Békés Megyei Népújság, 1972. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-06 / 263. szám

Éljen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom Közös történelmünk jelenünk valósága is Dísxünnepség Békéscsabán, áss Ifjúsági és Üttörőháxban A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 5S. évfordulójának emlékére az MSZMP Békés me­gyei és Békéscsabai Városi Bizottsága, a megyei és városi tanács végrehajtó bizottsága, a Haza­fias Népfront megyei és városi bizottsága novem­ber 5-én, vasárnap este megyei diszünnepscgel rendezett Békéscsabán, a Kulich Gyula Ifjúsági és Xjttörőházban. Az ünnepség résztvevőinek soraiban ott volt az MSZMP megyei és városi bizottságának, a megyei és városi tanácsnak több tagja, a politi­kai, a gazdasági, a kulturális és társadalmi élet sok más vezető személyisége, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom harcaiban részt vett ve­teránok egy csoportja, a párt-, állami és társa­dalmi szervek, tömegszervezetek, tömegmozgal­mak, üzemek, vállalatok, intézmények képviselői, kiemelkedő munkát végző szocialista brigádta- QCk Az elnökség soraiban helyet foglalt az ideig­lenesen hazánkban állomásozó szovjet hadsereg képviseletében Bobov ezredes és Sehovcov őr­nagy. A magyar és a szovjet Himnusz elhangzása után Frank Ferenc elvtárs, az MSZMP Békés megyei Bizottságának első titkára nyitotta meg a díszünnepséget. Az elnöki megnyitó után Cseterki Lajos elv­társ, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács titkára mondott ünnepi beszé­dei Cseterki Lajos ünnepi beszéde Kitüntetések november 7 alkalmából Tisztelt Ünnepi Nagygyűlést Kedves Elvtársak! A Nagy Otkóberi Szocialista Forradalom győzelmének 5?. évfordulóját ünnepeljük. E tör­ténelmi napról együtt emlé­keznek a Szovjetunió népével a testvéri szocialista országok dolgozói, a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom, a haladó emberiség. Azok az évtizedek, amelyek elteltek azóta, hogy a legendás Auróra cirkáló a Téli-palotára irányította ágyúit, s Pétervár munkásai, matrózai, vörös­gárdistái rohammal ostromol­ták meg a burzsoá-kormány fellegvárát, megmutatták, hogy a szocialista forradalom ereje legyőzhetetlen. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom fénye, a benne tes­tet öltött eszme, a marxizmus— leninizmus azóta bejárta a vi­lágot és évről évre fényeseb­ben, tisztábban ragyog. Az első szocialista forradalom történel­mi jelentőségéről minden szó­nál meggyőzőbben beszél a vi­lág megváltozott arculata. Azóta a Szovjetunió szocialista nagy­hatalommá fejlődött, a világ legerősebb országa lett. A Szov­jetunió és a szocialista forra­dalom más országokban aratott győzelme nyomán kialakult a szocialista világrendszer, fejlő­dik és erősödik a szocialista or­szágok nemzetközi osztálytest­vérisége; végső diadalához kö­zeledik a népek gyarmati rend­szer elleni antiimperialista fel­szabadító harca. Történelmileg rövid idő, alig több mint egy félévszázad tényei ezek, ame­lyek bizonyítják, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom győzelme új korszakot nyi­tott; az emberiség a kapitaliz­musból a szocializmusba való átmenet korszakába lépett. A szocializmus erői előrenyomul­nak ,a kapitalizmus erői vissza­vonulásra, ma már békés egy­más mellett élésre kényszerül­nek. Az orosz munkások, parasz­tok és katonák műve, páratlan történelmi tette adta vissza az emberiség hitét és önbizalmát saját erejébe, nemes küldetésé­be, életének értelmébe. A tör­ténelem folyamán először a Nagy Októberi Szocialista For­radalom bizonyította be, hogy a tőkések és földbirtokosok ural­kodása nem örökkévaló nyűg és teher; hogy a kizsákmányo­lás, a szolgaság nem elhárít­hatatlan végzetszerűség; hogy a nyomorúság, az elesettség és a háborúk sötétsége nem az égi- ek műve. Lehet élni tőkések és földesurak nélkül. Lehet élni békében és szabadon. Lehet dolgozni rettegés és bizonyta­lanság nélkül. A Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom esz­méivel felvértezve eredménye­sen lehet küzdeni az elnyomók, a kizsákmányolok és a meg­mentésükön mesterkedő nem­zetközi imperializmus ellen. Az orosz munkások és kato­nák, a soknemzetiségű szovjet nép fiai eredménnyel járták meg a harc és az építőmunka hősi útját. Példátlan hősiességgel és önfeláldozással valóra váltot­ták a történelmi feladatokat. Sikeresen vitték diadalra a szo­cializmus teljes és végleges győzelmének világtörténelmi jelentőségű programját. Ered­ményesen folytatják és fejlesz­(Folytatás a 3. oldalon) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 55. évfordulójának tiszteletére eddig végzett ered­ményes munkájúik elismerése­ként az Elnöki Tanács a Mun­ka Érdemrend arany fokozatá­val tüntette ki Gyulavári La- josné nyugdíjast, a Munka Ér­demrend bronz fokozatával Or­vos Györgynét, az MSZMP Bé­kés megyei Bizottságának mun­katársát és Kulik Isvánt, az Endrődi Nagyközségi Tanács V. B. titkárát. Szolgálati Ér­demrenddel Soós Györgyöt, a Munkásőrség mezőhegyesi szá­zadparancsnok helyettesét. A kitüntetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Az MSZMP Békés megyei Bizottságának első titkára, Frank Ferenc bensőséges ün­nepségen adta át Badár János­nak, az MSZMP Békési Járási Bizottság első titkárának, Gon- da Józsefnek, az MSZMP Oros­házi Városi Bizottság első tit­kárának a Munka Érdemrend arany fokozatát, Bertók Imré­nek, az MSZMP Gyula Járási Bizottsága, Kiss Gyulának, az MSZMP Szeghalmi Járási Bi­zottsága, Seres Ferencnek, az MSZMP Mezokovácsházi Járá­si Bizottsága politikai munka­társainak, Búzás Jánosnak, az MSZMP Csorvási Községi Vég­rehajtó Bizottság tagjának a Munka Érdemrend ezüst fo­kozatát, Pribelszki Pálnénak, az MSZMP Szarvasi Járási Bi­zottság adminisztrátorának Tú­ri Ferencnek, a Körösi Állami Gazdaság MSZMP-alapszerve- zet titkárának a Munka Érdem­rend bronz fokozatát. A KISZ Békés megyei Bi­zottságának ünnepségén, ame­lyen jelen volt Frank Ferenc, az MSZMP Békés megyei Bi­zottságának első titkára, dr. Szabó Sándor titkár, valamint Gyulavári Pál. az MSZMP Bé­késcsabai Városi Bizottságának első titkára, Mihalik György, a KISZ Békés megyei Bizottsá­gának első titkára adta át a ki­tüntetéseket. Ezt megelőzően Lovász Matild, a KISZ Köz­ponti Bizottság tagja a KISZ KB Vörös Vándorzászlaját adta át a Sarkadi Ady Endre .Gim­názium és Szakközépiskola KISZ-szervezetének. Ifjúsági Érdeméremmel tün­tették ki Farkas Sándort, a Gyulai Várfürdő igazgatóját, Botyánsziki Pált, a Békéscsabai Kner Nyomda igazgatóját. KISZ Érdeméremmel Öz Róza bucsai, Virág László békéscsa­bai tanárt, Szlancsik Pált, a ka- muti Béke Tsz brigádvezetőjét, Szebegyinszki Györgyöt, a Gyu­lai Járási Hivatal munkatársát. Űttörővezető Érdeméremmel Bozóky Jánosné békéscsabai, Bo- ruzs Sándor szeghalmi, Pelle Ferenc kevermesi pedagóguso­kat. Ezenkívül heten Kiváló Ifjúsági Vezető, tizen Kiváló Űttörővezető kitüntetést. 18-an Aranykoszorús KISZ-jelvényt, tizenegyen Kiváló Ifjúvezetői jelvényt kaptak. A KISZ Köz­ponti Bizottság Dicsérő Okleve­lét nyolcán és a Békéscsabai Sebes György Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Mezőberényi Gimnázium KISZ- alapszervezete kapta meg. A Békés megyei Tanács ün­nepségén Klaukó Mátyás, a me­gyei tanács végrehajtó bizott­ságának elnöke dr. Ühljár Mi­hálynak, a Békéscsabai Városi Tanács V. B. titkárának a Munka Érdemrend ezüst foko­zatát, Gécs Jánosnak, a Csorvá­si Nagyközségi Társadalmi Ta­nács elnökhelyettesének a Mun- íka Érdemrend bronz fokozatát adta át. A Békés megyei Tanács el­nökének Elnöki Dicséretét Nagy János, a megyei tanács elnökhelyettese adta át Keresz­tényi Mária szarvasi, Kiss Jó- zsefné békési, Tornai Jánosné gerlai, dr. Bognár Antalné bat- tonyai, Bagi Jánosné tótkomló- si, Dombos Lászlóné gyomai, Szalai Antalné dévaványai, László Istvánná békéscsabai, dr. Búzás Elemérné gyulai és Bok­ros Györgyné orosházi tanítók­nak, dr. Irányi István mezőbe­rényi, Béres István gyulai, Ma­gyarosi István gyulai, Soós Ist­ván békési és Kiss Gyula oros­házi szakfelügyelő tanároknak, valamint az egészségügyi mun­ka területén végzett kiemelkedő munkájáért Zsiga Jánosnak, a gyulai szanatórium főkönyve­lőjének, dr. Agonás Jánosnak, a mezőhegyesi körzeti orvosnak, dr. Szentpéteri Józsefnek, a bé­késcsabai kórház osztályvezető főorvosának. A munkásőrség egységeinél megrendezett bensőséges ün­nepségeken a Haza Szolgálatá­ért Érdemérem arany fokoza­tával 6, ezüst fokozatával 6, bronz fokozatával 6 munkásőrt tüntettek ki, 19-en kaptak Or­szágos Parancsnoki, 20-an Me­gyei Parancsnoki Dicséretet. A Belügyminisztériumban megrendezett ünnepségen soron- kívül rendőrezredessé léptette elő a belügyminiszter Gyurkó Pál rendőralezredest. Dr. Grúz László, a Gyulai Várósi Járási Rendőrkapitányság vezetője miniszteri jutalomban részesült. A megyei kapitányság ünnep­ségén 16-an soroskívüli minisz­teri kitüntetést, a Haza Szolgá­latáért és a Közbiztonsági Érem különböző fokozatait kapták. A belügyi munkát segítő tévé- kenységükért Kovács Gábor. Őri Lajos, Pál Imre vette át a Közbiztonsági Érem különböző fokozatát. Szolgálati idejük után 23-an a Szolgálati Érdemérmet vették át, 23 polgári alkalma­zott törzsgárda-jelvényt ka­pott. A Szakszervezetek Országos Tanácsa elnöksége a Szakszer­vezeti Munkáért kitüntetés ezüst fokozatát adományozta György Kovács Bélának, az SZTI megyei Igazgatóság szb- titkárának. A kitüntetést Pa- gyoga Lajosné, a Közalkalmazot­tak Szakszervezete Megyebi­zottságának titkára adta át, ugyanakkor 8 dolgozónak a SZOT Elnökség Dicsérő Okle­velét. A Központi Tiszthelyettes Is­kolán megrendezett ünnepségen felolvasták az MSZMP Békés­csabai Városi Bizottságának kö­szönő levelét azért a segítsé­gért, amit a katonák a hazafias nevelésben a város iskoláinak nyújtottak. Ezután Kerekes Szilveszter ezredes, az iskola parancsnoka egy főtisztnek a Haza Szolgálatáért kitüntetés arany fokozatát. kettőnek az ezüst fokozatát, egy tisztnek és egy polgári alkalmazottnak a Haza Szolgálatáért bronz foko­zata kitüntetést adta át. Húsz­tizenöt és tízévi szolgálat után tizenegy főtiszt, tiszt kapta meg a Szolgálati Érdemérmet, egy tiszt a Kiváló Ifjúsági Ve­zető kitüntetést, amelyet az is­kola KISZ-bizottságának titká­ra adott át

Next

/
Oldalképek
Tartalom