Békés Megyei Népújság, 1974. szeptember (29. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-04 / 206. szám

TELEVÍZIÓ BUDAPEST: »,» Műsorismerte­tés. 10.21 Delta (tern.). 10.45 Hátor­szágban. Csehszlovák ti lm (ism.). 11.55—12.20 Játék a betűkkel (ism.). 17.13 Müsorismerteté*. 17.15 Hírek. 17.20 Az MRT Közönségszolgálatá­nak tájékoztatója. 17.25 Reklámmú- sor. 17.30 Atlétika EB. 14.» Esti mese. 19.30 Tv-híraöó. ao.00 Dühös utazás. 21.25 Családi kör. Szülök, nevelök magazinja. 22.1* Tv-hir- adó — 3. kiadás. BUKAREST: 15.00 Csetwadovdk gyermekíllm. M.S5 Zenei újdonságok. 17.15 A volánnál. Autóvezetőknek. 17.30 Folytatásáé film gyermekek­nek. 18.25 A legkisebbeknek. ,9.15 A filmarchívum műsora. 21.00 Da­lok. A Román Televízió Szerkesztősé­ge a m űsorvaltoztatáe jogát fenn­tartja! BELGRAD: ts.00 Magyar nyelvű tv-napló. 16.10 Távcső gyermekhír­adó. 16.40 Reggeltől takaródéig. 17.10 Róma: Atlétikai EB. 30.30 Gyengédség. Szovjet játékfilm. 22.00 Előtérben. Második műsor: ».So Szabadegye­tem. 21.15 Komolyzene. 21.45 Tv- tárca. 22.15 A Vajdaságon át. RÁDIÓ AtXANDO MŰSOROK: KOSSUTH RADIO: 4.30 Hírek. Idő­járás. 4.33 Zenés műsor, 5.00 Hirek. 5J0 Krónika. 5.45 Falurádió. 6.00 Hí­rek 6.30 Hírek. 7.00 Krónika. 7.10 Körzeti Időjárás. 7.30 OJ könyvek. 8.00 Hírek. 6.05 Műsorismertetés. 10.00 Hírek. Lapszemle. 12.00 Hírek. 15.06 Hírek. 16.00 Világgazdaság hírei. 17.00 Hírek 19.00 Esti krónika. 19.30 Hírek. (Csak vasárnap.) 20.00 Hírek (Csak vasárnap.) 21.00 Hírek. 22.00 Hírek. 24.00 Hírek 0.28 Himnusz. 0.55 Hírek (Csak szombaton.) PETŐFI RADIO: 1.30-8.05 Azonos a Kossuth rádió műsorával. 11.00 Hí­rek. 13.00 Hírek. 13.47 Vízállásjelen­tés. 14.30 Hírek. 15.30 Hírek. 11.00 Hí­rek (Csak vasárnap.) 16.30 Hírek. 17.30 Hírek U.00 Hírek. 19.56 Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Fák kró­nika. n. 23.00 Hírek. KOSSUTH RADIO: 8.» Népdalok. 8.3« IskoJarádió 8.48 Donizetti: Ro­bert Devereux. Közben; 10.36 Ver­sek. xl.30 A Szabó család. 12.35 Tánczenei koktél. 13.» Nóták. 13.50 Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05 Haydn: flsz-moll szimfónia. No. 45. „Búcsú”. 14.» Nőkről — nőknek. 15.10 Hansan a kürtszó! 15.45 Kó­nya Sándor énekel. 16.05 Jegyzet. 16.15 Éneklő Ifjúság Veszprémben. 16.51 Darvas Ferenc: Kontúrok. 17.20 Sportkrónika. 17.36 A zene nem ismer határokat. 18.» Riport­műsor. 10.35 Operarészletek. :9.2S Írószobám. 20.» Színes népi mu­zsika. ».47 Két magyar mű bemu­tatója a debcereni Bartók Béla nemzetközt kórusfesztiválon. 21.03 Kerti asztal. 21.S3 Spirituálék. 22.20 Zenekari muzsika. 0J0 Operettrész­letek. PETŐFI RADIO: 8.05 Barokk mu­zsika. 8.45 Nemzetiségeink zenéjé­ből. 9.03 Kiváncsiak klubja. 12.00 Néhány perc tudomány. 12.06 Zon­goraszonáták. 13.03 Házunk tája. 13.23 Operarészletek. 14.00 Kettőtől hatig. 18.05 Külpolitikai figyelő. 18.» Múzsák közt elhallgat a fegy­ver I. 18.43 Közvetítés bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről. 19.» Ker­tész Iván vezényel. ».25 Kis ma­gyar néprajz. ».33 Gorkij: Életem V. 21.36 A 17. foktól északra és délre. 21.56 Nguyen Dinh Tan: Vo­nósnégyes. — „A madarak, röpte”. 22.24 Népdalok, néptáncok. 23.15 örökzöld dzsesszmelódiák. SZOLNOKI STŰDIÖ: a 222,38 m-es hullámhosszon: 17.30 Műsorismerte­tés, hírek, lapszemle. 17.40 Munka- és üzemszervezés n. 17.45 Népi hangszerszólök. 18.00 Alföldi kró­nika. 18.15 Magyar filmek zenéjé­ből. 18.25 Zenés autóstop. Vezeti: Forró Tamás. 18.55 Hírösszefoglaló. s A balatoni üdülőben reggel, délben, este há­rom házaspár egy asz­talnál. Két hét alatt meghitt barátság alakult ki közöttük és nemcsak az étkezésnél, hanem a vízben, séták alkalmá­val, sőt nagyobb túrákon is együtt voltak. Az első hét végén Dorombiné így szólt a többiekhez: — Drágáim, a mi kis baráti körünknek nem szabad a búcsúest után felosztania. Állapodjunk meg abban, hogy Pesten is sűrűn fogunk egymás­sal találkozni. Az első találkozó nálunk legyen. A legalkalmasabb a hét­fő, akkor nincs tévé. Lelkesen hozzájárul­tak a találkozásokhoz, de néhány nappal a búcsú­vacsora előtt Igmándiné megkérdezte férjétől: — Lajos, kérlek, okos »dolog ez a pesti folyta­tás? Nem mondom, első héten nagyon megszeret­tem asztaltársainkat, de azután unni kezdtem őket, különösen Dorom­binét. — A férje hivatali ese­tei engem se nagyon ér­dekeltek, de ha már megbeszéltük ezeket a találkozókat, nem lehet lemondani. Elkövetkezett a látoga­tás napja. Dorombiné reggel ijedten szólt fér­jéhez: — Te, ma jön hozzánk a balatoni két házaspár, és én még nem készül­tem fel a vendéglátásra. A hajam sincs rendben. Hatan egy asztalnál Jaj, hogy lehetne lemon­dani? — Sehogy —, állapí­totta meg a férje. — Én mégis megpró­bálom. Talán beteget je­lentek. Ugyanezekben az órák­ban Igmándiné a regge­linél megjegyezte: — Ma kell elmennünk Dorombiékhoz. Előre fé­lek Guzmainé szózuha- tagától. Megint a kis unokahúga gyerekszáj­történeteivel fog traktál- ni. Valamit ki kellene ta­lálni. Rémes délután lesz. — Semmit se lehet kitalálni, mindent kifo­gásnak vennének — mondta elkeseredetten Igmándi, Ezen a napon Guzmai telefonált a hivatalából feleségének: — Te, ma délután Do­rombiékhoz kellene mennünk. Ez a látogatás úgy kell nekem, mint a hideglelés. — Telefonálj Dororo- biéknak valami ügyes kifogást. — Nem lehet, hiszen olyan lelkesen állapod­tunk meg abban, hogy ápolni fogjuk barátsá­gunkat. Guzmai délután átöl­tözött, a felesége is el­keseredetten válogatott ruhái között. Megszólalt a telefon. Dorombiné volt. — Jaj, drágám, úgy örülök, hogy hallom a hangodat — mondta Guzmainé —, alig vá­rom, hogy ott legyünk nálatok. Felelevenítjük a régi szép napokat. Pont hatkor nálatok le­szünk. — Elhiheted, édesem, hogy mi milyen boldo­gok lennénk! De kép­zeld el, váratlanul kijöt­tek a Gázmüvektől. Fúr­nak, faragnak, egész csa­tatér van nálunk, mi bu­ta fejjel, amikor beje­lentettük a gázömlést, elfelejtettük megmonda­ni, hogy ne hétfőn jöjje­nek ki megjavítani. Kép­zeld, hogy mennyire oda vagyunk a férjemmel, hogy el kell halaszta- nunk a találkozót, ősszel elmegyünk Olaszba, majd ha visszajövünk, telefo­nálunk. — Igazán sajnáljuk — sopánkodott Guzmainé —, miközben boldogan súgta oda férjének: „Nem kell átöltöznöd". Pár perccel később Dorombiné így szólt ® férjéhez: — Most már Ignián­dinénak is gázról kell beszélnem, de félek, nem hiszi el. Igmándiné ra­vasz perszóna, rájön majd, hogy csak kitalál­tam ezt a kifogást. — Na és ha rájön? Legalább vége lesz az ügynek. Balaton szép volt, egy ideig jól érez­tük magunkat velük, de hogy Pesten is találkoz­zunk? Brr... Ebben a pillanatban csilingelni kezdett a ké­szülék. Igmándiné tele­fonált: — Drága angyalom —. kezdte —, nem is kép­zeled, hogy milyen lel­kesen vártuk a mai na­pot. De sajnos tegnap gázömlést észleltünk és értesítenünk kellett a Gázmüveket. Dorombiné gúnyosan mosolygott: — A gázzal nagyon kell vigyázni. De éde­sem, nem tudnál nekik telefonálni, hogy ne ma, hanem holnap jöjjenek? — Már itt is vannak. Egész csatatér a lakás. — És Guzmaiék? — Majd én telefonálok nekik is. Képzelem, hogy oda lesznek. Hát szer­vusz, drágaságom. így történt, hogy na­gyon kellemes hétfői napja volt a három há­zaspárnak. P. t. fűn * B-éftoési Bástya: Az audiencia. Bé­késcsabai Brigád.: Alfredo, Alfredo. Békéscsabai Szabadság: Ne hagyd magad, Pitkin. Békéscsabai Terv: Folytassa külföldön. Gyulai Erkel: A tábornok állva alszik. Gyulai Petőfi: Dacolva élni. Oroaházi Par­tizán: Csata a havasokban. Meghívó Tisztelettel meghívjuk önt az őszi Budapesti Nemzetközi Vá­sár yA” pavilonjába: tekintse meg kiállításunkat! Bemutatjuk a legújabb háztartási hűtőszek­rényünket. Munkatársaink a helyszínen tanácsadással szol- ffalnak.. Most olcsóbb! Fehér és színes szőrmék tisztítása, irha- velúr- és szőrmebundák átszabása, javítása, tisztítása, festése, fényes és hasí­tott bőr kabátok puhítása, festése. Pongrácz Andiásné szűcsmester, Békéscsaba, Luther u. 11. (Tüdő­gondozóval szemben). ______ 352252 C T forg. rendszámú Trabant Lim. eladó. Békés» Szabó D. 37. sz. alatt. Négy darab 2 éves, hét- és nyolc- hónapos hasas üsző van eladó. Sarkad, Sarkadkeresztúri út 42. ____________ 0019U H áztáji, fejőgép eladó. Békés, Szarvasi úti apaállat-istállónál. Bé­kés. IX., 84. sz. _______________362306 K ét szoba, fürdőszobás, mellékhe­lyiségekből álló ház eladó. Békés­csaba, I. kér., Teseedik 1». ________________________.16292f> Jó állapotban levő Csonka-motor és boros h ord ók 100, 150, 20o litere­sek, eladók. Medgyesegyháza,, Jó­kai 50._______________________952300 B ejárónőt keresek heti 1 napra. Ér­deklődni: hétköznap 8—16 óráig. Békéscsaba, Tanácsköztársaság út­ja 22. Dr. Tóth.______________ 352319 iüjszerű Trabant Combi eladó. Bé­késcsaba, Bessenyei u. 136, 352321 3011-es Zetor, kétkerekű utánfutó­val, sürgősen eladó. Somogyi Gé­za, 5534 Okány, Kinizsi Pál út 17. szám. _________________ 352316 5 0 q rózsaburgonya eladó. Békés­csaba. Lipták A. 22/1. 352313 Olcsón eladó: cefréskád, matohke- i rókpár, kis kézi kocsi, 3 kh. ku­korica kiadó. Érdeklődni: Békés- 1 csaba, Corvin u. 15., szept. 7-én 1 délután.______________ 352304 K éttűágyas síkkötőgép eladó. Elek, Arany J. 18. 352305 UB 601-es Trabant L. fehér, keve­set futott, eladó. Békéscsaba I., Damjanich 6/1._ _________________1014 H orgászcsónak Tümler motorral el­adó. Békéscsaba, Botyánszki Pálné 9-____________________________1016 T anya eladó, üdülésre, kertészetre, gazdálkodásra alkalmas 1200 négy­szögöl földdel, Szanazughoz 350 mé­terre. Érdeklődni: Dobozi üt, Toka ji-tahya. 153»! Süldők 50^-60 kg súlyban eladók, Békéscsaba, Peter Jilemniczki u. 6 __________________________________35 23 x-0 R ózsaburgonya eladó. Békéscsaba. Szarvasi út 65. 352318 CG rendszámú 601-es Trabant fel­újított állapotban, fizetési kedvez­ménnyel is eladó. Békéscsaba II., Munkácsy tér. 2. Hl. e. 13. Megte­kinthető: de. 11-lg. 352309 Miül HMÜK Közületek munkaerőigénye A Békéscsabai Kötöttárugyár portás dolgozókat vesz fel. * 1 fő árukísérőt felveszünk. PIERT Kereskedelmi Vállalat, Békéscsaba. 352294 • * « Budapesti Fűszer- és Edes- ség-nagykeresk. Váll. 1973— 1974-ben érettségizett fiatalok részére felvételt hirdet. El­helyezkedési lehetőséget ke­reskedelmi, adminisztrációs, géptadat-előkés/.ítő munkakö­rökbe, Férfi, női munkásszállá­sunk van. Jelentkezés: Buda­pest VII., Dohány u. 40. Mun­kaügyi osztály, szombat kivé­telével. 3287 A Sarkadi Cukorgyár szeptember 3-1 üzemindulástól szeptember 30-1* 30%-os Árkedvezménnyel adja a nyers szeletet KÖZÜS ÉS EGYENI GAZDASAGOK RÉSZÉRE EGYARÁNT. 14%-os szelet q-ként 5.30 Ft-ért. 15%-os szelet q-ként 5.70 Ft-ért vásárolható vagonba, illetve járműbe rakva. Vasúti feladás esetén kocsimegrendelésről, kocsikiáUitasról a cukorgyár gondoskodik díjtalanul. A megrendelésben megadandó a napi mennyiség, kocsidarab- szám és a fogadóállomás neve. Közúti kiadás járműbe rakva éjjel és nappal biztosított. A megrendelések a SARKADI CUKORGYÁR termeltetési osz­tályára küldendők. TELEFONON ÉRDEKLŐDNI LEHET: SARKAD 101. 111-es mellék. ÜGYINTÉZŐ: KALLAINÉ. Az Orosházi Üveggyár felvételre Keres: vizsgával rendelkező kazánfűtőket, elektroműszerészeket. villanyszerelőket, férfi és női segédmunkásokat (18 éven felüli) Bérezés megegyezés szerint Jelentkezni lehet a gyár felvételi irodájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom