Békés Megyei Népújság, 1973. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-15 / 216. szám

ÁLLANDÓ HCSOEi KOSSUTH RADIO: «XS-bfe 9a reggelt, 4.30k 6.30, 6,30, 8.0o Hírek. «.45, 6.45 Szót kérek. 5.40 Falurádió. 5.00 Reggeli Krónika Î. 6.00 Reggeli Krónika П. 7.00 Reggeli Krónika Ш. 7.30 Üj könyvek. 8.15 Színházak és mozik műsora. 10.O0 Hírek. 12 Xo Déli 5 Krónika. 12.30 Ki nyer maï 15.00, ; «.00 Hírek. 16.00 A világgazdaság ! hírei. 19.00 Esti Krónika. 21.00, 22.00, Ï 34.00 Hírek. PETŐFI RADIO- 4.25—8.00 A Pe- E •Síi rádió reggeli zenés műsora, 4.30, ; 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, ; Hírek. 6.20 Torna. 10.00 Zenés mű- ; sor üdülőknek. 11.00, 13.00, 14.30, l 15.30, 16.30, 17.30, 18.00. Hírek 19.54 2 Jő estét, gyerekek! 23.00, 24.00 Hí. ; eek, ; RÁDIÓ -, TIГ.MŰSOszept. i7tei szept. 23-ig eienimii Hétfő KOSSUTH RADIO: 0.116 Opena­oészletek. 0.01 Hét bagoly. VII, rész. 9.30 Csajkovszkij ; Vctnósszetenád. 10.05 üskolanádtó. 10 X0 Zenekari muzsika. Közben: 11.22 Oj évad a Miskolci Nemzeti Színházban. 12X6 Tánczenei koiktél. 13.20 Népi zene. i 13.50 Válaszolunk hallgatóinknak. ; 14.05 Édes anyanyelvűnk. 14.10 Ka- j marazene. 14.20 Operettrészleteik; | 14.40 Vallomás a műfordításról, 15Д0 Iskolarádió. 16.57 Idézés; Hamgjáték, 17.05 Külpolitikai figye­ld. 17.20 Portré muzsikával. 17.40 Van új a Nap alatt. 17.33 Doktor eűivtáre. Az Hiúsági iRádió műsora. 1831 Spoi-thíradó. IS .40 irodalmi kávéház. 20.58 Lemezmúzeum, 23.10 Népdalok. 21,30 Mikrolánc, 22.20 A Bergemdy-együttes felvételeiből, 32.37 Hangversenyaeme 0.10 Köny- nyűzeme. PETŐFI RADIO. 8.05 Nótaosokor. 91)0 Ezeregy délelőtt. 12.00 Kama­razene. 13.00 Ütravaló. :. 13.29 О po­raivá r-rn ások. 14X0 Kettőtől hatig... 18.06 Külpolitikai figyelő (ism.). 16.23 Van-e biológiai idő? 19.00 Debreceni Dzsessz Napok. 21.35 Operettrészletefk. 22.07 Csajkovszkij : Vonóeszerenád (ism.): 22.Ш Köny- nyűzene Párizsból. 2Э.15 Verbun­kosok, népdalok. Kedd KOSSUTH RADIO: 8.20 Szlovák dalok. 8.35 A Gyermeikrádió mű­sora, 9.10 Bizet: Gyöngyhalászok. 10.05 Iskolanádió. 11.33 Édes anya­nyelvűnk. 11.43 Magyar szerzők kóruKmüveibőL, 12.36 Melódiákok­tól; 14X0 Magyar fúvószene, 14J6 A Gyermekrádió műsora, 14.49 Éneklő Ifjúság. 16ДО Beethoven: VHI. szimfőnia. 15.32 Isabella Parra énekel. 15.47 Szervánszky Endre: .Dalok. 16.05 Megvonjuk a bizalmat: 16.25 Nóták, 17X5 Sumonyi Zoltán vénáéi. Ш.Э0 Két operettnyitámy. 17.46 Hol járt, mit csinált? 18.00 Operarészletek. 18J30 A Szatoó- esalád, 1S.25 Csajkov szkij : Szere­nád vonószenekarra. 19.67 Népi ze­ne. 20.49 Hol tartunk a számító­gépek alkalmazásában? 23Л9 Leme­zek közt válogatva ... Kb. 22.16 Sporthírek. 22.20 Tíz perc külpoli­tika. 22.30 Ránk! György: РИт­melódutk. 22.40 Az ipartelepítés tudománya. 23.00 Kamarazene, 0.10 Balogh Elemér cimbalmozik. PETŐFI RADIO: 8.05 Haydn mü­veiből. 8.40 Beszélgessünk zenéről (ism.). 9.08 Könnyűzene négy városból; 11.93 Könyvek, tájaik, em­bereik: 12.09 Zenékari muzsika. 12.42 Törvénykönyv. 14.00 Kettőtől hatig . ;. 16 JO Szem jotika és nép- lajztudomániy. 30.30 Régi hagsze- rek világa (ism.). ia.46 Verbunko­sok, népdalok. 19.38 Filmrendezők ellenfényben. 29.28 Raina Kábái- vanszka énekel, 29.95 Ha szerelmes » tanár úr is3.P H. 23,38 Köny- nyűzeme, 22.29 Kodály Zoltán a vi­lághír útján. Ш. 25.19 Tánczene éj­félig. . ' Szerda KOSSUTH RÁDIÓ: 8X0 Operett- részletek. S.00 Mennyei kísértet. 9X9 Népdalok. 10.06 Nyitnikék. 10.40 Újítási napló. 10.50 Két szvit, 111.30 A Szabó család (ism.). 12.35 Tánc- zenei. koiktél. 33X9 Nóták. 13.50 Vá­laszolunk hallgatóinknak. 14 .OS Éneklő világ. 14.30 Nőkről — nők­nek. 15.10 A Gyermekrádió mű­sora. 15.45 Keringőík: 16X0 A vi­lággazdaság hírei. 36.05 Az élő nép­dal. 16Д5 A világgazdasági bédek­ker. 16.36 Richard Tauber énekel. 36.S0 Kantáta. 17.05 Külpolitikái fi­gyelő. 17X9 Közvetítés a Kassa— Bp.Honvéd, az ITO—Gwardla és a Waterford—Üj Dózsa labdarúgó- mérkőzésről: 16.00 Közgazdászok. 18.16 Szimfonikus költemény. 19.25 Kedves lemezeim. 20.09 Slágertur­mix. 29,58 Schumann: Asszony­szerelem — asszonysors. 21.19 Adottságok: lehetőségek, ai.38 Szó­rakoztató zenekarok műsorából. 22.20 A dzsessz világa. 23.20 Nó­ták. 0Д0 Mendelssohn-kórusmuzEi- ka. PETŐFI RADIO: 8.06 Szimfoni­kus zene. 11.56 Néhány perc tudo­mány. 12X0 Operarészletek, 32.49 A Falurádió műsora. 13.03 Weiner: űszrmoll szonáta. 13.30 üskoíarádió. 14.00 Kettőtől hatig. 18.0S Közvetí­tés a Waterford—Ü. Dózsa és a Vasas—Sunderland labdarúgó-mér­kőzésekről. 29.25 Kis magyar nép­rajz. 29X0 Hangverseny zene. 20.49 Egy asztal mellett, s.. 21.19 Pucci­ni: Pfflangókisaeszany. 39.SO Bek- ker: I. vonósnégyes. Csütörtök KOSSUTH RADIO: 8.29 Népda­lok, néptáncok: 9X0 Vam-e bioló­giai idő? (ism.). 9X7 Slagérmúae­ss«s*5»»e»B «Jövő heti TV •műsor Kedd, szeptember 18 BUDAPEST: 17.28 Hírek. 17.36 | Magyarország és az integráció. П. ; 18X0 Ma még csak jövevény. 18.251 Környezetünk védeűméért: VIH. | 18X0 Játék a betűkkel. 19.10 Esti mese. 16.30 Tv-híradó. 29X0 Irány New Haven. Színmű. 22.06 Életünk az időben. П. 22.35 Tv-hínaöó — 2. kiadás. Szerda, szeptember 19 BUDAPEST: 17.28 Hírek. 17.36 Kuckó. 17.35 Vasas—Sumderiand KEK labdarúgó-mérkőzés közvetí­tése, 19.50 Esti. mese. 29.00 Tv-hír­adó. 29X0 A Föld szíve. П. 23X5 Szakonyi Károly két egyfélvonáso- sa. 22.20 Tv-híradó — 2. kiadás: Csütörtök, szeptember 20. BUDAPEST: 17Д8 Hírek. 17X6 Tízen Túliak Társasága. 18.15 Ró­lad vari szó! 18.46 Reklámműsor. 18.59 Esti mese. 19.00 A Békekong­resszusról jelentjük. 19X0 Tv- híradó. 20.00 Országutak. NDK tv- Шт-eorozat. V. rész. 21.10 Ötszem­közt. j. 22.10 Tv-híradó — 2. ki­adás. Péntek, szeptember 21. BUDAPEST: 17X8 Hírek, 17.36 Szárnyas emberek. 17.50 Nő — há­rom szerepben. 18.05 Reklámműsor, 18.10 Tízezer lakás. JÏ. 18.40 öt meteorológia. 18.46 Reklám' műsor. 18X0 Esti mese, 19.00 A Bé­li ekongrasezuisrol jelentjük.. : 39.30 Tv-híradó. 20.00 Arsene Lúpin. 20X0 Négy kerékkel okosan... 21.50 Életünk ж időben. H. Kb. 22.20 Tv-híradó — 2. kiadás. Szombat, szeptember 22. BUDAPEST: 15X8 Nemzetközi ügetővenseny. 16.40 Reklámműsor. 16.45 Temmészetbarátj 17.00 Hírek. 17.06 Reklámműsor. 17.15 Képes Krónika. 17.55 Látogatás dr. Ta­más Lajosnál. 18.25 Kicsoda — Mi­csoda? 19.15 Cicavízió. 1S.30 Tv- híradó. 20.00 Magyarázom magun­kat! IV, 20.10 De -én nem akarok megnősülni. Amerikai űlm. 21.25 Maszk nélkül. 21.55 Tv-híradó — 2. kiadás. 22.06 Bűvös doboz. Svéd film. Vasárnap, szeptember 23. BUDAPEST : 9.50 Csak gyerekek­nek! 10.20 Anjuta útja. Szovjet film. 11.40 Nemzetközi motocross- venseny. 15.38 Társadalom és is­kola. 16.20 Nehéz ma férjhez men­ni. Tv-játék. 17.25 Reklámműsor. 17.30 Műsorainkat ajánljuk! 17.65 Reklámműsor. 18.05 Delta. 18.30 Spotrhxreik. 18.40 Esti mese. 19.00 A Hét 29.00 Hírek. 20.06 Vihar, Angol tv-film. 22.09 Hírek — Sporthírek: tan, 30.06 Dskolamádió, 10.30 Opera- részletek. 10.59 Életem, emlékeim (ism.). 12.36 Melódiáitoktól. 14X9 Az államcsíny. 14Д7 Szvjatosziliav Richter zongorázik. 36Г10 Zengjen dalunk! 15.40 Zenei műsor. 16.05 Két évad között (ism,). 16X5 Há­rom darab fuvolára és zongorára. Д6ХЭ Operettrészletefc. 17.06 Men­delssohn : е-тоИ hegedűverseny. 17X4 Fog) alkozása segédmunkás? 17.59 Sztyepancsikovo falu és la­kosai. I. rész. 18.48 Zenéről — tíz percben. Kb. 19.10 Tudósítás az i Országos Békekomgresszusról. IS.®1 Nótaest. 20.37 Külpolitikai doku­mentumműsor. 21.06 Házimuzsika: I 22X9 Kritikusok fóruma. 22.39 Dal­játékok. 23.00 A makedón irodalom: 23.30 A MRT esztrádzenedoara ját­szik. 9.10 Operaáriák. PETŐIT RADIO : 8.05 Operanész- lebelc. 9.08 Két trió. 9.40 Az elkésett levél, 32.00 Az élő népdal. 1210 Ze­nekari muzsika. 13.09 Pécsi stú­diónk jelentkezik. 13.29 Kórusmű­vek. 14.00 Kettőtől hatig... 18.10 Népdalok. 18.43 Mit olvashatunk a Béke és Szocializmus c. folyóirat­ban? 10.53 Hangverseny zene. 20.13 Zenei műsor. 20X8 Offenbach : Az elizomdói lány. 21.2a A lipcsei per. 21.96 Ritmustuimix. 22.29 Hangver­senyzene. Péntek KOSSUTH RADIO: 8X0 zenéka­ri muzsika. 9.00 Hét bagoly, VHL 9X5 Charity, te édes! Részletek. 10.06 Iskolarádió. 10X0 Édes anya­nyelvűnk (ism.). 10.36 Rudolf Kerer zongorázik. 10.59 Lottóeredmények. 11.00 Változó világtérkép. 11Д0 Operettrészl^tek. 12.36 Tánczenei kéktől. 13.20 Nóták. 13.® Olvasni­való: 14.00 Osicseri bolt (ism.). 14X5 Nyitnikék (ism.). 15.10 Magya­rán szólva :.. 15.25 Liszt : Scherzo és induló 1530. Kóruspódium Pé­csett — I. rész. 16.06 Magyarón- szág 1614-ben (ism.). 17.06 Külpo­litikai figyelő. 17.20 Népszerű Ver- di-ariák. 18.1a A kultúra. Vígjá­ték. Kb. 1ЭД0 Tudósítás az Orszá­gos Békekongiresszusról. 20.26 Pár- kák. Hangjáték 21.23 Ma ötlet, hol­nap el kell adni. П. 21.30 Könnyű­zene. 22.20 ZenekritilcuBOto hang­lemezekről. 22.50 Dr. Fonó György írása. 23.00 Operettrészletek. 9.10 Saint—Saéns müveiből. PETŐFI RADIO: 8.06 Színét, né­pi muzsika. 9.08 Ezeregy délelőtt. 12X0 Szonáták. Közben: 12.47 Ve­lem történt. 13.28 Angol nyelv­lecke, kezdőknek. 14.06 Kettőtől ha­tig . a : 14.45 A beat kedvelőinek. 15.33 Rivaldafényben. Zenés műsor. 17X0 ötórai tea. 18.06 Külpolitikai figyelő. 18.20 PUimdalók. 18.30 A Neptun birodalmában. IV, 18.® Csajkovszkij : Vonósszerenád: 19ДЗ liengyel dalók és táncok. 19X5 Zongoraest. 21J35 Kodály Zoltán a világűr útján. IH. rész. 22.15 Könnyűzene 23.1S Romantikus ze­ne. Szombat KOSSUTH RADIO: 8.20 Lányok, asszonyok. 8.40 Zenekari muzsika; 10.05 önkritikus kritikus ön? L rész (ism.)j H.30 Schubert-művek. 12.20 Zenei anyanyelvűnk. 38. rész. 12X0 Magyarán szólva. 6. 12.® Me- lódiakolktél. 13.42 Kóruspódium Pécsett — H. 14.15 A munka örö­méről. 14.25 Üj Zenei Újság. 15.05 Kis magyar néprajz. 15.10 Csak fia­taloknak ! Ifi .09 168 éra. 17.39 Há­zasság és környéke (ism.). 18X1 vas megyei kurucképek. 10.11 Uj lemezeinkből. 19X6 Dómján Edit hangjai, összeállítás. 20.35 Ma este utazunk. Útirány: Alexandria. 21.29 Népdalok. 22.15 Sporthírek. 22.29 A beat kedvelőinek. 23.06 Örökzöld dzsesszmelódiákj 0.10 Melódiakok­tél. I. rész. PETŐFI RADIO: 8.05 Klasszikus operettekből. 8.® Válaszolunk hall­gatóinknak. 9.08 Nótaest (ism.). 9.56 Csokonai Vitéz Mihály: A ma­gánossághoz. 11.50 Jelképek erde­jén át.. „ 12.09 Zenekari muzsika. 13.08 Falurádió. 13.33 Magyar to­ronyzene. 14.00 A Gyermekrádió műsora. 14.® Éneklő Ifjúság Vá­cott. 14.56 Orvosi tanácsok. IS.09 Verbunkosok. 15.34 Versek. 15.® Százéves a Franklin Nyomda. t7.0s Lemezek közt válogatva (ism.). 17.44 Szuhay Havas Ervin írása, 18.10 Kalandozás. 19Д0 Közvetítés ж U. Dózsa—MTK és az F TC— SZBOÏ, bajnoikl labdarúgó-mérkő­zés П. félidejóről. 20.10 öt perc sport. 29.18 Muszorgszkij : Hovans- csina Közben: 31.45 Versek. 23,® szimfonikus аепец Vasárnap KOSSUTH RADIO: «ДО Kellemes vasárnapot! 7X2 Múzeumi híradó. 7.25 Testvértátogató, 8.95 öt kon­tinens hét napja, 8.20 Népdalok. 8.44 Az írnok és a fáraó. 9X0 Szer­kesztői üzenetek: 10X3 A MRT gyermekkórusa. 10.16 Polkák. 10X5 Zenés rékiámturmix. 10130 Vasár­napi koktél. 12.10 Édes anyanyel­vűnk. 12.® Jó ebédhez szól a nó­ta. 13.01 Nem azért mondom. 13Л1 Művészlemezefc. 13.44 Búcsú Ame­rikától. 14.04 Kórunk operacsffla- gad. 1SX8 Magyarország 1814-ben. II, rém tS.SS ÖperettréRdeteai- lMt Csokonai Vitéz . Mihály versei (ism.). 17.06 Vaivrinecz Béla féldol- gozásaiból. 17.30 ToUiöiagi Pál ver­sei: 17.® Vladimir Horowitz fel­vételeiből. 18 JS Magnósok, figye­lem! (ism.). 38.10 Sporthírek To­tó. 19.15 Sztepancsinkovo falu és lakosai П. rész. 19.93 Olasz—sváj­ci útinapüó. 20.36 Húsz perc san­zon. 20.96 Hangvansenyzcne. 22.48 Levelek (ifim.), 23X0 Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ: 7.00 Az evangé­likus egyház félórája. 7X0 Orgona­müvek. 8X0 Maska báosi lemezes­ládája, 3J30 Mit hallunk? 9X9 Ven­dégségben őseinknél (ism.). 9.« Zenei anyanyelvűnk (Ism.) 9.91. Vi­téz Mihály ébresztése. 10.31 Paási- elüo: Az úrhatnám szolgáló 11X8 ismerkedés. EL.® Hangvensenyzene. 13.11 A Gyermekráidüé műsora, (ism.), 14.00 Táskarádió: 16.00 Themze-part; képeslap. 16.10 Nóta» csokor. 36.06 Mit üzen a Rádió? 16.® Barbra Stneásarad és Frank Sinatra énekel, 17.00 Tudósaink arcképcsarnoka. И.16 Sándor Judit énekel. 17X0 A vasárnap sportja. 18.06 Mikrofon előtt az irodalmi j szerkesztő. Ш.17 Magyar zenemű­vek. ЗОЛО Sporthírek. Totó. 20Л5 Ez is, ж is «.. 22ДО Táncdalamk- böd. 25.10 Kamarazene-uimiiiiiiiiHHiiiiiiHUi MAI TELEVÍZIÓ BUDAPEST: 14.18 Műsorismerte­tés, 14.20 Filmesztétika mindenki­nek. 15.00 Telesport. 1. MTK—FTC, 2. Csehszlovákia—Magyarország at­létikai viadal. 17.45 Reklámműsor. 17.50 Hírek. 17.55 Cimbora. 18.45 Reklámműsor. 18.50 Magyar remek­művek. 19.15 Cicavízió. 19.30 Tv- híradó, 20.00 Magyarázom magun­kat! 20.10 A Televízió Kabarészín- háza. 21.30 Tv-híradó — 2. kiadás. 21.40 „Anna örök”, 22.05—22.55 In­terférai» ’73. BUKAREST: 1*40 Betti néni. Folytatásos filmregény. 14.00 Lab­darúgó-mérkőzés közvetítése: Ra­pid—Universitatoa Kraiova. 17.30 Kulturális-művészeti kaleidoszkóp. 17.50 Fesztivál —■ riport. 18.20 A legkisebbeknek. 19.15 Tv-enciklopé- dia. 20.00 A Mannix című folytatá­sos film. 20.50 Találkozás a köny- nyűzene nagy csillagával. 21.45 A ! bét sportja : Románia, nemzetközi atlétikai bajnokságának .közvetítése, felvételről. 22.00 Románcok és da­lok. A Román Televízió Szerkesztősége a műsorváltoztatás jogát fenntart­ja! BELGRAD: 18.00 Belgrádi króni­ka, 18.15 Gyermekkorom hőse — folytatásos gyermekfilm. 19.45 Rajz­film. 20.30 Krapina *73, tánczenei fesztivál — közvetítés. 22.00 A leg­gyorsabb revolverforgató — ameri­kai film. Második műsor: 20.30 Koldxc, filmsorozat. 21.20 Visszatérés a csil­lagokhoz — dokumentmnműsor. 22.10 Huszonnégy ón, RÁDIÓ KOSSUTH RADIO: 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Műsorismertetés. 8.15 Budapest és a vidék kulturális pogramjából. 8.20 Lányok, asszo­nyok. 8.40 Rosemarie. 9.06 Köz­gazdaság — egyszerűen. 9.1fi A Ma­gyar Rádfcó népi zenekara játszik. 10.00 Hírek. Időjárás. 10.05 Rádió- színház. Árhullámok. 10.55 Dinu Lipatti és Yehudi Menuhin leme­zeiből. 12.00 Déli krónika. 12.20 Ze­nei anyanyelvűnk. 1&30 Magyarán szólva... 12.45 Melódiákoktól. 14.05 ! Pete Seeger énekel. 14.15 Vendégek | vagy munkások? 14.25 ÜJ Zenei Üj- ; ság. 15.00 Hírek. 15.05 Kis magyar néprajz. 15.10 Csak fiataloknak ! 15.55 Reklám 16.00 168 óra. 17.30 6 Derűre к derű. Nyári férjébe 18.00 A rádió Iemezalbum*. 18.US Hall­gatóink figyelmébe! 19.00 Es­ti krónika. 19.25 öt pere sport. 19.30 A rádióból in­dult el. Vonó Ignác. HLM As Alla-t mi Népi Együttes műsorából. 22.00 Hírek. Időjárás. 23.15 Sporthírek. 22X0 A beat kedvelőinek. 23.95 ze­nekari muzsika. 24.00 Hírek. Idő­járás. 0.10—1.58 Melódiákoktól, PETŐFI RADIO: 8X9 Hírek. Idő­járás. 8.05 Zenekari muzsika. 9.® Válaszolunk hallgatóinknak. 10.90 Hírek. Időjárás. 10.05 Szombat dél­előtt. 12.00 Hírek. 12.03 A sorok­sári művelődési báz fúvószenekara játszik. 12.23 Don Pasquaie. 13.00 Hírek. Időjárás. 13.08 Kitágult törzsasztal. Kallódó emberek? 13X0 Franco Gull» Paganini-müveket hegedűk 13.® Időjárás- és vízállás­jelentés. 14.00 Napraforgó. 15.00 Orvosi tanácsok. 15.® Bach: V. brandenburgi verseny. 15.27 A jö­vő évi kenyérért. 15.57 Műsoris­mertetés. 15.00 Hírek. Időjárás. 1«.® A Hét műsorából. 16.29 A szervezet karmesterei. 16.44 Szim­fonikus könnyűzene. 17X0 Közvetí­tés az MTK—FTC bajnoki, labda­rúgó-mérkőzésről. 17X0 Két szvit. 18.00 Hírek. Időjárás. 18.10 Senki többet? Harmadszor! 19.30 Jő estét, gyerekek! 19.36 Közvetítés a Bp. Honvéd—Ü. Dózsa bajnoki labdarú gó-mérkőzés П. félidejéről. 29.15 Hírek. Időjárás, 20X5 Cj könyvek 20X8 Népdalcsőkor 20.® Saint— Saéns: Samson es Delila. 23.00 Hí­rek. Időjárás. 23.15 A tegnap slá­gereiből. 24.00—0.10 Hírek. Időjárás SZOLNOKI STÚDIÓ: a 322,38 ni­es hullámhosszon, 18—19 óráig: Hétvégi kaleidoszkóp. Szerkeszti: Kutas János. Wmi Békési Bástya: Á munkasoeetfily a paradicsomba megy. Beloœcsa- bai Szabadság: 6 és Síkor; Lázadás a buszom. Békéscsabai Terv: Hár­mam a lcmcfc nyomában. Gyulai Er­kel : Daj kam esek hölgyeknek. Gyu­lai Petőfi : Altaian gyilkosok. Mie- zötooviácsházi Vörös Október: A tüzes íjász. Orosházi Béke: Szent Teréz és az ördögök. Orosházi Partizán: Buck és a prédikátor: Szeghalmi Ady: Az ezüst tó kin­cse. SZÍNHÁZ 1973, SZEPTEMBER là, I szeptember 16-ém, szombatom déi- után 4 órakor Mezőtúrom: VARÁZS HEGEDŰ

Next

/
Oldalképek
Tartalom