Békés Megyei Népújság, 1973. július (28. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-01 / 152. szám

i t'VtS/i A MEGYEI PÁRTBIZOT TSÁG E S A MEGYEI TANÁC S LAPJA ПГЗ. JÚLIUS 1., VASÁRNAP Ara: l,2o forint XXVUI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM A nemzetközi haladás érdekében Mélyreható nemzetközi fo­lyamatok kibontakozása idején foglalt állást a párt vezető szerve Magyarország külpoli­tikájáról és a világpolitikai helyzetről. A Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságának szerdai ülése néhány nappal Leonyid Brezs- nyev amerikai és franciaor­szági utazása után és ugyan­csak néhány nappal az euró­pai biztonsági értekezlet meg­nyitása előtt tekintette át a nemzetközi helyzetet, vala­mint a párt és a kormány nemzetközi tevékenységét. A párt vezető szerve a két világrendszer kapcsolatai és a különböző társadalmi be­rendezkedésű országok békés egymás mellett élése politi­kájának szempontjából vizs­gálta és értékelte Leonyid Brezsnyev washingtoni és pá­rizsi tárgyalásait. Nagy hord­erejű események ezek, mert segítik eltorlaszolni a hideg­háború visszatérésének útját, növelik a szocialista világ- rendszer tekintélyét, az élet­be ültetik át az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott nagyszabású békeprogramot. A csúcstalálkozókon is kife­jezésre jutó politika: a Var­sói Szerződés országai egyez­tetett tevékenységének, össze­hangolt fellépésének követ­kezménye — a nemzetközi viszonyé,'< általános javítása, a haladgs érdekében. Ezt a magyar 1 érdekeket is megtes­tesítő internacionalista politi­kát, min közös erőfeszítést az MSZMP Központi Bizott­sága üdvözli és támogatja. A nemzetközi enyhülés egyik legfontosabb feltétele, hogy az; erőviszonyok megvál­tozása és a szocialista orszá­gok sikeres fejlődése és tevé­keny;. 'p ,’évén több tőkés orsza ;b к ea i politikai irány­zatok kereked' ek felül. A jövő ; -n kezd ődő helsinki tana > ozás ennek a tenden­ciái^' meg estesítése. A KB- ülés a;>y ítélte meg, hogy ezen a Konferencián az érde­kelt fpit-k e; .zerű kompro- miss nanaic alapján, vagyis az előkészítő tárgyalásokon elért ered mélyek megerősíté­sével előbbre lehet majd lép­ni európa ' béke és biz­ton . ügyében. A magyar küldöttség — erősíti meg a határozat — ebben a konst­ruktív szellemben fog tevé­kenykedni Helsinkiben, csak­úgy, mint Bécsben a haderő- és fegyverzetcsökkentési meg­beszéléseken. A КВ-állásfoglalás útmu­tatást ad a magyar külpoli­tikai tevékenységhez egy má­sik európai vonatkozásban is. Miután életbe lépett a két né­met állam alapszerződése, va­lamint a müncheni diktátum érvénytelenítésével sikeresen befejeződtek a csehszlovák­nyugatnémet tárgyalások, „el­hárulnak az akadályok a Ma­gyar Népköztársaság és a Né­met Szövetségi Köztársaság diplomáciai kapcsolatainak rendezése útjából.” Az általános nemzetközi érdeklődésünkön és érde­keltségünkön túl ugyancsak különleges nemzeti vonása is van annak a direktívának, amely az indokínai kérdésre vonatkozik. Hiszen hazánk­nak, mint a nemzetközi Viet- nam-konferencia okmánya aláírójának és a Dél-Vietnam- ban működő nemzetközi el­lenőrző és felügyelő bizott­ság tagjának becsületbeli fela­data közreműködni a béke biztosításában1. Az ellenőrző és felügyelő bizottság magyar részlege a legpontosabban ele­get tesz vállalt kötelességé­nek és ennek a közhasznú és általánosan nagyra becsült nemzetközi tevékenységnek tudatában „elítéljük és visz- szautasítjuk azokat a mester­kedéseket, amelyek a bizott­ság normális tevékenységének akadályozására és meghiúsítá­sára irányulnak.” A nemzetközi, mindenek­előtt az európai helyzetben bekövetkezett enyhülés gyü­mölcsé, hogy erősödik a kap­csolat és esetenként már a kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés a szocialista és a tőkés országok gazdaságai között is. A KGST, amely a szocialista országok integrá­ciós programjának megvalósí­tásán tevékenykedik — Prá­gában éppen a közelmúltban fogadtak el a fejlesztést elő­segítő újabb rendszabályokat — maga is növekvő figyelmet fordít erre az együttműkö­désre, s a lépésről lépésre va­ló előrehaladást ösztönzi. „Ennek során — állapítja meg a Központi Bizottság ha­tározata — megteremtődhet­nek a KGST és a Közös Piac közötti kapcsolatok feltételei is.” A párt vezető szerve a nemzetközi kérdéseket átte­kintve joggal vonhatta le azt a fő következtetést, hogy a nemzetközi életbein jelenleg a pozitív tényezők és vonások erősödnek. De egyben figyel­meztetett arra is, hogy meg­felelő józansággal és. minden túlzások nélkül kell ezeket a körülményeket megítélni, hi­szen az enyhülési folyamat csak a reakciós, hidegháborús erők ellen folytatott követ­kezetes, sohasem lanyhuló harcban érvényesült eddig is és a jövőben is csupán ilyen feltételek közepette erősöd­het meg. Az MSZMP és a magyar kormány ennek tuda­tában és e cél szolgálatában fejti ki a jövőben is tevé­kenységét a nemzetközi hala­dás erőivel egyetértésben. Csak egymást segítve oldhatják meg üzemeink az aratással és a betakarítással járó gondokat A búzatáblák minden eddigi­nél gazdagabb- termést mutat­nak. Ha az éréshez a továbbiak­ban is a jelenlegihez hasonló időjárás uralkodik, akkor me­gyénkben 28 ezer vagon búza fel­vásárlására számíthat a gabona­ipar. Ha az időjárás még kedve­zőbb lesz, akkor a 30 ezer va- gonos felvásárlás is lehetséges! Hogyan birkóznak meg az üze­mek azzal a nagy munkával, amely előtt állnak? Ez a gon; dolat szerepelt a megyei aratási- operatív bizottság ülésén szom­baton délelőtt, melyet Gajdács György, a megyei tanács mező- gazdasági és élelmezésügyi osz­tályának vezetője hívott össze. Ott volt Bankó Mihály, a párt megyei bizottságának gazdaság- politikai osztályának vezetője, Kiss Sándor, az AGROKER igazgatója. Bánki Béla, a GFV igazgatója és a két tsz-szövetség megbízottja. Az a] katreszhelyzet javítására az utóbbi napokban sikerült olyan intézkedést tenni, hogy a harmadik negyedévre programo­zott szállítások egy részét előre­hozzák. Sajnos, az NDK gyárt­mányú kombájnok pótalkatrész­ellátása nem megoldott, a hely­zet most már nyugtalanító. A rizsaratásra rendelt kom­bájnok egy részét Békéscsabára szállították, s itt összeszerelé­sükről ma, vasárnap is gondos­kodnak. Ezeket a gépeket a ga­bonaaratásnál hasznosítani óhajtják az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek, te­kintettel arra, hogy a kezelésük­ben levő kombájnpark műszaki állapota a várható nagy termés betakarításához nem megfelelő. Az aratással, a nyári betakarí­tással kapcsolatos összes mun­kát és gondot — hangoztatta Gajdács György — üzemeink csak egymást segítve küzdhetik le. Üzemanyagból jó ellátást ígér az ÂFOR, Az üzemekben levő tárolótér elegendő lenne tarta­léknak, ha az utóbbi hónapok ban átvett 25 köbméteres tartá lyokat mindenhol használatba vennék. Nem ilyen kecsegtető a gabonatárolás helyzete. A me­gyében immár másfél évtizede, hogy egyre több gabona terem, tárolótér építésével mégis el va­gyunk maradva a többi megyék­hez képest, noha ott nem terem annyi búza, mint Békésben. D K. MA MUNKAKÖRÖK A MUNKAHELYEKEN <3. oldal) KÜLDÖTT A BERLINI V1T-EN H oldali NŐK AZ ÍRÓASZTALNÁL fi. oldal) CÉLOK ÉS INTÉZKEDÉSEK. (5. oldal) MINT MAGAZIN (8. oldal) NYITÁS zankan (9. oldalt Szakmunkásokat avattok Békéscsabán A hat legjobb taouló az SZMT jutalmát kapta Tegnap, szombaton a kora délelőtti órákban a katonaze­nekar indulóinak hangjai mel­lett több, mint 700 fiatal vo­nult Békéscsabán, a Lenin-szo- borhoz, ahol elhelyezték a hála és emlékezés koszorúit. Az elmúlt napokban több mint 700 ipari tanuló, köztük mintegy 120 lány vizsgázott a békéscsabai 611-es számú Ipari Szakmunkásképző Inté­zetben. A fiatalok szombaton, június 30-án tartották a szak­munkásavató ünnepségüket a békéscsabai szabadtéri színpa­don. A több mint ezer nézőt befogadó szabadtéri színpad nézőterén helyet foglaltak a fiatalokon kívül a szülők és ismerősök, a vállalatok és gaz­dasági egységek vezetői, kép­viselőig Elsőként Katona István, a Vas-, Fém-, Villamosipari Dol­gozók Szakszervezete köz­ponti elnökségi tagja mbndott ünnepi beszédet, méltatva azo­kat a feladatokat, amelyek a most végzett fiatalok előtt állnak. Ezt követően Bocskai Mihályné titkár, a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsa meg­bízásából köszöntötte a szak­munkásokat és az SZMT ne­vében a hat legjobb tanulónak jutalmat adott át. Ezután Tóth Pál, az ipari szakmunkásképző intézet igaz­gatója mondott beszédet és át­adta a vállalatok jutalmait a 75 kiváló eredményt elért ta­nulónak, ugyanekkor minden­ki emléklapot és egy, az in­tézetet ábrázoló emlékérmet kapott. A szakmunkásavató ünnep­ség befejező aktusaként a most végzett tanulók átadták az intézet zászlaját az őket követő második évfolyam ta­nulóinak. Ezt követően az ifjú szak­munkások tiszteletére a bu­dapesti Vasas Központi Mű­vészegyüttes adott színvona­las, nagy sikerű műsort. Az ifjú szakmunkások koszorút helyeztek el a Lenin-szobornál. (Fotó: Gál Edit)

Next

/
Oldalképek
Tartalom