Békés Megyei Népújság, 1973. május (28. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

MA KADAR JANOS ÜDVÖZLŐ TA VIRATA LEONYID BREZSNYEVHEZ (5. oldal) LOTTÓ TARGYNYERE- MÉNY-SORSOLÂS (L oldal) Színpompás felvonulások megyénkben A békescsalmt Szabadság tér má jus 1-én. A rendkívüli szép napos idő a munka ünnepén úgyszólván mindenkit az utcára, terekre csalt. Megyénik minden városá­ban és községében színpompás felvonulásokkal ünnepeltek a dolgozók. Békéscsabán a gyönyörűen feldíszített Tanácsköztársaság útján és Szabadság téren, ha­gyományosan már április 30-án este kezdődött az ünnepség a fiatalok fáklyás felvonulásával. A Tanácsiköztársaság útján és a Szabadság téren mintegy 8 ezer lakos nézte végig a három és fél ezer fiatal fáklyás menetét, amelynek végén a Lenin-szobor előtt VIT-lángot gyújtottak a KISZ-esek, majd a ligetben és a strand betonján táncoltak. Másnap, a munka ünnepének reggelén a tisztára söpört, szé­pen dekorált város utcáin a Központi Tiszthelyettes Iskola postásokkal és vasutasokkal ki­bővített zenekara ébresztővel hívta ünnepelni Békéscsaba dol­gozóit. Néhány perccel 9 óra előtt a Szabadság téren felállított dísz­tribünön mikrofonhoz állt Nagy István, az SZMT vezető titkára és (köszöntötte az ünneplő fel­vonulókat. A tribünön Kiaukó Mátyás, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja, a megyei tanács elnöke mellett foglalt helyet Supala Pál, a párt megyei bizottságának titkára, Gyulavári Pál, a párt városi bizottságának első titkára, Mi- halik György, a KISZ megyei bizottságának első titkára, a megyei tanács és a városi ta­nács vezetői, veterán munká­sok és a kitüntetett dolgozók, valamint testvérmegyénk, Penza kulturális küldöttségének veze­tői, közéletünk számos tagja, közöttük Cserei Pál, lapunk fő- szerkesztője. Az SZMT vezető titkára ün­nepi köszöntőjében a következő­ket mondta: — Meleg szeretettel és tisz­telettel köszöntőm május 1-e, a munka ünnepe alkalmából Békéscsaba valamennyi dolgo­zóját, közöttük azokat a vete­rán elvtársakat, akik a felsza­badulás előtt a munkásmozga­lom vezetésében életük és sza­badságuk kockáztatása árán vet­tek részt. Köszöntőm a vállalati kollek­tívákat, akik 1972. évi munká­juk eredményeként különböző elismerésekben részésültek. Üd­vözöljük a szocialista brigádok tagjait, a munkaverseny élhar­cosait, akik nagymértékben hoz­zájárultak az elért kiváló ered­ményekhez. Ezután a munkásszolidaritás- ról, az osztályharcról beszélt, szólt arról, hogy a nemzetközi méretű harcban milyen döntő fordulatot jelentett a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom győzelme, az első szocialista ál­lam megteremtése. Majd arról, hogy ma már a világ egyhar- madán 100 milliók köszöntik, ünnepük szabadon május 1-ét. Vendég cink a Szura partjáról együtt ünnepeltek velünk. (Fotó: Demény) Ünnepi köszöntőjét Nagy Ist­ván május elseje, a munkás- osztály, az MSZMP és hazánk éltetésével fejezte be. Amikor az üdvözlő szavak elhangzottak, a zenekar induló­ira a Tanácsköztársaság útjá­ról, megkezdődött a felvonulás. Színpompás zászló-, kendő, és virágerdőkkel, életerőt sugároz­va, vidáman nyitotta meg a menetet a Sziklai Sándor váro­si úttörő honvédelmi zászlóalj, majd az ifjúgárdisták követ­keztek, akiket az általános is­kolák úttörői, kisdobosai kö­vettek. Fegyelmezett sorokban jöttek, hogy ezen a napon is hitet tegyenek a munkásosztály, szüleik mellett. Zúgtak a jel­szavak: Éljen a párt! Éljen május elseje! A Szabadság téren már az első percekben több ezer ember tapsolt a felvonuló fiataloknak, közöttük a Balassi táncegyüt­tessel együtt felvonuló penzai kulturális delegációnak és a szovjet Komszomol-küldöttek- nek. Penzai táncosokat és szov­jet fiatalokat oroszul köszön­tötték a tribünről városunk dol­gozói nevében. Nehéz dolga van a krónikás­nak, hiszen a fiatalok felvonu­lása egy kicsit mindig vetélke­dő is, de különbséget tenni nem lehet. Mégis, csodálatosan szép volt a Sebes György Köz­gazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola menete. A vi­lágoskék szoknyás, fehér blúzos lányok kendőlobogtatással kö­szöntötték május 1-ét, munkás- osztályunkat Az iskolások, diákok sorait az üzemek, intézmények dolgozói­nak menete követte, amelyet a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlójával három­szor kitüntetett Tégla- és Cse­répipari Vállalat kollektívája nyitott meg. Szállt a dal és a zene. Mun­kás, paraszt, értelmiségi kollek­tívák lépteitől döngött a Sza­badság tér aszfaltja. Soha még május 1-étf annyian nem vonul­tak fel itt a Viharsarok köz­pontjában, mint ezen a napon. Pontos számadat ugyanis nincs birtokunkban, de megítélések szerint Békéscsaba lakosságának több mint a fele, mintegy har­mincezer ember vett részt a nemzetközi munkásosztály ün­nepének demonstrációján. Kiváló vállalatok, munkasike­reket elért és kitüntetett dolgo­zók, és Békéscsaba VII. kerüle­tének lakói vonultak ezen a napon. S a vállalatok között olyanok is. akiknek nem kis szerepük van abban, hogy a Viharsarok központja ezen a május 1-én felsőfokú központi minőségének megfelelt, tiszta és rendezett volt. A dísztribünön pedig ott vol­tak a következő városok, közsé­gek, Békés, Csorvás, Doboz, Gerla, Gerendás, Gyula. Kétsop- rony, Kondoros, Mezőberény, Újkígyós. Szabadkígyós és Te­lekgerendás küldöttei. Végeláthatatlan sorokban hömpölygőit Békéscsaba lakói­nak tömege és jóval fél tizen­kettő után sorakozott fel az érthetően fáradt egyesített ze­nekar, hogy a Rákóczi induló hangjaival tisztelgő menettel zárja Békéscsaba dolgozóinak 1973-as május 1-i felvonulását. Délután sokan a lakásukon, de még többen a varos vendég- iá tóipafi egységeiben, a liget­ben, KISZ-táborban és az ut­cákon felállított sátrak előtt szórakoztak, fogyasztották a nagy melegben jóleső söröket, hűsítő italokat. A város több pontján rendezett a szervező bizottság kulturális előadásokat, amelyeknek nagyon sok nézője volt. Este pedig a ligeti szabad­téri színpadon mutatták be az öreg orosz város, Penza kul­turális küldöttei Szúrai aján­dék című esztrádműsorukat. A fiatalokból álló közönség óriási ovációval, tapssal köszönte meg a magas színvonalú műsort s nem egy előadót tapsolt visz- sza érthető lelkesedéssel. Botyánszki János Tizenötezer felvonuló Orosházán : Az orosházi felvonuláson, amelyet megtekintett Frank Ferenc, ! az MSZMP Békés megyei Bizottságának első titkára, mintegy tizenötezer dolgozó vett részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom