Békés Megyei Népújság, 1975. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-22 / 18. szám

] Fény-alagűt a Gyulai úton A MEGYEI PÁRT ßlZOTTSÁG É $ Á'MEGTEf TANÁCS LAPJA ^ 1975s Ä műszaki fejlesztés éve a Mezőhegyes! Cukorgyárban Az elmúlt ősz nehéz Helyze­tei bői levonható tanulságokat összegezve a Mezőhegyesi Cu­korgyárban arra az elhatározás­ra jutottak, hogy az idén na­gyobb lehetőségeket teremtenek a korai cukorrépa-átadásra. Az átvétel gyorsítására, zökkenő- mentesebbé tételére ebben az Kod, kodszitálás Várható időjárás ma estig: jobbára erősen felhős, párás, sokfelé ködös idő, helyenként ködszitálással, ónos szitáüással, zúzmaraképződéssel. Szerdán el­szórtan átfutó eső már lehet, Gyenge légmozgás, szerdán el­sősorban nyugaton kissé meg­élénkülő délnyugati, nyugati szél. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet a tartósan kö­dös helyeken 0 fok körül, mást tol 2—7 fok között esztendőben mintegy 15 millió forintot fordít a gyár az átvé­teli helyek bővítésére Az 1975-ös év a Mezőhegyesi Cukorgyárban egyébként is a műszaki fejlesztés jegyében te­lik el a tervek szerint. Szovjet­unióból megrendeltek két réipa- prizmázót. Mechanikus mintave­vőt építenék be a gyártelepen, ahol ugyancsak az idén kezdik meg a cukortartalom-vizsgáló laboratórium építését is. A gyár kapacitásának növelésére Len­gyelországból néhány hétén be­lül megérkezik az új automa­tikus gyártóberendezés. Az elmondottakon kívül ebben az évben fejezik be a tavaly megkezdett 11 és fél millió fo­rintba kerülő 350 vagonos szá- razszelet-raktár építését, amely tulajdonképpen egy napi 600 mázsa száraz szeletet előállító szeletszárítóval együtt szolgálja a korszerű takarmány-előállítás ügyét, illetve teszi szükségtelen­né a nyers szelet gazdaságta­lan fuvarozását. A fejlesztések sorát 1975-ben útépítés egészíti ki a Mezőhegyesi Cukorgyárban.1 Erre a célra mintegy 2 millió forintot költenek az év végéig. Kőszöntjiik Vince nevű olvasóinkat A Vince név a latin Vincém- tins rövidülése. Jelentése: győz­tes. A mai napon ünnepük még névnapjukat: Anasztáz, Arte­misz, Artemizia, Artur, Cintia, Délia, Domonkos, Dorián, Dor- mán, Neszta, Surány, Szárén, Szinusz. ‘ i Évforduló Harminc évvel ezelőtt, 1945. január 22-én halt meg — 57 éves korában — Pongrácz Sán­dor zoológus, az Országos Ter­mészettudományi Múzeum fő­igazgatója, haladó gondolkodású biológus. Haeckel követőjének vallotta magát. Pavlov eredményeire hi­vatkozva tanította a szerzett tu­lajdonságok öröklődését. Kez­detben az ősrovarok származá­sát kutatta, majd őslénytannal és! természetfilozófiával foglal­kozott. Tudományos művel kö­zül sok idegen nyelveken is meg­jelent. Fontosabb munkái: Az ősködtől az emberig (1936). Az állatfajok származása (1942), A mindennapi élet biológiája (1943) Igazságügyi szakemberek nemzetközi tanácskozása Hét európai szocialista ország __ Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, az NDK, Romá­nia, a Szovjetunió és Magyar- ország — Igazságügyi Miniszté­riumainak képviselői tartottak hétfőn és kedden tanácskozást Budapesten. A küldöttek az 1973. évi moszkvai igazságügy­miniszteri értekezlet alapján a további közös együttműködés formáiról, módszereiről folytat­tak eszmecserét a jogi kérdése­ket szabályozó nemzetközi egyezmények, valamint a jogi jellegű nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel kér­déseiről. A tanácskozás kedden a délutáni órákban zárult. ING Y E N E fiVM által korszerűsített követelményeknek megfelelő 12 hónapos m ti ve%e iók ép % ó tanfolyamra jelentkezhetnek legalább 5 éves szakmun­kás-bizonyítvánnyal rendelkező kőműves, ács-állvá­nyozó, vasbetonszerelő szakmunkások. Jelentkezési határidő: 1975. MÁRCIUS 3-IG 1RÄSBAN. A tanfolyam helye: KECSKEMÉT. Kezdete: 1975. MÁRCIUS 24. Felvételi vizsga időpontja: 1975. MÁRCIUS 7. (péntek 9 óra). A tanfolyam ideje alatt jó kereseti lehetőséget, munkás- szállást és ebédet biztosítunk. Különélósi pótlékot és utazási hozzájárulást fizetünk. Minden héten szabad szombat Bács megyei Állami Építőipari Vállalat Kecskemét, Klapka «. 34. 298648 <*- IRODALMI MÜVEKET, ze- ; neszámokat hallgatnak hangle- ; mezről és magnetofonról szlo- • vák nyelven a békéscsabai Szlo- ! vák Kollégium lakói. Az egyes S csoportok élén szlovák szakos | nevelők állnak, hogy ezzel is “M segítsék a nyelv minél jobb el­sajátítását. — GUMIJÁTÉKOK SZARVAS­RÓL. Tavaly átvette a TAURUS Gumiipari Vállalattól a csipogó gumibabák gyártását a Szarvasi Műanyagfeldolgozó és Játakké- szítő Ipari Szövetkezet A ke­reskedelem évi egymillió dara­bot venne tőlük, jelenlegi gépe­ikkel azonban csak 6—700 ezer darabot tudnak gyártani. Terve­zik a bővítést, annál is inkább, mert az új profil mintegy 8 millió forinttal növeli a szövet­kezet árbevételét. Nagy fényerejű lámpákat szereltek fel a Gyulai út békéscsabai bevezető szakaszán. A megjavult látási viszonyok csökkentik a balesetveszélyt (Fotó: Demény) iesaiBBB0SQac>aQ)seeoe«aeaseB£3 — HODITŐ RENDSZEREK. A* iparszerű termelési rendszerek szinte látványos gyorsasággal terjednek el a mezőgazdaság­ban. A Mezőhegyesi Cukorgyár körzetében gondozott több mint .10 ezer hektár répaföld 30 szá­zalékán termesztik ma már rendszerben a cukorrépát. A mezőhegyesi CPS-program 6 ezer 500, a nádudvari KITE rendszere pedig 2 ezer hektáron hódított tért eddig. Véget ért egy szerelem... Magkésett szereim esi evél — MARADTAK A MADARAK. Idén nem költöztek délre a dar- vak ^ és bíbicek Nyugat-Német- országból, ezzel is megerősítve a meteorológusok kimutatásáig amely szerint 40 esztendeje nem volt ilyen meleg tél az NSZK- ban. — AZ ENERGTAVÄLSÄG okoz­ta üzemanyag-takarékosság be­vezetése óta 38 százalékkal lett kevesebb a közúti balesetek szá­ma Genovában és környékén. A szép eredmény szépséghibája, hogy elsősorban a közlekedés­ben részt vevő gépkocsik szám­szerű csökkenésének tulajdonít, ható. — SZÁLAS ÉS ABFAKTA KARMÁNV-feldolgozó és táro­ló üzemet épít a bucsai Űj Ba­rázda Tsz. A 21 millió forintba kerülő üzem egy része már ter­mel, 1975-re pedig teljesen el­készül. _ SZIBÉRIA SZÍVÉBEN. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és az IBUSZ—TIT or­szág-világjárók köre ma, szer­dán este 7 órakor a TIT bé­késcsabai értelmiségi klubjában diavetítéses előadást rendez Szi­béria szívében címmel. Előadó Kocsis Pál tanár lesz. Egy kibontakozóban levő sze­relmet tett tönkre az ecuadori posta azzal, hogy 50 éves késés­sel kézbesített egy szerelmesle­velet, amelyet 1925 januárjában adtak, jel Quitóban. Egy fiatalember szíve hölgyé­vel együtt köszöntötte az 1925- ös új esztendőt. Két héttel ké­sőbb a közös szilveszterről ké­szült fotót postán elküldte a fi­atal lánynak, aki a fővárostól 500 kilométerre lakott. A fotó­hoz szerelmeslevelet csatolt, amelyben megkérte a lány ke­zét. Hiába várta azonban a vá­laszt, a levél ugyanis a napok­ban érkezett meg a címzetthez, aki nagyszámú unokája köré­ben olvashatta az 50 évet ké­sett szerelmi vallomást. A ripor­terek megkeresték a feladót, aki kijelentette: „súlyos hanyagsá­gáért beperelem az ecuadori postát, mert ő a felelős, hogy ei- hidegültünk egymástól.” — NEGYVEN ÉV a kereskede­lemben. Bensőséges ünnepségen köszöntötték a Békés megyei SZÖVKER Vállalatnál Faoriczi Elemér igazgatóhelyettest, abból az alkalomból, hogy 40 éve dol­gozik a kereskedelemben. A négy évtized utolsó 25 évét a szövetkezeti kereskedelem szol­gálatában töltötte. — ELLENŐRZÉSEK. Az elmúlt évben 105 alkalommal ellenőriz­te a különböző üzleteket, ven­déglátóegységeket és piacokat a gyomai szakmaközi bizottság. Az ellenőrzések közül hat eset­ben kellett jegyzőkönyvet fel­venni különböző hibák, szabály- sértések miatt. — HOSSZÚ ÁLOM. Bostonban hétfőn elhunyt egy férfi, aki kö­zel 30 éve amnéziában feküdt és senki nem tudta megállapítani személyazonosságát. Annak ide­jén az Atlanti-óceán északi ré­szén egy hányódó tutajról men­tették ki és a három évtized alatt egyszer sem nyerte vissza eszméletét, Rendőrségi hírek A Budapesti Rendőr Főkapi­tányság vizsgálati osztálya em­berölés bűntettének gyanúja mi­att — őrizetbe vétel mellett — eljárást indított Takács József 44 éves segédmunkás, Budapest X, Ihász utca 4/B ■ szám alatti lakos ellen, aki lakásukban szó­váltás közben késsel olyan sú­lyosan megsebezte feleségét, hogy az a helyszínen meghalt. A Budapesti Rendőr Főkapi­tányság vizsgálati osztálya em­berölés és súlyos tesiti sértés bűntettének gyanúja miatt őri­zetbe vétel mellett ugyancsak eljárást indított Kovács Lajos 49 éves részlegvezető, XIV. ke­rület, Kerepesi út 128—130. szám alatti lakos ellen. Kovács egy családi összejövetelen szó­váltás közben szívtájékon szúr­ta Erdős Gáborné 40 éves be­tanított munkás, IV. Váci út 100. szám alatti lakost, és súlyosan megsebesítette Fűrész József- né 35 éves betanított munkás, XXII. Váci út 137/D, valamint Kollár József 45 éves gépkocsi- vezető. IV. kér. Váci út 100 szám alatti lakosokat. Erős Gá­borné a helyszínen meghalt, a két sérültet a mentők kórház­ba szállították. Forró drót * A japán főváros rendőrségé­nek jelentése szerint 1974-ben Tokió lakosai több minit 470 ezer alkalommal vették igénybe a rendőrség segélyhívásra szol­gáló 110-e-s telefonszámát. A nap 24 órájában összesen 250 ember foglalkozik a segélykérelmek in­tézésével. A telefonálók nagy’ többsége részegséget, közúti balesetet, csendháborítást, vere­kedést, lopást vagy betörést je­lentett. ks MSZMP megvet bizottságé és a meeve) tanács lapja. FŐSZERKESZTŐ: CSEREI PÁL FŐSZER K ESZTÖ-H ELYETTESi DEÁK GYULA Szerkesztőség: 5601 Békéscsaba p„«i*-.fiők UHU Telefon: 12-196 12-290 Kiad la a Békés megyei ' Lapkiadó Vállalat Telefon 11-021 Ü-05U 5601 Békéscsaba. Postafiók 1UU FELELŐS KIADD: LEHOCZKY MIHÁLY Terieszti a Magyar Posta Előfizethető a oostahivataloknáS és a kézbesítőknél Előfizetőn díl egy hónapra: 20 —Ft Dürer Nvomb- -„Lop Békéscsaba igazgató Haromszekl Pál index: 25051

Next

/
Oldalképek
Tartalom