Békés Megyei Népújság, 1972. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

Megtelnek a górék A vésztői Kossuth Tsz-ben javában tan a kukorica betakarí­tása. A szövetkezet gazdái vasárnap is dolgoztak. A vonta­tók szinte szakadatlanul hordták a kukoricát, melyet szorgal­mas emberek » mindem felhordó segítségévei raktak góréba. (Fotó: Márton) Hol gyártják a Gabi-heveröt? Hol volt az igazgató? kapunk október 25-i számában A vásárlók vámszedői ellen cím alatt a következőket írtuk: „Zá- dori Lajos az áremelkedésre is példát mondott. Még 1971-ben vásárait egy gyermeknek va­ló úgynevezett Bandi-heverőt, amelynek az ára a szövettől füg­gően, 1000—1100 forint között mozgott. Ma már nem Bandi, ha­nem. Gabi-heverő van, ami lé­nyegében azonos, csakhogy — a szövettől függően---- 1370—1470 f ezekben * nagyon súlyos, gonddal teli hetekben miért nem lehet Békés megyében klónneszet kapni? A kereskedő azt mondta, hogy nem kap árut, a FÜSZÉRT-től. A FŰSZERT vegyi osztályán azt mondták, hogy a kereskedelem nem ren­delt csak úgynevezett leveles klórt. A hordós klórral, mert ki kell mérni, nem szeretnek bi- belödni. A klórmész ellátásban körül­belül négy hete kezdődtek az első zavarok. Azóta az üzletek polcain vagy pultjain hiány­cikként tartják számon, a száj­én körömfájás ugyanakkor ve­szedelmesen terjed, mert a la­kosság részére a kereskedelem nem árusít klónneszet. Az állategészségügyi állomás vezető szakállatorvosaitól tud­juk, hogy szeptemberben jelez­ték a megyei tanács illetékes osztályainak, hogy kevés a me­gye klórmész-készlete, ezért hiá­nyos ellátásra lehet a későbbiek­ben számítani, amennyiben nem intézkednek. Leveles klór- i neszből hiány van, de hordós, kimérés áruból a FtlSZERT-nek bőséges a készlete. A klonnész-ellátásban mutat­kozó zavarok semmi mással nem magyarázhatók csak a kiskereskedelmi bolthálózat ké­3 smjms 1972. NOVEMBER L forintba kerül. Gyártja az Oros­házi Faipari Vállalat. A burkolt áremelés nyilvánvaló”. Ám a társadalmi kereskedelmi ellenőr tévedése is nyilvánvaló, mert megállapítottuk, sem a Bandi-, sem a Gabi-heveröt nem az Orosházi Faipari, hanem — mint a kereskedelemtől értesül­tünk — a Komlói Könnyűipari Vállalat gyártotta, illetve gyárt­ja. Az áremelésit pedig a minő­ségi változás indokolja. nyelmességévei. Már pedig ilyen esetben, mint aminek most ta- núi lehetünk, senki sem lehet kényelmes. A lakosság hogyan védje meg több milliárd forint értékű állatállományát, ha nem jut hozzá fertőtlenítő anyaghoz? Ilyen esetben, mivel nemzeti va­gyonúnkról van szó, egyáltalán nem lehet senkisem kényelmes! Már hetekkel ezelőtt annyi fer­tőtlenítőszert kellett volna for­galomba hozni, amennyivel a lakosság ilyen értelmű igényét teljes egészében ki tudtuk vol­na elégíteni. Ezt az egész klórmész-ügyet azonban nem lenne szabad le­zárni egyszerűen azzal, hogy a hét valamelyik napjától majd lehet kapni, miután a sajtó a ..hegyeket” Is megmozgatta e témában. Felelősségrevonást sürgetünk haladéktalanul, hogy a kereskedelmi hálózat és irá­nyítói kellő konzekvenciát von­hassanak le egy országos ügy nem kielégítő szolgálatából! Az állatot tartó emberek — több százezer ilyen család él a me­gyében — egész éven át azon fáradoztak, hogy az ország hús- termelési programjából részt vállaljanak. A fertőtlenítő anyag hangoztatott, ,hiánya” nem le­het magyarázat egyébre, mint a kényelmességre. Javaink meg­védésére minden eszköz rendel­kezésre áll. Csak ehhez a keres­kedelemben dolgozóknak és a kereskedelem irányítóinak nem beszélni, hanem haladéktalanul ;ntczkedniök kellene! Oupsi Károly í tnnepség az SZMT székházéban ; A Szakszervezetek Békés me­■ gyei Tanácsának Elnökségé no- E vember 4-én délután 2 órai kez- ; dettel Békéscsabán, az SZMT í székhazában a Nagy Októberi « Szocialista Forradalom 55. évfor- ; dulójának tiszteletére ünnepsé- » get: rendez. E, alkalommal a E legeredményesebben dolgozó ■ szakszervezeti társadalmi aktí- 5 vák kitüntetésben, jutalomban ■ részesülnek. Műszaki főiskolára jelentkezők figyelmébe! • A Gépipari Tudományos Egye­• sülét (GTE) Békés megyei Szer- ; vezetének oktatási és műszaki ■ propaganda bizottsága november E 2-án, csütörtökön délután 5 óra ■ 30 perces kezdettel műszaki fo- i iskolai tájékoztatót rendez Bé­késcsabán, a Technika Házában. Gyöngyösi János, a Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Főis­kola tanára ismerteti majd a nappali és a levelező tagozaton folyó főiskolai oktatás rendjét, az előkészítő tanfolyamok lebonyo­lítását és más tudnivalókat. A GTE ezzel a tájékoztatóval a technikumi végzettséggel és érettségivel rendelkezőknek akar támpontot nyújtani a továbbta­nuláshoz. Az NDK varrógépeinek bemutatója Békéscsabán Oktober 30-án nyílt Békéscsa­bán, a Tanácsköztársaság úton az Univerzál Kiskereskedelmi Vállalat műszaki boltjában az NDK-beli Naumann Varrógép­gyár bemutatója. A kiállításon jelen' vannak a cég szakembe­rei, valamint a szervizhálózat képviselői is. A látogatóknak be­mutatják az újtípusú Naumann varrógépeket, amelyeken több művelet végezhető. így többek' között lehetséges a gépekkel a szeges, gombok ós gomblyukak, csatok és kapcsok varrása, stop- polása, foltozás és javítás. Ezen­kívül a cikcakk-varrás három változattal. A gyár szakemberei azt is el­mondták. hogy fél és teljes auto­mata kivitelben készült varrógé­peik táska és állványos módo­zatai kerültek a békéscsabai be­mutatóra. A megyében első al­kalommal rendezett Naumann gépbemutató november 4-ig te­kinthető meg. A párttaggyűiés résztvevői összenéztek: az igazgató elvtárs ismét hiányzik. „Ez, már a harmadik egy­más után'1 — dünnyögte. inkább csak önmagának, a párt- titkár. „Külföldi üzletfelek van­nak nála, azokkal tárgyal.” — magyarázta a titkárnő. Ö is párttag volt; így az igazgató külön a lelkére kötötte, hogy fi­gyeljen jól oda, s jegyezzen fel minden, az ő munkájával össze­függő észrevételt. Ez az eset voltaképpen nem egyedi, nem nevezhető egészen kivételesnek. Az utóbbi időben jó néhány üzemi és szövetkezeti pártszervezetben lehetett halla­ni olyan észrevételeket, hogy a párttag igazgató, illetve elnök gyakran távolmarad az aiapszer- vezeti taggyűlésekről, nem vesz részt pártszervezete életében. Ügy tűnik — mondották, a tényt kifogásoló kommunisták —-. mintha ezekre a vezetőkre nem vonatkozna teljesen a szervezeti szabályzat, mintha számukra másfajta előírások lennének az irányadók. — márpedig ez lehe­tetlen és elfogadhatatlan. M ondjuk meg mindjárt: a tényt kifogásol óknak tel­jes mértékben igazuk van. A pártban nincs kétféle • jog és kötelesség: az elő­írások egyformán, vonatkoznak mindenkire, tisztségtől, funkció­tól, beosztástól, rangtól függet­lenül. A távolmaradás nem igazelliató, még akkor sem, ha tudjuk, hogy azért ez a kérdés mégsem olyan egyszerű. Mert hát hol volt a taggyűlés idején az elnök vagy az igaz­gató? Nem moziban, nem a strandon, nem is vadászaton: dolgozott, tárgyalt, tanácskozott valamilyen fontos vállalati, vagy szövetkezeti ügyben. Lehet, hogy éppen egy értekezleten ült hiszen a,z ilyesmiből ma 'bőven kijut egy vezetőnek. Ült az érte- kezleten — vagy éppen előadott —, s magában arra gondolt: tu­lajdonképpen lenne most egy másik értekezletem is, most van a taggyűlés, dehát hiába, a fizika objektív törvényei miatt nem le hetek két helyen egyszerre. "Nos, alighanem valami ilyen szemlélet, ilyen „hozzáállás” le­het a fő oka a gazdaságii vezetők említett távolmaradásainak. Az, hogy többük szemében a párí- alapszervezet taggyűlése nem más, mint egy értekezlet a sok közül. Holott a taggyűlés, ha formájában egy tanácskozás is, tartalmilag mégis több ennél. Több — és más. A szervezeti szabályzat adta meghatározással élve: „az alapszervezet legfőbb szerve”. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy az alapszervezeti pártélet legfőbb fóruma, a pártszervezet megtestesítője. Az egyes párt­tag alapszervezete munkájában mindenekelőtt a taggyűlései! vesz részt. Ék e megállapítást meg is fordíthatjuk: aki rendsze. résén hiányzik a taggyűlésről, az nem vesz részt megfelelően alap­szervezete munkájúban. Márpe­dig az utóbbi a párttagnak is­meretesen egyik legalapvetőbb kötelessége. V onjuk le tehát a követe keztetést, hogy a szóban- forgó vezetők lebecsülik a pártmunkát, a közéleti te. vékeny séget, „technokra­tákká” váltak? Vigyázzunk —« ez sem ilyen egyszerű! Hiszen jó néhány ilyen igazgató vagy elnök több féle fontos, társadal­mi-közéleti tisztséget is betölt. S ha ä megyei, a járási, a városi pártbizottság bízza meg valami­vel, kéri fel valamii-e, nagy igye­kezettel, gondoskodással és lelki­ismeretességgel törekszik annak eleget tenni. Csak éppen az alapszervezetet nem becsüli va­lami sokra. Itt van tehát a szemléled ..buktató’'. Ismerünk olyan gaz­dasági vezetőket — fogalmazta meg egy felelős pártmunkás — akik napokig nem alszanak, ha a pártbizottság kér tőlük be­számolót, saját alapiszervezetüket: viszont félválhtól veszik. Az ilyen elvtársakkal meg kell őr­letnünk. hogy az alapszervezet és a pártbizottság ugyanaz a pért.. Ugyanannak a pártnak a szervei, ugyanolyan fontosak, s senki sem oszthatja az ígyita, illetve a másik területen telje­sítendő kötelességét első- és má­sodrendű, komolyan veendő és elhanyagolható kategóriákra. Akkor sem, ha egyes helyeken az alapszerv esti összejövetelek színvonala valóban hagy kíván­nivalót maga után. Hiszen ezt a színvonalat javítani nemcsak, a párttitkár, vagy a vezetőségi tagok kötelessége, hanem min­den egyes kommunistáé — a képzettebb, felkészültebb párt­tagoké pedig különösen. E zeknek a gondolatoknak elfogadtatáséiban a felsőbb pártszerveknek is meg­vannak a maguk tenniva­lói, de a fő felelősség ma» gáé az alapszeivezeté. Nem elégj, ha csupán a megyei vagy a já­rási pártszerv képviselőjének: panaszkodjak el a helyzetet. Ei- sősorbaíi maguk lépjenek tel, igényeljék következetesen a ve­zetőktől is kötelességeik teljesí­tését, figyelmeztessék eri*e őket négyszemközti beszélgetéseken vagy az egész kommunista kol­lektíva előtt. Hiszen számos alapszervezet példája tanúsítja« ahol elvszerű a légkör, ott a ve­zetőnek egyszerűen eszébe sem jut lebecsülni a pártszervezetet, elhanyagolni a munkájában va­ló részvételi, A kérdés nyílt feltevésé persze konfliktusokkal is járhat. De ahol óvatoskor!» nak, előbb-utóbb ott is fe­szültség támad ebböL Jobb tehát elvszerű módon fel­lépni, nyíltan, és főleg követke­zetesen. Gyenes László Mintaterület Füzesgyarmaton A füzesgyannati Vörös Csillag Termelőszövet­kezetben kísérleti jelleggel alagcsövezéssel vé­dekeznek a káros belvizek ellen. A belvízrende­zés korszerű módszerét rövidesen megvalósítják, melynek egy kisebb részén mintaterületet ren­deznek be megfigyelés céljára. Az alagcsövezés hatékonyságának tanulmányozására a Körösvi­déki Vízügyi Igazgatóság Vízgazdálkodás-Fej­lesztési Osztálya és a Keszthelyi Agrártudomá­nyi Egyetem közösen vállalkozott. Hosszabb idő­szakra rendezkednek be adatgyűjtésre, * az ered­mények rendszeres értékelésére, hogy a nyert tapasztalatokat mind szélesebb körben ajánlhas­sák a hasonló talajon gazdálkodó termelőszö­vetkezeteknek. Vízgazdálkodási tanulmányterv Biharugra térségének Több éve gondot jelent a Biharugrai Állami Halgazdaság jóminőségű folyóvízzel való ellátá­sa a tavak feltöltéséx'e. De gondot jelent, a vi­szonylag mélyfekvésű területekről a belvíz el­vezetése is. Nehezíti a helyzetet az is, hogy a Sebes-Körösön időszakonként szennyezett hullá­mok vonulnak le. A Körösvidéki Vízügyi Igaz­gatóság tanulmány tér v-j avaslatot készített Bi- harugra és környékének átfogó vízgazdálkodásá­ra. Ebben ajánlásokat adnak a téi-ség öntözésfej­lesztésére, vízrendezésére, az állami halgazdaság vízellátására, az árvízvédelem biztonságának fo­kozására és a vízminőség védelmére KLÓRIIÉSZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom