Békés Megyei Népújság, 1974. október (29. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-06 / 234. szám

Sárréti „csepeliek 99 A Sárrét legjelentősebb ipari centruma Szeghalom. A nagy­község szélén modem vonalú épületek emelkednek. Űj üzem­csarnokokban zúgó gépek, szo­ciális létesítmények váltogatják egymást. Az üzem: a Csepel Au­tógyár szeghalmi gyárrészlege. A fiatal ipari létesítmény mindössze hároméves múltra te­kint vissza a városiasodé köz­ségben. A mai gyár alap jatt nyolc év­vel ezelőtt egyik vidéki telepük alapjaként a Szarvasi Vas- és Fémipari Szövetkezet építői rak­ták le. Az üzem mintegy 180 dol­gozóval évente 9—10 millió fo­rintos termelést produkált. A Csepel Autógyár 1971 tava­szán átvette az üzemet és új profil kialakításával gyáregység­gé bővítette a telepet. A buda­pesti gyár az 1100 négyzetméter műhelycsarnokot technológiailag átépítette és íelszerszámozta, majd újabb 1100 négyzetméteres üzemcsarnok alapozását kezdték meg az építők. Ma már 780 olyan dolgozót foglalkoztat a gyárrészleg, akik­nek többsége a mezőgazdaságból lépett az ipari munkások sorába. A gyárrészleg termelési értéke az elmúlt évben 10Q millió forint volt, s ez ezer százalékos fejlő­dést mutat az indulás évéhez ké­pest. Az autógyár sárréti üzeméről, annak eredményeiről és gonjai- ról beszélgettünk Dékány Gá­borral, a gyárrészleg vezetőjével és Kopácsi Istvánnal, a Csepel Autógyár főosztályvezetőjével, aki ez év végéig a vezérigazgató megbízásából tartózkodik Szeg­halmon. A gyárrészleg munkáját a köz­úti járműprogram határozza meg, s így az idei tervük már 200 millió forint. Autóbuszokhoz, tehergépkocsikhoz, motorokhoz *'fe szervó-korinányszericezetek- •hez gyártanak alkatrészeket az- "“•/.a! a 200 vállalattal közösen, amelyek a Csepel Autógyárnak .bérmunkában dolgoznak. Az autógyár ez évi tervében kilenc­ezer autóbusz gyártása szerepel. A XI. pártkongresszus és ha­zánk felszabadulásának tisztele­tűre az Ikarusszal közösen a ter­ven felül 400 autóbusszal többet gyártanak. Ez a mennyiség az ország helyi és távolsági közle­kedését segíti, s 'ebben igen je­lentős feladat ljárul a szeghal­mi gyárrészlegre. A járás vala­mennyi településéről járnak ide dolgozni, s reggelente több bé­relt autóbusz szállítja a dolgozó­kat, akiknek többsége fiatal. Az üzem átlagéletkora nem éri el a 28 évet. Az utóbbi hónapokban a létszám stabilizálódott és a termelés is emelkedett. Koráb­ban nagy volt az üzemben a fluktuáció és megbízható tervet lehetetlen volt készíteni. • — Nagyon nehéz esztendőket • éltünk át, mert nem könnyű a • munkássá válás folyamata. Dol- gozóinknak a fele a mezőgazda­ságból jött, s gondolkodásukat kellett előbb átformálni. Szor­galmukkal nem volt sok gon­dunk, semmivel sem ügyetleneb- bek azoknál, akik évekig már az , iparban dolgoztak — mondja a gyárrészleg vezetője. . Most már kezdik megszokni a zárt munkahelyet és a techno- .: lógiai fegyelmet. Többségüknek sikerült, bebizonyítani; ha töb­bet akarnak keresni, jobban és többet, dolgoznak, erejüket nem forgácsolják szét a kétlakl élet­tel. Ebben a oárt- és a tömegszer, ’ vezetéknek lett. volna nagy sze­repe. de azok is ebben az idő­szakban alakultak. A jogok és á kötelességek egysége pedig nem volt. mindig egyensúlyban, s ta­lán ez is késleltette a sárrétiek igazi munkássá válását. A gondok ellenére a fiatal gyáfrészleg a lehetőségekhez ké­pest bizonyított, igaz., még nem teljes értékű „harcos” az üzem, de eredményei megyei szinten így is számottevőek. A három­éves gyár túlhaladta az anya­gyár létszámát és a kirótt felada­tok is magasabbak a központi gyárénál, s mindezek ellenére gyárrészleg. így önállósága erő­sen korlátozott. Az utómunkáló üzemben kézi vezérlésű és automata gépek, célszerszámok csattognak. Sajto­lógépek, fúrógépek, darabológé­pek gyűrűjében automatikus marógép mellett dolgozik Sán­dor Imréné gépmunkás. Szelep­himbákat készít. Nyolc éve dol­gozik a telepen, a fémipari szö­vetkezettől „örökölte” az autó­gyár. A kilenctagú Gagarin munkabrigádnak a vezetője. El­mondta, hogy a gyárrés zlegnél a szocialista brigádmozgalom még „gyermekcipőben” jár. — A gazdasági vezetőktől és a társadalmi szervektől több se­gítséget várnánk — mondta az asszonyka. Brigádjukat régi dolgozók al­kotják, s ez évben szeretnék el­nyerni a szocialista címet. Az üzemcsarnok végén fúrógéppel dolgozik Hajdú Mihály betaní­tott munkás. Gépiesen rakja le és fel a munkadarabokat. Ko­rábban a helyi tsz fogatosa volt, most Ipari munkás. — Könnyebb az itteni munka, kevesebb idő alatt keresem meg azt a pénzt, amit másutt. Az üzemi étkezéssel is kényelme­sebb lett az életem és a szabad Időm több. Azt hiszem, én vég­leg befejeztem a mezőgazdasági munkát. De varnak olyanok is. afldk más ipari üzemből jöttek, mint pél­dául Jónás Béla, az új üzemcsar­nok maró- és esztergagépének beállítója. Korábban Körösla- dányban a MEZŐGÉP-nél dol­gozott, s most mindennap átjár Szeghalomba. Jól érzi magát a „Csepel”-ben. büszkén újságolja, hogy most alakítják a brigádju­kat. — A fiatalokat szereti, s ez észrevehető az átlagéletkornál. 1971-ben lettem szakmunkás, s most felelős munkát végzek, ( mert én állítom be a gépeket. Nekem sem mindegy, ki milyen minőségben dolgozik. • A minőségről Macsári Mária meós többet tudott már monda­ni. Az alkatrészeket még a gé­pen ellenőrzi, s így kevesebb se­lejt, kerül le azokról. Szívesen dolgozik fiatalokkal, mert — mint mondotta — akarnak, sze­retnek és tudnak is dolgozni. Csak törődni kell velük, mert azt bizony nagyon igénylik. A KISZ­életről elmondta, hogy az utób­bi időben élénkebb, s egyre több fiatal vesz részt az ifjúsági moz­galomban. Az automatacsarnokban dol­gozik Nagy Gyula betanított esz­tergályos. Két évvel ezelőtt még az állami gazdaság gépkocsiveze­tőiéként járta az utakat. Meg­unta az állandó utazást és a gépkocsi volánját' felcserélte a fémmegmunkáló géppel. Munká­ja alapján már csoportvezető lett és az alapórabére 14 forint. — Szeretem a gépeket és a munkámat. Nyugodtabb körül­mények között, elégedetten élek — mondta. Az automata menetmángorló gépnél fiatalasszony apró alkat­részeket készít. Haját világoskék kendővel hátrakötve dolgozik. Gulyás Ferencné már korábban megismerkedett a munkásélet­tel. 1972-ig Budapesten szövőnő­ként dolgozott. — Itthon könnyebb a megél­hetés és a fizetésem is több. Pes­ten 1500 forintot kerestem, itt­hon pedig kétezer forintnál még kevesebbet nem. S van amiről már nem a helyi vezetők tehetnek. Ott jártunk­kor telexen kérte szállításra a központi gyár a program szerint későbbi időpontban gyártandó alkatrészeket. A gyors ritmus- váltás, átállás bizony nem megy zökkenőmentesen egyetlen üzem­nél sem. A XI. pártkongresszus és ha­zánk felszabadulásának tisztele­tére a Csepel Autógyár kollek­tívája vállalta, hogy a tervezett­nél 400 autóbusszal többet gyár­tanak. A Magyar Vagon- és Gépgyárnak 4800 tengelykapcso­lóval többet szállítanak és 20 millió forinttal több pótalkat­részt készítenek, többségében a mezőgazdaságnak. A vállalás­hoz a szeghalmi gyárrészleg to­vábbi 10 százalékos termelé­kenységnöveléssel kíván hoz­zájárulni. A Csepel Autógyár felajánlá­sait időarányosan mintegy nyolc százalékkal túlteljesítette. Eredmények, gondok veszik körül a szeghalmi gyárrészleget. Éled és erősödik a munkásélet. Ennek segítésére a járási párt­bizottság úgy határozott, hogy a szeghalmi telepen az eredmé­nyesebb gazdasági és pártmun- kárá létrehozzák az üzemi csúcs­vezetőséget, s az eddigi egy he­lyett a jövőben két pártalapszer- vezet dolgozik. Hogy milyen eredménnyel? Azt a gyár dolgozói, kommu­nistái munkájukkal bizonyítják majd. Szekeres András Értesítés! r 5 Értesítjük kedves vendégeinket, bogy a belső fürdő tatarozása elkészült, ezért 1974. október 8-tól a fürdő a Vilim utca felől (falúdnál) közelíthető • meg. : Nyitva tartási idő: Hétfő szünnap Női napok; Kedd 8—18 Csütörtök 8—18 Péntek 8—18 t • Férfinapok: I Szerda 8—18 : • Szombat 7—17 ; Vasárnap 7—12 IQ mäjms ^1974. OKTÓBER 6. Bm. Víz- és Csatornamű Vállalat Békéscsabai Üzemvezetősége x | Hogyan fejlesszük megyénket 1985-ig? Pályázat közgazdászoknak A Magyar Közgazdasági Tár­saság Békés megyei szervezete a megye ötödik ötéves tervének és 1985-ig szóló fejlesztési elképzeléseinek jobb megala­pozására két témakörben, hirdet pályázatot A társa­ság ennek értelmében olyan pályamunkák elkészítésére hív­ja fel a megyei közgazdáit, ame­lyek egyfelől a megye települé­seinek kommunális ellátottságát elemezve a továbbfejlesztés le­hetőségeit tárják fel, illetve az iparfejlesztés és a munkaerő- helyzet megyei összefüggéseit elemzik más részről. A közgazdászok megyei szer­vezete az ez év december 31-i határidővel, meghirdetett pályá­zat részvevőinek azt ajánlja, hogy az első témát feldolgozó munkáikban elsősorban az ener­giaellátás, a csatornázás és víz­ellátás, valamint a közlekedés megoldásra váró kérdéseit pró­bálják megválaszolni. Ez úgy látszik legcélravezetőbbnek, ha a pályázók vizsgálódásaik során megyénk településeit az ország hasonló településeivel hasonlít­ják össze. A második témakört válasz­tók feladata, hogy bemutassák a megye iparszerkezetének, terü­letfejlesztésének meglevő és 1985-ig várható sajátosságait a munkaerő-források szakképzett­ség és terület szerinti elosztá­sának függvényében. A közgazdászok egyénileg és csoportosan jeligés munkákkal vehetnek részt a pályázaton, amelynek első díja ötezer, máso­dik és harmadik díja három, il­letve kétezer forint. 4 város közművelődéséről tárgyalt a békési tanácsülés Békés város Tanácsa október 2-án, szerdán ülést tartott, ame­lyen a lakossági szolgáltatás helyzetéről, az évi közművelő­dési terv végrehajtásáról, vala­mint a város zászlójáról, címé­réről volt szó. A tanácsülésen megjelent Csende Béla, a megyei tanács közművelődési csoportvezetője, dr. Oláh László megyei fő­ügyész és Inoloai János, a városi pártbizottság első titkára. Aía- kovlczki János tanácselnök megnyitó-üdvözlő szavai után az első napirendi pontban a ter­melési és ellátási bizottság írá­sos jelentéséhez szóltak hozzá a tanácstagok: a gázellátás gond­jairól. a csatornarendszer hiá­nyosságairól és a kisiparosok tevékenységének bővítési lehető­ségeiről beszéltek a felszólalók. A közművelődés helyzetét a tanácsülés második napirendi pontjában vitatták meg a tes­tület tagjai. A véleményezők, javaslattevők sorálban elsőként a békési művelődési központ igazgatója, P'ocsai Antal szólalt fel. Beszédében felhívta a tes­tület figyelmét: a közművelődés nemcsak a hivatásos népműve­lők munkája, az éves terv meg­valósításáért az üzemek, válla­latok, intézmények vezetőinek és dolgozóinak, társadalmi szer­vezeteknek: és a lakossá gr­nak közösen kell tenniük, nem is keveset. A lehetőségek felismerése szükséges ahhoz, hogy az igényeket maradékta­lanul kielégíthessék. A művelő­dési központot a nyár folyamán egymillió forint értékben fel­újították, megyénk egyik leg­korszerűbb közművelődési in­tézményévé vált. A felszólalók a helyi zenei életről az olvasó-mozgalomról, a munkásművelődés fejlesztésé, nek távlatairól beszéltek. Csende Béla a közoktatás- közművelődés kapcsolatának je­lentőségéről és a közművelődési intézményeit együttműködésének fontosságáról szólt. Beszéde vé­gén a megye vezetőtestületei- nek köszönetét tolmácsolta a bé­késieknek, a művelődési ott­hon-hálózat i 25. évfordulója al­kalmából megrendezett ünnep­ségek sikeres lebonyolításáért. A tervezőmunka alaposságára, a gondos előkészítésre hívta fel a közművelődési szakemberek fi­gyelmet Inoikai János. Nagy fi­gyelemmel hallgatott beszédé­ben a „rejtett tartalékok” feíl- használasaról, a pedagógusok, a műszaki értelmiségiek közműve­lődési feladatairól beszélt. A felszólalások után a testü­let határozatokat hozott Békés város közművelődési tervének végrehajtásáról, az 1975. évi terv előkészítéséről. A szerdai tanácsülés utolsó napirendjeként dr. Sós Sándor vb-titkár előterjesztése szere­pelt amelynek témája a város zászlajának, címerének megal­kotása és a használati jogok voltak. N. U A MÁV szegedi Pályafenntartási Főnöksége értesíti a lakosságot és a vasút mentén fekvő gazdaságokat, hogy Mezőhegyes Gy. vonalán, 1974. október hó 7—15-e között vegyszeres gyomirtást végez Az alkalmazott vegyszer a kezdés napjától szá­mított 80 napon belül emberj és állati szerve­zetre mérgező hatású. Ebben az időben a vasút területén legeltetni, a lekaszált füvet takarmá­nyozásra felhasználni tilos! Az ebbő! eredő károkért a vasút felelősséget nem vállal! %

Next

/
Oldalképek
Tartalom