Békés Megyei Népújság, 1975. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

App látja a fietet kommentátorunk, Ggrdos Miklóst Kérdőjelek Bi'finssel udáu A nyugatnémet rajzoló kari­katúrája — mint minden szati­rikus rajz — természetesen tú­loz, amikor az amerikaiak viet­nami vereségét idézi tefl a brüsz- Hzeli NATO-csúccsal összefüg­gésben. Azonban minden túlzás nélkül . igaz: Ford elnök els5 NATO-felléptére erős hatással volt mindaz, ami Vietnamban történt. Maga Luns NATO-fő- titkár mondotta néhány órával a brüsszeli csúcstalálkozó előtt, hogy „a délkelet-ázsiai változá­sok következményei egyes kö­rökben bizonytalanságot keltet­tek a NATO jövőjét illetően”. Az elnöki k ül öngép még az óceán fölött szállt, amikor a brüsszeli tárgyalópartnerek egyikének országában egy rá- diókommentátor tapintatlanul emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államoknak számolnia kell tekintély© bfeor.yos csök­kenésével. Az ankarai rádió szö­gezte le — utalván a Vietnam utáni korszak kezdetére: Török­országot nem lehet fegyverszál­lítási tilalmak és engedélye­zések hideg-meleg zuhanyával kezelni, az ország ragaszkodik eddigi elképzeléseihez és ha Amerika változtat a sajátján, Ankara nem. követi. Ford elnök mielőtt beszállt a repülőgépbe, éppen az atlanti egységről beszélt és ugyanezt emlegette a péntek esía brüsz- szeli záróközlemény is — ez a török állásfoglalás azonban azt mutatja, hogy az egyik leg­fontosabb NATO-vitát nehéz, sőt lehetetlen, a régi módon, washingtoni rábeszéléssel meg­oldani. Az amerikai elnök brüsz- szeli programjában fontos he­lyet kapott a görög és a török miniszterelnökkel folytatott tár, gvalás, de semmi jele annak, hogy a ciprusi sebek be gyógyí­tásához Brüsszelben megtalál­ták a csodaszert Sem Demirel, sem Karamanlisz nem tágított eredeti elképzeléseitől. A minap Becsben, majd Rómában foly­tattak Ciprusról megbeszélése­ket török és görög politikusok, es ott már kiderült: Athén csak akkor hajlandó a törökök „szö­vetségi állam”-koncepcióját még csak megtárgyalni is, ha Ankara előbb visszavonul a szi­getország eredetileg görög­lakta területeinek egy részéről, hogy a menekültek visszaiköl- tözhessenek. Ankara viszont a Ciprusi probléma amúgy sem könnyű megoldását össze akar­ja kötni az égei-tangeri olajlelő., helyek birtoklásának még bo­nyolultabb témájával. A második kérdéscsoport, az úgynevezett „ibériai kérdőjelek” témája ugyancsak nem tartozik az „atlanti egységet megszilár­dító” problémák közé. Nem vi­lágos még, mennyiben elégszik meg Ford, éis a kérdésben még az elnöknél is türelmetlenebb hangot használó Kissinger Gon- calves portugál miniszterelnök, afcogy ő mondta „félreértűs­ei oszlalo" nyilatkozatával, amely szerint Portugália tiszteletben tartja szerződéses kötelezettsé­geit és ez vonatkozik a NATO- ra is. Az azonban már jól lát­szik, hogy Ford aligha kapná meg a 15 NATO-tagállam több­ségének helyeslését a még csak körvonalaiban nyilvánosságra hozott amerikai elképzeléshez, Spanyolország és a NATO szo­ros kapcsolatteremtéséhez. Ez már velőre beárnyékolja Ford madridi látogatását. Madrid után Salzburgban ül majd tárgyalóasztalhoz az ame­rikai elnök. Az előző napok­ban Belgrad bon és , Becsben vendégeskedő Szadiat elnök előtt vázolja: van-e az Egyesült Ál­lamoknak újabb elképzelése a közel-keleti válság megoldásá­ra. Ezzel összefüggésben figye­lemre méltó, hogy az amerikai kommentárok a salzburgi be­szélgetést mindig a nemsokára sorra kerülő Ford—Rabi n-talál­kozóval emlegetik, azaz: azt su_ gallják. hogy az Egyesült Álla­mok elnöke közvetítőként re­mélhetően nagyobb sikerre szá­mít, mint külügyminisztere, akinek Hais lépések elnevezésű kísárletsorozata legutóbb ku­darcot szenvedett. Alighanem Salzburg is azt bizonyítja majd. hogy a sokágú, bonyolult kö- zel-kéleü válságból kivezető utat csak a Szovjetunió és a szocialista országok által java­solt, az arab világ által is tá­mogatót genfi értekezlet mi­előbb megkezdődő üléssonoza- tán lehet megtalálni. Ford európai látogatásénak bejelentésékor és a brüsszeli csúcs előtti őrá* 1;ban is elhang­zott: ennek a találkozónak kell állást foglalnia: vajon mikor ülnek össze az állam- és kor­mányfők az európai biztonsáigi és együttműködési konferencia befejező tanácskozására. Persze, t ula j d ónké open mindegy, hogy ■Helsinkiről milyen témával kapcsolatban beszél akár Ford elnök, akár a brüsszeli csúcs más résztvevője. Amikor például Ford elnök és Schmidt nyugat­német kancellár munkaebédje után félhivatalosan közölték a bonni küldöttség emberei: ..Fennáll a lehetősége annak, hogy a helsinki találkozót még a nyár vége előtt összehívják”, az érdeklődő újságírók nem a téma Összefüggései, hanem a várható időpont iránt érdeklőd­tek. „A nyár hivatalosan szep­tember 21-ém ér véeet” — hang­zott a konkrét kérdésre a meglehetősen dodonai válasz. Ebben a feM étben is ott van a brüsszeli NATO-csúcsra ér­vényes határozatlanság és a döntéseket megkerülni igyekvő óvatosság, aminek egy magya­rázata van: a tizenöt. NATO- tagállam nehezen talál akár­csak két olyan problémakört is, amelyben azonos álláspontot valL ....................— - -. ­Sz ovjet vezetők köszöneté a magyar vezetők jókívánságaiért L. I. Brezsnyev. a Szovjetunió Kommunista Pártja. Központi Bizottságának főtitkára, N. V. Podgornij, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és A. N. Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke táviratban fejezték ki köszönetüket a magyar veze­tőknek a fasizmus felett aratott győzelem 30. évfordulója alkal­mából küldött táviratukban fog­lalt baráti üdvözletekért és jó­kívánságokért. A szovjet vezetők a táviratban további sikereket Meghalt Sssiiri István elvtárs Smíri István elvtárs, a párt és a munkásmozgalom régi har­cosa, a Szocialista Hazáért érdemrend tulajdonosa 77 éves korában elhunyt. Temetése ma, június X-én délután 3 órakor az endrödl új köztemetőben lesz. Az MSZMP Szarvasi Járási Bizottsága Portugália: Megszüntették a szocialista párt kormányboikottját kívánnak a magyar vezetőknek és minden magyar dolgozónak a szocialista építőmunkában, a szovjet—magyar barátság és együttműködés erősítése és fej­lesztése terén folytatott gyü­mölcsöző tevékenységben. az európai biztonságért és a béké­ért folytatott küzdelemben. (MTI) KSSI-tanácskozÉs a környezeivédelemről Kijev A környezetvédelemről és a környezet egészségesebbé téte­léről. többek között az atom­erőművekben rejlő lehetőségek kiaknázásáról tárgyalt a koordi­nációs tudományos technikai tanács ülése Kijevben. A tanács a KGST atomener­gia békés célokra történő fel- használásával foglalkozó ál­landó bizottsága munkatervé- nek megfelelően a KGST-tag- országok közötti együttműkö­dést hangolta össze az 1976— 1980-as évekre. Az ülésen bol­gár, csehszlovák, lengyel, ma­gyar, NDK-beli és szovjet szak­emberek vettek részt. (TASZSZ) A Portugál Szocialista Párt­hoz tartozó miniszterek azon­nali hatállyal ismét teljes mér­tékben részt vesznek az ideig­lenes kormány munkájában — jelentette be szombaton hajnal­ban a fegyveres erők mozgal­ma legfelsőbb forradalmi taná­csának szóvivője. Az erről szó­ló döntés annak a több mint négyórás tanácskozásnak ered­ményeként született, amely pén­Üdvözletek Svobodcmak Ijeonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornij és Alekszej Koszigin pénteken táviratban köszöntöt­te Ludvik Svobodát abból az alkalomból, hogy a szocialista Csehszlovákia javára végzett munkája elismeréseként a „Csehszlovák Szocialista Köz­társaság Hőse” címmel és aranycsillaggal tüntették ki. A szovjet vezetők tolmácsolták Ludvik Svobodának a szovjet kommunisták és a szovjet em­berek köszönetét mindazért, amit a két testvéri néo barát­ságának erősítéséért tett. Ludvik Svoboda pénteken harmadszor kapta meg a ma­gas kitüntetést. (TASZSZ) Ford Spanyolországban, Szadat Salzburaban Gerald Ford amerikai elnök szombaton délelőtt Brüsszelből huszonnégy óráis villámlátoga­tásra Madridba érlfhzett. Mad­ridi tárgyalásainak napirendjén a .«spanyolországi amerikai ka­tonai támaszpontok fenntartása és a spanyol—amerikai, együtt­működési megállapodás megújí­tása szerepel. teken délután zajlott le a leg­felsőbb forradalmi tanács és a szocialista párt. küldöttsége kö­zött, A szocialisták — mint a szóvivő közölte — „ígéretet tet­tek az MFA-nák. hogy teljes mértékben együttműködnek vele a „szocialista társadalom felépí­tésében”. A legfelsőbb forradal­mi tanács — mint a szombati bejelentés hírül adja — „elis­meri, hogy bizonyos torzulások vannak az ország politikai éle­tében, amelyeket felül kell vizs­gáim és korrigálni kell”. A fe­lek egyetértettek abban, hogy a demokratikus tevékenységet meg kell erősíteni és be kell tartani a forradalmi törvénye­ket, hogy ily módon „biztosíta­ni lehessen a forradalom előre­haladását”. Mint ismeretes, a Portugál Szocialista Pártot a kabinetben képviselő Mario Soares és Sal- gado Zenha több nap óta boj- kottálta a kormány tevékenysé­gét, tiltakozásul a Republica cí­mű lap megszüntetése miatt, t két miniszter csupán szerdán volt jelen a kabinet ülésén, amikor a napirendem Angola szerepelt. Szálját—4 Mint a TASZSZ hírügynök­ség a szovjet űrközpontból je­lentette, szombaton -— magyar idő szerint — reggél 7 órákor kezdődött meg Pjötr Kiimuk és Vitalij Szevasztyjanov szovjet űrhajósok hetedik munkanapja a Szaljut—4 tudományos űrál­lomás fedélzetén. A kozmonauták egy komplex berendezés segítségével spekt- rográfikus vizsgálatokat végez­tek a Föld légkörével és felszí­nével kapcsolatban. Felvétett készítettek a Szovjetunió terü­leteiről. A Szaljut—4 űrállomás folytatja az űrrepülést. (TASZSZ) \ Kü'politikaí kislexikon Nemzetközi atomenergia Ügynökség ■ BARUCH-TERV? ! 1945 augusztusában a Hirosi­* mára és Nagasaakira ledobott ; atombombák félelmetes pusztító i hatása egy pillanat alatt rá- ; döbbentette az emberiséget a : nukleáris energia hadi célokra ; való felhasználásából származó ! szörnyű veszélyekre. Ezzel ma- I gyarázható. hogy már 1946-ban I létrehozták az ENSZ keretén a ! belül az Atomenergia Bizottsá­■ got. az atomenergia felhaszná­• lájsámiak szabályozására. Ebben | a bizottságban terjesztette elő ■ az USA a Baruoh-terv néven » ismert javaslatát. Eszerint lét- j re kellene hozni egy olyan szer. 1 vet — a Nemzetközi Atom fej- | lesztéei Hatóságot —, mely a ! Biztonsági Tanácstól függetle- 1 nül irányítaná az atomenergia I felhasználását. » Ez a megoldat azt a célt | szolgálta volna, hogy megaka- I dályozzáfk a Saoejetaniót vétó­jogának gyakorlásában. (Ez ugyanis csak a Biztonsági Ta­nácsban lehetséges.) Így az ak­kor még egyedüli atomhatalom USA érdekei korlátlanul érvé­nyesülhettek volna. A Szovjet­unió ellen javaslata ban az atom­energia hadi célokra történő felhasználásának a betiltását követelte. Az áthidalhatatlan el­lentétek az Atomenergia Bi­zottság megszűnését eredmé­nyezték. Amikor pedig a Szov­jetunió is a tóm hatalommá lett, lehetségessé vált egy valóban korrekt alapokon nyugvó nem­zetközi szervezet — a Nemzet­közi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) — létrehozása az atom­energia békés célú felhasználó­nak eUenőrzésére és fejleszté­sére. A NAÜ SZERVEZETE, !T" HATÁSKÖRE. A szervezet 1957-ben kezdte meg működését Béesben. Olyan szervezeti és hatásköri keretek isaasaa««» között, amelyek lehetővé tették, hogy feladatait a béke érdeké­ben végezze. A szervezet irá­nyítását elméleti szinten a 39 tagú Kormányzó . Tanács látja el. Jóllehet az Egyetemes Érte­kezlet az a fő szerv, amelyben minden tagállam képviselve van, mégis indokolt, hogy az elvi irányítás a Kormányzó Ta­nács hatáskörébe tartozzon. A Kormányzó Tanácsban ugyanis az arányos földrajzi képviselet mellett a legfontosabb nukle­áris hatalmak kapnak helyet, (akár a hasadó anyagok kész­lete, akár a nukleáris technoló­gia alapján) Az ügynökség feladatainak gyakorlati végrehajtását a fő­igazgató vezetése alatt álló tit­kárság látja el. A több mint 100 tagállamot képviselő NAÜ jelenleg mintegy 1200 fős appa­rátusában az adminisztratív ügyintézőktől. a legmagasabb szakmai felkészültséggel rendel, kező atomfizikusokkal bezáró­lag sokféle alkalmazott járul hozzá a NAÜ munkájának ered­ményességéhez. Ez pedig mesz­ese nem elhanyagolható szem­pont, hiszen a NAÜ hatáskö­rébe olyan kiemelkedően fontos kérdések tartoznak, mint; — az atomenergia békés célú felhasználásának a támogatása. Szadat egyiptomi elnök szom­baton délben befejezte hivata­los bécsi látogatását. Délután — Kreisky kancellár kíséreté­ben — Bécsiből Salzburgba re­pült Ford, vasárnap délelőtt Madridból jövet érkezik Salz­burgba. Az egyiptomi és az amerikai elnök három alkalom­mal ül majd tárgyalóasztalhoz. is meaeeiaitei «■■■■«aa

Next

/
Oldalképek
Tartalom