Békés Megyei Népújság, 1975. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-13 / 137. szám

Emlékművet avattak Dunaújvárosban A társadalombiztosítási törvényről és végrehajtási jogszabályairól Tegnap felavatták Dunaújváros új felszabadulási emlékmű- vét, Kiss István Kossuth-díjas szobrászművész alkotását. A 18 méter magas emlékmű 150 galambja krómacélból készült. (MTI fotó—Fényes Tamás felvétele—KS) A tansadalombiztosntási jog­szabályok kodifikáciojává] egy időben kerül sor a régi és az alacsony összegű nyugellátások felemelésére is. Az intézkedés nagyobb mértékű emelésben ré­szesíti az idős körű nyugdíja­sokat, akik előrehaladott ko­ruk miatt egyéb jövedelemhez kevésbé tudnak hozzájutni. A nyugdíjemelési intézkedések mintegy l,i millió nyugdíjast érintenek. Az emelési intézke­dések a következők: 1. MUNKÁS—ALKALMA­ZOTTI NYUGELLÁTÁSOK: Összegükre tekintet nélkül havi 200 forinttal kell felemelni az 1954. október 1. előtti ren­delkezések alapján megállapí­tott sajátjogú nyugdíjakat. Ha­vi 140 forinttal kerülnek fel­emelésre az özvegyi és a szü­lői nyugdíjak, valamint az ár­vaellátások. összegükre tekintet nélkül havi 150 forinttal emelkednek az 1954. október 1—1958. de­cember 31. között hatályban volt rendelkezések szerint meg­állapított sajátjogú nyugdíjak. Havi 100 forinttal kerülnek fel­emelésre az özvegyi és a szü­lői nyugdijak, valamint az ár­vaellátások. Az 1959. január 1—1970. de­cember .31. között megállapított havi 1600 forintnál alacso­nyabb összegű sajátjogú nyug­díjakat 80 forinttal, az özvegyi és a szülői nyugdíjakat, vala­mint az árvaellátásokat havi 60 forinttal kel felemelni, legfel­jebb havi 1600 lorintra. » Felemelésre kerülnek a nyug­ellátások legkisebb összegei is: — az öregségi nyugdíj havi 807 forintról 910 forintra, — az özvegyi és a szülői nyugdíj, valamint a szülőtlen árvát megillető ellátás 612 fo­rintról 710 forintra, — az árvaellátás legkisebb összege, ha az egyik szülő él, 334 forintról 510 forintra. 2. mezőgazdasági szö­vetkezeti nyugellAtA­Hetvenegy rendelvényen étezer résztvevő Elkészüli a műszaki fejlesztési hónap gyors statisztikája legújabb Megyénkben az idén április 15-től május 16-ig rendezték meg a műszaki fejlesztési hó­napot. Akárcsak eddig, ez év­ben is igen változatos progra­mot állítottak össze a rende­zők, hogy az előadásokkal, ki­állításokkal és termékbemuta­tókkal hozzájáruljanak a szak­emberek ismereteinek . gyarapí­tásához, megismertessék a mű­Rejtvénysorozat a Fáklyában A Fáklya június 8-án megje­lent 11. számában új, ötfordu­lós politikai témájú rejtvény­verseny indult, amelynek fődíja egy színes televízió készülék. Az „öt rejtvény, egy mon­dat” című politikai rejtvény­pályázat kétszeres nyerési lehe­tőséget kínál. A színes televí­zión kívül az egyes számok megfejtői között számról szám­ra — tehát kéthetenként — ki­sorsol a szerkesztőség egy-egy értékes fényképezőgépet, tíz da­rab 100 forintos vásárlási utal­ványt és 100 értékes könyvet. Kezdettől fogva érdemes lesz bekapcsolódni a Fáklya ötfor­dulós rejtvényversenyébe, mert aki hibátlanul megfejtette mind az öt keresztrejtvényt és beküldi a rejtvényben megszá­mozott 104 négyzetből összeál­lítható — az MSZMP XI. kong­resszusán elhangzott mondatot — részt vehet a színes televízió sorsolásán. szaki tudományok vívmányait. A közelmúltban elkészült a műszaki fejlesztési hónap gyors statisztikája. Kiderül eb­ből, hogy a Műszaki és Termé­szettudományi Egyesületek Szövetsége Békés megyei Szer­vezete és tudományos tagegye­sületei a hónap során 64 elő­adást tartottak. A programot gazdagította négy kiállítás, két termékbemutató és egy tapasz­talatcsere-látogatás. összesen tehát 71 rendezvény közül vá­logathattak a résztvevők. A számok tanúsága szerint jó volt a látogatottság, hiszen az előadásokon, kiállításokon, ter­mékbemutatókon és a tapasz­talatcserén mintegy ötezren je­leitek m^g. sok: Az 1971. január 1-ét megelő­ző időponttól megállapított ha­vi 1600 forintnál alacsonyabb sajátjogú nyugdíjakat havi 80 forinttal, az özvegyi és a szülői nyugdíjakat, valamint az ár­vaellátásokat havi 60 forinttal kell felemelni, legfeljebb havi 1600 forintra. A nyugdíjak legkisebb össze­ge az alábbiak szerint alakul: — az öregségi nyugdíj 643 fo­rintról 810 forintra, — az özvegyi és a szülői, va­lamint a szülőtlen árvát megil­lető árvaellátás 521 forintról 620 forintra, — az árvaellátás, ha az árva egyik szülője él, 362 forintról 510 forintra emelkedik. 3. KISIPARI (MAGÁNKE­RESKEDŐI) NYUGELLÁTÁ­SOK; Az 1971. január 1-ét megelő­ző időponttól megállapított ha­vi 1600 forintnál nem magasabb sajátjogú nyugdíjakat havi 80 forinttal, az özvegyi és a szü­lői nyugdíjakat, valamint az összehívták a megyei operatív bizottságot A nyári mezőgazdasági mun­káidat koordináló megyei opera­tív bizottságot június 20-ára összehívták. Gajdács György, a megyei ta­nács vb mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának vezetője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy tavaly a rendkívüli idő­járás szükségessé tette az ope­ratív bizottság létrehozását. A bizottságban részt vett vállala­tok, intézmények vezetői sok I segítséget adtak a soron levő munkák mind eredményesebb folytatására, befejezésére. A koordináló munka hasznos volt a múlt év őszén is. A ga­bonatáblák ebben az évben fej­lettebbek, kövérebb a kalászuk, dúsabb termés betakarítása előtt állunk, mint tavaly. A gondok ugyanakkor nem csök­kentek, sőt helyenként növe­kedtek. A betakarítás előkészületei a termelőszövetkezetekben általá­ban jól haladnak, sajnos, több helyen alkatrész hiánya miatt késnek a gépjavítással. Szük­séges összehangolni az üzem­anyagellátást, a terményátvevő helyek nyítvatartásának idejét és a betakarítással összefüggő egyéb kérdéseket. A június 20-í megbeszélésen lényegében ezek­ről lesz szó. árvaellátásokat havi 60 forinttal kell felemelni, legfeljebb havi 1600 forintra. A nyugdíjak legkisebb össze­gei is emelkednek: — oz öregségi nyugdíj legki­sebb összege 754 forintról 860 forintra, — oz özvegyi és a szülői nyug­díj, valamint a szülőtlen árvát megillető árvaellátás 468 forint­ról 570 forintra, — oz árvaellátás, ha az árva egyik szülője él, 334 forintról 510 forintra. Mindhárom nyugdíjrendszer­ben emelkedik a házastársi pót­lék, és az az összeghatár, amed­dig házastársi pótlék megálla­pítható: — o házastársi pótlék összege havi 206 forintról 300 forintra, — o sajátjogú nyugdíjnak az az összeghatára, ameddig házas­társi gpótlék megállapítható, ha­vi 1321 forintról havi 1500 fo­rintra emelkedik. Mindhárom nyugdíjrendszer­ben emelkedik az az összegha­tár is, ameddig a sajátjogú és az özvegyi nyugdíj együtt fo­lyósítható. Ez az összeghatár 1975. július 1-től egységesen ha­vi 1200 forint lesz. Megjegyezzük, hogy a nyug­díjasoknak a nyugdíj felemelését külön kérni nem kell. A Nyug­díjfolyósító Igazgatóság az eme­lési rendelkezéseket hivatalból hajtja végre. A nyugdíjasnak csak abban a kivételes esetben kell külön kérelmet benyújta­nia, ha házastársi pótlékra most nyílik meg a joga, azért, mert az emelés előtti nyugellátásának az összege az 1321 forintnál több volt. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a házastársi pótlékot csak kére­lemre tudja megállapítani. Az 1975. július 1-ével hatályba lépő intézkedések éves költség- kihatása összesen: 2 milliárd 130 millió forint. Az új társadalombiztosítási jogszabályok hatályba lépésével és a nyugdíjemelési intézkedé­sek végrehajtásával a társada­lombiztosítási ' gondoskodás rendszere hazánkban jelentősen tovább fejlődik. A társadalom- biztosítás dolgozói figyelmüket most már a végrehajtás meg­szervezésére fordítják. Biztosí­taniuk kell, hogy 1975. július 1. napjától már az új rendelkezé­sek szerint érvényesíthessék jo­gaikat mindazok, akik társada­lombiztosítási ellátásra válnak jogosulttá. (Vége) Tovább kell javítani a dolgozók muika- és szociális körülményeit Szakszervezeti vezetőségválasztó küldöttértekezlet a MÁV Békéscsabai Pályafenntartási Főnökségén A MÁV Békéscsabai Pálya­fenntartási Főnökség szakszer­vezeti vezetőségválasztó kül­döttértekezletét június 10-én tartották meg. Tasi Gábor meg­nyitó szavai után Kesjár Mi­hály szb-titkár ismertette a szakszervezeti bizottság beszá­molóját a szakszervezet négy­éves munkájáról. Elmondta többek között, hogy szakszer­vezeti politikai tanfolyamokon az 1971 és 1974 közötti időszak­ban 415-en vettek részt. Sokan tettek különböző szakmai vizs­gát és azok közül, akik nem végezték el az általános iskola Vili. osztályát, többen pótol­ták az elmaradást. Eredményesen fejlődött a szocialista munkaverseny-moz- galom, amelyben tavaly 30 bri­gád 305 tagja vett részt. A bri­gádok közül kettő arany-, négy ezüst- és 10 bronzjelvényt ér­demelt ki. Négy év alatt egy dolgozó kapta meg a Kiváló, egy az Érdemes Vasutas címet, egy a Közlekedés Kiváló Dolgozója, 52 a Kiváló Dolgozó kitüntető jelvényt, három vezérigazgatói. 9 dolgozó pedig igazgatói dicsé­retben részesült. A főnökség 413 dolgozója törzsgárdalag Kesjár Mihály a továbbiak­ban elismeréssel beszélt az úji- tómozgalomról, melynek kere­tében négy év alatt 53 újítást fogadott el a főnökség. A leg­eredményesebb Újító Hortobá­gyi Ádám. Dénes József és Buczkó Zoltán volt. Javultak a munka- és szociá­lis körülmények, de egyes pá­lyamesteri szakaszokon még mindig nagy az elmaradás. A fő- I nökség elősegítette a dolgozók lakáshoz való juttatását. A nők megbecsülését jelenti, hogy megvalósult az egyenlő mun­káért egyenlő bér elve. Vezető beosztásba is kerültek nők. Többen Kiváló Dolgozó kitün­tető. jelvényt és más elisme­rést kaptak. A beszámoló a továbbiakban tájékoztatást adott a munka­ügyi döntőbizottság munkájáról,,' a panaszok elintézésének mód­járól, végül pedig a sportban el­ért eredményekről. A száfnvizsgáló bizottság be­számolóját Szabó József ismer­tette, majd hozzászólások kö­vetkeztek. Wiand László mű­szaki főintéző egyebek közt ja­vasolta a XI. pártkongresszus és hazánk felszabadulasanak 3U. évfordulója tiszteletére tett fel­ajánlások teljesítésének a foly­tatását. F’elhívta a figyelmet a dolgozókról való fokozottabb gondoskodás szükségességére. Mogyorósi István személyügyi előadó a továbbtanulás és a szakmai továbbképzés fontos­ságát hangsúlyozta. Békési Ist­ván műszaki felügyelő a gépe­sített mozgó szakaszban dolgo­zók naponkénti hazaszállításá­nak a megoldását kérte. Az üzemi demokrácia kérdésével kapcsolatban mondotta: „A ne­héz fizikai munkát végző em­berekkel tisztelettel kell beszél­ni, mint ahogy mi vezetők is elvárjuk, hojgfy velünk tisztelet­tel beszéljenek”. Szák K. László munkavédel­mi előadó felhívta a munkavé­delmi aktívák figyelmét arra, hogy az előforduló baleseteket azonnal be kell jelenteni. Csa­bai Pálné műszaki intéző a pályán dolgozók étkeztetésének a megszervezését javasolja. Vajda János, a Vasutasok Szak- szervezete területi’ bizottságá­nak titkárhelyettese elismerés­sel beszélt a szakszervezet munkájáról. Hetesen állapítot­ta meg. hogy a pályán dolgozók étkeztetésének, fürdésének és hazaszállításának a megoldása a táppénzes napok száma csök­kentésének egyik feltétele. Far­kas János, az SZMT munkatár­sa az szb beszámolóját jónak tartotta, helytelenítette azon­ban. hogy a hozzászólók vala­mennyien vezet/ beosztásúak vbltak. A felszólalásokra adott vá­lasz után megválasztották a 11 tagú szakszervezeti bizott­ságot, melynek elnöke Kovács Zoltán előmunkás. titkára pedig- ismét Kesjár Mihály lett. Meg­választották még a háromtagú számvizsgáló bizottságot, a te­rületi bizottság és az SZMT vá­lasztási értekezletének küldöt­téit. valamint a négytagú TT- bizottságot P K

Next

/
Oldalképek
Tartalom