Békés Megyei Népújság, 1973. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-15 / 216. szám

»Nagyon sokat köszönhetünk a város üzemeinek99 Békéscsabai kerekasztal-beszélgetés az oktatási intézmények társadalmi támogatásáról A* MSZMP Központi Bi­zottságának 1972. júniusi hatá­rozata felhívta a figyelmet az oktatási intézmények társadalmi támogatásának fontosságára. A határozat értelmében az MSZMP békéscsabai Városi Bizottsága és a Városi Tanács helyi hatá­rozattal szorgalmazta és segí­tette, hogy a megyeszékhely gazdasági egységei és oktatási intézményei szocialista szerző­déseket kössenek egymással, amelynek értelmében a szerző­dést kötő felek lehetőségeikhez mérten hozzájárulnak egymás munkájának eredményesebbé tételéhez. A kibontakozó moz_ ga’om jelenlegi helyzetét az el­múlt héten értékelte az MSZMP Városi Bizottságának Végrehajtó Bizottsága s ugyan­ebben a témakörben. zajlott szeptember 11-én egy kerek­asztal-beszélgetés, amelynek résztvevői voltak (képünkön balró jobbra) : Babák György, a Városi Tanács elnökhelyettese, Fipos Béla alapszervezeti párt- titkár, a Kemény Gábor Szak- középiskola tanára. Orosz György, a 10. számú általános iskola igazgatója, Farkas Ká- rolyné, a Szegfű utcai óvoda vezető óvónője, dr. Becsei Jó­zsef, az MSZMP Váróéi Bizott­ságának titkára, Bagyinka r-örgy, a Szabadság Termelő- í vetkezet elnöke, Kruchió Gá_ bor, a Rózsa Ferenc Gimnázi­um és Szakközépiskola igazga­tója, Korek Ferenc, a Békés megyei Állami Építőipari Vál­lalat igazgatója, Horváth Ferenc, a Volán 8. számú Vállalat MSZMP csúcsvezetőségének titkára és Huszár Mihály, a Kner Nyomda igazgatója. Kérdés: Milyen segítséget Igényelnek és kapnak az általá­nos iskolák, középfokú oktatási intézmények, valamint az óvo­dák Békéscsaba ipari és mező- gazdasági üzemeitől, intézmé­nyeitől? OROSZ GYÖRGY: Kapcso­latunk az Építőipari Vállalattal nem új keletű — ők építették az iskolánkat, közel vagyunk a központjukhoz, sok dolgozójuk gyermeke hozzánk. S azóta is folyamatosan élvezzük a tá­mogatásukat: legutóbb a válla­lat dolgozói porta lanították mintegy ezer négyzetméteren az udvarunkat, helyezték át a kerítésünket, javították az isko­la kazánját. Stencilgépet kap­tunk, amely szinte nélkülözhe­tetlen az egyre gyakrabban használt feladatlapok elkészíté­séhez. Szocialista szerződé­sünk azonhan nemcsak az anya­gi támogatásra szorítkozik: a vállalat KISZ-fiataljai szerepet vállalnak úttörőcsapatunk éle­tében. SIPOS BÉLA: Nekünk létkér­dés a 8. számú Volánnal kötött szerződés. Ugyanis egyre in­kább gépjármű- és forgalmi tagozat leszünk, viszont ehhez nem rendelkezünk valamennyi szükséges fe’szereléssel. Milliós értékű tanműhelyekről van szó. A vállalat saját műhelyei­ben azonban tanulóink elsajá­títhatják a- megfelelő gyakorla­tot. HORVÄTH FERENC: Azt hiszem, a milliós iskolai tan­műhelyre nincs feltétlenül szükség, hiszen már a jelenlegi állapot is az, hogy a szakközép- iskolások rendelkezésére áll a mi műhely-kapacitásunk. DR. BECSEI JÓZSEF: Tehát О kölcsönös együttműködés eredményeként több százezer forintot lehet megtakarítani. HORVATH FERENC: Egészen biztosan. FARKAS KAROLYNÉ: Hét éves az óvodánk, azóta nagyon sókat köszönhetünk a város üze­meinek. Csak a legutóbbi idő­ben például az alábbiakat kap­tuk a Szabadság Tsz-től és a Tö VÄL—tói : kerítés, udvari já­tékok, udvarrendezés, pancsoló. Mindezeken kívül támogatóink munkával, kiránduláskor autó­busz biztosításával segítenek. Kérdés: Mit jelentenek a szer­ződések a városnak anyagiak­ban? BABÄK GYÖRGY: A költ­ségvetésből az oktatási intéz­mények üzemeltetésére fordít­ható összegek meglehetősen szűkösek. Ezen a gondon nagy­mértékben enyhít a társadalmi akció — valamennyi oktatási intézményt támogat egy vagy több gazdasági egység. Sőt, a szocialista szerződések révén megtakarított százezrekből olyan iskolai, óvodai berendező, seket vásárolhatunk, amelyre ez idő szerint nem volna más lehetőség. Kérdés: Egészen különleges kapcsolat alakult ki az elmúlt években a Kner Nyomda és a Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola között. Mi en­nek a lényege és sajátossága? KRUCHIÓ GABOR : A nyom­da rendkívül sokat segített nyomdaipari szakközépiskolai tagozatunk létesítésében, a tan­műhely felszerelésében, fenn­tartásában. Elengedte a mű­helyért tanulónként egyébként fizetendő jelentős összegeket, amelyeket így szakközépiskolá­saink osztálytermeinek korsze­rűsítésére fordíthattunk. HUSZAR MIHÄLY : A Kner Nyomda támogatja az RFG-t — és mellette más oktatási intéz­ményeket is —, ez azonban a Kner Nyomdának is előny. El­sősorban az, hogy hagyományos jó viszonyunknak köszönhetően a szakmában talán egyedülálló módon, de nálunk nincs gond a szakmunkás-utánpótlással. Hasz­na van azonban a szaikközép- iskolai osztályokból az egész or­szágnak Is: hiszen más me­gyékből is jönnek Békéscsabára gyerekek, akik érettségi után többségükben visszamennék dolgozni valamelyík lakóhelyük­höz közeli nyomdába. Kérdés: Milyen előnye szár­mazhat a szerződésből azoknak a gazdasági egységeknek, ame­lyeknek nincs ilyen szoros szak­mai összetartozásuk a támoga­tott oktatási intézménnyel? KOREK FERENC: Szocialista brigádjainknak, KlSZ-alapszer- vezeteinknek korábban olykor gondot okozott, milyen társadal­mi munkafelajánlásokat tegye­nek, hogyan fejtsenek ki minél hasznosabb politikai tevékeny­séget. Ezeket a problémákat megoldotta а 10. számú általá­nos, iskoláival kötött szerződé­sünk. Segít a kapcsolat az épí­tőipari szakmák népszerűsítésé­ben, szakmunkástanuló létszá­miunk betöltésében is. Valamint abban, hogy dolgozóink az isko­la tanárainak közreműködésével a korábbi időszakoknál nagyobb számban fejezzék be az előző­ekben valamilyen Oknál fogva félbehagyott általános iskolai tanulmányaikat. HORVATH FERENC: KISZ- eseink kérik az iskolai KISZ- szervezetet, hogy a vezetö&ég­váLasztáskor és a november 7-i ünnepségen küldjenek hozzánk egy-egy versmondót KOREK FERENC: A gyare­keife szavalatai, énekszámai a mi vállalatunk rendezvényeinek is kedves, mindig sikert arató mozzanatai. BAGYINKA GYÖRGY: Hosz­szian lehetne sorolni, hogy mi­ben segít nekünk az iskola: a paradicsomszedésben és rendez­vényeinken kultúrműsorral, ab­ban, hogy két pedagógus dol­gozik kultúrbizottságunknaiir és abban, hogy a rendszeres kap­csolatok eredményeként nincs szakmunkásproblémánk. De a viszontsegítéktől függetlenül is szívesen adunk, amit tudunk — hiszen legnagyobbrészt a terme­lőszövetkezeti tagok gyermekei járnak a támogatott óvodába, az T. számú és a 11. számú általgr nos iskolába. Kérdés: Milyen módon lehet felhasználni a folyamatos kap­csolatok eredményeit, esemé­nyeit a gyereke^ személyiségé­nek formálásában? FARKAS KAROLYNÉ: Már a legkisebbek is megtanulják becsülni, szeretni a támogató gazdasági egységben dolgozókat. Néha hozzám futnak a gyere­kek, lelkendezve mondják : „Óvó néníi, eljöttek a mi té- eszünkből!” S ha a szövetkezet­be látogatunk, a gyerekek ma­guk visznek virágot vendéglá­tóinknak. BAGYINKA GYÖRGY: Az úttörők gyakran hívnak minket raj gyűlésre, csapatgyűlésre. Nem egy gyerek már hatodikos-hete­dikes korában érdeklődik: mi­lyen szakmát tanuljon, mert szeretne nálunk dolgozni. HORVÁTH FERENC: Volt olyan szülő, aki az utcán állí­tott meg: jöhetne-e hozzánk dolgozni a fia. OROSZ GYÖRGY: Szeretnénk kialakítani, majd szorosabbá tenni az úttörők és a szocialista brigádok kapcsolatát. Szeret­nénk, ha a megyében szétszór­tan dolgozó brigádok, amikor Békéscsabára szólítja őket a munka, felkeresnék az úttörő- csapatot És tervezzük, hogy az őrsök megszerzik egy-egy bri­gád névsorát. Abból a célból, hogy névnapjukon levelezőlapon Üdvözölhessék a brigadtagoikat. Ez látszólag apróság, valójában azonban fontos dolog: azt gon­doljuk, hogy jólesik majd az ünnepeiteknek és biztosak va­gyunk benne, hogi^Jhasznos lesz gyermekeink személyiségének formálásában. Kérdés: Hogyan foglalta össze a végrehajtó bizottság az eddi­gi tapasztalatokat? DR. BECSEI JÓZSEF: A szé­les körű és alapos előkészítés után ez év nyarára — két kávé- téliéi — valamennyi oktatási intézmény és érdekelt gazdasági egység megkötötte a szocialista szerződést. Megkezdődött és fo­lyik a végrehajtás. Bebizonyo­sodott, hogy Békéscsaba dolgo­zói egységesen segítik az új nemzedék oktatását-nevelését. Nagyon sok szocialista brigád a szerződésekben foglaltaiknál is jóval többet tesz. Mindezzel együtt is a megvalósítás na­gyobbik fele még hátra van. Ez a munka nem lehet kampány- szerű, a mozgalomnav folyama­tosan kell tovább erősödnie. És előbbre kell lépni még egy do­logban: az oktatási intézmények az eddiginél nagyobb mértékben vehetnék ki részüket az egyes gazdasági egységek ifjúsági és gyermekvédelmi tevékenységé­ben, jobban igyekezhetnének az őket támogató üzem dolgozói kulturális érdeklődésének fel­keltésében. Ezt a segítséget a szóban forgó üzemek, vállalatok is fokozottan igényelhetnék. Összegezve az eddigi tapaszta­latokat : csak ismételni lehet, hogy a megyeszékhely társadal­ma megértette az oktatási in­tézmények támogatásának fon­tosságát és ezért a gyakorlatban is komoly erőfeszítéseket tesz. (daniss) Összeült a KISZ KB ifjúmunkás tanácsa Péntek délelőtt összeült a KISZ Központi Bizottságának ifjú­munkás tanácsa. A KISZ-veze­tők az ifjúsági szövetség Vili. kongresszusa határozatainak végrehajtását elemezték, s meg­állapították : jelentős sikerek születtek a szövetség eszmei-po­litikai nevelőmunkája legfőbb céljának megvalósításában. A KISZ eredményesen mozgósítot­ta a fiatalokat a népgazdasági tervek valőraváltására, az új generáció aktívan részt vesz a szocialista munkaversenyben. A tanácsülésen ajánlást fogadtak el, amély a munkahelyi KISZ- szervezetek feladatait tartalmaz­za a tényleges katonai szolgálat­ból leszerelő, a7 NDK-ból és a gyermekgondozási szabadságról visszatérő fiatalok munkahelyi beilleszkedésének segítésébe. Változatlanul nagy a kereslet a leszállított árú ruházati termékek iránt Az életszínvonal-politika közeként az jdéjn több alkalom­mal is leszállították egyes ru­házati cikkek árát és stabilizál­ták néhány gyermekruházati termék árát is. Az intézkedések tapasztalatairól a Belkereskedel­mi Minisztérium ruházati keres­kedelmi főosztályán adtak tá­jékoztatót Több hónap elmúltával is vál- tozatlanul élénk a véglegesen leszállított árú ruházati terméH kek forgalma. Pamut ruházko­dási cikkekből 25 százalékkal függönyből 40 százalékkal növp_ kedett a kiskereskedelem érté­kesítése. Pelenkából 60 százalék­kal többet adtak el. kétszeresére növekedett a szintetikus leány­kanadrág és a fiú atlétatrikó forgalma, szintetikus leánykom_ binéból 50 százalékkal, felnőtt és bakfis hurkolt konfekcióáruból több mint 30 századikkal adtak ej többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A harisnyanad­rág árát még 1971 őszein szállí­tották le, forgalma a múlt évi igen magas, 170 százalékos nö­vekedés ellenére — az idén is 20 százalékkal emelkedett. A minisztérium információi szerint olcsó cikkekből megfele­lő az utánpótlás. Beérett a napraforgó Békés megyében U beérett a napraforgó s kedvező időjárást körülmények között megkezdődött a betakarítása. Képünkön Zalai Bálint a békési Kossuth Tsz termését takarítja be SZK—4-es kombájnnal a békést határban. (Fotó: peméay)

Next

/
Oldalképek
Tartalom