Békés Megyei Népújság, 1973. október (28. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának nyilatkozata Meglepő hírek Kairóból Kadhafi hazautazott és bizalmatlan A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságát, a magyar kommunistákat, dolgozó népünket mélységesen felhábo­rítja a chilei jobboldali katonai junta kegyetlen irtóhadjárata a chilei hazafiak ellem. A chilei demokratikus erek a Népi Egy­ség Kormányának hároméves fennállása alatt következetesen és önfeláldozóan harcoltak az ország nemzeti érdekeiért, az egész chilei nép javát szolgáló társadalmi és gazdasági átala­kulásáért A chilei hazafiak küz­delmük során mindvégig tiszte­letben tartották az alkotmány Átadta megbízólevelét a VDK új magyarországi nagykövete Losonczi Pál, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke hétfőn fogadta Nguyen Manh Cam rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetet, a Vietnami Demokratikus Köztársaság új magyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét A megbízólevél átadásánál je­len volt Cset'erki Lajos, az El­nöki Tanács titkára. Marjai Jó­zsef külügyminiszter-helyettes, Nagy Lajos, a Külügyminiszté­rium protokoll-osztályának ve­zetője és Pesti Endre vezérőr­nagy. (MTI) ' Az elmúlt öt esztendőben Ja­pán jelentősen megnövelte gaz­dasági befolyását Nyugat-Euró- pában. Míg a Japánba irányuló nyugat-európai kivitel csak mér­sékelten eme’kedett, a távol­keleti ország árui szinte elön- tötték , kontinensünk nyugati részét. 1968-ban 652 millió dol­lár volt a „Hatok” Európájával folytatott japán kereskedelmi forgalom, ez a szám 1972-re 2 milliárd dollárra emelkedett, igaz, most már a „Kilencek” szövetségének viszonylatá*ban. Ez a tendencia 1973-ban is meg­maradt. Ez év első négy hó­napjában a japán cégek nyugat­I előírásait, a demokratikus, sza­badságjogokat, az erőszakkal ha_ talomra jutott katonai junta vi­szont kegyetlen leszámolás szel­lemét, a véres terror gyakorla­tát szabadította az ország népé­re. A katonai junta napról napra nagyobb bűnöket követ ‘el. A terror áldozatául esett Salvador Ailende elnök és a hazafiak ez­rei. Tömegével vetik börtönbe a chilei nép legjobbjait, üldözik a demokrácia és a haladás min­den hívét. Letartóztatták Lu is Corvaian elvtarsat, a. Chilei Kommunista Párt főtitkárát, a törvénytelenül feloszlatott chilei parlament szenátorát, a nemzet­közi kommunista, és munkás- mozgalom kiemelkedő harcosat, a chilei nép hű fiát. A junta ke­gyetlen leszámolásra készül ve­le szemben. A világ valamennyi kommu­nistájával, a szocializmus, a ha­ladás. a demokrácia minden hí­vével együtt felháborodásunkat ét tiltakozásunkat fejezzük ki a junta egyre fokozódó terrorja miatt, mélységesen aggódunk Corvaian elvtárs és minden chi­lei hazafi életéért. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a magyar nép követeli: ' azonnal helyezzék szabadlábra Luis Cor­vaian elvtarsat a kommunista, szocialista, radikális-párti és más haladó gondölkodású chilei hazafiakat, haladéktalanul ves­senek véget a chilei demokrati­kus erők elleni embertelen haj­tóvadászatnak (MTI) európai exportja az előző év azonos időszakához képest, 40 százalékkal nőtt, árui ma már 4 százalékkal részesednek a Kö_ zös Piac kereskedelmi forgalmá­ból. Figyelmet érdemel, hogy a szigetország főleg a gépjármű, az irodagép, az optikai és az elektronikai ipar területén igyekszik befolyását növelni. A japánok 1972-ben 368 025 gép­kocsit adtak el Európában, ugyanakkor megszerezték az olasz motorkerékpárpiac 28, a magnetofonpiac 48 és a nyugat­német fényképezőgép-piac 50 százalékát. A Közös Piac orszá­gaiban az elmúlt évben a kis Kairó Böcz Sándor, az MTI tudósí­tója jelenti: Mint röviden már beszámol, tunk róla, vasárnap Kairó­ban megtartotta első ülését Egyiptom és Líbia száztagú al_ kotmányozó gyűlése, amelyet áz­zál a feladattal hoztak létre, hogy kido'gozza a tervezett unió alkotmányát és javaslatot te. gyen a közös államfő személyé­re. Az alkotmány jóváhagyása és az elnök megválasztása nép­szavazás útján történik. Bár a vasárnapi ülést az unió kiépítésének első gyakorlati lé­péseként értékelik, az alkotmá. nyozó gyűlés kénytelen volt ké­sőbbre. csütörtökre ha’asztani az ötven egyiptomi és ötven lí­biai képviselőből álló testület elnökének, alelnökének, szű_ kebb vezető szervének megvá­lasztását. Az első ülésen csupán annyi 'történt, hogy egy három­tagú bizottságot alakítottak az alkotmányozó gyűlés munka­rendjének kidolgozására. amely_ ről eevébként szerdán döntenek. A tisztségviselők, megválasztá­sáig Ibrahim el-Kaadi egyipto­mi képviselő, az alkotmányozó gyűlés legidősebb tagja tölti be az elnöki tisztet, és ugyancsak ő irányítja az említett háromtagú bizottság munkáját. Az egyiptomi fővárosban ál­talános megle""'**^ keltett a hír, hogy Kadhafi líbiai elnök, aki pénteken érkezett Kai­róba. szombaton váratlanul visz­s zárni tógép-kereskedelem 74 szá­zaléka is japán ellenőrzés alatt állt. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az utóbbi időben a japánok a kereskedel-. mi tevékenységről átallnak' a beruházásokra és az építőipari tevékenységre is. Olaszország­ban például acélgyárbővítéshez, hajógyárépítéshez nyújtanak segítséget. Északon pedig részt vesznek a Svédországot Dániá­val összekötő híd építésében. A jelek arra mutatnak, hogy Japán az elkövetkezendő évek­ben még fokozottabban kíván­ja felhasználni Nyugat-Európá. ban a rende'kezésére álló hatal­mas tőketartalékait. szatért Tripoliba. Az itteni saj- tójelentésk szerint ugyanis ere­detileg azt tervezték, hogy rész­tárgyalásokat folytat Szadat egyiptomi elnökkel az unió so­ron következő feladatairól, más­részt vele együtt, bekapcsolódik az alkotmányozó gyűlés mun­kájába. ( Hivatalosan meg nem erősí­tett értesülések szerint Kadhafi bizalmatlanul szemléli Szadat- nak az arab egység megterem­tésére irányuló erő feszítéseit, amelyek révén létrejött a front, állampk csúcstalálkozója, és normalizálódtak, illetve norma- lizálódóban vannak a kapcsola­tok egyfelől^ Egyiptom és Jordá­nia, másfelé’ Jordánia és Szíria között. Az A) Gumhurija úgy tudja, hogy rövidesén bejelentik a jordániai—Szíriái diplomáciai kapcsolatok felújítását is. Egyiptom, Szíria és Jordánia ki­bontakozó egyetértése olyan po­zitív fejlemény, amely a közel- keleti válság politikai vagy ka­tonai rendezése szempontjából egyaránt elengedhetetlen. A lí­biai e’nök, aki a háborúban és Izrael likvidálásában látja az egyetlen megoldást, rossz szem­mel nézi a politikai rendezés irányába mutató tendenciákat. Kadhafi váratlan elutazását csak homályosabbá teszi az a tény, hogy Kairóban maradt Dzsallud líbiai miniszterelnök, aki Hatemv egyiptomi minisz­terelnök-helyettessel együtt részt vett a legfelsőbb tervezési ta­nács hétfői ülésén. A tanács tagjai a határ menti szabad zónákról, valamint az oktatás és a tájékoztatás egyesítéséről tár­gyalnak. Dzsallud egyébként vasárnap részt vett és felszólalt a líbiai diákok alexandriai szemináriu­mán. Egyebek között hangsú­lyozta, hogy a két ország egye­sítésének mindenfajta ha’ogatá- sa az arab nemzet rovására tör­ténik. (MTI) A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának Elnöksége és a szov­jet Minisztertanács üdvözölte a kínai népet a KNK kikiáltásá­nak 24. évfordulója alkalmából. A Kínad Népköztársaság elnöké­hez és legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerveihez in­tézett szovjet távirat hangoztat­ja, hogy a szovjet nép mindig sokoldalú é<. széles körű támo­gatásban részesítette a kínai népnek az októberi szocialista forradalom hatására kibontako­zott felszabadító mozgalmát, a szocialista építőmunkát. ,,A szovjet és a kínai nép alap­vető hosszú távú érdekeinek egybeeséséből kiindulva a Szovf jetunió következetesen síkra- száll a Kínai Népköztársaság­hoz fűződő jószomszédi kapcso­latok és az együttműködés hely­reállításáért a szuverenitás, az egyenjogúság és a belügyekhe való be nem avatkozás elveinek tiszteletben tartása alapján.” A szovjet lapok hétfőn első oldalukon közöl ték az üdvözlő távirat szövegét. A Pravda „A KNK 24. évfordulójára” című írásában hosszan méltatja azo­kat az eredményeket, amelye­ket a kinai nép a köztársaság megalakulását követő években a szocialista társadalom felépíté­séhez vezető úton ért el. Ugyan­2 BÉMÆM i 1973. OKTÓBER 2. Elhunyt Szabó Ondrás Szabó András, a munkásmoz­galom régi harcosa, a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetett­je 72 éves korában elhunyt. Te­metése október 3-án délután 15 órakor lesz a nagyszénás! köz­temetőben. MSZMP OROSHÁZI JÁRÁSI BIZOTTSÁGA Koszigin hazautazott Jugoszláviából Belgrrád Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnö­ke hétfőn befejezte Jugoszláviá­ban tett nyolcnapos hivatalos baráti látogatását és visszauta­zott hazájába. A szovjet minisz­terelnököt a dubrovniki repü­lőtéren Dzsemal Bijedics kor­mányfő és más jugoszláv veze­tő személyiségek búcsúztatták. A látogatásról szóló közös közleményt Belgrádban és Moszkvában hétfőn este hozták nyilvánosságra. (MTI) Lemondott a görög kormány Athén Hétfőn lemondott az egész görög kormány. Georgiosz Pa- padopulosz államfő Szpirosz Markeziniszt, a haladó párt el­nökét kérte fel az új kabinet megalakításéra. Papadopulosz felkérte a le­mondott kormányt, hogy vigye tovább az ügyeket október 9-ig, időt adva ezzel a kijelölt mi­niszterelnöknek a polgári szemé­lyekből álló új kormány megala­kítására Az 1967-es államcsíny óta most alakul először polgári kor­mány Görögországban és kilá­tásba helyezték az általános vá­lasztások megtartását is. (MTI) akkor az SZKP lapja megálla­pítja, hogy ha összehasonlítást teszünk a KNK megalakulása­kor hirdetett elvek és Kína je­lenlegi kül- és belpolitikai cse­lekedetei között, nyilvánvalóvá válik, hogy Mao Ce-tung saját irányvonalát kényszerítette rá az országra, ami a kínai forra­dalom eszméinek elárulását, a korábbi ' kínai pártdokumentu­mok, az 1954-es alkotmány re­vízióját jelenti. Krusinszkij. a Pravda cikk­írója rámutatott, hogy a világ­ban végbemenő pozitív folyama­tokkal szembeszegülő maóísta vezetés saját nagyhatalmi sovi­niszta törekvéseiből kiindulva elvtelen szövetségre lép a leg- agresszívabb imperialista erők­kel, dühödten harcol a szocialis­ta országok. a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom ellen. A nyugati reakciós pro­pagandával együttműködésben hirdeti az „északi veszélyről” szóló rágalmakat a Szovjetunió ellen. A kínai vezetés szélsősége­sen reakciós, szubjektív elvek alapján cselekszik, semmibe véve a dolgozó tömegek kíván­ságait, akaratát — állapítja meg a Pravda, emlékeztetve arra, hogy a KKP közelmúltbeli ti­zedik kongresszusát is a -nép- tömegektől való elszigeteltség, a szigorú titkosság jellemezte. Ez a kongresszus, amely ob­jektíve a kínai veze+ésen belül folytatandó' hatalmi harcról árulkodott, űiabb demonstráció­ját jelentette a maóizmus an- tileninista, szoeializmusellenes lényegének. (MTD Japán gazdasági jelenléte Nyugat-Európában Szovjet üdvözlet a KNK kikiáltásának 24. évfordulóján Moszkva

Next

/
Oldalképek
Tartalom