Békés Megyei Népújság, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

MA um. Április i.. vasárnap Ara: 1,20 forint XXVIII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ORSZÁGUNK POLITIKÁJA EGYÉRTELMŰ (3. oldal) P NYOMDÁSZOK PLANÉTÁN (4. oldal) » TARKA HASÁBOK (12. oldal) Háromszor nyolc „Nyolc órát dolgozik, nyolc órát szórakozik, nyolc órát pi­hen a dán kisgazda” — olvas­tam jó másfél évtizeddel ezelőtt egy századelején megjelent új­ságban, amely nagyapámtól ma­radt rám. Ez a „háromszor nyolc” valahogy megmaradt az emlékezetemben, pedig akkor még nem is értettem egészen, hogy mi akar ez lenni. Közép­iskolai tanulmányaim során — amikor a munkásoknak a mun­kanap rövidítéséért vívott har­cairól tanultam — jutott eszem­be először ismét ez a mondat. Másodszor pedig az elmúlt hé­ten, a megye fiatal műszaki és közgazdasági szakembereinek találkozóján, amelynek részve­vői arra kerestek választ, mi­lyen feladatok megoldása vár a megye politikai, gazdasági, szak­mai közéletében a fiatalokra, a fiatal üzemi értelmiségre. Az egyik felszólaló — a tizen­kettő közül — (kiknek megne­vezésétől most hadd tekintsünk el!) látszólag logikus érveléssel bizonyította; túlzott követelés elvárni a fiatal szakemberektől, hogy nyolc órái megfeszített munka után fáradtan, immár belülről sürgettetve a családdal való találkozásra, közéleti sze­replést is vállaljanak. Kivetni valót ebben hirtelen­jében talán találni is nehéz. Hi­szen amiért Magyarországor. is harcoltak; a napi nyolcórás munkaidőt 1949. óta az Alkot­mány biztosítja. Sőt mind töb­ben dolgoznak ma már hét vagy hatórás napi munkaidőben, s ha ezeket az órákat a dolgozó emberek becsületes munkával töltik ki, úgymond meg is ér­demlik a szórakozást is, meg a pihenést is. Mi hát a mi gon­dunk mégis? Hogy a találkozó résztvevői­nél maradjunk: műszaki, köz­gazdasági szakemberekről van szó. Olyanokról, akik időszerű szakismeretekkel rendelkeznek. Am az idő halad. S vele az új, s feltétlenül megszerzendő is­meretek száma szinte követhe­tetlen ütemben szaporodik. Megszerzendő, de miikor? Egy biztos; nem a munkaidő alatt. Következésképp a három­szor nyolc követelése a. régi ér­telemben napjainkban már nem állja a gyakorlat példáját. Mert aki megszerzi az új ismereteket, de aki ezeket ismeretterjesztő előadásokon átadja, az is, mind­ezt munkaidő után teszi. Az új ismeretek nagy része sem min­dig a törvényes munkaidő alatt születik, hanem esetleg éppen a szakmai közélet fórumain: tudo­mányos pályázatokon, vitaeste­ken, tudományos társadalmi egyesületek kísérletein. Százhúszónegy Békés megyei műszaki és közgazdasági vég­zettségű fiataltól kérdezték meg vállalnának-e közéleti tevékeny­séget. Tizennyolcán válaszoltak nemmel. A százhuszonegy meg­kérdezett közül 28 semmiféle továbbképzésben nem vesz részt, harmincnégyen pedig egyálta­lán nem tervezik, hogy szak­májukban a jelenleginél maga­sabb szintre jussanak. Ugyancsak a tanácskozáson hangzott el egyébként az is, hogy a fiatal diplomások szak- képzettségüket e társadalmi rendszer anyagi alapjain sze­rezték meg, erkölcstelen hát e tudást kizárólagosan csak önös érdekekért felhasználni. így vizsgálva a kérdést: a közössé­get károsítja meg az a munka­helyi vezető is, aki a fiatal szakembert nem a tudásának megfelelő területen és szinten alkalmazza. De megrövidíti a közösséget ez a fiatal maga is, ha a hagyományos háromszor nyolc szellemében —- mondjuk ki nyíltan — kispolgárian bele­törődve helyzetébe nem keres lehetőséget képességei legjavá­nak kibontakoztatására. Mégpe­dig ott, ahol a jól képzettek so­hasem lehetnek elegen: a társa­dalom politikai, gazdasági, szak­mai körzetében. És adjunk most helyt annak a megállapításnak, hogy végül- is mindannyian pénzből élünk. Változik-e eddigi megállapítá­sunk érvénye ettől? Az igaz, hogy közéleti tevé- kepységre semmiféle gazdasági szabályozó, nem ösztönzi az em­bereket. Ám képzeljük csak el, mi lenne, ha egy szép napon so­ha többé senki sem fogadná el — hogy messzire ne menjünk — tanácstaggá jelölését, nem vállalna funkciót egyetlen poli­tikai, társadalmi szervezetben sem, csak dolgozna nyolc órát, j utána szórakozna és aludna nyolc-nyolc órát. Várva arra, hogy majd valaki más megy helyette — meggyőzi az embe­reket, hogy például a napi nyolc óra kevés ahhoz, hogy elegendő bölcsőde, óvoda épüljön. Várva arra, hogy erre az agitációra majd mások mennek társadal­mi munkában óvodát, bölcsődét építeni —az ő gyermekeinek is. Igen ám, de mi van akkor ha — mint mondtuk — senki sem vállal semmit Az van, hogy bebizonyosodik: nandunkban nincs magánélet közélet nélkül. Aki pedig ennek az ellenkezőjét próbálja bebizo­nyítani, jogtalanul élvezi az olyan többletmunka eredménye­it, amely alól kivonni igyekszik magát. Kőváry E. Péter Választási gyűlések megyénkben A Hazafias Népfront Békés megyei Bizottsága a községek és városok bizottságai a választá- , sok előkészítése időszakában I gyűléseket rendeznek. Április 2 án Gyulán, a Pető fi moziban fél 3-kor az új válasz­tók részére rendezett gyűlés előadója Szabó Miklós, a KISZ megye bizottságának titkára lesz. Az orosházi Vetőmag Vállalat ebédlőjében az üzem dolgozói­nak, Gcnda József, az MSZMP városi bizottságának első titká­ra április 2-án, este 6 órakor ad tájékoztatást az időszerű kérdé­sekről. Eleken április 2-án délelőtt 10 órakor a községi kultúrházban tartanak választási gyűlést, amelynek előadója Arany Tóth Lajos, az MSZMP gyulai járási bizottságának első titkára. Klaukó Mátyás, a megyei ta­nács elnöke, az MSZMP Köz­ponti Ellenőrző Bizottságának tagja lesz az előadója a Batto- nyán április 3-án este 6 órakor megtartandó választási gyűlés­nek. Ünnepi megemlékezések hazánk felszabadulásának évfordulóján Április 4-én immár 28. alka­lommal ünnepeljük hazánk fel- szabadulásának évfordulóját. Ez alkalommal is megyeszerte ün­nepélyes keretek között emlé­keznek meg hazánk legnagyobb történelmi évfordulójáról. BÉKÉSCSABÁN már ápri­lis 2-án megkezdődik a felsza­badulási emlékünnepség-sorozat. Délután 15 órai kezdettel a KISZÖV kiállító termében „Bé­késcsaba Felsőfokú Központ” cí­mű kiállítást nyitja meg Gyu­lavári Pál, az MSZMP városi bizottságának első titkára. Dél­után 17 órai kezdettel a Sza­badság téren, a Lenin szobor­nál kerül sor a KISZ-tagok ün­nepélyes fogadalomtételére. Áp­rilis 3-án délelőtt 10 órakor ko- szorűzási ünnepség lesz a Fel- szabadulási emlékműnél és a szovjet hősök sírjánál. Az ün­nepi programban szerepel ápri­lis 3-án és 4-én sorra kerülő nemzetiségi úttörő kulturális ta­lálkozó, amelyen a magyar fia­talokkal drezdai, zrenjsnini és szovjet fiatalok ismerkednek. GYULÁN április 4-én dél­előtt 11 órakor a Felszabadulási emlékműnél rendeznek ünnep­séget, amelyen Nádházi András, a HNF városi bizottságának tit­kára mond beszédet. Ezt köve­tően a szovjet hősök temetőjé­ben lesz koszorúzás A gyulai ünnepségen részt vesz családjá­val együtt G. P. Solkovenko gárdaalezredes családjával együtt. OROSHÁZÁN megrendezendő koszorúzás! ünnepségen román vendégek is részt vesznek, akik hazánk felszabadításáért vívott harcokban hősi halált halt szov­jet és román katonák temetőjé­ben helyezik el a megemléke­zés koszorúit. SZARVASON a felszabadulási ünnepségre április 3-án román vendégek érkeznek, j akik ellátogatnak több üzem­be, intézménybe. Délután 3 órakor lesz a koszorúzás a szovjet hősök emlékművénél, este 6 órákor a vasipari szövet­kezetnél tartják a városi ünnep­séget, amelyen részt vesz Enye- di G. Sándor, az MSZMP me­gyei bizottságának titkára. Vrbovszki György, az MSZMP városi bizottságának első titkára mond beszédet. Másnap, április 4-én a területi pártszervezet baráti találkozót rendez a vete­ránok részére. BÉKÉSEN április 4-én dél­előtt a Felszabadulási emlék­műnél lesz a koszorúzás, ahol ünnepi megemlékezést dr. Fekete Mihály, a járási rendőrkapitány-' ság vezetője mond. B. O. Értékelték üss építők 1972* évi szocialista munkaversenyét Csaknem százezer forint jutalmai osztottak ki a legjobb kollektíváknak. Pénteken délután, rendezte meg a Békés megyei Állami Építőipari Vállalat politikai, mozgalmi és gazdasági vezetess a szocialista versenyt értékelő ünnepséget Békéscsabán, Oros­házán és Gyulán. Kerekes István, a vállalat műszaki igazgatóhelyettese mél­tatta ünnepi beszédében a fel- szabadulás évfordulóját és a szó., cialista munkaverseny múlt évi eredményeit, majd átadta a ki­tüntető címeket és pénzjutalma kát. Elmondta többek között, hogy tavaly a szocialista brigád. mozgalomba 138 kollektíva ne­vezett be 1318 taggal. A meg­tisztelő címet 87 brigád (826 taggal) érdemelte ki. Az értékelés szerint a Szocia­lista Építésvezetőség cjmet a békéscsabai I-es főépítésvezeiő- ség 2-es számú építésvezetősége nyerte el .melynek Bogár Sz. Ádám a vezetője. A vállalat Ki váló Brigádja címet a szerelő- ipari részleg Apáti Gábor vezet­te kubikos brigádja érdemelte ki. A szocialista munkaverseny­ben első helyezést ért el Karasz Laios brigádja (Orosháza), má­sodik helyezést Kovács László kubikos brigádja (Gyula), har­madik helyezést Sajti Lajos1 kubikos brigádja (Békéscsaba). ! A múlt évi versenyben 18 brigád első ízben nyerte el a megtisztelő szocialista címet. Az értékelés alapján aranykeszo rús brigád-érmet 13, ezüstkoszo_ rús brigád-érmet 17, brcnzkoszol rús brigád-érmet 25 kollektíva kapott. A szocialista brigád­zászló kitüntetést 13 kollektíva érdemelte ki A vállalat vezető­sége a munkavédelmi tevékeny* séget is értékelte, s a legjobb kollektíváknak pénzjutalmat; adományozott. Ilyen jutalomban részesült Békéscsabán: a Rusz- nák Pál vegyesbrigáu; a Putneo, ki Győző vegyesbrigád; a Veres* István vegyesbrigád: a Nagy László kubikos brigád- a Tímár Imre vízvezetékszerelő brigád; a Kánoszta Járos műkövesbriaád: valaiflint az 50—10O fős munka­helyek közül .a 9. számú pane­les lakásépítkezésen dolgozó kol lektíva. Az Orosházán rendezett ün­nepségen Győri János, a vállalat gazdasági igazgatóhelyettese, Gyulán Sipos Zoltán termelési osztályvezető adta át a legiobb kollektívákna’- a kitüntető címe­ket és a vele járó pénzjutal­mait. A vállalat vezetőcége a há_ rom városban csaknem 10Ö ezer forintot osztott ki a ver­seny legjobbjai körött. Védnökség a békéscsabai sportkombinátért Ünnepélyes keretek között írták alá a békéscsabai ifjúsági és diák sportkombinát építése felett vállalt KlSZ-védnökség szocialista szerződését. Képünkön balról jobbra Babák György, a békéscsabai városi tanács eln'ikhelye'tese, Krivik András, az MTS Békés megyei Tanácsának elnöke, Gyulavári Pál. az MSZMP békéscsabai városi bizottságának első titkára, és dr. Takács Lőrinc, a Szakszer .ezetek Megyei Tanácsának titkára aláírásával szentesíti a sze ződés okmá­nyát. (Beszámolónk a 13-as oldalon.) (Fotó: Deraéay)

Next

/
Oldalképek
Tartalom