának tapasztalatait — Gu­lyás Sándorné titkár terjesztet­te elő. Többek között elmon­dotta, hogy a tervidőszakban Békésen, Szeghalmon és Mező- kovácsházán elkészült a ' tíz munkahelyes rendelőintézet, Gyulán pedig a 30 munkahelyes. ! Ezenkívül szólt a kórházakról J ■ és azokról a létesítményekről, ! melyekkel 1945 óta gazdagio- ! dott megyénk. Mindezek eile- • nére kevés az orvosi ágy. Las- S san halad a kórházak rekonst- : ■ rukciója is, és ez sok gondot | okoz a megye lakosságának = egészségügyi ellátásában. Gond az is, hogy a 480 orvosi állás­ból 127 betöltetlen. Beszélt a megyében levő szociális ottho­nok helyzetéről is, amelyekben 1340 idős embert gondoznak, vi­szont az épületek állaga el­avult. A 14 szociális otthonból 13 rekonstrukcióra szorul. A megyebizottság munkájáról szólva elmondotta, hogy több területen felméréseket tartottak az egészségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeit illetően. Részletesen elemezte azokat az intézkedéseket, amelyeket vég­rehajtottak az elmúlt négy év­ben az élet- és munkaikörülmé­nyek javítására. így többek kö­zött szólt a bérfejlesztésről s elmondta, hogy 1971-ben a me­gye 5071 egészségügyi dolgozó­jának bére átlagosan 13,2 szá­zalékkal nőtt. Javult a nők helyzete is a különböző szociá­lis létesítmények létrehozásával, ezenkívül azokkal az intézkedé­sekkel, melyeket a gyermekes anyák és az egyedülálló nők érdekében foganatosítottak. A szocialista brigádmozga­lomról is beszélt, s arról adott tájékoztatást, hogy ez különösen eredményes a gyógyszertári dol­gozók között. Míg 1971-ben hat brigád küzdött a szocialista cím eléréséért, az ilyen kollektí­vák száma 1974-re már 27-re emelkedett: Az egészségügyi in­tézmények területén hasonló szerepet tölt be a munlkameg- javító mozgalom, mely szántén eredményes Végezetül szólt az üdültetésről, a szakképzés ta­pasztalatairól és eredményeiről, és a megyebizottság tisztségvi­selői, valamint az alapszerve- zetek munkájáról. Ezt követőén számos hozzá­szólás hangzott el. Többen kifo­gásolták a lakáshelyzetet és ja­vasolták az élet- és munkakö­rülmények további javítását. Különösen hátrányos helyzetben vannak e téren a védőnők és a kórházi nővérek, ápolónők. Szó volt az orvosetikáról is, mely szintén kívánnivalót hagy ma­ga után. Hozzászólt Várai Mi­hályné is, aki értékelte a ta­nácskozáson elhangzott hozzá­szólásokat, melyek őszintén, 4 gmjmsss. ISIS. JÜNIUS 13: if tűzzön Spa n yo! országba a COOPTOURIST! ÁL Augusztus 10 es, 21. kozott 12 napoß körutazást szervez a COOPTOU KIST Spanyolország leg­szebb tájaira. s Részvételi díj: 10 550. költőpénz. Ff + 44 dollár Jelentkezni s COOPTOURtST békéscsabai irodájában; Petőfi u 3 (MESZÖ V-irodaépület.) Telefon: 11-203 nyíltan feltárták a gondokat és nehézségeket. Dr. Fűzi István a körzeti alapellátásról, vala­mint az üzemegészségügy javí­tásáról és a további feladatok­ról beszélt hozzászólásában. A vitát követően Gulyás Sándor­né jutalmakat adott át a leg­jobb aktivistáknak. Ezután meg­választották a 21 tagú vezetősé­get. A megyebizottság elnöke is­mét dr. Sonkoly Kálmán lett, titkára pedig Gulyás Sándorné. A szakszervezet VII. kongresz- szusára kilenc, az SZMT-be pe­dig nyolc küldöttet választottak. K J. Televízió BUDAPEST: 10.00 Műsorismerte­tés. 10.01—10.20 Lottósorsolás — 24. hét. 17.23 Műsorismertetés. 17.25 Hírek. 17.30 Tizenöt perc dzsessz. 17.45 Gutenberg városa: Mainz. 18.05 Műsorainkat ajánljuk. 18.30 öt perc meteorológia. 18.35 Beszédtéma, be­széljünk róla! 10.05 Reklám. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Idősebbek is elkezdhetik... 20:05 Bizonyítás. IV. A századelő Ma­gyarországa. 21.15 Dalok, táncok a Szovjetunióból. 21.20 Volt egyszer egy kislány... Amerikai film. 22.10 Tv-híradó — 3. 22.20—23.20 Verdi: Don Carlos. Közvetítés az Erkel ! Színházból. BUKAREST: 15.00 'Tv-iskola. 15.40 ! Esztétikai műsor. 18.00 A megyék I bemutatása, ia.20 A legkisebbek- j nek. 18.30 Tv-híradó. 19.00 A mai | operett. 19.30 Murpy háborúja — film. A Román Televízió Szerkesztősé­ge a müsorváltoztatás Jogát fenn­tartja f BELGRAD: 16.35 Magyar nyelvű tv-napló. 17.30 Betűre betű. Gyer­mekadás. 18.15 Népi muzsika. 18.45 Reggeltől takaródóig. 20.00 Min­dent vagy semmit — vetélkedő. 21.10 Kosárlabda. 22.45 A titkos fronton. Filmsorozat. MÁSODIK MŰSOR: 20.Oo Egy ta­nító naplója. Drámasorozat. 21.25 Huszonnégy óra. 22.20 Zene hatá­rok nélkül. Rádió Állandó műsorok: KOSSUTH RADIO: J.J0 Hírek Időjárás. 4.33 Zenés mflsor. S.00 Hl rek S.30 Krónika S.45 Falurádió, fi.0« Hírek. 6.30 Hírek. 7.00 Krónika. 7.1« Körsetl Időjárás. 7.30 O) könyvek. fi.OO Hírek 8.05 Műsorismertetés 10.00 Hírek. Lapszemle. U-.00 Hírek. 15.00 Hírek. 16.00 Világgazdaság bí- reí, u.oo Hírek to.oo Esti krónika 19.30 Hírek. (Csak vasárnap). ío.W) Hírek. (Csak vasárnap) ji.oo Hírek !Z.eo Hírek 34.00 Hírek. o.38 Him­nusz. 0.55 Hírek. (Csak szombaton) PETŐFI RADIO: (.30—8.05 Azonos s Kossuth rádió műsorával, n.0* Hírek. 13.00 Hírek. 13.47 Vízállás |e- ientés. (4.30 Hírek. 15.30 Hírek. 16.01 Hírek. (Csak vasárnap). |6.30 Hírek H.30 Hírek, I8.00 Hírek. 19.54 S6 ét Az újkigyósi ÁFÉSZ megvételre kínál nyűlketreceket fa tojásos ládákat, Ar megegyezés szerint. £rd.: az ÁFÉSZ kereskedelmi osztályán, telefon: Űjkígyó6 30, szakát, gyerekek! 20.00 Esti krönt* ka. U ?3.oo Hírek. KOSSUTH RADIO: á.Jö Népdál- cöokcxr. 9.00 Déry Tibor: A befe­jezetlen mondat, EL. 10.05 Iskolará- dió. 10.25 Gyurkovias Tibor: Rikiki. IV. I0.3i Édes anyanyelvűnk. 10.36 Zenekari muzsika. Közb, 10.59 Lot­tóeredményeik. 11 j00 Egy új tudo­mányág —a geomikrobiológia. 11.40 Könyvszemle. 12.35 Tánczenei kok­tél. 13.20 Nóták. 13.54 Jobban já­rok, ha eladom.. 14.09 A magyar táj szerelmese. 15.15 Magyarán szól­va. 15.30 Kóruspódium. 15.41 Bee­thoven: Nagy fúga, 16.00 Thomas Mann évei. IV. 17.06 Külpolitikai figyelő. 17.20 Dávid Ojsztrah he­gedül. 17.35 Ifjúsági riportműsor. 17.55 A %sátán kutyája. Rádiójáték. 19.40 Lemezmúzeum. 20.17 Mindenki Könyvtára. 20.46 Népdalok. 21.20 Láttuk, hallottuk a színházban és a moziban. 21.40 Operettrészletek. 22.20 Könnyűzene. 22.50 Meditáció, — még egyszer a munkahelyi szexről. 23.00 Operafinálék. 0.10 Walter Wanderley orgonái. PETŐFI RADIO: 8.05 Schubert­ra űvek, 8.15 Az Izraelita felekezet negyedórája.. 8.30 Haydn: g-moli vonósnégyes. 8-50 Népszavazás után özönvíz? ni. (ism.). 9.03 Ezeregy délelőtt. 12.03 Vavrinecz féld.: Ma­gyar képeskönyv. 12.22 Hallgassuk együtt! 13-03 Sosztakovics: I. szim­fónia. 13.35 Az európai széppróza klasszikusai. X. 14.00 Kettőtől ötig. 17.00 ötórai tea. I8.O5 Külpolitikai figyelő. 18.20 Operarészletek. 19.10 Nóták. 19.38 Vendégprofesszor vol­tam a salfordi egyetemen. 20.25 Kis magyar néprajz. 20.33 Húszas stúdió. 21.30 Oj felvételeinkből. 21.40 A munka minősége. 22.00 ■ Esti hangverseny. 23.15 Operett­részletek. SZOLNOKI STÜDIÓ a 222.38 m-es hullámhosszon. 17.30 Műsorismerte­tés., hírek. Alföldi lapszemle. 17.40 Választás előtt — riportműsor. 17.50 Nótakedvelőknek. I8.O0 Alföldi kró­nika. 18.15 Népszerű operarészletek. 18.25 Kulturális figyelő. I8.35 Fár perc tudomány. 18.40 A Rolling Stones együttes slágereiből. 18.57 Hírösszefoglaló, műsorzárás. Békési Bástya *. Olsen tervez — a banda végez. Békéscsabai Brigád: Piedone. a zsaru. Békés­csabai Szabadság: 6 órakor: A fe­kete város I—n. Békéscsabai Terv: Két ami rikai. Gyulai Erkel: Vér- dij Kovpak fejére. Gyulai Kert; Egy kínai viszontagságai Kínában.. Gyulai Petőfi: Mi van, doki? Oros­házi Béke: A kolasini pokol. Oros­házi Partizán: Szembesítés. Szarva-, si Táncsics: ..Gyilkosság’' másod- k ózbál,

Next

/
Oldalképek
Tartalom