Békés Megyei Népújság, 1975. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-01 / 27. szám

Vltág proletárján, egyesüljetek I NÉPÚJSÁG 1975. FEBRUAR L. SZÓMBA* Ar»; 1 forint SXX ÉVFOLYAM, 27. SZÁM MA: GAZDASÁGI SIKEREK KORONÁZZÁK A KOMMUNISTÁK JÚ MUNKÁJÁT <3. oldal) jövö nun kAdió. és tv-mosok (C. oldal) Á XI. pártkongresszus és a felszabadulási évforduló jegyében Tanácskozott a Magyarországi Románok Demokratikos Szövetségének országos választmánya Február 5-én béke- és barátságvonal Indul megyénkből a Szovjetunióba Szovjet szerelvény viszi Békéscsabáról és hozza vissza a 330 utast X Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének or­szágos választmánya pénteken tartotta évi rendes ülését Gyu­lán, a szövetség székházában. Ott volt többek között dr. Kő­vágó László, a Kulturális Mi­nisztérium nemzetiségi osztályá­nak vezetője. Nagy János, a megyei tanács elnökhelyettese M. Az országos választmány meg­vitatta és jóváhagyta az elmúlt évi eredményekről adott tájékoz- 'ja tói, valamint 1975. évi mun­ka-, Illetve költségvetési tervek Az írásos beszámolót Szilágyi Péter, a Magyarországi Romá­nok Demokratikus Szövetsége főtitkárának szóbeli tájékoztató­ja egészítette ki Elmondotta a főtitkár egyebeik között: az el­múlt esztendőben a szövetség tevékenysége igen gazdag volt A sokrétű munkában kiemelt helyet foglalt el a párt politi­kájának a nemzetiségi lakosság körében való terjesztése, ismer­tetése. Azért Is volt eseménydús az 1974-es év — hangsúlyozta Szi­lágyi elvtárs —, mert egyrészt ez volt a szövetség IV. kong­resszusa határozatvégrehajtásá­nak első éve, másrészt tavaly ünnepelte a szövetség megalaku­lásának negyedszázados jubile­umát Az évforduló hűen tük­rözte a marxista—leninista nem­zetiségi politika eredményessé­gét Arról tanúskodtak az ered­mények, hogy a román nemzeti­ségiek élnek a számukra bizto­sított demokratikus Jogokkal és élnek a társadalom nyújtotta le­hetőségekkel. Újabb eredmé­nyek születtek az anyanyelv «művelésében, gyarapodott a ro-1 mán nyelvű klubfoglalkozások száma, stabilizálódott a nemze­tiségi oktatás helyzete. Az el­múlt év folyamán minden román nemzetiség lakta községben kul­túrműsorral bővített barátsági­nemzetiségi esteket tartottak. A nemzetközi kapcsolatok is je­lentősen bővültek. 1974-ben két romániai szakinstruktor segítet­te a kultúrcsoportok gondos fel­készülését és temesvári folklór- együttest is fogadtak. Erősödött a kapcsolat a Kulturális Minisz­tériummal. a területi párt-, ta­nács- és Hazafias Népfront szer­veivel. A munka- és költségvetési lenen megkezdték a mintegy 80 millió forintos költséggel létesü­lő aszfaltgyár építését Amint Szabó Lajos, a békéscsabai köz­úti igazgatóság főmérnöke el­mondta, már folynak a gépek, tárolóterek, belső és bekötő utak alapozásai, valamint a ki­szolgáló és szociális létesítmé­nyek alapjainak az építését A 20 hektárnyi területen lé­tesülő új aszfaltgyár az NDK Tel tómat gyár gépeivel fog majd üzemelni A gépeket a gyár február végéig leszállítja, így a termelés április végién, május elején kezdődhet meg az órán­ként 100 tonna útburkolatot gyártó üzembe®. terv elfogadását élénk vita előz­te meg. Ebben halvet kaoott többek között az MSZMP XI. kongresszusára való készülődés, s hazánk felszabadulása 30. év­fordulójának méltó megünnep­lése. A szövetségre nagy felada­tok várnak abban, hogy terjesz- sze a párt nemzetiségi politiká­ját, s a román lakta községekben jó munkával ünnepeljenek a szabadság napján. Az anyanyelvi kultúra ápolása, a szocialista tu­datformálás, az internacionalis­ta szellem kialakítása és ter­jesztése kiemelt feladat az or­szágos választmány programjá­ban. A gyár része a közlekedéspo­litikai koncepció IV. ötéves ter­vi megvalósításának. Arról is tájékoztatott a főmérnök, hogy az üzem gépesítése magas fokú, így abban mindössze mintegy negyvenen dolgoznak majd. A gyár által termelt aszfalt fel­használásával már 1975-ben hoz­zákezdenek a megye útvonalai­nak a felújításához. A kecske­méti közúti igazgatósággal kö­zösen készítik el a 44-es főút­vonal Kecskemét—-Békéscsaba közötti szakaszéit. Később pe­dig a szolnoki közúti igazgató­sággal közösen a Törökszemt- miklós és Mezőberény közötti utat hozzák rendbe, Megkezdték a békéscsabai aszfaitgyár építéséi Békéscsabán az északi ipart©­Három szakvásár, négy szakkiállítás és egy nemzeti bemutató a Budapesti Nemzetközi Vásárközpontban Saitótájékoztatö az idei programról X Budapesti Nemzetközi Vá- Bárközpon tban Földes László, a HUNGEXPO vezérigazgatója, dr. Körösvölgyi László vezér­igazgató-helyettes és Pandúr Fe­renc, a BNV igazgatója pénte­ken sajtótájékoztatón számolt be- az új vásárcentrum ez évi fej­lesztéséről és vásárprogramjáról. Hangsúlyozták, a múlt évi vá­sárokon végzett széles körű köz­véleménykutatás igazolta, hogy bevált a szakosítás. Az idén is elsősorban a szakközönség ér­deklődésének kielégítését, az üz­leti tárgyalások lehetőségeinek bővítését, újabb kooperációs és kereskedelmi kapcsolatok felvé­telét segítik a vásárrendezés kor­szerű eszközeivel. Ebben az év­ben is növekedett az érdeklődés Budapest nemzetközi szakvásá­rai és szakkiállításai iránt En­nek megfelelően a tavaszi BNV megnyitásáig újabb 5000 négy­zetméteres fedett kiállítási terü­letet hoznak létre a „D” jelű új csarnok első szakaszának meg­építésével. Az év végéig felépí­tik a mintegy 4000 négyzetméter alapterületű új „F" jelű csar­nokot is. A korszerű kőbányai vásár­centrumban ebben az évben nyolc nagy bemutatót rendez­nek: három szakvásárt, négy szakkiállítást és bolgár jubile­umi kiállítást. Valamennyi nem­zetközi vásáron és szakkiállítá­son külön dokumentációs anyag­gal és bemutatóval emlékeznek meg Magyarország felszabadulá­sának 30. évfordulójáról. A tavaszi és az őszi BNV-n a szakmai, kereskedelmi tevékeny­ség támogatása érdekében a ko­rábbitól eltérően állapítják meg a nyitás és zárás időpontját. Mindkét szakvásárt egyaránt szerdai napon nyitják és a kö­vetkező hét csütörtökjén zárják, így csak egy hét vége, egyetlen szombat és vasárnap zavarja meg a folyamatos szakmai prog­ramot. A nyitás és a zárás nap­ját, valamint a hét végét kivéve mindennap tartanak szakmai napot a beruházási javak tava­szi szakvásárán, és mindössze ennél eggyel kevesebbet a fo­gyasztási cikkek őszi nemzetközi serefisaemléjóú. A vásárcentrum ez év! prog­ram ja iránt megnyilvánuló foko­zódó érdeklődést jelzi, hogy a március közepén nyíló „Autó- service *75” nemzetközi szakiki­állításra máris többen jelentkez­tek, mint két évvel ezelőtt. Mintegy 20 százalékkal több ki­állító jelentette be, hogy részt vesz az április közepén sorra ke-, rülő „HUNGAROPLAST ’75” ki­állításon. Az idén rendezik meg 68. alkalommal az országos me­zőgazdasági és élelmiszeripari kiállítást, s ezzel egy időben az „AGROMASEXPO ’75 nemzet­közi mezőgazdasági gép- és mű­szerkiállítást, amelyre máris 22 országból 97 külföldi vállalat, továbbá 20 hazai szervezet je­lentkezett. Az idei vásárprogram érdekes bemutatója lesz Bulgária jubi­leumi kiállítása, amelyet júli­usban rendeznek a baráti bol­gár népnek a felszabadulás óta elért három évtizedes ipari, me­zőgazdasági, műszaki-tudomá­nyos és kulturális eredményei­ről. (MTI) Országszerte megkezdődtek az előkészületek hazánik felszaba­dulása 30. évfordulójának méltó megünneplésére. 1944. október 6-án megyénk szabadult fel el­sőkánt, s ezért sem tekinthető véletlennek, hogy innen indult el a béke- és barátságvonatok szervezésének kezdeményezése. Ennék eredményeiként az elmúlt három évtizedben tízezernél töb­ben utaztak megyénkből a Szov­jetunióba, hogy megismerked­jenek felszabadítónk, a szovjet nép életével és a szovjet városok történelmi nevezetességei veL Rövidesen ismét — az ország­ban az idén elsőként — Békés megyéből indítják el a béke- és baráfságvonatot, mintegy 330 utassal, akiknek zöme ipari és mezőgazdasági munkás, vala­mint szellemi dolgozó. Újdonság, hogy az eddigi, általában nyolc­napos utakkal szemben, a mos­tani 12 napos lesz. A különvonat utasai a hős szovjet városokba: Kijevbe, Leningrádba és termé­szetesen Moszkvába látogatnak eL Mindenütt igen gazdag prog­ram várja őket, amely befeje­zésként Moszkvában baráti ta­lálkozóval zárul, mivel a béke- és barátságvonat utasai nem egyszerűen turistaként utaznak a Szovjetunióba, hanem politikai küldetést is teljesítenek. A mostani béke- és barátság­vonat technikai szenzációja, amely a szovjet népnek me­gyénk lakossága iránti nagy megbecsülését tanúsítja, hogy a részvevőket a békéscsabai pá­lyaudvarról szovjet szerelvény viszi és hozza majd vissza is. A program szerint a különvoiiat utasai február 5-én, szerdán 17 óra 24 perckor kelnek útra és várhatóan február 16-án, vasár­nap 23 óra 47 perckor érkeznek vissza az élményekben gazdag útról Békéscsabára. CP- PJ Nők a munkapadnál A Csepel Autógyár szeghalmi gyáregységében közel 100 szeg­halmi és környékbeli n* talál muhkaalkalmat, ■ kiválóan megállják a helyüket ax egykori férfiasnak mondott vasas szakmában. Képűnkön Csordás Gyöngyi másoló esztergagépen Aolgoxife Fői«: Demény

Next

/
Oldalképek
Tartalom