Békés Megyei Népújság, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-23 / 93. szám

V Járási täncverseny í Kardoskőton Aprili« 28-án, vasárnap dél­után 5 órakor a kardoskúti művelődési házban a művelő­dési házak fennállásának ne­gyedszázados évfordulója al­kalmából járási társastánc­versenyt és bált rendeznek. A versenyen részt vesznek a já­rás községeinek táncosai, va­lamint bemutatót tartanak az orosházi társastáncklub leg­jobb táncospárjaL @yoma: Művészet az iskolában A gyomai Kiág Lajos Gimná- , ziumban április 21-én, vasárnap a Művészet az iskolában kiállí­tássorozat újabb bemutatóját nyitották meg. Gyoma és Sze­ged kulturális kapcsolatának eredményeképpen ez alkalom­mal a szegedi képzőművészek gyűjteményes tárlatát látogat­hatják a gyomaiak. A május 20- ig megtekinthető kiállításon 13 íestő, 3—3 szobrász, illetve gra- fikusművész, valamint egy ipar- i művész munkáiból látható válo­gatás. A MepI Művelődési Központ hírei Kedden, április 23-án dél­után 3 órakor a békéscsabai if­júsági és úttörőházban rendezik meg az Ifjú» Zenebarátok har­madik évfolyamának utolsó hangversenyét. A koncerten a mai magyar szerzők rézfúvós és íitős hangszerekre írt művei szerepelnek; közreműködik a Magyar Rézfűvós négyes és a Budapesti Ütősnégyes együttes. A műsort Máriássy István ismerteti. ' Szerdán, április 24-én este 8 órakor tartja heti foglalkozását •' a Szlovák Klub. A tagok az est • programjaként először Králik ; Aladárnak, a Szlovák Tannyel- £ vű Iskola tanárának előadását | hallgathatják meg n szlovák és jj a: magyar irodalom kapcsola- £ tárói, majd közösen megtekin- * tik a Jilemnicky művéből ké- * szült, Katerina Padychova vétke 5 rfmű szlovák nyelvű játékfii- £ met A világirodalom győngysze- £ mei sorozat következő estjére £ szintén szerdán kerül sor. Az ■ ifjúság és úttörőházban este 7 ! órakor az érdeklődők Papp Já_ £ ne® színművész előadói estjén » vehetnek részt, ismerkedhetnek S meg az orosz romantika és re- 3 alizmus alkotóinak műveivel; £ Puskintól Osztrovszkijig. Légi roller Az új jármű neve „Cri-Cri”. £ Még csak 11 órát töltött a le- j vegében, de pilótája szerint ez j a század „legmulatságosabb” £ járműve. Valóságos zseb-repü- £ íőgóp. Az embernek az az ér- ■ zése, hogy karosszókből nézi az • alant elterülő város életét. A 3 gép berepülő pilótája Robert £ Buisson, volt katonai repülő, ; aki eddig összesen 12 000 órát j töltött a levegőben. Véleménye j rendkívül kedvező az új gép- s rffl; „A .légi roller* könnyen ■ kezelhető, irányítható... és vég- 5 téré az ember mégis úgy érzi, £ hogy repül.” £ A Cri-Cri teljes egészében : fémből készült, két 137 köb- | centiméteres motorral van fel- ; szerelve. Óránkénti maximális 5 sebessége 180 kilométer. A gép feltalálója-konstruk- ; tön«; Colomban. CA *4 g Közép- és szakmunkásképző iskolák elsősegélynyújtó versenye Pénteken, április 19-én a KISZ. a megyei tanács és a Vö­röskereszt közös rendezésében Békéscsabán, a KISZ-táborban rendezték meg a közép- és szakmunkásképző iskolák me­gyei elsősegélynyújtó verse­nyét. ősszel, a tanítási év eleién Indult az iskolában az elsőse­gélynyújtó tanfolyam, amely a honvédelmi nevelőmunka egyik fontos fázisát alkotja. A tanfo­lyamokat háziversenyek zárták, amik egyben a vizsgát <s jelen­tették. A mostani versenyre az iskolák legjobbjaiból válogatták össze a csapatokat. A gyerekek jó felkészültséggel, különböző jellegű, nehéz gyakorlati fel­adatokat oldotta'; meg. amiket szigorú zsűri ellenőrzött. A 17 versenyző csapat közül legjobb, nak a békési Szegedi Kiss Ist­ván Gimnázium és Szakközép- iskola gárdája bizonyult, s így ők képviselik megyénket az or­szágos döntőn. Második helyen végzett a békéscsabai Kemény Gábor Szakközépiskola csapata, harmadik a vésztői gimnázium lett. Békés megyei művészek kiállítása Győrött és Balassagyarmaton Április 25-én, csütörtökön dél­után 5 órakor Győrött, a Kép­csarnok Vállalat bemutatóter­mében Búzás Árpád kiállítása nyílik meg. A kiállító művész 1929-ben Orosházán született, a Magyar Iparművészeti Főiskola tanára. A győri kiállításán tex­tilmunkáit mutatja be. Mladonyiczky Béla békéscsa­bai szobrászművész kiállítása a balassagyarmati Horváth Endre Galériában április 20-án, vasár­nap déleiőtt 11 órakor nyílik. A csabai alkotó Nógrád megyei ki­állítását dr. Becsei József, az MSZMP békéscsabai városi tit­kára nyitja meg. Harmat Endre. Gyilkosság Rt. (Dokumenflrás 16 részben) 13. Gépplszfoiv a hegedűtök ban Miután Valachinak SMeg“ mondták, hogy csak úgy ment­heti meg az életét, ha vall „az immár nemzeti fontosságúnak számító” Cosa Nostra-ügyben, megtörtént az, ami ezelőtt so­ha, a CN egyik veteránja ki­mentő vallomást tett. Arra a kérdésre például, milyen terü­leten dolgozott, elmondta, hogy egy ideig tagja volt Albert bá­csi Gyilkossági Részvénytársa­ságának. — Emlészik-e arra, kit kel­lett először elintéznie? — kér­dezte a vallatást vezető rend­őrtiszt. — Hogyne, uram, az ilyesmi­re úgy emlékszik az ember, mint az első csókra. Joe Catani volt az illető neve. — Mi volt a baj ezzel a* Catanival? — Ezt nem gondolja komo­lyan, uram. Mán nini, hogy ép, akire rábízták ae ügyet, tud­hattam volna, mi volt vele a probléma. — Egyedül ölte meg? s-Nem Sir, adtak mellém egy segítőtársat is. Amikor megláttam, nem hittem a sze­memnek. Karcsú, szemüveges fiatalember volt, akiről inkább elhittem volna, hogy vizsgái miatt drukkoló egyetemista... Lányos arcú liű — És ki volt a társa? — Mint később megtudtam, Albert bácsi egyik kedvence, az egyik „legjobb kezű” em­ber az egész szervezetben. Ál­talában neki adták a kezdő­ket, én pedig az voltam akkor. — Szeretném már hallani a társa nevét — mondta türel­metlenül a tiszt, de Valachit nehéz kizökkenteni a nyugal­mából — A különben is végtelenül jámbor benyomást még erősí­tette az, hogy ez a Bastero ne­vű, lányos arcú fiú állandóan hegedűtokot vitt a kezében. Mikor aztán a megadott helyen elővettem a pisztolyt, hogy rá­lőjek Catanira, és közben úgy remegett a kezem, hogy ma is szégyellem, Bastero megvere­gette a vállárnál Aztán nyájas mosollyal felnyitotta a tokot, kivette belőle a géppisztolyát, és minden sietség nélkyl, szemüvege mögött bocsánatkérő Ebből is egy kicsi, abból is egy kicsi.. A péntek esti Hazai esték so­rozat első része az előzetesek, a „beharangozás” színvonalán, ki­csit időhúzó mellébeszélésekkel, önfitogtatással, de végső soron sikeresen folyt le. Külön dicsé­ret illeti a közel háromórás műsorban szerepelő, hirtelenjé­ben lett főiskolás-riportereket, no és azokat a társaikat, akik „csak” kutattak előkészítettek, csendben munkálkodtak, de nem kerültek a képernyőre. Az első adás után figyelemmel és érdek­lődéssel várjuk a további 18 város felfedezését. Szombaton este a hosszúra si­került jégkorongközvetítés után a főműsor első részében való­ban poros, unalmas históriát lát­tunk A menyasszony címmel. Nehezen lehet elfogadható ma­gyarázatot adni arra, hogy mi szükség az ilyen vagy ehhez ha­sonló filmekkel a magyar né­zőket untatni, főként „lerágott csont”-témákat újra feldolgozó porlepte filmeket a képernyőre vinni. A San Rcmó-i dalfesz­tivál langyos műsora is idegen volt számunkra. Pedig a tv szerkesztői tudhatnák: fesztivál­ügyben már sikerült egyszer el­vadítani a nézőket, ilyen példák­kal pedig a visszahódítás nehe­zen sikerülhet... Némi fellélegzést a megunha­tatlan Fábri-sorozat újabb része, az Utószezon című film adott. A groteszkbe hajló látásmód, Fábri kisember-vizsgálata, az emlékek majdhogy tragédiába ömlő felfakadása a nagyszerű színészek játékával tudott ma is élményt, tanulságot adni a kép­ernyő előtt figyelmesen ülő né­zőnek: A vasárnap délutáni unalom tovább pangott. Az Iskolatele­vízió mindenkinek filmesztétikai adásából ismét megbizonyosod­tunk arról, hogy a tudományág még mindig nincs a helyére té­ve, amit e címszó alatt teszünk, még mindig vajmi kevés, az sem a legjobb. A délutánból csupán Lenin, a kortárs című dokumen­tumfilm emelkedett ki talán épp azzal, hogy újat, még nem hallott összefüggéseket mutatott meg a nagy forradalmárról és gondolkodóról. A születésnapi megemlékezés méltó volt az ün­nepel thez. Este, A Hét műsorában egy riporttól döbbentünk meg. A székesfehérvári Ikarus Gyárban üzemi baleset következtében meghalt egy munkásnő. S aho­gyan az már lenni szokott, ez esetben is a főbűnös: az emberi felelőtlenség. A vizsgálat sze­rint két munkás felelős a har­madik ember haláláért. Csak és kizárólag két olyan munkás, akinek az élete szintén hajszálon függött egy pillanatig, akik ta­núi voltak az esetnek, akik ki tudtak ugrani a busz mögül. A szakértő mellékkörülménynek, figyelmet sem érdemlő mellék- körülménynek tudta be a szer­vezetlenséget, az alkatrészek ál­landó késését, az ezt megelőző, hasonló okokból származott bal­eseteket. a munkavédelmi elő­írások be nem tartását, s a lob­bi, súlyos hiányosságot. A két munkás felett a bíróság ítélke­zik. A főmflsorban a Madách Ka­maraszínház egyik nagy siker­darabját, a Candidát láttuk. Bi­zonyára sokaknak eszébe jutott: Dómján Edit életének utolsó színpadi szerepe éppen ez a Shaw-színmű volt. S valljuk meg őszintén, Vass Éva játéka sem tudta velünk ezt elfeled­tetni a három felvonás ideje alatt A kitűnő, karikírozó sza­tíra mindenképpen méltó volt a fUmrevételre, a bemutatásra. {Nemesi) tekintettel, komótosan szitává lőtte Catanit. Azt hiszem egyébként, uram, ez a Bastero volt az egyik Anastasia gyil­kosai közül. Ezt persze csak gondolom. — De honnan gondolja? — Onnan, hogy többszőr lát" tam a fickót Genovese társasá­gában. Ez önmagában is élet- veszélyes volt de hát Bestero nem ismerte a félelmet Geno- vesenak jó szeme van, tudnia kellett, hogy a Főnök kikészí­tésére Amerika_szerte nem ta­lál jobb embert. Különben ngps volt rossz gyerek... — Megmondaná végre, aai lett vele? Valachi derűsen vigyorgott. — Ha azért tetszik kérdez­ni, hogy hol lehet megtalálni, ne tessék fáradni. Valamelyik temetőben, de fogalmam sincs, hol. Meg arról sem, hogy — ha van neki egyáltalán —„ milyen név áll a sírkövén. Kártyázás közben történt. Már nagy do­hányról volt szó, és át akarták verni. Nagyon mérges lett, a hegedűtök felé nyúlt De meg­előzték, valaki előbb rántotta ki a hangszerét. Sokan sajnál­tuk, hogy egy ilyen hülyeség miatt lett vége. 32 év a CN-ben Valachi egy másik ttoryja Tony Benderre, a Cosa Nostra egyik hadnagyára vonatkozott Bender nyomtalanul eltűnt, no­ha azelőtt megbízta Valachit, szerezzen meg neki néhány adatot. Miután egyszerűen kép­telen volt megtalálni, attól félt, hogy esetleg elfogja a rend­őrség. Kihallgatást ké-«{ Geno. vesetői, akinek beszámolt ag­godalmairól. Az jót nevetett ée mosolyogva közölte: — Ne emészd magad, Jfm* Ha Bender eltűnt, biztos es volt a so<rs akarata. Valachi ettől kezdve nette, gélt Genovesetől, és ezért vet­te komolyan azt a halálos le- avenworthi csókot. Es még va­lami, ami jól érzékelteti, milyen nyugodtan űzheti kisded dolga­it az amerikai maffia: lebuká­sakor Joseph Valachi már har­minckét esztendeje a Cosa Nostra tagja volt Végigkísértük a Cosa Nostra megszületését, és felvillantot­tuk létrejöttének tulajdonikép­pen! okát, az országos mére­tekben megszervezett szeszcsem­pészést. De hát azóta a prohi­bited régen a múlté, az ameri­kai maffia pedig nagyobb, fé­lelmetesebb és összehasonlítha­tatlanul gazdagabb, mint vala­ha. De — többek, között — az egyik legrégibb üzletág, a nyil_ vánosházak hálózata ma is vi­rágzik. Nemrég letartóztattak egy Nella Bogart nevű hölgyet az úgynevezett Mann-törvény alapján, amely tiltja, hogy „erkölcstelen célból nőket irá­nyítsanak át az Egyesült Álla­mok belső határain”. Nella ugyanis New Yorkban él, és a hatóságok New Jersey állam­ban, Newaifcban vették őrizet­be. Kiderült, hogy titokzatos, általa sem ismert felettesei egy csinos fiatal lányokból ál­ló csoport élén elküldték alvi­lág egyik legnagyobb mammut- vállalata, a General Electric helyi fiókjába, ahol éppen., ma­gas rangú külföldi vendégeket fogadtak. (Következik: Herr Strauss Amerikába*,}

Next

/
Oldalképek
Tartalom