Békés Megyei Népújság, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

M A Világ proletárjai, egyesüljetek! NfPUJSMG A MEGYEI PÁRT RIZOT T SÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPjA 1973. DECEMBER 1., PÉNTEK Ara 80 tillér XXVII. ÉVFOLYAM, 383. SZÁM ROMÁN IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS (4. oldal) HOGYAN GONDOSKOD­NAK MEGYÉNKBEN AZ IDŐSEKRŐL? (3. oldal) MODERN LAPTERJESZTÉS (7. oldal) Újabb jelentős lépést tettünk együttműködésünk fejlesztésére Magyar—szovjet barátsági nagygyűlés Csepelen Leonyid 1. Brezsnyevnek, as SZKP Központi Bizottsága főtitkárának vezetésével csütörtökön délelőtt a Csepel Vas- és Fémművekbe látogatott a hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kor­mányküldöttség. A vendégek társaságában volt Kádár János, s több más magyar vezető, A Csepel Vas- és Fémművet, a magyar ipar egyik fellegvárát hagyományosan sok szál fűzi a Szovjetunióhoz. Ezt a sokoldalú közvetlen kap­csolatot tükrözte a fogadtatás, a gyárlátogatás légköre. Borbély Sándor, a vasmű pártbizottsá­gának első titkára gyárismertető tájékoztatójá­ban egyebek közt arról beszélt, hogy a termelés­hez szükséges anyagok több mint 80 százalékát kapja a csepeli gyáróriás a Szovjetunióból, s a késztermékek jelentős hányada is a Szovjetuni­óban talál gazdára. A gyár életéről, munkájáról szóló beszámolót üzemlátogatás követte, a vendégek felkeresték a vasmű több gyáregységét. A gyárlátogatást követően a szovjet párt- és kormányküldöttség barátsági nagygyűlésen ta­lálkozott a fővárosi dolgozók képviselőivel, Bu­dapest munkáskollektíváinak küldötteivel a cse­peli sportcsarnokban. A termet zsúfolásig meg­töltötték a XXL kerületi vállalatok, üzemek és intézmények dolgozói, a budapesti gyárak szo­cialista brigádjainak, kiváló dolgozó munkása­inak képviselői. A nagygyűlés résztvevői hosszantartó, lelkes ünnepléssel köszöntötték az elnökséget, amely­nek tagjai között helyet foglalt Kádár János és Leonyid Brezsnyev. Az elnökség tagja volt Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnöke, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti párt- bizottság első titkára. Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Péter János kül­ügyminiszter, Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese és Rapai Gyula, az MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete. Ugyancsak az elnökségben foglaltak helyet a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjai: Vla­gyimir Scserbickij, az SZKP Politikai Bizottsá­gának tagja, az Ukrán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első titkára, Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságának tit­kára, Nyikolaj Tythonov, az SZKP Központi Bi­zottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, Andrej Gromiko, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjet­unió külügyminisztere, Ivan Kebin, az SZKP Központi Bizottságának tagja, az Észt Kommu­nista Párt Központi Bizottságának első titkára, valamint Vlagyimir Pavlov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Tagja volt az elnökségnek társadalmi, politi­kai, gazdasági életünk több ismert személyisége, a termelő 'munkában élenjáró dolgozó. A szovjet és a magyar Himnusz hangjai után Németh Károly nyitotta meg a nagygyűlést, amelyen először Dómján László esztergályos, Miskei Mihály kutatómérnök, majd Sipos Anna, a Göldberger-gyátiak küldötte szolalt fel. Ezután viharos taps közben Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára emelkedett szólásra. Kádár János beszéde Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Brezsnyev Elvtárs! Kedves Elvtársak! Barátaim! Mindnyájan átérezzük az ese­mény különleges fontosságát, amikor most, itt Csepelen, a ma­gyar munkásmozgalom fellegvá­rában körünkben üdvözölhetjük nagy szövetségesünk, a testvéri szovjet nép kiváló képviselőit. Engedjék meg, hogy a magyar kommunisták, a szocialista tár­sadalmat építő magyar nép ne­vében, őszinte tisztelettel és sze­retettel én is köszöntsem Brezs­nyev elvtársat, a nemzetközi kommunista mozgalom, a béke ügyének kiemelkedő és fáradha­tatlan harcosát, a magyar nép igaz barátját, valamint a szovjet küldöttség minden egyes tagját. Szívből köszöntőm a magyar— szovjet barátságnak szentelt mái nagygyűlésünk minden résztve­vőjét, fővárosunk Budapest, Cse­pel dolgozóinak képviselőit. Kedves Elvtársak! A megingathatatlan, szilárd el­vi alapokon nyugvó, mély törté­nelmi gyökerekkel biró barátsá­gunk és szövetségünk kiemelke­dő eseményeként került sor a szovjet párt- és kormányküldött­ség mostani látogatására ha­zánkban. Pártjaink, kormányaink képviselőinek tárgyalásait az internacionalizmus, az őszinte barátság szelleme hatja át. Megbeszéléseinken érintettük kétoldalú kapcsolataink, és kö­zös ' nemzetközi harcunk összes lényeges kérdését. Mély megelé­gedéssel szólhatunk ijjt a nagy­gyűlés, az ország nyilvánossága előtt arról, hogy az összes meg­tárgyalt kérdésben, ezúttal is teljes nézetazonosság volt közöt­tünk, tárgyalásaink rendkívül hasznosak és eredményesek vol­tak. Túlzás nélkül mondhatom, hogy Brezsnyev elvtárs, szovjet barátaink mostani látogatása a magyar—szovjet barátság és testvéri együttműködés újabb, fontos állomása. Őszinte köszö­netét mondunk szovjet baráta­inknak, hogy nagy hazai munká­juk és a zajló nemzetközi élet számtalan elkötelezettsége kö­zepette is időt szakítottak és meghívásunkat elfogadva, eljöt­tek I hozzánk. Tisztelt Nagygyűlés! Barátaim! A kialakult gyakorlatnak meg­felelően, megbeszéléseinken tá­jékoztattuk- szovjet elvtársainkat belső helyzetünkről, az eredmé­nyekről. a még megoldásra vá­ró feladatokról is. Megkönnyí­tette számunkra ezt, hogy pár­tunk Központi Bizottsága éppen két héttel ezelőtt értékelte a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszus^ óta végzett munkát. A Központi Bizottság joggal állapította meg, hogy a kongresszus irányvonala kiállta az idő és a gyakorlat próbáját, az elmúlt két év alatt nagy ered­mények születtek a szocialista társadalom építésének minden területén. A döntő mindenekelőtt az, hogy párttagságunk, társadal­munk összes pozitív erői egy­hangúlag elfogadták, magukénak vallják és tettekkel támogatják a X. kongresszus irányvonalát, a szocializmus építésének prog­ramját. Ez eredményeink leg­főbb forrása. Munkásosztályunk példamutatással és áldozatválla­lással naponta bizonyítja nagy társadalmi felelősségét a munka frontján, a szocialista brigádmozgalomban és a mun- kaversenyek eredményeivel. Dolgozó parasztságunk odaadó szorgalmas munkával, leküzdve az időjárás okozta nehézségeket, biztosítja az ország kenyerét. Az értelmiség is méltóképpen vál­lalja a ráháruló részt a szoci­alista építőmunkából. Az ország belpolitikai helyze­te rendezett, társadalmunk a kongresszus által megjelölt irányba fejlődik. Belpolitikai tö­rekvéseink középpontjában annak a politikának a meg­valósítása áll, amely a munkás- osztály vezető szerepének szi­lárd és fokozódó érvényesülése mellett lehetővé teszi, hogy a szocialista társadalom teljes fel­építése valóban az egész nép, az e célért tömörülő és összefor­rott nemzet alkotása legyen. En­nek szellemében fejlesztjük to­vább az államéletet, a szocialista demokráciát, hogy a lehető leg­kedvezőbb politikai feltételek és légkör megteremtésével gyorsít­suk szocialista építésünket. Népgazdaságunk a negyedik ötéves terv céljaival összhang­ban fejlődik. Az ipar bruttó termelése 1972-ben több mint 0 százalékkal növekszik és a nö­vekedés teljes egészében a ter­melékenység emelkedéséből származik A mezőgaz­daság termelése a ked­vezőtlen időjárás ellenére mintegy 4 százalékkal meghalad- . ja a múlt évit. A lakosság egy főre eső reáljövedelme 4,2 szá­zalékkal, az egy keresőre jutó re­álbér 2.4 százalékkal emelkedik, az idén. Pártunk és kormányunk alap­vető feladatnak tekinti — a végzett munka eredményeivel összhangban és a szociális igaz­ságosságnak megfelelően — a dolgozók életszínvonalának rendszeres emelését, ami a szoci­alizmus alapvető ismérve és kö­vetelménye. A lakosság életkö­rülményei általános gazdasági fejlődésünknek megfelelően ja­vulnak. Most döntés született ar­ra, hogy 1973-ban az állami ipar, és az állami kivitelező épí­tőipar munkásainak keresete kü­lön. egyszeri béremeléssel, a dol­gozók általános kereset-növeke­désénél jobban emelkedjék. Népgazdaságunk stabilitásának és fejlesztésének legfontosabb külső tényezője a szocialista or­szágokkal, mindenekelőtt a Szov­jetunióval való szoros gazdasá­gi együttműködés. Jövendő gaz­dasági fejlődésünk biztos alapja, hogy legnagyobb partnerünkkel, a Szovjetunióval bonyolított áru­forgalmunk jelentős része a kü­lönböző áruszállítási, kooperá­ció és szakosítási megállapodá­sokkal ma már lö—2Ö-évre elő­re megalapozott. Meggyőződé­sünk, hogy jó irányba haladunk, általános szocialista céljainkat szolgáljuk azzal, hogy tovább erősítjük népgazdaságaink köl­csönösen előnyös kapcsolatait. A magyar—szovjet gazdasági együttműködésben fontos szere­pet tölt be a Csepel Vas- és Fémművek. A gyáróriás alap­anyagainak döntő többségét, csaknem 83 százalékát a Szov­jetuniótól kapja. Erőteljes mű­szaki kooperáció van kibontako­zóban a csepeli gyár és számos szovjet üzem között. Csepeli munkások és mérnökök a közel­múltban például eredményesen működtek közre a Szovjetunió két nagy csőgyárának a rekonst­rukciójában. Itt, Csepelen épp­úgy, mint mindenütt az ország­ban — mérnök és munkás na­ponta tapasztalja, hogy a szov­jet tudomány és technika hatal­mas ösztönző és segítség szá­munkra, ugyanakkor kapcsolata­ink fejlesztésének kimeríthetet­len forrása. Csepel dolgozói munkájukkal jelentősen hozzá­járulnak már ma is a magyar— szovjet barátság és együttműkö­dés további erősítéséhez és el­mélyítéséhez. A párt Központi Bizottsága november 14—15-i ülésének ál­lásfoglalása az eredmények mel­lett feltárta a problémákat is és határozatokat hozott azok meg­oldására. A határozat megfele­lően foglalkozik a pártmunka, a társadalom tevékenységének minden fő kérdésével. Feladata­ink közismertek: még követke­zetesebben kell megvalósítanunk a X. kongresszus iránymutató határozatait, bel- és külpolitikai irányvonalunkat, gazdaságpoli­tikánkat és ideológiai feladata­inkat, nagyobbfokú állami és állampolgári fegyelem megte­remtésére van szükség, még na­gyobb figyelmet kell fordítani a munkásosztály, a parasztság, az értelmiség, általában a dol­gozó nép helyzetének alakulá­sára, s a pártnak a tömegekre támaszkodva, azokkal még job­ban összeforrva kell harcolnia szocialista céljainkért. Minden szükséges feltétel megvan ahhoz, hogy szocialista fejlődésünk vonala a jövőben is töretlenül felfelé ívelő legyen. Ezirányú munkánkban a kom­munisták cselekvő közreműkö­désére, a vezetők fokozottabb felelősségvállalására és a mun­kásosztály, az egész dolgozó nép helytállására, a szocializmus iránti odaadására építünk. Hazánkban mindenki bizonyos lehet abban, hogy közös munká­val, a X. kongresszus határoza­tainak következetesebb végre­hajtásával nagy lépést teszünk előre a szocialista társadalom magasabb szintű építésének út­ján. Biztosíthatjuk szovjet ba­rátainkat, nemzetközi osztály­testvéreinket, a Magyar Népköz- társaság minden barátját, hogy a magyar nép öntudatosan és _ eredményesen dolgozik, ren­dületlenül halad előre es megva­lósítja célját, a szocialista tár­sadalom teljes felépítését Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Elvtársak! A szocializmust építő magyar népnek a munkában, a harcban nagy erőt ad annak tudata, hogy hű barátként mindig és minden körülmények között vele van a nag£ szovjet nép, a Szovjetunió. Népünk ismeri azt az áldozat- készséget, hősiességet, amellyel a Szovjetunió népei' Lenin párt­jának vezetésével győzelemre vitték az emberiség történetében új fejezetet nyitó Nagy Októberi Szocialista Forradalmat, és meg- védték annak minden ■ vív­mányát. Ismerjük azt a példátlan odaadást és ren- díthetetlenséget, amelyet a szovjet nép a világ első mun­kás-paraszt államának fennállá­sa óta munkában és harcban, háborúban és békében, minden­kor tanúsított, és tanúsít ma is az emberiség nagy reménysége, a szocializmus és a béke védel­mében. A magyar kommunisták, a ma­gyar nép élénk figyelemmel kö­veti és ismeri a szovjet nép munkáját, sokszor hallatlan ne­hézségeket leküzdő erőfeszítése­it. Tudjuk, hogy a szovjet nép híven követve lenini élcsapatát, teljes egységbe forrva dolgozik a Szovjetunió Kommunista Pártja XXIV. kongresszusa lel­kesítő határozatainak végrehaj­tásán, a IX. ötéves terv gigászi feladatainak megoldásán, s kom­munista építő munkája hatalmas eredményeket hozott. A szovjet állam, az SZKP XX1N. kong­resszusának általános elismerési, nyert békeprogramja megvalósí­tásáért dolgozva nagy külpoliti­kai sikereket ért el. A magyar kommunisták, a magyar nép üdvözli ezeket az eredményeket, és szívből újabb sikereket kíván szovjet testvéreinknek. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom