Békés Megyei Népújság, 1974. szeptember (29. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-04 / 206. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP/A Felhős idő ■ ^ Változóan felhős idő, elsősor­ban a Dunántúlon többfelé zápor, zivatar. Időnként élénk, helyen­ként erős déli, délnyugati, ké­sőbb az északnyugati megyékben nyugatira forduló szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet: 13—18 fok között. A leg­magasabb nappali hőmérséklet: keleten 25, nyugaton 20 fok kö­rül. Tizenkétmillió forint a szolgáltatás iejlesztésére - Javult a háztartási gépek műszerezettsége Uj Gelka- és tisztítószalonok épülnek a megyében Évforduló Száztizenöt évvel ezelőtt, 1859. szeptember 4-én született Barna Izsó operettszerző és karmester. Zenei tanulmányait Budapes­ten, a Zeneakadémián végezte. Ezután színházi karmester volt több vidéki városban — hosz- szabb ideig Szegeden is —, majd a budapesti Városligeti Színház­nál működött 1925-ig, nyugalom­ba vonulásáig. Sok. korábban népszerű operett szerzője volt. A lakossági szolgáltatások fej­lesztésére ez évben 12 millió fo­rintot bocsátott Békés megye rendelkezésére az Országos Terv­hivatal. Ennek az összegnek 51,1 százaléka a textiltisztító kapaci­tást, 17.5 százaléka a szolgálta­tóházak bővítését, 16,7 százaié- léka a laikáskarbantartást, 8.3 százaléka az elektroakusztikai cikkek, háztartási gépek javítá­sának fejlesztését szolgálta. A Békéscsabai Vasipari Szö­vetkezet az 1,4 millió forint jut­tatásból az elektroakusztikai cikkek, háztartási gépek javító szervizének műszerezettségét ja­vította. A folyamatban lévő épít­kezések közül 1974. év végéig várhatóan befejeződik és a la­kosság rendelkezésére áll Béké­Üj tanév a KISZ-oktatásban Október elején kezdődik meg az új, 1974—75. évi tanév a KISZ-oktatásban is. Az ifjúság marxista—leninista műveltségét gyarapító, az ifjúkommunisták széles tömegeinek társadalmi, közéleti tevékenységiét kibonta­koztató politikai oktatásban több ezren vesznek részt. A politikai oktatás tartalma összhangban van. az ifjúsági szövetség leg­fontosabb feladataival: az MSZMP X. és a KISZ VIII. kongresszusán hozott határoza­tok teljesítésével Az oktatási program már ko­rábban elkészült. Eszerint az 1974 —75-ös tanévben a KISZ-okt.a- tás minden formájában feldol­gozzák a hallgatók: „Hazánk a szocialista átalakulás útján”. „A szocializmus teljes felépítéséért1' és -,Az ifjúsági mozgalom sze­repe a szocializmus építésében” — című témákat. —> ŰJ TELEPHELY. A Békés megyei Szikvíz- és Szeszipari Vállalat városközpontban levő telephelye a város rendezése folytán szanálásra kerül. Az északi ipartelepen készülő új üzem kialakításához a megyei tanács hárommillió forinttal já­rul hozzá. Köszönetnyilvánítás Köezönetiinket fejezzük M snándazoknak a rokonoknak:, ismerősöknek, akik felejthetet­len édesanyám, anyósom, nagymamánk, ÖZV. OLÁH GYÖRGYNE szül.: Japport Teréz temetésén részt vettek, rész­vétükkel mérhetetlen fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. — Külön köszönetünket fejez­zük lei a Volán 8. sz. Vállalat vezetőinek,^ dolgozóinak, dr. Szepesváry Elemér és dr. Ré- dey József kezelőorvosának, fáradozásukéi'!. Elek, 1974. augusztus hó. A gyászoló Bánszéky család Csabaszabadiban levő 60 000 Ft forgalmú egyszemélyes vegyesboltunkba szak­képzett boltvezetői keresünk 1974. október 1-i belépéssel ÁFÉSZ Áruforgalom Békéscsaba, Luther u. 2. sz. a gyulai Állami tangazdaság azonnali belépéssel állatorvost alkalmaz. Fizetés megegyezés szerint. Szükség esetén lakást biztosítunk. Felveszünk továbbá belső ellenőrt mérlegképes könyvelői vagy felsőfokú végzettséggel. Jelentkezés,a tangazdaság központjában. Cím: GYULAI ÁLLAMI TANGAZDASÁG, GYULA 153308 sen és Gyulán az új „Gelka” szerviz, Orosházán, a Patyolat Vállalat szalonja, Szeghalmon a ,Szirén” szövetkezet textiltisztí­tó szalonja. Orosházán, a szövet­kezeti autószerviz. — javítják a közvilágí­tást, Békéscsabán az Ör utcá­ban — a Dohánybeváltó környé­kén — ez évben mintegy 300 ezer forintos költséggel javítják a közvilágítást. — ÜDÜLÉS. A Békésszentand- rási Szőnyegszövő Htsz ez évben 38 egyéni és két családos be­utalót adott dolgozóinak. Ezen kí­vül 42-en csoportos utazáson vet­tek részt a Szovjetunióban, ami­nek költségéhez személyenként ezer forinttal járult hozzá a szö­vetkezet. Megnyílt Békésen Vollmuth Frigyes kiállítása Békésen a Jantyik Mátyás Múzeumban vasárnap délelőtt nyi­totta meg Kovács György költő Vollmuth Frigyes grafikáinak és rézdomborításainak kiállítását. A fiatal művész első bemu­tatkozása négy évvel ezelőtt lapunk kamaratárlat-sorozatá- ban volt. A békési kiállítás első önálló tárlata. Képünkön balról jobbra: Kovács György, Vollmuth Frigyes és Tábori György, a múzeum igazgatója látható — ALPINISTÁK. Kilenc alpi­nista Peruban megmászta a 6400 méter magas Huantsan hegy- óriás csúcsát. 1958 óta senkinek sem sikerült a hegyóriás meghó­dítása, —■ A MÁV Szegedi Pályafenn­tartási Főnöksége értesíti tar, utazóközönséget, a szolgálati he­lyek környékén tartózkodókat, hogy SZEGED—KKFÉLEGYHÁ- ZA. SZEGED—RÖSZKE, SZE­GED—HMVHELY—MAKÓ, MA­KÓ-ÚJSZEGED. MAKÓ— MHEGYES—BATTONYA VAS­ÚTVONALON 1974. szeptember 3-tól ll-ig amerikai fehér szö­vőlepke irtást végez. A perme­tezett fák, cserjék a permetezés napjától számított 20 napon be­lül mérgező hatásúak. Ezért az állomásokon, szolgálati helye­ken, nyílt vonalon levő fák. cserjék érintése veszélyes és ti­los. Az ebből eredő balesetekért a MÄV felelősséget nem vállal. Az alkalmazásra kerülő vegyszer a méhekre veszélyes. Köszöntjük Rozália nevű olvasóinkat A Rozália az olasz Rosalia névből származik, ez valószínű, leg a Rosa (magyarul: Róza) to­vábbképzése. A mai napon ünnepük még névnapjukat: Ida. Mór. Móric, Mózes. Muriel, Regina, Róza, Ruszalka és Tódor is. — BŐVÍTIK AZ IVÓVÍZHÁLÓ­ZATOT. Szarvason az ivóvízhá­lózat hossza 53 kilométer. Az ötödik ötéves terv időszakában 15 kilométerrel és mintegy 4,5 millió forint költséggel bővítik a vezetékrendszert, s ezzel a vá­ros 90 százaléka ivóvízzel jó el- látottságú lesz. — STREPTOM1CIN Három­évi kutatómunka eredménye­ként egy japán vegyésznek si­került mesterséges úton is elő­állítania a streptomicin nevű antibiotikumot A streptomicint tuberkolózis gyógyítására hasz­nálják. Országos tanácskozás gépészeti technológiáról A gépészeti technológia idő­szerű kérdéseinek megvitatásá­ra 3 napos tanácskozást rendez- tek Szarvason az Öntözéses és Meliorációs Főiskolán. A ked­den kezdődött eseménysorozatra hazánk minden tájáról csaknem 200-an érkeztek, főként mérnö­kök, technikusok, tanárok, tudo­mányos kutatók. Már az első na­pon 7 szakmai előadás hangzott el. Elsőnek dr. Thamm Frigyes egyetemi tanár beszámolóját hallhatták, aki az optikai fe­szültségvizsgálat alkalmazásáról, gyártástechnológiai problémáiról beszélt. A három nap alatt összesen 18 szakmai előadás hangzik el Szarvason. Főként a műszeres vizsgálatok jelentőségéről, a se­gédanyagok optimális felhaszná­lásának fontosságáról es egyéb témáról hallanak vitaindító elő­adásokat. Esténként kerekasztal konferencián vitatják meg a napközben hallottakat. — BÉRALAPFEJLESZTÉS. Bé­kés megyében a munkaidő-csök­kentésre való felkészülés és a munka melletti képzésre az idén 372 ezer forint béralapot hasz­nálnak fel az egészségügyi in­tézmények. — ÜJ BÖLCSŐDÉK. Békéscsa­bán még ez évben átadják azt a két hatvanszemélyes bölcsödét, amelyik a Lencsési, illetve Szig­ligeti utcában épül. Tanácstagi fogadóóra Tanácstagi fogadóórát tart Bé­késcsabán szeptember 6-án, pén­teken 17—19 óráig a 37-es vá­lasztókerületben Malatyinszkl Pál, az Achim L, lakótelep 21/1. szám alatt. e ••qyeletes riporterünk — TANÉVNYITÓ SZOCIALIS­TA BRIGÄDTAGOKKAL. A kétsoprony—Apponyi-földi isko­lában szeptember 2-án tartották a tanévnyitó ünnepséget, amelyen részt vettek a békéscsabai Férfi- fehérnemű-gyár Martos Flóra Szocialista Brigád tagjai is. Az iskola szülői munkaközössége ajándékokkal kedveskedett az új első osztályosoknak. — HURRIKÁN. Óránként kétszáz kilométeres sebességű szélvihar söpört végig Mexikó Karib-parl- vidékén. A vihar gyökerestől tépte ki a fákat, lakóházakat emelt a levegőbe. A katasztrófa sújtotta vidékkel megszakadt a telefon- és rádióösszeköttetés. ITTASAN VEZETETT Szeptember 2-án 19 órakor a Gádoros és Orosháza közötti út­szakaszon Udvari Imre (39 éves, Gádoros, Lenin u. 32. szám alatti lakos) motorkerékpárjával itta­san vett részt a forgalomban, s előzés közben elütötte a gyalo­gosan közlekedő Farkas Józsefet (25 éves, Orosháza VIII., Iskola u. 11. szám alatti lakost), majd áttért a menetirány szerinti bal oldalra, s ott összeütközött a se­gédmotorkerékpáron közlekedő Dobos Lajossal. A baleset követ­keztében Udvari Imre, Farkas József és Dobos Lajos életveszé­lyes, míg a motorkerékpár uta­sa, Molnár Imre gádorosi lakos súlyos sérüléseket szenvedtek. Az ügyben a vizsgálat folyik. AKI SZERETI a jó kisüstit, bizalommal keresse fel a csorvásí ÁFÉSZ szeszfőzdéjét (a gerendási bekötő út mellett) • A folyamatos üzemelést megkezdtük, kedves megrendelőinknek minden igényét ki tudjuk elégíteni Jelentkezés: Králik Pál sxeszfőzdevezetőnefi a helyszínen BÉmmass Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja. FŐSZERKESZTŐ: CSEREI PÁL FÖSZERK ESZTO-HELYETTES: DEÁK GYULA Szerkesztőség: 5601 Békéscsaba. Postafiók Hl.' Telefon: 12-196. 12-296 Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat Telefon: 11-021. 11-051 5601 Békéscsaba. Postafiók 11L FELELŐS KIADÓ: LEHOCZKY MIHÁLY Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési dfl egy hónapra: 20— Ft Dürer Nvomda Telepe, Békéscsaba Igazgató- Háromszék! Pál Index 25 051

Next

/
Oldalképek
Tartalom