Békés Megyei Népújság, 1973. kedd (28. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

Jelentés Vietnamból Kryrc nagyobb számban térnek vissza lakóhelyükre Dél-Vict- nimban azok a menekültek, akik a harcok és a bombázások miatt korábban kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat. (Telefotó: — AP — MII — KS) A VDK külügyminisztériuma tiltakozik A Vietnami Demokratikus ; Köztársaság külügyminisztériu­ma szerdán közzétett nyilatko­zatában erélyesen tiltakozott az ellen, hogy a Saigon i kormány­zat megszegi a vietnami béke­megállapodás rendelkezéseit. A nyilatkozat bevezetőben em­lékeztet arra, hogy a saigoni ad­minisztráció a tűzszünet hatály­ba lépése óta is folytatja a ka­tonai tevékenységét a Dél-Viet­nami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kormányának ellen­őrzése alatt álló térségek ellen, akadályokat gördít a VDK és a DIFIC négyoldalú katonai ve­gyesbizottságban delegált kül­dötteinek útjába és a legkülön­bözőbb eszközökkel igyekszik késleltetni a négyoldalú katonai vegyesbizottság tevékenységét. 1973. január 29-én, amikor Quang Hoa vezérőrnagy vezeté­siével Saigonba érkezett a VDK kormányának katonai küldött­sége, hogy részt vegyen a négy­oldalú katonai vegvesbizottság munkájában, a saigoni hatósá­gok képtelen követelésekkel áll­tak elő az úgynevezett beutazási formaságokat illetően, s a repü­lőtérre kivezényelt tábori csend- ! őrségük 24 órán át körülzárta a delegációt szállító repülőgé- ] pet. Csak a delegáció határozott! tiltakozásának, valamint a nem­zetközi Ellenőrző és Felügyelő ! Bizottság több küldötte köz­belépésének köszönhető, hogy a saigoni adminisztráció végül is megengedte a küldöttségnek, hogy távozzék a repülőről és fő­hadiszállására menjen. „A saigoni adminisztráció e durva cselekménye ellenkezik, a VDK és az Egyesült Államok képviselőinek párizsi megállapo­dásaival, s a vietnami tűzszünet- ! ről és a katonai vegyesbizottsá- gokról szóló jegyzőkönyv 16. cikkelyének súlyos megszegését jelenti — hangsúlyozza a de­mokratikus Vietnam külügymi­nisztériumának nyilatkozata. [ A saigoni kormányzat e ese-1 leleményével megakadályozta & központi katonai vegyesbizott­ságot és a regionális katonai ve­gyesbizottságokat abban, hogy a fentemlített jegyzőkönyv 15. cikkelyében élőírt időpontban megkezdjék tevékenységüket. Az Egyesült Államoknak és a saigoni kormányzatnak viselnie kell a teljes felelősséget a meg­állapodást megszegő cselekmé­nyeiből származó összes követ­kezményekért” — állapítja meg befejezésül a VDK külügymi­nisztériumának szerdán közzé­tett nyilatkozata. (VNA) Találkozott az ellenőrző bizottság és a katonai vegyesbizottság A Kanada, Magyarország. In­donézia és Lengyelország képvi­selőiből álló Vietnami Nemzet­közi Ellenőrző és Felügyelő Bi­zottság négy küldöttség-vezető­jének politikai helyettesei szer­dán délután tartották meg első együttes ülésüket a VDK. a DIFK, az Egyesült Államok és a saigoni rezsim képviselőiből álló négyoldalú katonai vegyes­bizottság helyettes küldöttség­vezetőivel. A vietnami békemegállapodás­ban előírt két testület első együttes ülésén Gauvin kanadai küldöttségvezető elnökölt. Jelez, te, az ülésnek két fő célja volt: — Fe'kérték a tűzszüneti meg­állapodásnak a négyoldalú kato­nai vegyesbizottságban képviselt aláíróit, hogy tartsák tisztelet­ben a megállapodás rendelkezé­seit és szüntessék be a megálla­podás megszegését; — Utakat-módokat kerestek a négyoldalú katonai vegyesbizott­ság együttműködésének elnyeré­sére, hogy a nemzetközi ellen­őrző és felügyelő bizottság cso­portjai a kijelölt pontokon meg- : kezdhessék működésüket. Az együttes ülést Saigon légi­kikötőjében. a Tan Son Nhut-i légitámaszponton tartották. Gauvin reményét fejezte ki, hogy a nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottság „a lehető leghamarabb” ténylegesen meg­kezdheti munkáját, de ennek kapcsán még hozzávetőleges idő­pontot sem volt hajlandó meg­jelölni. Csak annyit mondott: ,.Szereinők. ha a dolgok valami­vel gyorsabban mennének...” A nemzetközi ellenőrző és fel­ügyelő bizottság csütörtökön reggel ügyrendi kérdésekkel fog­lalkozó ülést, csütörtökön dél­után pedig újabb plenáris ülést tart. (AFP) Megkezdődött a bécsi konzultáció Szerdán délután négy órákor a bécsi Hofburgban tizenkilenc ország képviselői tájékozódó megbeszélésre ültek össze. Ezzel a találkozóval megkezdődött az európai fegyveres erőik és fegy­verzet«'" csökkentésével foglal­kozó sokoldalú konzultáció. A megbeszélést követően délután öt órakor dr. Rudolf Kirch­schläger osztrák külügyminisz­ter a bécsi Hofburg tanácster­mének előcsarnokában üdvözöl­te az európai haderő- és fegy­verzetcsökkentési tárgyalások­ra megérkezett küldöttségeket és jelképesen átadta nekik a rendelkezésükre bocsátott tár­gyalótermek kulcsait 1973. január 31-én tehát megindultak az előzetes kon­zultációk egy olyan haderő- és fegyverzetcsökkentésről, amely az európai biztonságot szolgál­ja, mégpedig oly módon, hogy ugyanakkor nem károsítja és nem károsíthatja mgg egyetlen résztvevő ország biztonságát ! sem. A magyar küldöttséget dr. i Ustor Endre nagykövet vezeti. Bécs — a nyugati jegyzékek­ben szerepelt Genf helyett — az európai szocialista országok egy csoportjának javaslatára lett a konzultáció színhelye. A konzultációknak először is saját résztvevőik köréből és státusáról, valamint ügyrend­jükről (az elnöklés, a vita, a határozathozatal módozatai) kell megállapodniok, hogy az­után áttérhessenek az európai haderők és fegyverzet csökken­téséről később megtartandó ér­demi tanácskozás helyének, időpontjának, résztvevői köré­nek, ügyrendjének és napirend­jének kérdéseire. A NATO-országokból Becsbe érkezett delegációk kedden megtartott „taktikai megbeszé­lésükön”. amely természetesen az amerikai nagykövetségen zaj­lott le, a semleges és el nem­kötelezett országok részvétele ellen foglaltak állást, mivel az „veszélyeztetné a megbeszélé­sek titkosságát és hatékonysá­gát”. Kirchschläger osztrák külügyminiszter viszont, aki kedden tájékoztatta a Minisz­tertanácsot a konzultáció elő­készületeiről, félreérthetetlenül utalt egy „részvételi nyitásnak” és ezzefl Ausztria bekapcsolódá­sának lehetőségére. Helsinki tanácskozás Az európai biztonsági és együttműködési értekezletet előkészítő nagyköveti tanács­kozás résztvevői szerdán dél­előtt a Dipoli kongresszusi palotában újabb plenáris ülést tartottak. Az ülés napirend­jén a biztonsági tanácskozás napirendjének kérdése sze­repel. (ADN) Mint ismeretes, a Szovjet­unió. Magyarország és más eu­rópai szocialista országok az utóbbi napokban úgy foglaltak állást, hogy a bécsi előzetes konzultáción minden európai államnak — beleértve a semle­ges államokat is — jogot kell biztosítani a részvételre, ilyen vagy olyan minőségben, ameny- nyiben ezt óhajtja. Más kérdés, a probléma érdembeli vizsgála­ta. amelyen magától értetődően csak azok az államok vesznék részt, amelyek csökkenteni fog­ják fegyveres erőiket és fegy­verzetüket, Illetve azok az ál­lamok is. amelyeknek a terü­letén csökkentés alá eső had­erők helyezkednek el. Január 31-ével a leszerelési témakör megvitatásának tehát egy újabb tárgyalási fóruma nyílt az osztrák fővárosban. (MTI) A Varsói Szerződés Honvédelmi Miniszteri Bizottságának ülése 1973. februárjában Varsóban tartja soron következő ülését a Varsói Szerződés tagállamainak honvédelmi miniszteri bizottsá­ga­Az ülésen a Varsói Szerződés katonai szervei mindennapi te­vékenységének kérdéseit vitat- ják meg. (MTI) Romes Csalidra budapesti látogatása Romes Csandra, a Béke-világ- tanács főtitkára az Országos Bé­ketanács meghívására január 28—30. között Budapesten tar­tózkodott. Látogatása alkalmá­val tájékoztatást adott az ősszel Moszkvában sorra kerülő Béke­világkongresszussal kapcsolatos kérdésekről, a Béke-világtanács előtt álló időszerű feladatokról, valamint a BVT Vietnamban járt küldöttségének tapasztala­tairól. Konzultációt folytatott a magyar békemozgalomnak a Moszkvai Béke-viiágkongresz- szú« előkészítésében való rész­vételéről. Romes Csandrát fo­gadta Kállai Gyula, az MSZMP * Politikai Bizottságának tagja a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsának elnöke. Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, és dr. Sík Endre, Lenin-békedíjas, az Országos Béketanács e'nöke. A BVT fő­titkára részt vett az Országos Béketanács ügyvezető elnöksé­gének ülésén és találkozott a BVT magyar tagjaival. Romes Csandra köszönetét mondott azért a támogatásért, amelyet a Magyar Béketanács a Béke-vi_ lágtanács munkájához nyújt (MTI) Magyarországi szlovákok választmányi ülése A Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége szer-! dán tartotta országos választmá­nyi ülését a Központi Tiszti Klubhan. Such János főtitkár beszarna1 ói a ban hangsúlyozta, hogy az elmúlt évben főfelada- tuknak tekintették a nemzeti egység erősítését a Magyaror­szágon élő szlovák ajkú dolgo­zók anyanyelvének, kultúrájá­nak művelését, a szomszédos O békés 1973. FEBRUAR 1. szocialista országokkal, elsősor­ban a Csehszlovák Szocialista Köztársasággal való kulturális kapcsolatok ápolását. A szövetség 1973. évi munka- terve szerint fokozott figyelmet fordítanak az anyanyelvi kultú­ra ápolására, kultúrkörutak szervezésére. Meghívnak egy szlovákiai színjátszó és népitánc együttest segítik a szlovák nem­zetiség népi hagyományait gyűj­tő néprajzi szakemberek tevé­kenységét. támogatják a szlo­vák nyelvet oktató pedagógusok hazai és szlovákiai továbbkép­zését. s elősegítik a szlovák óvo­dahálózat minél teljesebb kiépí­tését. (MTI) Mezőgazdasági könyvhónap ’73 t izenötödik éve, min­den év februárjá­ban könyvterjesz­tők, könyvbizományo­sok fokozott figyel­met kérnek a mező­gazdasági szaikköny- vek számára. Tizenöt éve, min­den februárban Mezőgazdasági Könyvhónapot rendezünk, ez a hónap a mezőgazdasági szak- irodalom nagy seregszemléje. Már az első években kiderült, hogy a könyvhónap nagyszerű alkalom arra, hogy a mező­gazdaság dolgozói, szakemberei megismerkedjenek a szakiroda- lom újabb termékeivel, gyara­pítsák szaktudásukat és azt jól hasznosítsák a mindennapos munkában. Régóta nem kell bizonyítani azt, hogy szocialista mezőgaz­daságunk milyen eredmények­re képes, hogy ez a mezőgaz­daság olyan távlatokkal rendel­kezik, melyek biztatóak a jövő évtizedek emberei számára is. Ugyanakkor azt sem kell bizo­nyítani, hogy a mezőgazdasági termelés fejlődésében mindig jelentős szerepe volt, van és lesz annak, hogy a szakismere­tek, a jó tapasztalatok érvé­nyesülnek-e a gyakorlatban ? Azt sem, hogy a szakismerete­ket, a tapasztalatokat megfe­lelő formában és eszközökkel rendre át kell adni a jövő nem­zedékének, az utánunk követ­kezőknek. A szakismeretek és tapasztalatok fő hordozója pedig a mezőgazdasági szakirodalom, a jó és korszerű szakkönyv, szakfolyóirat. Mindezt tudva mégsem szük­ségtelen újból és újból figyel­münket arra összpontosítani, hogy a termelés növelésének — a mezőgazdaságban is! — egyik nélkülözhetetlen tartaléka a dolgozó ember szaktudásának állandó fejlesztése. Értünk el eredményeket, sorolhatnánk ezeket, ennek ellenére még szá­mos problémával, hiányosság­gal küszködünk. Egyrészt azért, mert a nagyüzemi gazdálkodás­ban nap. mint nap újabb eszközökkel, eljárásokkal talál­kozunk, így a ma ismerete a holnap számára kevésnek bizo­nyul. Emellett még mindig je­lentős azoknak a mezőgazdaság­ba lépő fiatal, fizikai dolgozók­nak a száma, akik minden szakmai előképzettség, terme­lési tapasztalat nélkül kerülnek a nagyüzemekbe. Nem egyfor­ma ütemű tehát a mezőgazda­ságban a tudomány, a technika fejlődése és a termelésben való alkalmazása, befogadása. Szá­mos olyan üzemünk van, ahol a korszerű beruházás, technikai fejlesztés megelőzi az ortt dol­gozók megfelelő szintű szakmai ismereteit, sok helyen viszont éppen a szakképzett dolgozok hiánya akadályozza a műszaki fejlesztést. Ha csak ezt a néhány nagyon jelentős dolgot szem előtt tart­juk, világossá kell lennie min­denki előtt, hogy a szakmai felkészültség állandó gyarapí­tásában a jövőben sem csök­ken. hanem állandóan növek­szik a korszerű mezőgazdasági szakirodalom, a szakkönyv, a szakfolyóirat szerepe. A Mező- gazdasági Könyvhónap jó alka­lom arra ,hogy a mezőgazdasági nagyüzemek és az ott dolgozók könyvtáraikat a legújabb szak- irodalommal gyarapítsák arra, hogy értékes és korszerű üze­mi szakkönyvtárak létesülje­nek. és erre sehol ne sajnálják a pénzt, mint ahogy akad jó- néhány termelőszövetkezet, ál­lami gazdaság, ahol kimondva, vagy kimondatlanul még min­dig sajnálják. Az idei kőnyvhónapra több tu­cat kitűnő szakkönyv jelent meg, és a közelmúlt mező- gazdasági szakirodalma is gaz­dag remek szakköri vvekben. Van tehát miből válogatni, van tehát lehetőség arra, hogy szak­tudásunkat. ismereteinket a legkorszerűbb tudományos ta­pasztalatokkal tovább gazdagít­suk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom