Békés Megyei Népújság, 1972. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

Nehézbomliázóh támadták a VDK területeit Saigon Az amerikai légierő nehéz­bombázói az elmúlt 18 órában több tucat bevetésben támadták a Vietnami Demokratáké* Köz­társaság területét. Egy saigoni amerikai katonai szóvivő közlése szerint a B—52-esek bombater- hüket ezúttal Dong Hói körzeté­ben szórták le. A szóvivő közölte, hogy az óriásbombázók a déli ország­részben Saigon körzetében és Dél-Vietnam négy északi tarto­mányában hajtottak végre sző- nyegbombázásakat a hazafias erők feltételezett állásai ellen. A Dél-vietnami Felszabadítási Front egységei hétfőn éjjel tü­zérségi és rakétatámadást intéz­tek a Da Nang-i amerikai légi- támaszpont ellen. A támaszpont berendezéseit a becsapódó tüzér­ségi lövedékek és a 122 millimé­teres rakéták megrongálták, a személyzet közül többen megse­besültek A Hixon-kormányzat folytatja halogató taktikáját A tűzszüneti egyezmény aláírásának ideje: szombat vagy vasárnap Párizs—Saigon Október 31-én, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság és az Egyesült Államok között létre­jött előzetes megállapodások alapján megkötendő tűzszüneti egyezmény aláírásának végső határidejekor a beérkezett hír- ügynökségi jelentések tanúsága szerint — a legcsekélyebb jel sem mutat arra, hogy a Nixon- kormányzat változtatott volna a halogató taktikán és a vietnami fél határozott követelése ellenére sem valószínű, hogy aláírják a dokumentumot. A VDK álláspontjára világo­san rámutatott Nguyen Duy Trinh külügyminiszter, aki kö­zép-európai idő szerint hétfőn. Bíztunk kiszabadításunkban A kiszabadított gerillák sajtóértekezlete Hétfőn a líbiai fővárosban sajtóértekezletet tartottak a Fe­kete Szeptember kiszabadult ge­rillái. Meggyőződésük volt — mondották —, hogy szervezetük egy napon kiszabadítja őket. A három férfi — Ibrahim Badran, Számár Abdullah és Abdel Ka­der Denaui — sajnálkozását fe­jezte ki amiatt, ami szeptember­ben, Fürstenfeldbruckban tör­tént; a véres drámát azonban, amely az izraeli túszok és öt ge­rilla halálával végződött, a nyu­gat-német hatóságok „árulásá­nak” számlájára írták. Badran és két társa tagadta, hogy gyil­kolni akartak volna. Csupán iz­raeli börtönökben fogva tartott társaikat szerették volna kisza­badítani. „Amikor azonban a nyugat-németek becsaptak ben­nünket, nem volt más kiút. Tud­tuk, hogy meg kell halnunk. S nyilvánvalóan ugyanez a sors várt az izraeliekre is” — mond­ta Badran. A sajtóértekezleten mindihá- V rom gerilla kijelentette, hogy ■ tovább folytatja a harcot. Mlint ismeretes, a Fekete Szép- : ternber gerillái a Beírút—Anka- : ra útvonalon közlekedő Luft- | hansa-járat utasainak életéért cserébe szabadultait ki börtö­nükből és repültek Líbiába. Golda Meir izraeli miniszter- elnök „lesújtó, megdöbbentő” eseménynek mondotta a geril­lák szabadon engedését. Lényegében Izrael mellé állt a7 Egyesült Államok is. A wa­shingtoni kormány hétfőn bíráló hangon szólt az NSZK akciójá­ról: Bray külügyi szóvivő sze­rint országa „sajnálkozik ami­att, hogy a terroristák erőszak és nyomás révén szabadlábra kerülhettek..” Ugyanakkor Wa­shington — a nyugatnémet, a jugoszláv és a líbiai kormányhoz juttatott el véleményt arról, ahogyan a terroristáik követelé­seinek eleget tettek”. A Bonnhoz intézett üzenet washingtoni kö­rök szerint „kemény bírálat” volt. Bush, az Egyesült Államok ál­landó ENSZ-képviselője az ügy nyomán Ismét elégedetlenségé­nek adott hangot amiatt, hogy a világ kormányai „lassan rea­gálnak” a terrorizmus leküzdé­séről előterjesztett amerikai ja­vaslatokra. Tekoah, izraeli ENSZ-nagykö- vet október 30-i keletű, a Biz­tonsági Tanács elnökéhez inté­zett levelében a Lufthansa-gép eltérítése nyomán ismét „az arab kormányoknak a terror- háborúval kapcsolatos felelőssé­gét” bizonygatta. A Szíria ellen intézett újabb izraeli terrortámadókkal kap­csolatban Elazar tábornok, az iz­raeli vezérkar főnöke azt mond­ta, hogy mivel Szíria otthont és segítséget nyújt a palesztin ge­rilláknak, Izraelnek „bármikor és bárhol jogában áll lecsapni rá”. Szíria ezzel egyidőben jelezte, hogy nem szünteti be a palesz­tin gerilláknak nyújtott támo­gatását. Az izraeli légierő Damaszkusz közelében végrehajtott hétfői tá­madásai véglegesnek látszó ada­tok szerint 55—65 halálos áldo­zatot követelték, s 10 embert sebesítettek meg. Hírügynöksé­gek helyszíni beszámolói szerint az áldozatok között egész pa­rasztcsaládok vannak. (MTI) éjjel, a Laoszi Hazafias Front Pártja küldöttségének fogadásán Hanoiban kijelentette: „Ha az amerikaiak nem vetnek véget ha'ogató taktikájuknak, és to­vábbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy változtassunk azon, amiben megállapodtunk, akkor sohasem jön létre az egyezmény, amely véget vet a háborúnak és meg­teremti a békét Vietnamban”. A külügyminiszter elutasította az amerikaiaknak azt az indok­lását, hogy bizonyos kisebb je­lentőségű problémákat még meg kell tárgyalni és kijelentette: „A kérdés most nem az, hogy ki­sebb, vagy nagyobb problémák ról tárgyaljunk, a kérdés jelen­leg az egyezmény-tervezet hala­déktalan aláírása”. Thieu, a saigoni rezsim vezető­je ugyanakkor cinikusan az észak-vietnami félre hárította a felelősséget, mondván: az egyez­mény-tervezet aláírása és a tűz. szünet létrejötte eldöntött tény a szembenálló felek részéről, s hogy a fegyver-nyugvás meg is valósuljon, az a „kommunistá. kon múlik”. Az újságíróknak nyilatkozó Thieu a saigoni fél békeóhajáról szónokolt, hozzá, tette ugyanakkor azt is, hogy nem tudja, mikor jön el a béke korszaka Vietnamban. Kedden egyébként ismét bizal­mas, zárt ajtók mögött folyó tár- ] gyalások kezdődtek Thieu elnök1 és az Egyesült Államok saigoni j nagykövete, Ellsworth Bunker között Washingtoni diplomáciai forrá­sok azt a hírt röppentették fel, hogy az Egyesült Államok és a VDK esetleg felújítja a bizal­mas megbeszéléseket Kissinger és Le Dúc Tho között, s ezek eredményeként talán szombaton vagy vasárnap sor kerülhet az aláírásra. Egyes jelentések sze­rint viszont a, amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója a hét folyamán Saigonba repül, ahol a saigoni rezsim illetékesei­vel tárgyal. (MTI) Ma érkezik hazánkba Henryk Jablonski, a lengyel államfő Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének és feleségének meghívására ma, szerdán hivatalos ba­ráti látogatásra hazánkba érkezik Henryk Jablonski, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsának elnöke, a Lengyel Egyesült Mun­káspárt Politikai Bizottságának tagja és felesége. Henryk Jablonski a Lengyel Nép’: iztársaság Államtanácsá­nak elnöke 1909. december 27 en Waliszewben. munkáscsaládban született. A varsói tudomány- egyetem humanisztikai szakán egyetemi tanulmányokat folyta­tott és 1934-ben megszerezte a történelemtudományok doktora címet. 1931-ben belépett a Lengyel Szocialista Pártba. A második világháború idején részt vett az 1939. szeptemberi harcokban, majd a podhalai brigád soraiban Narviknál harcolt. Ezt követően Dél-Franciaországban részt vett a lengyel ellenállási mozgalom­ban. Hazatérése után, 1945-ben az Országos Nemzeti Tanács, majd a SZEJM képviselője lett. 1946— 1948 között a Lengyel Szocialis­ta Párt Központi Végrehajtó Bi­zottságának titkára, majd a párt alelnöke volt. 1952 óta nem­zetgyűlési képviselő. E tisztségek betöltésével pár­huzamosan folytatta tudományos tevékenységét. A XIX. század, az első világháború és a két há­ború közötti időszak különböző témáiról több történelmi mun­kát írt. Ezek közé tartozik „A Lengyel Szocialista Párt poli­tikája az 1914—1918-as világhá­ború idején" és a „Második köz­társaság létrejötte” című műve. A politikai tudományok akadé­miájának, majd a varsói egye­temnek a professzora volt. 1952- ben a Lengyel Tudományos Akadémia levelező tagja lett, 1956-ban pedig akadémiai ren­des taggá választották. 1955— 1965 között a Lengyel Tudomá­nyos Akadémia tudományos tit­kára, majd az Akadémia alel­nöke volt. Henryk Jablonski a Szovjetunió Tudományos Aka­démiájának, a Csehszlovák Tu­dományos Akadémiának és a Román Tudományos Akadémiá­nak is tagja. 1947—1953 között a Művelő­désügyi Minisztérium államtit­káraként tevékenykedett. 1965- ben felsőoktatási miniszterré, 1966-ban pedig köz- és felsőok­tatási miniszterré nevezték ki. 1948 óta tagja a LEMP Köz­ponti Bizottságának. 1970. de­cember 20-i KB plénum a Po­litikai Bizottság póttagjává vá­lasztotta. A LEMP VI. kong­resszusán megválasztott Közpon­ti Bizottság beválasztotta a párt Politikai Bizottságába. 1972. március 28-án a SZEJM megválasztotta a Lengyel Nép- köztársaság Államtanácsának el­nökévé. Henryk Jablonski a Népi Len­gyelország Építője Érdemrend, a Munka Zászlórend 1. fokozata, a Lengyelország újjászületése Érdemrend Parancsnoki Kereszt­je és a Grünwald Kereszt kitün­tetések tulajdonosa. (MTI) Lemondott chilei kormány Santiago A Chilei Népi Egység kormá­nya közösen benyújtotta lemon­dását — jelentették be kedden hivatalosan Santiagóban. Tudósítások Pénzűből Magyarországon vendégeskedtünk ítPÚJSU) 1972. NOVEMBER L Ismét Magyarországon jó­barátainknál jártunk. Ha vissza­emlékezünk a nekünk olyan ked­ves és barátságos emberekre, mindig jó érzés tölt el bennün­ket. Ez a barátság Balázs Ferenc és Galics Iván családjával 11 évvel ezelőtt jött létre és az elmúlt évek alatt még erősebbé lett. Az állandó látogatások arról tanús­kodnak, hogy már nehéz meg­lenni hosszabb időn keresztül a baráti találkozások és az őszinte beszélgetések nélkül. Balázs Ferenc — tudományos doktor, a Magyar Népköztársa­ság Mezőgazdasági Kutatóintéze­tében dolgozik, az intézet párt- szervezetének titkára. Galics gépkocsivezető, fáradhatatlan munkás, aki minden erejét szo­cialista hazája fejlődésének szen­teli. Ferenc 1965-ben érke­zett hozzánk, Kuznyeckba. Ked­ves emlékeket őriz városunkról, lakóinak vendégszeretetéről. Az orosz természet egészen lenyű­gözte, mivel olyan ember, akit a természet iránti szeretet tölt el, aki életét a földnek és a ga­bonának szenteli. E’ragadtatás- sal járta be Kuznyeck gyönyörű környékét, ahol az árbócszerű fe­nyők csúcsai valósággal a fel­hőkbe vesznek... És lassan elérkezett a mi lá­togatásunk ideje is. Gödöllőre, barátaink munkahelyére érkez­tünk. örökre emlékezetünkbe véstük ezen csodálatos ország ügyes és dolgos népével létre­jött találkozás emlékét. Jártunk Kiskunhalason, az ál­lami gazdaságban. Ez a látogatás igen nagy hatást gyakorolt ránk. A gazdaság vezetője. Buús János oroszul üdvözölt bennünket. A nyelvet a harkovi Mezőgazdasági Intézetben folytatott tanulmá­nyai során sajátította el. A gazdaság 7 ezer hek­tár területen dolgozik, ennek fele jó minőségű szántóföld, a többi homokos talaj, amelyen takar­mánynövényeket termelnek; van 26 ezer baromfi, évente 270 tojást adó tyúkok. A gazdaság modern­ségét abba1, is megítélhetjük, hogy 1350 munkásra 42 felsőfokú és 18 középfokú végzettséggel rendelkező Szakember jut. Öt pártlapszervezet, aktívan műkö­dő szakszervezeti és KlSZ-szer- vezet működik az önálló elszá­molású gazdaságban, amelynek évi jövedelme 146 millió forint felett van. Kiskunhalas mezőgazdasági dolgozói a krími területtel áll­nak baráti kapcsolatban. A gaz­daságból már legalább ezer dol­gozó járt a Fekete-tenger part­ján, a krímiek szintén ellátogat­tak már barátaikhoz. Mert itt is van látnivaló. A gazdaság szoros kapcsolat­ban áll a Mezőgazdasági Kutató- intézettel. Itt folytatják az új gépek kipróbálását, tapasztalat- cseréket rendeznek az új munka- módszerekről. A fiatal munkások számára 200 személyes lakótá­bort építettek. Nyáron itt ifjú­sági építőtábor működik. A kö­zépiskolások kéthetes turnusok­ban segítenek a szőlő- és zöldség betakarításában. A diákok nagy lelkesedéssel dolgoznak, és álta­lában magasan túlteljesítik a számukra megállapított normát. De Sok érdekességet lát­tunk máshol is. Budán, a Szé- chenyi-hegyen jártunk, az Üt- törővasúton, meglátogattuk a Margit-szigetet, a gyógyforrá­sokat. Szomorúság, ugyanakkor büszkeség töltött el bennünket amikor Magyarország felszabadí­tásáért a fasiszták ellen vívott harcban hősi halált halt szovjet katonák temetőjében jártunk. Itt van e'temetve egyikünk báty­ja is. Mindezek még erősebbé te­szik a két ország közötti testvéri kapcsolatokat. Testvéri üdvözle­tét hoztunk barátainktól Penza minden lakójának. N. Kljujeva a kuznyecki Esti Iskola igazgatója M. Mojszejev az Űttörőház fotószakkörének vezetője Fordította: Sass Attila A chilei kormány tagjai azért mondtak le, hogy az államfő — Salvador Allende köztársasági elnök számára te’jes akciósza­badságot biztosítsanak egy új kormány megalakításához — kö­zölte a hír bejelentésekor Or­lando Millas pénzügyminiszter. (MTI) Folytatódon a nyugat-berlini eszmecsere Nyugat-Berlin Kedden délelőtt a négy hata­lom nagykövete Nyugat-Berlin- ben, a volt Szövetséges Ellenőrző Bizottság épületében folytatta eszmecseréjét a négy hatalom jo­gairól és felelősségéről azzal kap­csolatban, hogy hamarosan le­hetségessé válhat az NDK és az NSZK ENSZ-beli felvéte’e. (MTI) November 21-é'i Népszavazás Dél-Koreában Szöul A dél-koreai kormány kedden bejelentette: ez év november 21- én népszavazást tartanak az or­szágban az alkotmány módosí­tásáról. Az alkotmány módosítá­sára a szöüli rezsim indoklása szerint azért kerül sor, hogy megindulhasson az észak- és dél-koreai békés egyesítésével kapcsolatos párbeszéd a két or­szág között. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom