Békés Megyei Népújság, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

így látja a hetet hírmagyarázónk, Pálfy József: Európa nyugodt la Ceile-Saint Cloud kasté­lya Párizstól nyugatra, a Saint— Cloud-i erdőben nem tartozik a háromcsillagos idegenforgalmi látványosságok iközé. Történel­mi nevezetessége is csak az utóbbi negyedszázadban alakult, amikor hal a NATO-nagyságok ott tartózkodása miatt, hol egyes nemzetközi tárgyalások színhelyeként tűnt fel a kastély neve a krónikáikban. Most a francia kormány itt ad otthont a két dél-vietnami fél tárgya­lásainak. Amelyek — s ez nem megle­pő! — egyelőre eredménytele­nek, A saigoni rezsim küldött­sége a magáét hajtogatja „az északi csapatok kivonásáról”, az ideiglenes forradalmi kormány képviselője hiába emlékeztet újra meg újra arra. hogy a pá­rizsi békemegállapodás értelmé­ben itt Dél-Vietnam politikai jövőjéről kellene tárgyalniuk. Saigon pillanatnyi vezetői lát­hatólag időt akarnak nyerni —, aki időt nyer, életet nyer... Thieu végre útnak indulhat, elutazhat Washingtonba, hogy Nixon elnöktől további támoga­tást kérjen. E nélkül Thieu el­veszett .,. Persze az Egyesült Államok elnökében — legalább­is egy ideig — lesz hajlandóság a saigoni szövetséges segítésére. Az a „szózat”, amelyet „a béke első napján” a Fehér Ház ura valamennyi amerikai rádió- és ív-állomás műsorában elmon­dott, sok-sok békeszólam mel­lett néhány fenyegető mondatot is tartalmazott. Az amerikai po­litika ismerői arra következtet­tek ebből, hogy Nixon valami­lyen jogi alapot teremt máris arra az esetre, ha egyszer újra beavatkozásra szánná el magát Vietnamban, Iz indokínai félszigeten komolyabb csatározások már csak Kambodzsában folynak. Az amerikai légierő folytatja a kambodzsai népi erők állásai­nak bombázását, bármennyire is tiltakozik ez ellen a washingto­ni kongresszus tekintélyes része. Nixon említett „szózatában” to­vábbra is igazolni igyekezett a kambodzsai terrorbombázásokat. Viszont Kissinger — megint csak ő! — a politikusok kisebb csoportja előtt bizalmasan kije­lentette, hogy nincs sok hátra a kambodzsai tűzszünetig. Hol lennének a tűzszüneti tárgya­lások? Ezeket is Párizsban ren­deznék meg? Ha Párizsnál tartunk, emlí­tést érdemel, hogy Franciaor­szágban ismét jelentkezik a szo­ciális nyugtalanság, a március elején lezajlott választások előtt a bérharc a politikai küzdelem­nek adta át a teret, most visz- szaigényli a terepet a szakszer­vezeti mozgalom. Az első sztrájk a Renault Művekben robbant ki. A Renault a francia dolgo­zóknak mindenkor utat mutat, követésre méltó példát szolgál­tat. A betanított munkások bé­rének emelése, munkakörülmé­nyeinek javítása a sztrájk célja. Következtetni lehet ebből, hogy a francia bérharcnak ez lesz a központi témája. I francia kormány le­mondott a héten. Ez csak for­maság tulajdonképp, de jelen esetben mód nyílik egyes mi­niszteri tárcák újra elosztására is. A választások tanulságait ér­vényesítheti Pompidou elnök. Igaz, a miniszterelnöki poszton meghagyta Pierre Messmer ed­digi kormányfőt, de számos fon­tos miniszteri széknek új gaz­dája lesz. Kormányátalakítás volt a hé­ten Egyiptomban és a déli fél­teke másik végében, Chilében is. Szadait döntése talált nagyobb visszhangra a világsajtóban: az egyiptomi elnök egyben átvette a miniszterelnöki teendőket is. Nyilatkozatában az erők össz­pontosításáról bem élt, amit egye- sek úgy értékeltek, hogy talán Izrael elleni felkészülés ' diktál­ja ezit az új irányzatot. Más vé­lemények szerint azonban Szá­dat elnök csak ki akarja húzni az időt a nyárig, amikor Was­hingtonból diplomáciai kezde­ményezést vár — és bizonyos mértékig az arab érdekek fi­gyelembevételét is. A chilei új kormány össze­tétele szintén jelzéssel szolgál­hat a helyzet alakulására. Dr. Allende elnök már nem tart igényt a három tábornok mi­niszteri szolgálatára, amire pe­dig nagyon is szükség volt a múlt év ős:zének viharos napjai­ban. A reakció heves támadásai, a sorozatos tüntetések, a fegy­veres merényletek láttán be kel­lett vonni a kabinetbe például Pl-als tábornokot, a vezérkar fő. nőkét. (Ö kapta a belügyminisz­teri tárcát ,s ezzel egyült a köz- társasági elnök helyettesítésének jogát is!) Most a tábornokok ki­vonulnak a kormányból. ami egyrészt a chilei népi egység- kormány helyzetének megszi­lárduláséra vall, másrészt azt bizonyítja, hogy a hadsere* va­lóban, teljesen lojális, azaz fe­gyelmezetten engedelmeskedik a polgári hatalomnak. E napok, ban éppen három esztendeje, hegy magyar újságírókat foga­dott dr. Allende — akkor még csak elnökjelöltként — és em­lékszem .milyen meglepő volt számunkra, látni-hallani Allen­de magabiztosságát: „Ha a né­pi egység győz, a hadsereg tá­mogatni fogja, a tisztikar lojá­lis lesz!” Az események a chilei szocialista államférfit igazolták. Helsinkiben, az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferenciát előkészítő tanács. ' hozáson, jól haladnak a dolgok, így nyilatkozott Walter Stoes- sel, az Egyesült Államoknak eu­rópai ügyekkel foglalkozó ál­lamtitkára is az amerikai lapki. adók, rádió. és tévékommentá- torok egynapos értekezletén. Ki­jelentette, ha minden így megy tovább, akkor valószínűleg jú­niusban sor kerülhet a külügy­miniszteri szintű konferencia munkájának megkezdésére. A hét még egy jellemzője: sok szó esett készülő utazásokról, meghívásokról. Lecnyid Brezs- nyev, a, SZKP főtitkára levelet intézett Tanaka japán minisz­terelnökhöz és meghívta moszk­vai látogatásra, de még a levél tartalmának nyilvánosságra ho­zatala előtt, közölték Tokióban, hogy Tanákát. Nixon elnök is meghívta. Bonnban pedig kor­mánykörökben, tudni vélik, hogy május közepén sor kerül Brezs- nyev NSZK-beli látogatására is. Utoljára, de nem utolsó sorban számunkra jelentős ese­mény volt dr Bruno Kreisky, osztrák kancellár magyarországi látogatása. A szívélyes légkör­ben lezajlott tárgyalások után a közös közlemény i* megerősíti hazánk és Ausztria további együttműködésre vonatkozó el­képzeléseit. A közös közlemény ezt így fejezi ki: „A tárgyalá­sok befejeztével a két kormány. fő megerősítette azt a szándékát, hogy a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság jó­szomszédi kapcsolatait a külön­böző- társadalmi rendszerű álla­mok béké6 egymás mellett élé­sének alapján tovább fejlesztik". Velcsev fogadta a magyar pártküldöttsíget A delegáció ma érkezik haza Borisz Velcsev. a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára szombaton ba­ráti eszmecserén fogadta a ma­gyar pártmunkás küldöttséget, amely Jakab Sándorral, az MSZMP Központi Bizottsága Párt- és Tömegszervezeti Osztá­lya vezetőjével az élen hétfő óta tartózkodik Bulgáriában. A szívélyes légkörben lezajlott eszmecserén részt vett Böjti Já­nos. hazánk szófiai nagykövete is. A magyar páuküldótlseg a pártmunka tapasztalatait cserél­te ki Szófiában és vidéken a BKP helyi funkcionáriusaival és ipari üzemeket, valamint agrár­ipari komplexumokat látogatott meg. A delegáció vasárnap uta­zik haza. (MTI) Hétfőn kezdődik a francia nemzetgyűlés Dobsa János, az MTI tudósitója jelenti: — Márciusban megválasztott \ új francia nemzetgyűlés hétfőn, április 2-án tartja első ülését, j Az első napirendi pont a nem- j zetgyűlés új elnökének megvá- j lasztása lesz. A baloldali pártok : közös jelöltje erre a tisztre. Pierre Mauroy szocialista kép- i viselő. A kormánykoalíció párt- i jai h közölték, hogy közős je­löltet fognak támogatni, nevet azonban még nem hoztak nyil­vánosságra. E kérdés körül az elmúlt hetekben éles belvillcn- gás zajlott le a koalíción belül, most már azonban biztosra ve­szik, hogy a közös jelölt Edgár Faure, volt miniszterelnök lesz. akinek jelölését Pompidou elnök U támogatja. A kommunista képviselő cső- j port pénteken tartót a alakuló j ülését, s elnökévé ismét Robert ■ Rallanger-t választotta meg. Az I ülésen Georges Marchais, az FKP főtitkára hangsúlyozta, hoigy a kommunista képviselő- csoport nemcsak számszerűleg erősödött, (az eddigi 34 képviselő helyett most már 73 foglal he­lyet a nemzetgyűlést padsorok­ban), hanem fontossága is lé­nyegesen megnövekedetf a vá­lasztások után előállott új poli­tikai helyzetben. A közös program alapján szö­vetkezett pártok — az FKP, a szocialista párt és a baloldali rét. dikálisok — a hét folyamán el­határozták, hogy továbbra is szorosan együttműködnek a nemzetgyűlésben, a pártközi összekötő bizottság tovább foly. tatja tevékenységét s páriámén, ti csoportjainak is állandó össze, kötő bizottságot alakítanak. (MTI) Péter János Japánba és Mongóliába látogat Péter János. a Magyar Nép­köztársaság külügyminisztere s japán kormány meghívására a közeli napokban hivatalos láto­gatást tesz Japánban. Ezt köve­tően a Mongol Népköztársaság kormányának meghívására Ulan-Bator-ba látogat (MTI) Közlemény V. Sz. Fjodorov magyarországi látogatásáról V. Sz. Fjodorov, a Szovjet­unió kőolaj feldolgozói pari és petrolkémiai minisztere — aki a magyar kormány meg­hívására Magyarországon tar­tózkodott — befejezte ma­gyarországi látogatását. V. Sz. Fjodorov megbeszé­léseket folytatott dr. Szekér Gyula nehézipari miniszterrel a Szovjetunió, és az MNK kő­olajfeldolgozó. petrolkémiai és gumiipara közötti együttmű­ködés helyzetéről és az együtt­működés további kiszelesíté­A saigoni elnök köszönő útja az Egyesült Államokban Jelentés Indokinából Threu dél-vietnami elnök j szombaton Saigonból elindult az Egyesült Államokba. Elutazása előtt a repülőtéren tett rövid ! nyilatkozatába^ kijelentette, hogy szeretne személyesen is köszönetét mondani Nixon el­nökön keresztül, az Egyesült Államoknak „azokért a nemes- áldozatokért, amelyeket az amerikai fegyveres erők hoztak Vietnamban,” 1958 óta, amikor Ngo Dinh Diern saigoni diktátor járt az Egyesült Államokban, Thieu az első délvietnami elnök, aki Washingtonba látogat. Saigoni amerikai források értékelése szerint a Nixon elnökkel hétfon ég kedden folytatandó tárgyaló-- j sokon Thieu milliárd dolláros nagyságrendű amerikai segélyért folyamodik, hogy rendszerét, hatalmon tarthassa. Az Egyesült Államok után Thieu Olaszországba. Angliába, Dél-Koreába és Tajvanra i„ el­látogat. A csütörtök éjszakai rövid szünet után az Egyesült Álla­mok stratégiai bombázói pénte­ken éjjel felújították bombatá­madásaikat Kambodzsában. A főváros, Phnom Penh lakói is hallhatták a nyolcmotoros ame­rikai repülőgépek jellegzetes ro. baját, amikor a fővárostól dél. nyugatra, a Mekong mentén 1 szórták le bomba terhüket á | szabadságharcosokat által el. | lenőrzött területekre dének lehetőségeiről. A mi­niszterek jóváhagyták a kö­zelmúltban Budapesten meg­tartott magyar—szovjet kő­olaj feldolgozóipari és petrol­kémiai gazdasági és műszaki­tudományos együttműködési állandó munkabizottság 5. ülé­se által kidolgozott javaslato­kat. V. Sz. Fjodorov és dr Szekér Gyula aláírták a ma­gasabb zsíralkoholok gyártá­sának szakosítására és koope­rációjára vonatkozó egyez­ményt. Az egyezmény értel­mében a Szovjetunió ellátja * Magyar Népköztársaságot a mosószergyártás ezen fontos nyersanyagával. V. Sz. Fjodo- rovot fogadta Vályi Péter, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnökhe­lyettese. A szovjet miniszter felke­reste a Dunai Kőolajipari Vállalatot, az Országos Gumi­ipari Vállalat szegedi gyár­egységét és megtekintette a Tiszai Vegyikombinát építke­zését. (MTI) Befejeződött a magyar—jugoszláv nehézipari együttműködési albizottság ülése ipari, vegyipari és víllamosene, _ giaipari együttműködésének kér. ciciseit vizsgálták meg. Lázár Vukotát fogadta dr. Fa luvégi Lajos pénzügyminiszter, a magyar—jugoszláv gazdasági együttműködési bizottság ma­gyar tagozatának elnöke. Lázár Vukofca szombaton dél­után visszautazott Jugoszlávia, ba. (MTI) • Budapesten befejezte három­napos ülését a magyar—jugosz­láv nehézipari és energetikai ipari együ-tmüködAű albizott­ság. A két delegációt dr. Lő- rincz Imre, a nehézipari minisz. tér első helyettese és Lázár Vu- kota jugoszláv szövetségi gaz­dasági miniszterhelyettes ve. zette Az ülésen a két ország kőolaj- és földgáz­ipari, timföld- és alumínium­Békéscsabai TÜZÉP Vál. Gyula Városi Tanács V B Építési és Közlekedési biti Osztálya felvételre keres ácsot, pályázatot hirdet 2 ügyintéződ állas segédmunkást betöltésére és adminisztrátort Pályázati feltételek : épí­tészmérnöki. ill. építőipari technikusi oklevél Jelentkezés: Kórház u. 1. 136659 Bérezés: az érvényes bérutasítás keretében megegyezés szerint. Fonodái munkára felveszünk tonó szakmunkásnöket és 16 évet betöltött nőket betanulónak Betanulási idő 1 hónap. Bérezés: betanulási időre 1 200,— Fi Betanulási idő után: 1 900—2 500, — Ft kereseti lehetőség. Kéthetenként szabad szombat Vidéki dolgozók részére szállást és ágyneműt biztosítunk. Bővebb felvilágosítást levélben adunk Cím: PAMUT” '.XTILMÜVEK FONÓGYÁRA 1113 BUDAPEST. XL, BOCSKAI U. 90. Munkaügy! osztály. „ a

Next

/
Oldalképek
Tartalom