Békés Megyei Népújság, 1975. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-22 / 18. szám

Közilletek munkaerőigénye A Békés megyei GFV István- malom üzeme munkára fel* ▼esz; 3 fő nőt takarítónak, 3 főt őrportásnakj, 3 főt se­gédmunkásnak. 44 órás mun­kahét, páratlan heteken sza­bad szombat. Szükség esetén férfiak részére munkásszál­lást biztosítunk. Jelentkezést Békéscsaba, VI., Kórház u. 3« • • • A Beké» megyei Tanácsi Építőipari Vállalat felvételre keres titkárnőt, bérelszámolót, teljesitmenyels/amolot, munka* erő-gazoalkodási ügyintézőt, anyagkönyvelőket, gyors. és gépírókat, irodatakaritó-nőket, éjjeliőröket (nyugdíjast is), továbbá vasbetonszerelő, gáz- fűtésszerelő, gépkezelő, bádo­gos, műköves, burkoló, vil­lanyszerelő szakmunkásokat. Jelentkezni lehet a vállalat központjában: Békésesaba, Kétegyházi út 1321/2. (Hűtő­ház mellett). x » • e A Békéscsabai Kötöttáru­gyár felvesz; gépi varró, or sózó, segédanyagraktaros mun­kakörbe dolgozókat, jelentke­zés a vállalat munkaügyi osz­tályán. * • • ® KPM Közúti Igazgatóság, Békéscsaba, felvesz békéscsa­bai telephelyre autószerelő, autófényező és porlasztó- adagolás vizsgával rendelkező szakmunkásokat, valamint se­gédmunkásokat. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet: az Igazgatóság közpon­ti géptelepén, a telep vezető­jénél — Csorvási út. 434 6óó • • • A Békés megyei Szücviz- és Szeszipari Vállalat adminiszt­A Nagyaltöldi Kőolaj, és t öld gáztermelő Vállalat szakmunkás­tanulókat iskoláz be ólai- és fSIdgázbányász szakmára az 1975 — 76-os tanévre B képzés emelt szintű: olajbányász szakközépiskolában 3. osztályban folytathatják tanulmányaikat levelező úton. Képzési idő: 3 év Képzés helye: Várpalota, 305. sz. ipari Szakmunkásképző Intézet. A tanulók jól felszerelt kollégiumban nyernek elhelyezést. Oklevél megszerzése után Szeged—Szánk—Orosháza—Eger— hajduszoboszlói üzemünkben lesznek foglalkoztatva, olajbá­nyász szakmunkásként. Havonta 500,— Ft társadalmi ösztöndíj, 200,— Ft ösztöndíj­kiegészítést kapnak a tanulmányi eredmény után járó ösz­töndíjon kívül. A jelentkezési lapra kérjek feltüntetni: „S Nagyalfö’di Kitalál­ás Földgázterme'ö Vállalat tanulója” Bővebb felvilágosítást a vállalat személyzeti és oktatási osz­tálya ad. Szolnok, Beloiannisz u. 14/a, Telefon: 11-379. ratív munkakörben jártás, nyug­dija. női dolgozőt keres he­lyettesítésre. Jelentkezés: a vállalat központjában, Békés­csaba, Luther Vb. 434678 ... Azonnali felvételre keresőnk főkönyvelő mellé titkárnőt, termelési osztályra kezdő vagy gyakorlattal rendelkező prog­ramom. Szakmai képesítéssel kezdő vagy gyakorlattal ren­delkező statisztikust és anyag­könyvelőket. Jelentkezés: Kt- ZISZEHSZAMGYAK OMEGA gyáregység, személyzeti veze­tőnél. (Vidékről levélbem IMI Budapest, tv.. Labdarúgó u. 4. (Dózsa stadion, mögött). Előnyős fettételek mellett, korszerű gépek kezelésére IS éven felüli női dolgosokat fel­veszünk ■ és betanítunk fonó­nak, szövőnek, csévelönek. Fel­vételre keresünk továbbá lg éven felüli női és férfi segéd­munkásokat. Vidékieknek mi­nimális térítés ellenében szál­lást biztosítunk. Bővebb tájé­koztatást levében is adunk. Le­veleim: PamuttextUmüvek Bu­dai Gyára, munkaerőgazdálko­dás, i»2 Budapest, postafiók ts. ma »•» Pamutrextihnüvek Békéscsa­bai Gyára felvesz D kategóriá­val rendelkező gépkocsivezetőt és napi « órás elfoglaltsággal járó munkakörbe női dolgozó­kat. Foglalkoztatás csak nap- paL Csak békéscsabai lakosok jelentkezését kérjük, jelent­kezni az üzemgazdasági osz­tályon. Fentieken kívül t fő gyakorlott gyors-, gépirőt is keresünk felvételre. «34*51 Mai tévéajánlatunk A Nehézipari Minisztérium, valamint az Épí­tésügyi és Városfejlesztési Mi­nisztérium megbízásából levegő­tisztasági adatbankot állít fel a Nehézipari Kutató Intézet. Ne­hézipari üzemekben, főleg vegy­ipari vállalatoknál, pontos mé­résekkel regisztráljak a levegő- szennyezés mértékét. Ellenőrzik az alkalmazott technológiákat és megvizsgálják azt is, hogy milyen módosítással lehet csök­kenteni a káros anyagok leve­gőbe jutását. Foglalkoznak a levegőtisztítás különböző eljá­rásaival is. AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZÜNK gépírni tudó SZAMLÁZÖKAT, valamint ÉJJELIŐRÖKET (állományi és nyugdíjas). AMFORA-ÜVÉRT Békéscsaba Kazinczy u. 5. 434648 Apröhirdelések 200 tojásos, -20 W fceltetőgép eladó. Békés, Szabó D. 22. ^ *76150 j NSZK mély gyermekkocsi, ló ál- lapuiban eladó. Békéscsaba, VI.,1 Ady E. U. 36. 43465« Volks waken K—'70 típusú eépkocsi, i újszerű állapotban Igényesnek el­adó. , .Készpénz 70635" jeligére a szegedi hirdetőbe. ___ 708S5 j Háromszobás, modern elrendezésű, j kényelmes méretű házrész, beivá- j roshoz közel sürgősen eladó. .Be­költözhető 70637" Jeligére a szegedi hirdetőbe. _______ 70837, K étcsaládos házaspár idős személy vagy házaspár gondozását, ingatla­nért elvállalná. Ajánlatokat: „Gon­dozás" jeligére a békéscsabai hir­detőbe. _____ 434544 G alambikláUltást és vásárt rendez a gyulai 73. szamű egyesület Gyulán, Béke sugárút 67. az ifjúsági és úttö- rőházbaai január 25-én és 36-án, Lucemaszéna ©iádé. 30 q körül. Nagy Gergely. Füzesgyarmat Szé­chenyi 3. _____________________ 003132 F ehér húshibrid naposcsibe elője­gyezhető és kapható. Bereczki Józsefné. 5650 Mezőberény, Deák Ferenc 49.___________'_________ 434427_ U L «3—14 S 100-as Skoda, igé­nyesnek etedé. Érdeklődni: Békés, Széchenyi 1. H. 15. 5 után. _ 176151 Naposcsibe, tojó típusú vörös Hampshire, nagy testű húsiiibrl- dek megrendelhetők február 2- től. minden héten kedden kapha­tók. Oamikó József, Medgyesegyhá­za, Kétegyházi u, 33. sz.______434644 K ét es féí szobás, egyedi gázos lakásomat (OTP) dteömám, eset­leg elcserélném egy- vágj- másfél szobásra, Érdeklődni: mindennap 18 órától 18-ig. Békéscsaba, Achim It. M/25. ŐSZ. 1.________■________434668 K őrös tárcsán 350 négyszögöl Pap- rév-kert eladó. Érdeklődni: Körös­tarcsa, Kossuth 27.____________434665 S O kg-os hízó eladó. Békéscsaba, IV., Földvári u. 12.__________«»2147 T rabant 6»l-es Limousine személy­gépkocsi eiladó, sárgászöld, ugyan­ott Wartburg 353-as világosszür­ke, eladó ...Fárr ilyen Igényesnek megfelel” jeligére a békéscsabai lapkiadóba. _____ 000146 T ársasházépítéshez társakat kere­sünk. Érdeklődni: Békéscsaba, Rá­kóczi u. 33. (15 óra után). 002130 Don Juan, avagy. « geometria szerelme Don Juan Tenorio nevű húsz­éves, ártatlan fiatalember életé­nek első szerelmes éjszakáján, a benne és a világban tomboló zűrzavar láttán úgy határoz, hogy egyedül a kristálytisztán áttekinthető tudománynak, a geometriának szenteli magát. Max Frisch színműve nem Don Juan, a nőhódító kalandjairól szóló legendás darab. Ehelyett egy másik történetet mond el a szerző a tüneményes tehetségű anarchistáról, aki azzal lázad a társadalom ellen, hogy megpró­TELEVÍZIÓ BUDAPEST: 9.26 Műsorismertetés. 3.30 Delta (ism.). 10.20 Vészharang. Olasz film. (Ism.). 11.50 Játék a betűkkel, (jam.). 12.15—12.40 örök­ség. (ism.). 17.38 Műsorismertetés. 17.30 Hírek. 17.35 Expedíció a kőkor­szaki emberek nyomában, 1.7.55 Ne­vező. 18.35 Falujárás. Aktuális mo- zaikműsocr. L 19.05 ReWámműsor. 19.10 A közönségszolgálat tájékoz­tatója. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv- híradó. 20.00 Max Frisch: Don Juan, avagy a geometria szerelme. Komé­dia két részben. A Vígszínház elő­adása, felvételről. 22.20 Tv-híradó — 3. BUKAREST: 16.00 Német nyelvok­tatás. 15.30 Francia nyelvoktatás. 1635 Növények, állatok. 18.00 Ro­mán tv-film. 18.25 A legkisebbek­nek. 18.30 Tv-híradó. 19.15 Világgaz­daság. 19.35 „Indiaanyám”. A film- archívum műsora, indiai film. A Román Televízió Szerkesztősé­ge a m űeorváltoztatás jogát fenn­tartja! BELGRAD: 16.35 Magyar nyelvű tv-naplO. 17J30 Távcső — gyermók- li Íradó. 10.15 Népi muzsika. 18.35 Tudományos stúdió. 20.60 Parlag — jugoszláv játékfilm. 21.30 Az ember és az idő — dokumentumadás. 22.20 A világ a háborúban — dokumen­tuma orozat. MÁSODIK MŰSOR: 17.(10 Jégko­rong: Jugoszlávia—Magyarország. 30.00 Amerre £ vaddisznók jajnak. Drámasorozat (ism.). 21.00 Huszon­négy óra. 21.15 A fénykép nyomá­ban. Tárca. 21.45 Szomjas föld — filmsorozat. 22.35 A tűzmadár — balett, RÁDIÓ Állandó műsorok-. KOSSUTH RADIO: 4 Jo Hírek. Időjárás. M3 Zenés műsor. 5,80 Hí­rek. 5.30 Krónika. 5-45 Falurádió. C.80 Hírek. 6.30 Hírek. 7.00 Krónika. 7.M Körzeti Időjárás. 7.3« Uj könyvek. bál kivonulni belőle. De köz­ben az ártatlanságot lassanként cinizmusra váltva, elfogadja a csábító és a gyilkos szerepét, amit a társadalom kényszerített rá. így Max Frisch egyszerre tá­madja a polgári társadalom ma- radiságát és az ellene való anarchista lázadás céltalansá­gát. A színdarabot a Vígszínház előadásában láthatják a tv-né- zők, felvételről. A főbb szere­peket Lukács Sándor, Béres Ilo- 7 ná, Bilicsi Tivadar, Somogyváii Rudolf játssza. 8.08 Hírek. 8.05 Műsorismertetés. 10.00 Hírek. Lapszemle. 124» Hírek. 15.00 Hírek. 16.00 Világgazdaság hí­rei. 17.00 Hírek. 19.00 Esti krónika. 19.38 Hírek. (Csak vasárnap). KM Hírek. (Csak vasárnap). 21.00 Hírek. 22.00 Hírek. 24.00 Hírek. 0.28 Him­nusz. 0.55 Hírek. (Csak szombaton). PETŐFI RÁDIÓI «JO—8.0S Azonos a Kossuth rádió műsorával. 11.68 Hírek. 13.00 Hírek. 13.«7 Vízállásje­lentés. 14.30 Hírek. 15.30 Hírek 16.« Hírek. (Csak vasárnap). iC.90 Hírek, 17.30 Hírek. 18.« Hírek. 19.54 Jó él­szakát, gyerekek! 2040 Esti króni­ka. n. 23.« Hírek. KOSSUTH RADIO: 8.22 Népdalok. 9.10 Az elmén, nemes Don Quijote de la Mancha. 9.31 Operarészletek. 10.05 Nyitnikék. i0.4o zenekari mu­zsika. 11.» A Szabó család. 13.35 Tánczenei koktél. 13.» Nóták. 13.54 Válaszolunk hallgatóinknak. *4.08 Balladáink világa, m. 14.» Nőkről — nőknek. 15.10 Harsan a kürtszó! 15.45 Tűzön-vízen. 16.05 Hangven* senyzene. 16.23 Napirenden: a tar­talékok. 16.33 Franck: A-dúr szo­náta: 17.05 Külpolitikai figyelő. 17JS9 Csárdások.'17.31 Napirenden: a tar­talékok. 17.46 Lemezmúzeum. 19.25 Mikszáth: A fekete város. 19.55 örökzöld dallamok. 20.53 Orvosi táskával a frontokon, 21.23 Zsoltár­szimfónia. 21.45 Népdalok. Kb. ae.»5 Sporthírek. 22.20 Esti hangverseny. 23.» Musical-részletek. 0.10 Kodály- kórusmüvek. PETŐFI RADIO: 8.14 Barokk mu­zsika. 9.O3 Kiváncsiak klubja. 11.55 Néhány perc tudomány. 12.« Ope­rarészletek. 13« Házunk tája. 13.2S Kórusművek. 13.40 Orvosi taná­csok. 14« Klubrádió. 17.05 ötórai tea. 18.05 Külpolitikai figyelő. 18,20 Üzenet. H. 19.05 Az Állami Népi Együttes zenekara játszik. 19.35 Zongoraest. Kb. 21.15 Kis magyar néprajz. Kb. a.» Operettdalok, a.37 Napirenden: a tartalékok, ni. 21.57 Sanzonok. 23.15 Operarészla- wk. KERESSE FEL a békéscsabai ÁFÉSZ virág- és vetőmag- szaküzletét SZOLNOKI STÜDIÖ a 322,38 m-e* hullámhosszon: 17.30 Műsorismerte­tés, hírek. 17.35 Üzemi Lapszemle.; (Magyar). 17.40 U-dvardy Tibor fel­vételeiből. 17.50 Világszínvonal, Feuer András riportja. 18.00 AütfüLdi krónika.. 18.15 Könnyű hangszenszó- lók. 18.20 Zenes autóstop. Szerkeszti: Forró Tamás. 18.55 Hírösszefoglaló, műsorzárás. MOZI Minden alkatomra: élő virágok, menyasszonyi csokrok, koszorúk és kosarak. Konyhakertészetben szükséges vetőmagok nagy választékban kaphatók. Szép kivitelű kerámiák és vázák. Előzékeny, gyors kiszolgálássá! várjuk kedves Vásárlóinkat! Nyitva: hétköznap: 8.00—18.00, szombaton: 8.00—16.00, vasárnap: 8.00—12.00 Címűnk: Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 34. sz. Telefon: 11-373. Békési Bástya: Penny GoSB. Bé­késcsabai Brigád: Hangverseny Bangladesért. Békéscsabai Szabad­ság: 4-kor: Modern idők. Csak 6- kor: Az édes szó: szabadság I—U.' Békéscsabai Terv: Felügyelő élet­veszélyben. Gyulai Erkel: Napsuga­ras szemek. Gyulai Petőfi; Mattei- ügy. Orosházi Partizán: Bekötött szemmel SZÍNHÁZ Január 2B-én, szerdán este í öks toor Békéscsabán: BANK ban Szövetkezett azoc. bog. ok x

Next

/
Oldalképek
Tartalom