Békés Megyei Népújság, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-18 / 193. szám

P áíuszolnuk az illetékesek Lapunk augusztus j.-d szá­mában Vásárlói szemmel ár­leszállításról, hiánycikkekről címmel közöltünk írást, amely­ben szó volt arról, hogy a mű­szaki boltokban nem kaphatók a leszállított árú magyar hűtő­szekrények. Cikkünkre a V1DIA Kereskedelmi Vállalat igazgatóhelyettese, Forgó Ger­gely válaszolt. Megírta, hogy a békéscsabai telep a múlt évivel azonos nyitó készlet mel­lett január l-től július 31-ig 10-00 darab hűtőgépet értékesí­tett, többet, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Igazolta, hogy a VIDIA ez évi beszerzé­se jóval meghaladta az 1972-es évit. Majd arról tájékoztatott, hogy a Jászberényi Hűtőgép­gyár az első félévi szerződéses kötelezettségének nem tett ele­get a VIDIA irányaiban. 1300 hűtőgép szállítással maradt le. A harmadik negyedévre szerző, dött 5000, valamint az első fél­évi 1300 darab lemaradással összesen 6300 hűtőgép-tartó- | zásából a hűtőgépgyár augusz- ! tus 10-ig összesen 900 darabot J szállított a kereskedelmi válla- | latnak. Levelének befejező részében az igazgatóhelyettes arról írt, hogy a hűtőgépgyár vezetőinek ígérete szerint szeptember 30-ig eleget tesznek szerződéses köte­lezettségüknek. Így várható, hogy már a közeljövőben na­gyobb mennyiségű hűtőszek­rény érkezik a boltokba. Nem voit teljes a válasz Mivet az igazgatóhelyettes válaszából olvasóinkat konkré­tan tájékoztatni nem tudtuk arról, hogy mikor lesz hűtő­szekrény. felkerestük a VIDIA I Kicsi a busz, Dombegyhazról a Bem utcá­ból irt levelet Perlaki András. Airól tájékoztatta rovatunkat, hogy a 8-as számú Volán Vál­lalat által Csanádapáca, Kuná- gota és a battonyai vasútállomás között, illetve a battonyai, lökös- házi vasútállomás között, majd Суц1ага járó 630-as típusú autó­Kereskedelml Vállalat békés­csabai telepének igazgatóját, Tuska Jánost. Elmondta, hogy augusztus 15-én és 16-án 264 darab 150 literes és 100 darab 60 literes hűtőszekrény érkezett a gyártól, amelyet azonnal to­vábbítanak a kiskereskedelem­nek. S ha már ott jártunk, egyben arra is választ kértünk, amit több olvasónk kérdezett: miért hiányzik a kereskedelemben a 3—4 éves gyermekeknek való kerékpár? Az igazgató elmondta, hogy ebben az évben az úgyneve­zett 20-as gyermekkerékpárok­ból 420 darabot értékesítettek, s a negyedik negyedévben Cse­pelről csak nagyon keveset vár. nak és az sem sok, amit a Szovjetunióból importálni tud­nak. A gyermekkerékpárok iránt annyira megnövekedett a keres­let, amire a több éves tapaszta­lat alapján nem számoltak. Van telefon Szanazugban Lapunk július Г4-1 szá­mában Telefont Sza­nazugba címmel közöl­tünk írást, amelyben kifogá­soltuk, hogy a hétvégi üdülő­helyen nincs telefon, igy ámen- tok, vagy a rendőrség értesí­tése szükséges esetben nem le­hetséges. Cikkünkre a Szegedi Posta- igazgatóság igazgatóhelyettese, Kopasz Flórián válaszolt. Le­vélének lényeges részét szó szerint közöljük: „Megállapítottam, hogy a sza- nazugi gátőrházban már évek óta üzemel a gyulai 3-61-es kapcsolási számú távbeszélő ál­lomás. A telefon jelenleg is üzemben van, mert azt a Kö­rösvidéki Vízügyi Igazgatóság sok ez utes Levélírónk arra kéri a Volán 8-as számú Vállalat ve­zetőit, a többi utas nevében is. hogy a kis buszt, tegyék egy rö- videbb útvonalra, erre a hosszú útra pedig állítsanak be egy na­gyobbat. Azt is megemlíti levelében, hogy már tavasz óta több alka­busz kicsinek bizonyul: Sok az utas és kellemetlen összezsú­folva, állva a nem rövid utat megtenni, különösen azoknak, akik. mint levélírónk, minden másnap reumatológiai kezelésre nem mondta fél. így a kérés lehetősége Szanazugban bizto­sítva van.” Burgonyolopás miatt szabálysértés Rovatunk július 14-i számában Szappanos Sándor szanazugi ol­vasón,-^ panaszát közöltük arról, hogy krumpliföldjét két fiatal­ember, akik az IB 57—15-ös rendszámú gépkocsival érkez­tek, megdézsmálta. Cikkünkre a Gyulai Városi, Járási Rendőrkapitányság Köz- rendvédelmi alosztályvezetője válaszolt. Megírta, hogy a rend­őri intézkedés megállapította a burgonyát dézsmálok kilétét, és ügyüket szabálysértési el­járásra a Gyulai Városi Tanács V. B. szakigazgatási szervéhez tették át Társadalmi összefogás eredménye Szeghalmon N.J. írja Szeghalomról, hogy a Hazafias Népfront nagyközségi bizottsága által meghirdetett az „Egy nap az iskoláért—óvodá­ért” mozgalom eredményeként közel 156 ezer forint gyűlt ösz- sze. Ezt a bizottság a szükségle­teknek megfelelően szétosztotta. A Vigh Maliid általános iskola csaknem 60 és fél ezer forintot, a Sebes György általános iskola megközelítően 70 .ezer forintot, az óvodák 25 ezer 569 forintot kaptak. Az összegeket a kívánságnak megfelelően mind az iskolák, mind az óvodák kizárólag szem­léltető eszközök vásárlására for­díthatják. Azt is meghatározta a bizottság, hogy a vásárolt szem­léltető eszközökből iskolakezdés­kor, azaz a tanévnyitón egy kö­zös kiállítást rendezzenek és hív­ják meg mindazokat a szülőket és az intézményeik vezetőit, akik a mozgalmait segítették. Hol daráljon mákot? Sferle Imréné, Elek, Kossuth и. 8. szám alattj lakos levelében tanácsot kér rovatunktól, hogy vegyen-e mákdarálót vagy sem? Arról van ugyanis szó, hogy amióta az új АВС-áruház meg nyílt, azóta vásárlója ennek a kereskedelmi egységnek. Több alkalommal használta azt a négy darálót, amely a vásárlók rendelkezésre áll. Amikor azon­ban a mákdarálót szerette vol­na igénybe venni, a pénztárosnő azt mondta, hogy csak a náluk vásárolt árut darálhatja le. Mi­vel a mákot nem a boltban vá­sárolta, így azt nem engedték megdarálni. Levélírónk furcsának találja, hogy a többi eleki boltban a bevitt mák darálását is engedik a törzsvevőknek, ugyanakkor az АВС-áruházban erre nincs lehe­tőség. Arra a kérdésre, hogy vegyen- e mákdarálót, nem tudunk vála­szolni. Azit azonban mi is fur­csának találjuk, hogy ilyen ke­vés szolgáltatást nem engedélyez az АВС-áruház törzsvevőinek. ; Virágcsokor a ! Rajzolónk annak a levélnek : a nyomán, amelyet Kovács Já- ; nos, Békéscsaba, Felsőkörös sor ; 12 szám alatt lakó olvasónk ; küldött rovatunkhoz, virágcsok- jj rőt nyújt át a békéscsabai S OFOTÉRT kiszolgálójának. Te- : szí ezt azért mert mint levél- ; írónk írja, sokszor korholja a •" lakosság a szolgáltatást végző kereskedelmi dolgozókat, pe­dig. ' „Április 10-én a békéscsabai Tanácsköztársaság úti új OFOTÉRT üzletbe tértem be, ahol mint általában, nagy volt a forgalom. Sorsomra várva megfigyeltem, hogy az egyik kiszolgáló hölgy milyen türel­mes és udvarias a vevőkhöz, megrendelőkhöz. Amikor rám . került a sor, megmutattam. a nap­szemüvegemet amelynek egyik szára a rögzítőcsavar elvesztése Egyidöben a műszakkal Kedves meghívást kapott ro­vatunk a Mezőhegyes! Vas-, Fa-, Fém-, és Gépipari Szövetkezet pártalapszervezetének titkárá­tól. Arra kért bennünket, hogy augusztus 18-án, azaz a mai na­pon látogassunk el a szövetkezet­hez, mivel 6 órától déli 12 órá­ig a dolgozók 80 százaléka, vagyis 180 szakember és betaní­tott munkás és irodai dolgozó kommunista műszakot tart. A meghívásnak nem tudtunk eleget tenni, így telefonon kér­tünk tájékoztatást a kommunis­ta műszakról. Ezek szerint la­punk megjelenésével egyidőben a mezőhegyesi szövetkezet dol­gozóinak része szabad szom­batjukén a műhelyekben, szak­májukban, mások az udvar taka­rításában, az üzemi utak javítá- j sában serénykednek. Az 1080 munkaóra ellenértékét a szövet­kezet dolgozói a viszonylag rossz állapotban levő tanműhely rend­be hozására ajánlottak fel. Megvalósítható ötlet Mezőkovácsházán júniusban, nyitotta meg a kapuit az úttö­rőtábor. Gyuri. István, Mező- kovácsháza, Alkotmány u. 53/b. szám alatt lakó olvasónk arról ír, hogy ha nincs is befejezve a tábor, mégis alkalmas, hogy már most sok gyermeknek fe­lejthetetlen élményt nyújson. A játék és szórakozás mellett a nevelők tanítják is a gyere­keket. Ugyanakkor a nagy­községi tanácg díjtalanul az úttörők rendelkezésére bocsá­totta a fürdőt is, amely közvet­lenül a tábor mellett van. Mind_ ez nagyon szép — állapítja meg levélírónk és hozzáteszi, hogy a következő években még sok­kal több gyermek vehetné igénybe az úttörőtábort, ha a mezőkovácsházi lakosok és a járás gazdasági vezetői társa­dalmi hozzájárulással, munká­val bővítenék azt. Az ötlet — úgy gondoljuk — nem egyedülálló. Minden bi­zonnyal találkozik sok mező­kovácsházi lakos, vállalati, üze­mi és gazdasági vezető elképze­lésével. Az is valószínű, hogy a nagyközségi tanács, vagy a Ha­zafias Népfront össze tudná fogni azokat az erőket, akik hajlandók segíteni az úttörőtá­bor bővítésében. A Szerkesszen velünk rovatot összeállította: Botyánszki János 7 ИШШ1Ш 1973. AUGUSZTUS 18. kiszolgálónak miatt leesett. A kiszolgáló né­hány perc múlva visszahozta a műhelyből és kedvesen átnyúj­totta: Arra a kérdésemre, hogy mennyit kell fizetnem, moso­lyogva válaszolta. hogy semmit. Megköszönve a kiszolgálást, távozás közben elgondolkoztam; hogy Icár volt heteken keresz­tül napszemüveg nélkül lennem, hallgatva az előítéletre, amely szerint udvariatlanok a kiszol­gálók — hiszen amint láttam, nemcsak velem, az előttem so­rukra váró többi vevővel is na­gyon udvariasan foglalkoztak.” Írja többek között Kovács János. És úgy hisszük, ehhez nem kell magyarázatot fűzni. Szerkesztői üzenetek Dancsi Mihály mezókovács- házi levélírónknak üzenjük, hogy július 30-án keltezett le­velét megkaptuk, ugyancsak megkaptuk Orosházáról idős Bíró Béla levelét is, de a ben­nük foglaltakat anyagtorlódás miatt eddig még nem állt mó­dunkban közölni. Váradi Sándor, Sarkad, Kini­zsi u. 6 szám alatti olvasónk le­velét továbbítottuk a Sarkadi Nagyközségi Tanács illetékesei­hez. Szabó Lajosné Békéscsaba, Kétegyházi úti MAV-őrház alatt lakó olvasónknak üzenjük, hogy a húsáruboltokban álta­lában kedden és pénteken a reggeli, vagy a kora délutáni órákban vásárolhat májat, ter­mészetesen abban az esetben, ha a húsipari vállalat szállíta­ni tud. Kommentár nélkül Augusztus 17-én kaptuk a le­velet, amelyhez nem fűzünk kommentárt. „Gazsó Vincémé vagyak, min­dennap Békésszentandrásról já_ rok be autóbusszal Szarvasra, a postaira dolgozná. A Kecske­mét—Békéscsaba között közle­kedő távolsági járaton történt 1973. augusztus 13-án reggel ne­gyed 8-kor: a busz már elin­dult, majd pár méter múlva megállt, egy asszonyka Békés­csabára igyekezett. A vezető morgott, hogy — miért nem tud 5 perccel hamarabb indulni! — A buszban többen is rászóltak, hogy a gyerekét vitte az óvodá­ba. Mire a vezető — de azért elindulhat 5 perccel hamarabb —. S mindezt olyan arrogáns hangon, hogy többekből váltott ki hangos felháborodást. Csak egy kis megértés kellett volna! Mlég ha el is késett az anyuka, akkor sem kellett volna ilyen hangnemben rendreutasítani a fiatalembernek. Egy gyermek­kel az időt nem lehet másodper­cekre kiszámítani, jómagam is édesanya vagyok és nem ilyen hangot várok egy olyan em­bertől, akinek udvariasságból kellene példát mutatnia. A busz a kecskeméti 9. sz. Volánhoz (Csáktornyái út) tar- toak.’1 lommal kérték a dombegyházi­ak a7. autóbuszcserét. Annál is inkább, mivel amikor a kis busz szerviziem van. helyette egy Ika­rus 66-os van a vonalon. Ilyen­kor sokkal kényelmesebben tud­nak utazni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom