Békés Megyei Népújság, 1975. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1975. JÜNIUS L, VASÁRNAP Am: 1,2® ferifflö XXX. ÉVFOLYAM, lá7. SZÁM Ünnepi könyv75 Megyei ünnepség Békéscsabán, o XXIYí pedagógusnapon igazgató (Magyarbánhegyes), Náfrádi Sándor tanár (Csorvás), dr. Klucsik Lajosné tanítónő (Kondoros), Szivák Gáborné ta­nár (Körömágyharsány), K lo­pok Lászlómé tanár (Békéscsa­ba, Rózsa F. Gimnázium), 2a- rándy Margit tanár (Békéscsa­ba, 4—8. sz. általános iskola), Szmola Lmréné vezető óvónő (Szeghalom), Fóbián Ferenc ta­nár, szakfelügyelő (Gyula, 2. sz. általános iskola), Kunos Ká- rdyné óvónő (Orosháza), Ko­vács Mihályné tanár (Mezőko- vácsháza, 2. sz. általános isko­la), Jan úrik György tanár (Szarvas, 1. sz. általános isko­la), Tábit Istvánná vezető óvó­nő (Kaszaper), Adamkovics Má­ria igazgatóhelyettes (Tótkom­lós, általános iskola és gimná­zium), Vastkó Irén tanár (End­réid, 1. sz. általános iskola), Bencze Elemér igazgatóhelyet­tes (Ecsegfalva), Nagy József igazgatóhelyettes (Battonya, gimnázium), Ronyecz Pál igaz­gatóhelyettes (Gyoma, Gimná­zium), Maczálk Járvcs igazgató- helyettes (Békéscsaba, Közgaz­dasági Szakközépiskola), Ladá­nyi Lászlóné tanítónő (Murony), Vas Béláné óvónő (Gyula!), Mar. gittai Margit tanár (Orosháza. 3. sz. általános iskola), Veres Béláné óvónő (Sarkad), Nagy Imre műhelyvezető (Szeghalom, Járási Központi Műhely), Vass Józisefné igazgatóhelyettes (Okány), Vízéli József igazga­tóhelyettes (Dévaványa, 2. sz. általános iskola), Kesztyűs La­josaié tanár (Gyula, Erkel F. Gimnázium), Sipos Péter igaz­gató (Battonya, Nevelőotthon), Vörös László taoiár (Mezőhegyes, 614. sz. Szakmunkásképző Inté­zet), Bertalan Viktor tanár (Bi~ harugra), Hevér Katalin főhiva. tású nevelő (Békés, általános iskolai Diákotthon), Szántó La­josné vezető óvónő (Vésztő), Keüger István tanár (Körösla- dány). Harmincihat pedagógus Mi­niszteri Dicséretben részesült, huszonhatjain vehették át a „Kiváló Dolgozó” kitüntetést, valamint huszonegy pedagógus és oktatásügyi dolgozó kapta meg a Megyei Tanácselnöki Di­cséretet. A tegnap délelőtti megyei üm. népség közös ebéddel zárult Miniszteri rendelet az autóbuszállomány rekonstrukciójáról A közlekedés- és postaügyi miniszter rendeletét adott ki az üzemi autóbuszok selejtezéséről és annak irányelveiről. A már hatályba lépett ren­delkezés szerint az V. ötéves terv időszakában, ki keli selej­tezni a népgazdasági szempont­ból gazdaságtalan üzemű olyan autóbusz-típusokat, amelyek gyártását 1960-ban befejezték és nincs biztosítva szervezett alkatrészellátásuk; az 196o. előtt gyártott járművekből épí­tett csuklósbuszokat; a húsznál több személyt befogadó buszo­kat, ha az üzembe helyezés óta 12 év eltelt s az ennél kisebb, de több mint nyolc éve üze­meltetett buszokat; az Ikarus főegységekből épített, típusjel nélküli autóbuszokat; a közle­kedési vállalatoknál már kétszer felújított és újabb generálozás­ra szoruló autóbuszokat, vala­mint a Csepel teherautó-alváz­ra szerelt, személyszállításra használt, köznyelven szólva „fákarusz“ buszokat. A rendelet a fegyveres testü­leteken és a rendészeti szer­veken kívül valamennyi válla­latra, trösztre, intézményre, költ. ségvetési szervre, szövetkezet­re, ezek társulására és szövet­ségeire kiterjed. A selejtezésre érett autóbu­szokat a KPM autófelügyelete — hasonlóan, mint a tehergép­kocsi-állomány rekonstrukciójá­nál — rendkívüli műszaki fe­lülvizsgálattal minősíti, megál­lapítja, hogy az autóbusz med­dig tartható üzemben. A gaz­daságtalannak minősített autó­buszra új forgalmi engedély és rendszám nem adható ki, a ko_ csit a határidő lejárta után azonnal ki kell selejtezni • • • A miniszteri rendelet — ha­sonlóan a teherautó-állomány rekonstrukcióját a IV. ötéves terv végiéig előíró rendelethez — a takarékossági határozat végrehajtására született és el­sősorban a tömegközlekedés ja­vítását szolgálja. Az intézkedés a számítások szerint mintegy 5500 autóbuszt érint. A rekonst­rukciót a tehergépjármű-selej­tezésnél szerzett tapasztaljatok felhasználásával 1976-tól egy­szerűsített formában hajtják végre. Az autófelügyelet most dolgozza ki a rendkívüli felül­vizsgálat módszereit, ütemter­vét, amelyről az érintett szer­veket időben értesíti. Az autóbusz-selejtezés során — a tehergépjármű-selejtezés gyakorlatától eltérőén — az Ikarus korszerű 200-as típus- családjának megjelenése követ­keztében általános típusváltásra is sor kerül. Az újfajta Ikaru­sok ára azonban a korábbinál mintegy 300—400 ezer forinttal több. Ezért a selejtezés miatt újonnan beszerzett buszok ár­különbözetét a költségvetés tá­mogatásaként megadja a válla­latoknak. Kétezer építőmonkés Hozzákezdtek a zöldborsó komnista szombatja betakarításához megyénkben Május 31-én, szombaton a Bé­kés megyei Állami Építőipari Vállalat kétezer dolgozója tar­tott kommunista szombatot. Az építőmunkások szabad szombat­jukon, a nyolcórás műszak alatt keresett munkabérüket megyénk óvodáinak, iskoláinak támoga­tására, vállaltuk munkásszálló­jának bővítésére és dolgozóik lakásépítésének támogatására ajánlották fel. Amint Iga Ist­ván, a vállalat pártbizottságá­nak titkára elmondta, a kom­munista műszak alatt mintegy 350 ezer forint volt a dolgozók keresete. Megyénkben — amint azt Hankó László, a Békés megyei Tanács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának szakfel­ügyelője elmondta — a tavaszi esők hatására szépen fejlődött minden növényféleség. A gazda­ságokban a héten elsősorban a széna betakarítását végezték. Lu­cernából a tavalyi hektáronkén­ti 17 mázsás átlaggal szemben az idén, első kaszálásból 20 má­zsás átlagtermést takarítottak be. Amikor az időjárás engedte, a gazdaságok gépei a kukorica- táblák és • a cukorrépa kultivá- torozásán dolgoztak. Kukoricá­ból mintegy 140 ezer hektáron végzik el ezt a munkát, a cu­korrépa vegyszeres felülkeze- lését 19 ezer hektáron fejezték be A hét végén, pénteken és szombaton hozzáfogtak a szaka­szosan vetett szabadföldi zöld­borsó betakarításához. Ebből a megyénkben összesen 4 ezer hektár termését takarítják ‘be és dolgozzák fel. A tavaszi mun­kákkal párhuzamban megkezd­ték az aratási előkészületeket is. Megyénk több gazdaságában már megtartották a tavaszi gép­szemléket, javítják a kombáj­nokat, fertőtlenítik a tároló- , helyeket. Békéscsabán ma délelőtt 11 órakor a városi tanács udvarán ünnepélyes keretek között nyit­ják meg az idei könyvhetet. Bá­rány Tamás, Bata Imre, Cseres Tibor, Fodor András és László- Bencsik Sándor vesz részt az ünnepségen, melyen műveikből a Jókai Színház művészei ol­vasnak fel. Vasárnap este Mezőberényben rendezik meg az első író-olvasó találkozót Bárány Tamás, Bata Imre és László-Bencsik Sándor részvételével, másnap Oroshá­zán Cseres Tibor, Szarvason pe­dig Filadelfi Mihály és Sass Er­vin találkozik az olvasókkal. Kedden Szeghalmon, szerdán Csorváson és Mezőberényben, csütörtökön Mezőhegyesen és Kondoroson, pénteken pedig Al­máskamaráson lesz író-olvasó találkozó. A könyvesboltok kivonulnak az utcákra, és már az első na­pon könyvsátrakat állítanak fel több városban és községben is. | Tegnap, szombaton délelőtt 5 Békéscsabán, a megyei tanács ■ székházának tanácstermében ; bensőséges . ünnepséget rendez- | tefc a XXIV. pedagógusnap al- S katonából. A megjelenteket Aío­■ yer Andrásné, a Pedagógusok ■ Szakszervezete Békés megyei 5 Bizottságának titkára üdvözöl- S te, majd Nagy János, a Békés • megyei Tanács elnökhelyettese 5 ünnepi megemlékezést tartott. | A pedagógusnap alkalmából S Klauikó Mátyás, az MSZMP KB » Központi Ellenőrző Bizottságé- 5 nak tagja, a Békés megyei Ta- ; nács elnöke kitüntetéseket nyúj- £ tett át. • Az Oktatásügy Kiváló Dolgo­■ zó ja lett Gyuricza Gáspáméta- 5 nár, (Békéscsaba, 10. sz. általá­• nos iskola), Puskás Lászlóné ■ igazgató, (Békés, Kisegítő Isko- ; Iá), Kurucz Lajos igazgató, ; (Gyula, 2. sz. általános' iskola), : Abonyi János tanár, (Orosháza, ; Kulích Gyula Általános Iskola), [ Molnár Lászlóné igazgató, l (Szarvas, 1. sz. általános iskola), • dr. Czáriák Zoltán tanár, (Bé­■ lséscsáoa, Á^Maitni Zeneiskola), ■ Obudh László tanár, (Nagybám­■ hegyes), Vincze Ilona tanár (Bé­■ késsámson), Demcsák András­• né vezető óvónő, (Békésszent- £ andrás), Fekete Istvámné tanár ■ (Szeghalom, Sebes Gy. Altalá- I nos Iskola^ Kossá Gusztáv mű- £ szaki tanár (Békéscsaba, 611. sz. ■ Ipari Szakmunkásképző In­• tézet), Hantos Gusztáv igazga­• tóhélyettes (Szarvas, gimnázi- ; um), Csepelényi Attila főhiva- í tású nevelő (Békés, Fiúkollégi- i um). Joós Béláné óvónő (Mező­5 berény), Tasnádi Jolán (Békés, | • 5. sz. általános iskola), Dér La­■ josné tanár (Gyula, 1. sz. álta- £ lános iskola), Hídvégi Aladár- ! né taoiár (Orosháza, József A 5 általános iskola), Kohut Pálné • tanítónő (Szarvas, Középhalmi 5 Általános Iskola), Bálint János • igazgató (Doboz), Tassy János

Next

/
Oldalképek
Tartalom